De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G.C. den Hertog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G.C. den Hertog."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G.C. den Hertog

2 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

3 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

4 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

5 Schriftberijming 5:1, 2 Mijn HEER, mijn God, ik loof U, omdat Gij ook in uw toorn mij hebt gekend: nu heeft uw toorn zich afgewend, Gij schenkt uw liefde en vertroosting mij. Met God zal ik niet vrezen, Hij wil mijn sterkte wezen, de HEERE is mijn lied! Op Hem toch kan ik aan, want HEERE is zijn naam en Hij verlaat mij niet.

6 Schriftberijming 5:1, 2 Ik zal met vreugde drinken uit de wel, de bron waaruit het heil ontspringt, uw heil waarmee Gij mij omringt, en zeggen: Looft de God van Israël! Vermeldt in alle talen des HEEREN grote daden: verheven is zijn naam! Ja, dat tot ieder land van zijn geduchte hand de mare uit mag gaan.

7 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

8 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

9 Psalm 69:4, 9 NB Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed, hoor mij en kom mij met uw hulp te stade; ik smeek U om een stonde van genade, ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet. Houd mij dan vast en wees mij toegedaan, antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen. Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan, laat mij niet door het water overstelpen.

10 Psalm 69:4, 9 NB Hemel en aarde, prijst om strijd den Heer, gij grote zee en alle watervloeden. Vrijwaren zal hij Sion en behoeden, in Juda‘s lot brengt Hij een ommekeer. Men zal weer wonen in ‘t beloofde land, een nieuw geslacht vindt daar bij u nieuw leven en Gij zult met een koninklijke hand al wie uw bijzijn zoeken woning geven.

11 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

12 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

13 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

14 Psalm 32:1, 4 NB Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven en toegedekt al wat hij had misdreven, God rekent hem zijn dwalingen niet aan - heil hem, die recht voor God is komen staan! Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, mijn leven werd zo dor als dorstig land.

15 Psalm 32:1, 4 NB Zo spreekt de Heer: “Mijn weg zal Ik u wijzen, u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft“. Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. Gij die oprecht van hart en wandel zijt, verheugt u in den Heer te allen tijd!

16 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

17 Prediking >>> Ps. 85:3, 4 Schriftlezing: Psalm 85

18 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

19 Psalm 85:3, 4 Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, mits hij niet weer op ‘t spoor der dwaasheid treê. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij ‘t geslacht, hetwelk Hem vreest en zijne hulp verwacht, opdat er eer in onzen lande woon’ en zich aldaar op ‘t luisterrijkst vertoon’.

20 Psalm 85:3, 4 Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van ‘t recht gegroet. Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van ‘hemels boog. Dan zal de HEER ons ‘t goede weer doen zien, dan zal ons ‘t land zijn volle garven biên. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet z’ alom, waar Hij zijn treden richt.

21 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

22 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

23 Noodhulp NEPAL Deputaten diaconaat NH Nepal

24 Zware aardbeving Nepal werd opgeschrikt door een zware aardbeving. Er vielen duizen- den doden. Velen werden dakloos. NH Nepal

25 ACN De organisatie ACN, die al jaren door onze kerken wordt gesteund, staat midden in de getroffen regio. NH Nepal

26 Kerken Zij ziet waar hulp nodig is. Samen met diverse lokale kerken heeft ze hiervoor een noodhulpplan opgesteld. NH Nepal

27 Prioriteit Ze richt zich allereerst op het voorkomen van ziektes en het voorzien in eerste levensbehoeften. NH Nepal

28 Andere kanalen Naast ACN is ook hulp via andere kanalen mogelijk. Deputaten kunnen hierbij niet zonder uw en jouw steun. NH Nepal

29 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Help en bid mee!

30 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

31 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

32 Psalm 25:7, 10 Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont; ‘t heilgeheim wordt aan zijn vrinden, naar zijn vreêverbond, getoond. d’ Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

33 Psalm 25:7, 10 Hoed mijn ziel, en red z’ uit noden, maak mij niet beschaamd, o HEER, want ik kom tot U gevloden. Laat d’ oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoên. ‘k Wacht op U in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoên, Israël verlossing zenden.

34 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

35 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

36 Lied 305:1, 2 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van ‘s Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus’ wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

37 Lied 305:1, 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort dat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar ‘t land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning.

38 Liturgie Zondag 3 mei Mededelingen SB. 5:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 69:4, 9 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 85 Ps. 32:1,4 NB Prediking Ps. 85:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 25:7, 10 Geloofsbelijdenis Lied 305:1, 2 Zegen

39 Zondag 10 mei a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G.C. den Hertog."

Verwante presentaties


Ads door Google