De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland
April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

2 Presentatie PSO Nederland
Iedereen kent MVO April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

3 Waarom sociaal ondernemen?
Een duidelijk sociaalprofiel. Duurzaam werk en kansen bieden aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Ketensamenwerking tussen herkenbare sociale werkgevers. Wetgeving proof! April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

4 Presentatie PSO Nederland
Ontwikkeling PSO April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

5 Presentatie PSO Nederland
Uitgangspunten PSO Eén generiek model voor alle reguliere werkgevers (groot, klein, alle branches en MKB). Primair bedoeld om de prestaties van organisaties inzichtelijk te maken. Dus geen iso-achtig managementsysteem. Groeimodel / ladderbenadering. Onderscheidend vermogen, onafhankelijke toetsing, niet ingewikkeld en weinig administratieve lasten. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

6 Presentatie PSO Nederland
Doel PSO Doel is oplossen van een maatschappelijk probleem door het stimuleren van socialer ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan het werk bij reguliere organisaties. Meer (soorten) organisaties stimuleren om socialer te ondernemen. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

7 Presentatie PSO Nederland
Wat is de PSO PSO is een erkenning voor ondernemers die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO laat zien welke bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft daarvoor een erkenning (certificaat) af. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd, dit noemen ook wel ketenstimulering. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

8 Presentatie PSO Nederland
Uniek De PSO wordt continue doorontwikkeld met de markt. Landelijke standaard. Praktisch en eenvoudig. Verzamelen input uit de markt voor verbetering en aansluiting. Multi inzetbaar voor zowel overheid als bedrijfsleven. Voor alle soorten organisaties/ branches! April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

9 Presentatie PSO Nederland
Wat meet de PSO? De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties en of zij dit op een kwalitatief goede wijze doen. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

10 Presentatie PSO Nederland
Wat meet de PSO exact ? Directe bijdrage: personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die bij een organisatie werken ten opzichte van het totale personeelsbestand. Gewogen directe bijdrage (wegingsfactoren). Kwalitatieve beoordeling. Indirecte bijdrage: inkopen of werk uitbesteden bij andere bedrijven met een PSO-erkenning en/ of SW-bedrijven. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

11 Personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
WWB/IOAW/IOAZ/ participatiedoelgroep WAO/WIA/WAZ/Wajong/ participatiedoelgroep SW-geïndiceerd WW BBL/BOL niveau 1 + VSO / PRO BBL/BOL niveau 2 April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

12 Presentatie PSO Nederland
Wegingsfactoren PSO Uitgangspositie bij instroom. Omvang werkweek (hoeveel uur). Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.). April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

13 Presentatie PSO Nederland
PSO In schema April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

14 Kwalitatieve beoordeling
Bedrijven moeten voldoen aan minimale kwalitatieve eisen en daarvoor een checklist invullen: passend werk Integratie functioneren en ontwikkeling begeleiding Het bedrijf wordt grotendeels vrij gelaten in de wijze waarop ze aan deze criteria moet voldoen. Aansluiten bij de organisatie. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

15 Presentatie PSO Nederland
Aspirant status Bedrijven die nog niet sociaal ondernemen te laten starten met socialer ondernemen. Groeien: Binnen 1 jaar trede 1 van de PSO te behalen. Bedrijven worden getoetst op plan van aanpak en kwalitatieve criteria. Voor gemeenten en werkpleinen een belangrijke groep bedrijven om te stimuleren. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

16 Presentatie PSO Nederland
Aan de slag met de PSO In MIJNPSO worden op individueel niveau gegevens ingevoerd: Uitgangspositie bij instroom; Omvang werkweek (hoeveel uur); Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.) MIJNPSO berekent wat de sociale bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot de normen van de PSO (per grootteklasse). April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

17 Presentatie PSO Nederland
PSO voor bedrijven ? U draagt bij aan een betere maatschappij, gewoon, omdat het kan. Imago, publiciteit, vermelding bij vacatures en advertenties, artikelen, contact stakeholders, (potentiele) klanten e.d. U laat zien dat uw organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

18 Presentatie PSO Nederland
PSO voor bedrijven ? U wordt zichtbaar voor overheid, vakorganisaties, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO stimuleert ketenstimulering: door zaken te doen met andere socialere (PSO-)bedrijven: vraag naar PSO bedrijven neemt toe. Participatiewet en het bijbehorende quotum. PSO wordt steeds meer ingezet bij overheidsopdrachten en subsidieverordeningen. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

19 Presentatie PSO Nederland
PSO bij Social return? Diverse gemeenten, provincies en woningbouwverenigingen vragen PSO uit bij opdrachten en aanbestedingen, in het kader van Social return en /of subsidieverordeningen. Extra handvat om de huidige praktijk bij social return te verbeteren: Belonen wat bedrijven al doen en stimuleren om te blijven groeien op de ladder! Kijken naar de mogelijkheden in de organisatie zelf. MKB Infa: +/- 20K administratieve kosten per organisatie. 4000 Infra bedrijven maakt 80 miljoen. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

20 Mogelijkheden PSO voor gemeenten.
Hulpmiddel bij aanbesteden en inkopen. Naast Social return een extra (duurzaam) instrument om toe te passen. Hulpmiddel werkgeversbenadering/ subsidies. Hulpmiddel voor citymarketing: gemeente of provincie kan zelf ook de PSO aanvragen (practice what you preach). April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

