De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 31 mei 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Groenleer Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 31 mei 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Groenleer Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 31 mei 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Groenleer Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 146: 1 Stil gebed - bemoediging - groet Psalm 106: 1,21,22 Gebed bij de opening van de Schriften Gezang 239: 1,3,4,6,7 Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34 Verkondiging: Een warm kloppend hart... Psalm 103: 1,2

4 Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 Verkondiging:...in een levende gemeente... Gezang 242: 1,3,6,7 Schriftlezing: Galaten 5: 13-26 Verkondiging:...die in vrijheid wandelt. Gezang 252

5 Dankzegging en gebeden Collectes Geloofsbelijdenis Zegen

6 Welkom

7 Zingende Gezegend 185 Psalm 146: 1 1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God.

8 Stil gebed Bemoediging en groet

9 1. Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zo dat elk het hoort? Psalm 106: 1, 21, 22

10 21. Verlos ons, HERE, onze God, verhef uw aanschijn, wend ons lot, verzamel ons uit alle streken, opdat wij eenmaal allen saam van de vervulling mogen spreken, lof brengen aan uw heilge naam. Psalm 106: 1, 21, 22

11 22. Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegge_al het volk nu: Amen, amen. Loof Hem in alle eeuwigheid. Psalm 106: 1, 21, 22

12 Gebed

13 Zingende Gezegend 185 Gezang 239: 1, 3, 4,6, 7 1. Kom Schepper God, o Heilge Geest, daal in de mensenharten neer, zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heer.

14 Zingende Gezegend 185 Gezang 239: 1, 3, 4,6, 7 3. Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid, geleid met milde vaste hand ons zwakke vlees in zekerheid.

15 Zingende Gezegend 185 Gezang 239: 1, 3, 4,6, 7 4. Gij zijt door gaven zevenvoud de vinger van Gods rechterhand, die 's Vaders woord ons toevertrouwt zodat het klinkt in ieder land.

16 Zingende Gezegend 185 Gezang 239: 1, 3, 4,6, 7 6. Maak ons geloof zo vol en schoon dat het de Vader leert verstaan en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, o Geest van beiden uitgegaan.

17 Zingende Gezegend 185 Gezang 239: 1, 3, 4,6, 7 7. Lof zij de Vader, lof de Heer die uit de dood is opgestaan, de Trooster ook zij lof en eer en heerlijkheid van nu voortaan.

18 We lezen nu, uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Jeremia 31: 31-34 Schriftlezing 1

19 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Jeremia 31: 31-34

20 Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Jeremia 31: 31-34

21 Verkondiging Een warm kloppend hart…

22 Zingende Gezegend 185 Psalm 103: 1, 2 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

23 Zingende Gezegend 185 Psalm 103: 1, 2 2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

24 We lezen nu, uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Handelingen 2: 41-47 Schriftlezing 2

25 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Handelingen 2: 41-47

26 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Handelingen 2: 41-47

27 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Handelingen 2: 41-47

28 Verkondiging …in een levende gemeente…

29 Zingende Gezegend 185 Gezang 242: 1, 3, 6, 7 1. Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heilge Geest aan velen heldenmoed. Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

30 Zingende Gezegend 185 Gezang 242: 1, 3, 6, 7 3. In 't lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren. Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

31 Zingende Gezegend 185 Gezang 242: 1, 3, 6, 7 6. Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen. En wat ons afleidt van de vrede uit den hoge, laat dat, verheven licht, in vuur en wind vergaan. Houdt Gij ons staande door het wonder van Gods naam.

32 Zingende Gezegend 185 Gezang 242: 1, 3, 6, 7 7. Wie 's Heren Geest bezielt, wie 's Heren woord doet zingen, wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemme met ons in en prijze Gods verbond dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.

33 We lezen nu, uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Galaten 5: 13-26 Schriftlezing 3

34 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Galaten 5: 13-26

35 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, Galaten 5: 13-26

36 vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 13-26

37 Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Galaten 5: 13-26

38 Verkondiging …die in vrijheid wandelt

39 Zingende Gezegend 185 Gezang 252: 1-4 1. Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

40 Zingende Gezegend 185 Gezang 252: 1-4 2. Geloof om veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

41 Zingende Gezegend 185 Gezang 252: 1-4 3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.

42 Zingende Gezegend 185 Gezang 252: 1-4 4. Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

43 Gebed

44 We staan onze gaven af voor: 1.Dit Koningskind 2.Kerk Collectes

45 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Geloofsbelijdenis (gezongen)

46 ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloofsbelijdenis

47 Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. Geloofsbelijdenis

48 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

49 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 31 mei 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Groenleer Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google