De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VANDAAG KAMPIOEN IN WISKUNDE, MORGEN OOK IN GELIJKE KANSEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 29/07/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VANDAAG KAMPIOEN IN WISKUNDE, MORGEN OOK IN GELIJKE KANSEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 29/07/2015."— Transcript van de presentatie:

1 VANDAAG KAMPIOEN IN WISKUNDE, MORGEN OOK IN GELIJKE KANSEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 29/07/2015

2 GOK 3 - 1 29/07/2015  Informatieronde voor opstartende GOK-scholen  Maandag 22 september 2008  14.00 – 16.30  Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 Gent  Pedagogisch begeleider GOK (Secundair Onderwijs)  martine.vanovermeiren@vsko.be martine.vanovermeiren@vsko.be

3 Stand van zaken in GOK 3 29/07/2015  Historiek uitgedrukt in cijfergegevens jaartallenAantal uren diocees Gent 2002 - 2003542 2003 - 2005581 2005 - 2008695 2008 - 20111839

4 Jullie zijn niet alleen! 29/07/2015  In het diocees Gent ontvangen 85 scholen samen 1839 uren GOK-uren.  31 van deze 85 scholen ontvangen voor de eerste keer GOK-uren.  Ons doel: ‘We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren.’

5 Doelstellingen van deze namiddag: 29/07/2015  De doelstellingen van het GOK-beleid kunnen verwoorden  De doelgroep van het GOK-beleid kunnen omschrijven  Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK 3 – 1  Weten hoe in jouw school de beginsituatieanalyse aan te pakken

6 Doelstellingen van het GOK-beleid 29/07/2015  Uitbouw van een onderwijspraktijk die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van elke leerling  Uitbouw van een krachtige leeromgeving waarin geen uitvallers zijn  Bevorderen van de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken  Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie  Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

7 Doelgroep van het GOK-beleid 29/07/2015  Autochtone en allochtone kansarme jongeren in het gewoon secundair onderwijs die omwille van hun sociale, culturele en economische omstandigheden leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen in een achterstandspositie te raken.  Alle leerlingen.

8 Wat vooraf ging: 29/07/2015 Toekennen van GOK-lestijden voor 3 schooljaren na opvraging ll-kenmerken:  Het gezin leeft van een vervangingsinkomen  De leerling is thuisloos  De ouders behoren tot de trekkende bevolking  De moeder is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs  De thuistaal is niet het Nederlands

9 Planning van GOK 3 29/07/2015  Schooljaar 2008 – 2009:  Begin schooljaar: elk schoolteam kiest doelstellingen op basis van de eigen volledige en kwaliteitsvolle BSA (beginsituatieanalyse)  1 ste trim. = uitschrijven van een GOK-actieplan (rond ten minste 2 thema’s) en een GOK-visietekst  2 de en 3 de trim. = GOK-actieplan uitvoeren en indien nodig bijsturen

10 De thema’s waarrond de school kan werken 29/07/2015 1 ste graad2 de en 3 de graad 1.Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden van studie- en gedragsproblemen 2. Taalvaardigheidsonderwijs 3. Intercultureel onderwijs 4.Oriëntering en doorstroming bij in- en uitstroom 5. Leerling- en ouderparticipatie 6. Socio- en emotionele ontwikkeling

11 Planning van GOK 3 29/07/2015  Schooljaar 2009 – 2010:  1 ste trim. = verder uitvoeren van GOK-actieplan zoals voorgesteld in 2008 – 2009  2 de trim. = nagaan of de vooropgestelde doelen bereikt zijn door zelfevaluatie binnen de school (deze wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad)  3 de trim. = voorstellen voor verbetering en eventuele bijsturing worden doorgevoerd terwijl actieplan wordt verdergezet

12 Planning van GOK 3 29/07/2015  Schooljaar 2010 – 2011:  Het volledige schooljaar wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van het (eventueel verbeterde en bijgestuurde) GOK-actieplan  Dit schooljaar volgt de controle door de inspectie: 1. Was de beginsituatie voldoende kwaliteitsvol en volledig? 2. Is de keuze van de thema’s en de doelstellingen voldoende verantwoord ifv deze analyse? 3. Werden de thema’s uitgebouwd en de doelstellingen effectief bereikt? 4. Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd?

