De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6652_700 Basisveiligheid VCA Versie 3.4. 6652_700 Basisveiligheid VCA) Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers Introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6652_700 Basisveiligheid VCA Versie 3.4. 6652_700 Basisveiligheid VCA) Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers Introductie."— Transcript van de presentatie:

1 6652_700 Basisveiligheid VCA Versie 3.4

2 6652_700 Basisveiligheid VCA) Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers Introductie

3 6652_700 Hoofdstukindeling 1.Arbo-wetgeving 2.Arbo in de praktijk 3.Gevaarlijke stoffen 4.Etikettering 5.Elektriciteit 6.Brand- en explosiegevaar 7.Werken in besloten ruimten 8.Werkplekeisen algemeen 9.Hijs- en hefwerktuigen 10.Werken op hoogte 11.Handgereedschap 12.Gereedschapsmachines 13.Persoonlijke beschermingsmiddelen Introductie

4 6652_700 Hoofdstuk 1 Arbo-wetgeving Hoofdstuk 1 Arbo-wetgeving 1.1Inleiding Arbo-wetgeving 1.2Rechten en plichten 1.3Toezicht arbeidsinspectie 1.4De Arbo-dienst Arbo-wetgeving

5 6652_700 De Arbo-wet is een raamwet! Arbo-wetgeving

6 6652_700 Geschiedenis van de wetgeving TijdNaam van de WetWat regelt de Wet? <1874KinderwetVerbod kinderarbeid 1889ArbeidswetWerk- en rusttijden 1895(1e) VeiligheidswetVeiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne NUArbo-wetVeiligheid, gezondheid en welzijn Arbeidstijdenwet Arbo-wetgeving Definitie "arbeid"

7 6652_700 Goed geregeld dankzij de Arbo-wet Wet Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) Ministeriële regeling Hulpmiddel bij overheidstoezicht en -handhaving 1 Arbo-wet 2 Arbo-besluit 3 Arbo-regeling 4 Beleidsregels Arbo-wetgeving

8 6652_700 Belangrijkste elementen van de Arbo-wet Veiligheid, Gezondheid en Welzijn Voortdurende verbetering Werkgever en werknemer verantwoordelijk Samenwerking en overleg Deskundige ondersteuning Arbo-wetgeving

9 6652_700 Mijnwet Continentaal Plat (boorplatforms) EIGENAAR = VERANTWOORDELIJK voor veiligheid werknemers en locatie Arbo-wetgeving

10 6652_700 redelijkerwijs Plichten van de werkgever: risico-inventarisatie en- evaluatie opstellen van plan van aanpak voeren van beleid geven van voorlichting onderzoeken, melden en registreren van ongevallen zorgen voor veilige middelen en werkmethoden Arbo-wetgeving

11 6652_700 Verantwoordelijkheden werknemers: geen gevaar veroorzaken beveiligingen en beschermings- middelen toepassen meewerken aan voorlichting gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken melden van gevaar meewerken aan ongevallen- onderzoek Arbo-wetgeving

12 6652_700 Rechten van de werknemers: recht op werkonderbreking ernstig gevaar direct dreigend direct melden aan leidinggevende samen tot oplossing komen zo niet: dan melden aan de Arbeidsinspectie Arbo-wetgeving

13 6652_700 De arbeidsinspectie: geeft een waarschuwing stelt een eis legt het werk stil geeft een boete (lik-op-stukbeleid) stelt een procesverbaal op Arbo-wetgeving

14 6652_700 Deskundige ondersteuning: Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende wettelijke mogelijkheden. -Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling). -Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling). Arbo-wetgeving

15 6652_700 Deskundige ondersteuning: Medewerking van de interne of externe Arbo-dienst of van een bedrijfsarts is verplicht voor: -het begeleiden van zieke werknemers -het uitvoeren van het (vrijwillige) Periodieke Arbeids- en Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) -aanstellingskeuringen waar deze noodzakelijk zijn voor de functie Het Arbeidsomstandighedenspreekuur In ieder geval moeten bedrijven over interne Arbo- deskundigheid beschikken. Arbo-wetgeving

16 6652_700 Deskundige ondersteuning: De preventiemedewerker -stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak -De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak. Arbo-wetgeving

17 6652_700 Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1Risico’s 2.2Ongevalbeheersing 2.3Preventie 2.4Melden van ongevallen Arbo in de praktijk

18 6652_700 BRONNEN VAN RISICO’S het soort werk kennis en ervaring de werkplek zelf het welzijn de mentaliteit Arbo in de praktijk

19 6652_700 VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S Arbo in de praktijk

20 6652_700 Risico = mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zal plaatsvinden Risico = kans x effect Arbo in de praktijk

21 6652_700 Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen schade en/of letsel tot gevolg Arbo in de praktijk Wat een geluk!