21 Presentatie PSO Nederland
De PSO voor gemeenten PSO draagt bij aan een groter bereik: Meer soorten organisaties/ branches. Ook organisaties die niet inschrijven op overheidsopdrachten gaan aan de slag. Sociale bedrijven worden zichtbaar en vindbaar voor gemeenten. Effect op de organisaties die wel inschrijven op overheidsopdrachten maar de gunning niet hebben gekregen. Brede toepasbaarheid van de PSO. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

22 Effecten PSO als (extra) instrumentarium bij Social return
Verlaging van de regeldruk en kosten bij zowel overheid als marktpartijen. Borging duurzaamheid, kwaliteit en sociale groei bij organisaties. Toepasbaar bij meerdere branches. Geen inzet/ kosten voor: controle, afwikkeling en monitoring. Combinatie quotum/ Social return. Geen extra kosten voor gemeenten bij toepassing PSO. Positieve ervaringen bij (potentiele) opdrachtnemers: Sociale organisaties worden beloond /erkend. Innovatie. Invulling bij organisatie zelf / passend bij type organisatie. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

23 Effect Social return / PSO
April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

24 Presentatie PSO Nederland
Vragen? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

25 Presentatie PSO Nederland
Wil het bedrijfsleven dat gemeenten ook met de PSO gaan werken? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

26 Presentatie PSO Nederland
Ik heb al iemand in dienst met een afstand, waarom zou ik een persoon moeten labelen? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

27 Presentatie PSO Nederland
Wetgeving. Meten is weten. Daarna pas “Normaalste zaak”. Uitleggen “waarom” aan de medewerker: Het helpt ook andere mensen die een kans willen. Het helpt de organisatie zelf (groei organisatie en kansen). Andere bedrijven stimuleren om ook meer kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

28 Presentatie PSO Nederland
Toename bureaucratie en administratieve lastenverzwaring ? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

29 Presentatie PSO Nederland
Eenmalig, daarna bijhouden. Noodzakelijk, ook voor quotum/ participatiewet. PSO is een keuze: kiezen om echt aan de slag te gaan met socialer ondernemen in een organisatie. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

30 Zorgt de PSO voor verdringing?
April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

31 Presentatie PSO Nederland
Anticiperen op natuurlijk verloop werknemers. Op eigen wijze invulling geven aan socialer ondernemen. Passend bij de organisatie. Inkopen bij sociale organisaties. Innovatie. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

32 Presentatie PSO Nederland
Kostenverhoging door deelname PSO? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

33 Presentatie PSO Nederland
PR kosten, onderscheidend vermogen. Media, extra communicatiemoment. Contactmoment (potentiele) klanten/ opdrachten. Social return. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

34 Presentatie PSO Nederland
Verschillen toepassing PSO & klassieke Social return? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

35 Presentatie PSO Nederland
Social return Social return in huidige situatie Social return met PSO Geen uniform Social return beleid. PSO landelijke norm en uniform. Kwetsbare groep wordt ingezet gedurende een opdracht. Kwetsbare groep wordt duurzaam en kwalitatief goed ingezet. Win-Win. Hoge kosten voor bedrijven indien zij meerdere Social return verplichtingen dienen in te vullen. Kosten PSO zijn jaarlijks, waarbij kleinere organisaties minder betalen dan grotere organisaties. Niet (altijd) meetellen wat een bedrijf al doet. De PSO kijkt naar wat een bedrijf al doet aan Socialer ondernemen. Veelal toegepast in branches waar doelgroepen ‘makkelijk’ geplaatst worden (schoonmaak, bouw, groenvoorziening, catering). Toepassingsmogelijkheden in alle branches door meetellen indirecte bijdrage. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

36 Presentatie PSO Nederland
Social return Social return in huidige situatie Social return met PSO Er wordt primair op aantallen gestuurd. Kwaliteit van de inzet wordt ook nadrukkelijk getoetst. Alleen directe inzet (effect) bij bedrijf dat de opdracht krijgt en gaat uitvoeren. Ook effect bij andere inschrijvers omdat zij, om in aanmerking te komen voor de opdracht, aan de eisen moeten voldoen. Alleen directe inzet (effect) bij bedrijf dat de opdracht krijgt en gaat uitvoeren. Mogelijk ook effect op leveranciers van bedrijven, omdat PSO ook de indirecte bijdragen meetelt. Toetsing in het selectie- en gunningsproces en monitoring tijdens de uitvoering zijn lastig. Een bedrijf met een PSO-certificaat is getoetst (en wordt periodiek getoetst). Inkopers en contractmanagers hebben hier verder geen omkijken naar. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

37 Presentatie PSO Nederland
Geen relatie met de opdracht, de PSO is niet toepasbaar bij aanbestedingen? April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland

38 Inzet bij Social return
De PSO kan op diverse manieren worden ingezet bij aanbestedingen: Bij onderhandse aanbestedingen kan je door de PSO meer fictieve korting krijgen Bij Europese aanbestedingen kan een opdrachtgever ervoor kiezen om bij een trede 2 of hoger de volledige Social returnverplichting kwijt te schelden In het bouwblokkenmodel worden er punten gegeven aan de treden van de PSO Een organisatie kan altijd aantonen welke personen die worden ingezet meetellen voor de PSO. April 18, 2017 Presentatie PSO Nederland


Download ppt "Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google