13 En wat daarna? 29/07/2015  Vanaf 01/09/2011 zal voor de berekening van de omkadering van de scholen gebruik gemaakt worden van volgende indicatoren:  De thuistaal (en taalgebruik)  Het opleidingsniveau van de moeder  Het recht hebben op een schooltoelage (=studietoelage)  Het wonen in een bepaalde buurt (statistische sector)  Als overgangsmaatregel is dus een derde en laatste GOK-cyclus voorzien.

14 En nu aan het werk! 29/07/2015

15 De thema’s verkennen 29/07/2015  www.kogent.be, ga naar sitemap (linkerkolom), klik bij secundair onderwijs op permanente onderwijsthema’s. Via Gelijke Onderwijskansen kom je op de GOK-site VVKSO (of http://gok.vvkso.be) www.kogent.behttp://gok.vvkso.be  www.steunpuntgok.be (kijk bij secundair onderwijs) www.steunpuntgok.be  Omzendbrief SO/2005/07 van 25/06/2008  Vbn van Kaderteksten en Webschema’s (cfr vb op www.kogent.be bij sitemap, bij leergebieden basisonderwijs (met dank aan de collega’s) www.kogent.be  www.vlor.be, klik op publicaties, daarna ga naar gelijke onderwijskansen www.vlor.be

16 Een beginsituatieanalyse opstellen 29/07/2015  Hoe beginnen?  Niemand begint van nul  De school heeft reeds een visie op zorgbreed werken  De school heeft reeds eigen prioriteiten gesteld  Te gebruiken instrumenten:  Eigen zelfevaluatiemodel (is het volledig?)  Een recent doorlichtingsverslag  BSA-instrumenten van steunpunt GOK,  Eigen BSA-instrument: volledig (6 thema’s) en kwaliteitsvol (vanuit relevante bronnen en met het hele team)

17 Opstellen van GOK-actieplan 29/07/2015  Doelstellingen op 3 niveaus:  Leerlingenniveau:  Streven naar een optimale ontplooiing van al de lln  Bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare lln  Leerkrachtniveau (draaglast niet verlichten maar draagkracht verstevigen)  Streven naar krachtige leeromgeving  Professionaliseren van leerkrachten  Schoolniveau:  Streven naar betrokkenheid van het volledige team  Organiseren van overleg  Optimaliseren van de teamwerking

18 Doelen volgens het smart-principe 29/07/2015 SSpecifiek In kleine tussenstappen, heel concreet, geen moeilijke doelen, sober, niet volgepropt MMeetbaar Welk resultaat willen we zien (bij leerkrachten, bij leerlingen, op schoolniveau) AAanvaardbaar Door de achterban RRealistisch Resultaatgericht Haalbare acties (haalbaar in ruimte en tijd in mijn school) TTijdsperspectief Afbakenen in tijd

19 Of volgens het magie-principe 29/07/2015 MMeetbaar Hebben we het uitgevoerd of niet? AAcceptabel Is het door iedereen aanvaard? GGecommuniceerd Is iedereen er van op de hoogte en blijft iedereen op de hoogte? IInspirerend Leidt het tot nieuwe ideeën, inzichten,…? EEngagerend Is iedereen er bij betrokken, weet iedereen wat te doen, zet iedereen stappen in de goede richting,…?