22 6652_700 Maatregelen ter voorkoming van ongevallen hebben betrekking op: Arbo in de praktijk achtergrond menselijk falen onveilige handelingen en/of situaties de ongewenste gebeurtenis: ongeval letsel en/of schade

23 6652_700 Veiligheid is een taak voor iedereen! 80 % onveilige handelingen! 20 % onveilige situaties! Arbo in de praktijk

24 6652_700 Maatregelen ter voorkoming van ongevallen (preventie) de mens de organisatie de techniek de omgeving Arbo in de praktijk

25 6652_700 Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt.. Melden en Registreren Intern nummer Arbo in de praktijk

26 6652_700 Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 3.1Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen 3.2Gevaarlijke stoffen en vergiftiging 3.3Soorten gevaarlijke stoffen 3.4MAC-waarden 3.5Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

27 6652_700 Opname van gevaarlijke stoffen via: spijsverteringsorganen (mond) ademhalingsorganen (longen) huid Gevaarlijke stoffen

28 6652_700 Vergiftiging ACUUT CHRONISCH Gevaarlijke stoffen

29 6652_700 Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen: Gas Damp Vloeistof Vaste stof Nevel Stof Gevaarlijke stoffen

30 6652_700 Gevaarlijke stoffen Oplosmiddelen Zuren en logen Zware metalen Koolmonoxide Asbest Gevaarlijke stoffen

31 6652_700 MAC-waarde Maximaal Aanvaarde Concentratie in deeltjes gas per miljoen deeltjes lucht [ppm] of in milligram stof per kubieke meter [mg/m 3 ] Gevaarlijke stoffen

32 6652_700 MAC-waarde MAC-TGG(Tijdgewogen gemiddelde) =maximaal 8 uur per dag, maximaal 40 uur per week MAC-C(Ceiling = plafondwaarde) Maximale waarde ongeacht tijdsduur MAC-H(Stoffen gaan gemakkelijk door de huid) Gevaarlijke stoffen

33 6652_700 Maatregelen ter voorkoming Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron Persoonlijke bescherming Gevaarlijke stoffen

34 6652_700 Hoofdstuk 4 Etikettering Hoofdstuk 4 Etikettering 4.1Etikettering, bijzondere risico’s en veiligheidsmaatregelen 4.2Gevarendiamant 4.3Chemiekaarten Etikettering

35 6652_700 Etiketten op kleinverpakkingen (chemische) naam van de stof het gevaarsymbool R-zinnen S-zinnen naam van de fabrikant/leverancier Etikettering

36 6652_700 (licht) ontvlambaar explosief bijtendoxiderend schadelijk irriterend (zeer) giftig milieu- schadelijk Etikettering klein chemisch afval

37 6652_700 Gevarendiamant (grootverpakkingen) reactiviteit brandgevaar gezondheids- gevaar bijzondere aanduidingen 1 2 0 w Etikettering

38 6652_700 chemiekaart aceton Etikettering

39 6652_700 Hoofdstuk 5 Elektriciteit Hoofdstuk 5 Elektriciteit 5.1Risico’s bij het werken met elektriciteit 5.2Veilig werken met elektriciteit 5.3Bijzondere gevaren bij elektriciteit Elektriciteit

40 6652_700 Veiligheid bij elektriciteit ongevallen wet van Ohm - weerstand kleiner: stroomsterkte groter - stroomsterkte groter: warmteontwikkeling groter Elektriciteit

41 6652_700 Stroomdoorgang kan dodelijk zijn. grootte van letsel afhankelijk van: - weg van stroom door lichaam - aanrakingsoppervlak - stroomsterkte - tijd stroomdoorgang - soort en hoogte spanning - lichamelijke conditie Elektriciteit

42 6652_700 Wisselstroom 0,2 - 2 mA licht prikkelend gevoel 2 mA - 10 mA sterk wordende pijnlijke spierkramp 10 - 20 mA grensstroomsterkte; onder spanning staande delen kan je niet meer loslaten >20 mA ademhaling wordt belemmerd; snelle hulp is nodig om verstikking te voorkomen 100 mA hartfibrillatie is dodelijk als niet direct wordt ingegrepen (directe elektrocutie) Elektriciteit

43 6652_700 Stroomsterkte fataal afhankelijk van: huidweerstand aanrakingsoppervlak standplaats gelijkspanning (maximaal 120 volt) soort en hoogte spanning veilige spanning is maximaal 120 V maximaal 50 V Elektriciteit ~

44 6652_700 Veiligheidsmaatregelen deskundigheid; geen deskundigheid: NIET AANKOMEN! gebruik "veilige spanning" (in besloten ruimten) veiligheidsaarding van uitwendig metalen omhulsel aarding steigers bij bouwwerken aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekstroom 30 mA) aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers deugdelijke kabels (mechanische bescherming) Elektriciteit

45 6652_700 Veiligheidsmaatregelen (vervolg) fysieke afscherming isolatie dubbele isolatie aardlekbeveiliging lage spanningen veiligheidstransformator jaarlijkse controle Elektriciteit

46 6652_700 Statische elektriciteit risico bij: slecht geleidende stoffen geïsoleerde (niet-geaarde) opstelling oplading door teveel/tekort aan elektronen vonkoverslag als lading niet kan weglekken Elektriciteit

47 6652_700 Statische elektriciteit: preventieve maatregelen Elektriciteit toevoegen anti-statische dope (ASA) beperken stroomsnelheid goede aarding leidingen, apparatuur, tanks flenzen doorverbinden valhoogte in opslagvat beperken (dippijp) hogedrukspuit aarden toepassen inert gas (bijvoorbeeld stikstof) aansluiten op aardleidingnet verhogen luchtvochtigheid bij droge stof

48 6652_700 Hoofdstuk 6 Brand- en explosiegevaar Hoofdstuk 6 Brand- en explosiegevaar 6.1Wat is brand? 6.2Risico’s bij brand 6.3Blusmiddelen 6.4Wat te doen bij brand? Brand- en explosiegevaar

49 6652_700 Brand- en explosiegevaar 5 componenten voor brand

50 6652_700 Risico’s van brand: vlampunt explosiegrenzen zuurstofgehalte reactiebevordering reactie met water zelfontbranding brandbevorderende stoffen Brand- en explosiegevaar

51 6652_700 Type brand: ACBDACBD Vaste stof Vloeistof Gas Metaal Brand- en explosiegevaar

52 6652_700 Blussen door middel van: natte blusstoffen droge blusstoffen gasvormige blusstoffen water, schuim en AFFF zand en bluspoeder kooldioxide Brand- en explosiegevaar

53 6652_700 Blusstof Water (stoom)-koelende werking zuurstofverdringing Schuim-zuurstofafsluiting Zand-zuurstofafsluiting en koelend Bluspoeder-negatieve katalyse CO 2 -zuurstofverdringing AFFF- zuurstofverdringend Brand- en explosiegevaar

54 6652_700 Wat als……? Zorg voor eigen veiligheid Meld de brand Waarschuw mensen in de omgeving Doe deuren en ramen dicht Breng mensen in veiligheid Brand- en explosiegevaar

55 6652_700 Brand blussen Vluchten Brand- en explosiegevaar Behandelen van brandwonden

56 6652_700 Hoofdstuk 7 Werken in besloten ruimten Hoofdstuk 7 Werken in besloten ruimten 7.1Risico’s 7.2Maatregelen 7.3Steekflenzen 7.4Werkvergunningen Werken in besloten ruimten

57 6652_700 Besloten ruimten: erg klein moeilijk te ventileren kleine in- en uitgangen slecht verlicht Opslagtanks Reactieketels Kelders Riolen Liftschachten Putten/sleuven Werken in besloten ruimten

58 6652_700 Risico’s van besloten ruimten brand en explosie gevaarlijke stoffen zuurstoftekort elektrocutie vallen en struikelen Werken in besloten ruimten

59 6652_700 Maatregelen bij werken in besloten ruimten Voorbereidend Tijdens het werk Werken in besloten ruimten

60 6652_700 Voorbereidende werkzaamheden Organiseren Toezicht en verblijfsduur regelen (veiligheidswacht!) Metingen verrichten Werken in besloten ruimten

61 6652_700 Voorafmetingen -Zuurstof: 20 - 21 vol% -Explosiegevaar: Maximaal 10 % LEL -Giftige stoffen: < MAC-waarde Werken in besloten ruimten

62 6652_700 Maatregelen tijdens het werk Bereikbaarheid en vluchtmogelijkheid Ventileren Specifieke maatregelen bij: LASSEN VERVEN OVERIGE WERKZAAMHEDEN Werken in besloten ruimten

63 6652_700 brilflens Isoleren van leidingen met behulp van een steekflens (zo dicht mogelijk bij besloten ruimte!) Werken in besloten ruimten