20 Samenwerken met externen 29/07/2015  Pedagogisch begeleider (schoolbegeleider, vakbegeleider, GOK-begeleider martine.vanovermeiren@vsko.be ) martine.vanovermeiren@vsko.be  CLB  Nascholing (pedic, steunpunt GOK, VVKSO-lop nascholing,…)  Andere instanties

21 To do tegen volgende netwerkdag voor starters: 29/07/2015  BSA  Voorstel uitgeschreven visie GOK  Voorstel planning van concrete acties voor GOK  TIP! Leg 3 mappen aan: 1. Logboek GOK (ter voorlegging inspectie) 2. Realisaties GOK (= de uitwerking, hoe heb ik iets bereikt?) 3. Achtergrondinfo GOK (alles wat je krijgt, verzamelt,…)

22 Inhoud volgende netwerkdag 29/07/2015  De kwaliteitscirkel en het bijsturen van doelen  De kwaliteitster GOK en het onderscheid tussen een zorgcontinuüm en GOK  Na het inzamelen van de resultaten van de BSA: verzamelen van concrete ideeën en materialen rond de verschillende thema’s  Voorziene periode: half november 2008

23 29/07/2015

24

25 Omgaan met weerstanden 29/07/2015

26 Leerkracht met GOK-opdracht ipv GOK-leerkracht 29/07/2015  Het ambt GOK-leerkracht bestaat niet. Er bestaat geen functiebeschrijving voor.  Werken aan GOK behoort tot de opdracht van ELK lid van het schoolteam.  De leerkracht met de GOK-opdracht is gangmaker die planningstaken op zich neemt, GOK coördineert, collega’s aanzwengelt tot het gebruik van goede praktijkvoorbeelden  Een GOK-opdracht houdt in dat je medewerking vraagt van alle collega’s bij het uitwerken van het actieplan

27 Dit kan weerstand opwekken 29/07/2015  Deed ik het tot nu toe niet goed misschien?  Weeral extra werk!  Wat brengt het allemaal op?  Laat mij nog maar wat door doen zoals ik bezig ben, nog 2 jaar en ik kan op pensioen.  Mogen we nog les geven ook?  En wie gaat ons dan leren hoe we dat moeten doen?  Als je goed materiaal gevonden hebt, mag je mij dit gerust door geven.  …

28 Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden 29/07/2015  Weet dat:  Weerstand een emotionele maar natuurlijke reactie is  Een verandering die GEEN weerstand oproept bijna geen fundamentele verandering kan zijn  Weerstand leerrijk kan zijn voor beide partijen  Voor de veranderaar weerstand een signaal kan zijn dat hij de essentie raakt

29 Weerstand herkennen 29/07/2015  Weerstand kan verbaal of non-verbaal zijn: VerbaalNon-verbaal ‘Ik heb geen tijd’Ontwijken ‘Geef me maar wat meer uitleg als ik meer tijd heb’ Zwijgen, stilte FilosoferenJa-knikken maar niets zeggen AanvallenUit het gesprek weg gaan Moraliseren… Achter de rug een achterban bij elkaar zoeken …

30 Enkele tips bij weerstand 29/07/2015  Leer weerstand herkennen  Vat weerstand nooit persoonlijk op  Ga op zoek naar de oorzaak van weerstand  Ondersteun het uiten van weerstand: luister, benoem de weerstand met neutrale bewoording of met ik-boodschap (ik zie dat je boos/opgewonden/verdrietig/…bent), zwijg en wacht een eventuele reactie af  Kies een strategie die aansluit bij de persoonlijke manier waarop mensen veranderingen verwerken  Blijf steeds rustig, maak tijd, indien nodig, voor een gesprek op een rustige plaats  Maak (blijvende) weerstand bespreekbaar met de directie

31 Als leerkracht met GOK-opdracht : 29/07/2015  Geef je het goede voorbeeld (met kleine stapjes vooruit)  Help je mee de goede voorbeelden te integreren (m.a.w. je doet niet alles zelf)  Motiveer je mensen: ‘Je kan dit! Je hebt het in je! Zullen we dit eerst eens even samen inoefenen? Het leidt tot zulke goede resultaten. …’  Blijf je positief.  Blijf je met iedereen communiceren.  Blijf je ten allen tijden geloven in je eigen kunnen.  Vraag je indien nodig nascholingen aan i.v.m. omgaan met veranderingsprocessen

32 29/07/2015


Download ppt "VANDAAG KAMPIOEN IN WISKUNDE, MORGEN OOK IN GELIJKE KANSEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 29/07/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google