64 6652_700 Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. Doel: overleg tussen betrokkenen bindende afspraken vastleggen van voorwaarden voor werk Werken in besloten ruimten

65 6652_700 Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. Onderdelen: aanvraag werkzaamheden maatregelen door verstrekkende afdeling maatregelen door houder bekrachtiging Je moet de inhoud kennen en begrijpen! Werken in besloten ruimten

66 6652_700 Hoofdstuk 8 Werkplekeisen algemeen Hoofdstuk 8 Werkplekeisen algemeen 8.1Risico’s bij struikelen, uitglijden en verstappen 8.2Risico’s bij tillen Werkplekeisen algemeen

67 6652_700 Struikelen, uitglijden en verstappen Oorzaken: niet-egale ondergrond gladde ondergrond hoogteverschil beperking menselijk lichaam Preventie: aanpak bij de bron scheiden van mens en gevaar markeringen persoonlijke bescherming/gedrag Werkplekeisen algemeen

68 6652_700 Tillen juiste houding gebruik bescherming gebruik hulpmiddelen Werkplekeisen algemeen

69 6652_700 Hoofdstuk 9 Hijs- en hefwerktuigen Hoofdstuk 9 Hijs- en hefwerktuigen 9.1Hijskranen 9.2Kettingwerk 9.3Staalkabels 9.4Touw en hijsbanden 9.5Samenstel (stroppen, lengen en hijsjukken) 9.6Takels 9.7Vorkheftrucks Hijs- en hefwerktuigen

70 6652_700 Hijsen Manueel Hulpmiddelen (takels e.d.) Mobiele hulpmiddelen (steekwagen, vht) Hijskranen Mobiele kraan Portaalkraan Autolaadkraan Bouwkraan Hijs- en hefwerktuigen

71 6652_700 Regels voor hijskranen kraanboek hijstabellen en hijsgrafieken certificaten Hijs- en hefwerktuigen

72 6652_700 Vereisten machinist Hijsbewijs (Deskundigheidsbewijs, verplicht voor torenkranen, mobiele kranen en heistellingen) Registratieboekje (Ervaring en geneeskundige verklaring) Hijs- en hefwerktuigen

73 6652_700 Risico’s bij hijskranen draaibereik afstempelen zware lasten windkracht onweer Hijs- en hefwerktuigen

74 6652_700 kettingwerk staalkabels touw stroppen, lengen en hijsbanden haken en ogen takels Let op: maximale werklast hoeken van lengen mogelijke slijtage Hijs- en hefwerktuigen Hijsgereedschap

75 6652_700 Vorkheftrucks wettelijke verplichtingen voorzieningen veilig gebruik markering en keuring Hijs- en hefwerktuigen

76 6652_700 Hoofdstuk 10 Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1Risico’s 10.2Ladders 10.3Stalen steigers 10.4Rolsteigers 10.5Hangsteigers 10.6Hoogwerkers 10.7Werkbakken Werken op hoogte

77 6652_700 2,5 m Werken op hoogte meer dan 2,5 m valgevaar Werken op hoogte

78 6652_700 Schuine en platte daken, gaten in vloeren en wanden Risico op vallen gebruik valbeveiliging gebruik loopplanken (hellend dak) gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak) dek gaten af met stevig materiaal breng beveiligingen en markering aan op gevaarlijke plaatsen Werken op hoogte

79 6652_700 Ladders: Enkele ladder Opsteekladders Schuifladders Reformladders Gebruiksregels: In goede staat houden Niet verven Niet zelf repareren Zorgvuldig en goed opstellen Op de juiste wijze gebruiken Werken op hoogte

80 6652_700 Steigers 1 Streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger! Houd de vloer stroef Let op maximale belasting Werken op hoogte Geen materiaal achterlaten Gebruik geen losse trap op steiger Gebruik de bouwlift veilig (Een bouwlift is een goederenlift)

81 6652_700 Steigers 2 kantplanken en leuningen steigerkaart inspectiewerk werkzaamheden hulpsteigers liften takels Werken op hoogte

82 6652_700 Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid Regels voor werken met rolsteigers: blokkeren wielen van binnenuit beklimmen denk aan gereedschap (kan vallen) sta niet op de schoren houd de steiger schoon niet verplaatsen als er iemand op is verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen Werken op hoogte

83 6652_700 Hangsteigers: hangbrug hangsteiger eenmanswerkbrug Niet bij hoge windkracht (> 6 Bft) Let op bedieningsorganen Bij storing niet verder werken maar repareren Nooit gebruiksklaar achterlaten Hulpmiddelen gebruiken voor communicatie (indien werkzaamheden hoger dan 25 m) Werken op hoogte

84 6652_700 HOOGWERKERS Vast opgesteld Mobiel Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen Daarom:getraind/opgeleid personeel signalisatie maximumwerklast specifieke gebruiksregels Werken op hoogte

85 6652_700 Werkbakken Alleen als het niet anders kan! De kraanmachinist en de persoon in de werkbak zien en verstaan elkaar Iedere persoon in de werkbak draagt een harnasgordel (vast aan de werkbak) In- of uitstappen alleen als werkbak op stevige ondergrond staat Werken op hoogte

86 6652_700 Hoofdstuk 11 Handgereedschap Hoofdstuk 11 Handgereedschap 11.1 Risico’s bij werken met eenvoudig handgereedschap 11.2 Risico’s bij werken met elektrisch handgereedschap 11.3 Risico’s bij werken met pneumatisch handgereedschap 11.4 Risico’s bij werken met handslijpmachines Handgereedschap

87 6652_700 Eenvoudig handgereedschap Risico Slecht onderhoud Slecht gebruik Handgereedschap

88 6652_700 Handgereedschap met aandrijving Elektrisch Elektrocutie Verbranding (vonken) Veilige spanning: 50 V wisselspanning 120 V gelijkspanning Dubbel geïsoleerd Risico Handgereedschap

89 6652_700 Handgereedschap met aandrijving Pneumatisch Trillen Geluid Dodemansknop Gehoorbescherming Risico Handgereedschap

90 6652_700 Handslijpmachines Doorslijpschijven Afbraamschijven Risico Rondvliegende delen Aanraken slijpschijf Uit elkaar springen van schijf Brand door vonken Geluid Verkeerd gebruik Handgereedschap

91 6652_700 Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines 12.1 Risico’s bij werken met kolomboormachines 12.2 Risico’s bij werken met vast opgestelde slijpmachines 12.3 Risico’s bij werken met (cirkel-) zaagmachines Gereedschapsmachines

92 6652_700 Gereedschapsmachines Vast opgestelde boormachines 'happen' in werkstuk Vast opgestelde slijpmachines uit elkaar vliegen slijpsteen Cirkelzagen snijgevaar Gereedschapsmachines

93 6652_700 Cirkelzagen universele cirkelzagen bouwcirkelzaag heeft extra eisen zoals: noodstop nulspanningsschakelaar Voor machines met meerdere bedieningsplaatsen gelden aanvullende eisen Gereedschapsmachines

94 6652_700 Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen 13.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen in het algemeen 13.2 Adembescherming 13.3 Gehoorbescherming 13.4 Lichaamsbescherming 13.5 Oogbescherming 13.6 Valbeveiliging Persoonlijke beschermingsmiddelen

95 6652_700 Gebruik: ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN! Persoonlijke beschermingsmiddelen

96 6652_700 Fabrikant zorgt voor PBM’s die sterk betrouwbaar getest zijn Gebruiker beheert ze, controleert ze, zorgt voor veilige opslag en gebruikt ze goed Persoonlijke beschermingsmiddelen

97 6652_700 Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen tegen de gevolgen van onveiligheid Daarom: strenge Europese regels voor productie en kwaliteit Persoonlijke beschermingsmiddelen

98 6652_700 Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: Doeltreffende bescherming Ergonomisch verantwoord Goede gebruiksaanwijzing Persoonlijke beschermingsmiddelen

99 6652_700 Adembescherming Afhankelijke adembescherming Filtermasker Onafhankelijke adembescherming Persluchtapparatuur LET OP GEBRUIKSREGELS Persoonlijke beschermingsmiddelen Omgevingslucht

100 6652_700 boven 85 dB(A) verplicht! Gehoorbescherming boven 80 dB(A) aanbevolen watjes pluggen oordoppen otoplastieken gehoorkappen Persoonlijke beschermingsmiddelen

101 6652_700 Bescherming van lichaamsdelen hoofdbescherming bescherming voor handen en armen bescherming voor voeten bescherming voor het lichaam Persoonlijke beschermingsmiddelen

102 6652_700 Oogbescherming Normale veiligheidsbril Ruimzichtbril Gelaatsscherm Lasbrillen en laskappen Persoonlijke beschermingsmiddelen

103 6652_700 Bescherming van lichaamsdelen Valbeveiliging: Gebruik altijd een harnasgordel (na valbelasting vernietigen!) eventueel met remchute of non-chute (na valbelasting controle!) Persoonlijke beschermingsmiddelen


Download ppt "6652_700 Basisveiligheid VCA Versie 3.4. 6652_700 Basisveiligheid VCA) Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers Introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google