De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen"— Transcript van de presentatie:

1 Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen
18/04/2017 Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen GOK-starters

2 GOK 3 - 1 Informatieronde voor opstartende GOK-scholen
Maandag 22 september 2008 14.00 – 16.30 Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 Gent Pedagogisch begeleider GOK (Secundair Onderwijs) 18/04/2017 GOK-starters

3 Aantal uren diocees Gent
Stand van zaken in GOK 3 Historiek uitgedrukt in cijfergegevens jaartallen Aantal uren diocees Gent 542 581 695 1839 18/04/2017 GOK-starters

4 Jullie zijn niet alleen!
In het diocees Gent ontvangen 85 scholen samen uren GOK-uren. 31 van deze 85 scholen ontvangen voor de eerste keer GOK-uren. Ons doel: ‘We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren.’ 18/04/2017 GOK-starters

5 Doelstellingen van deze namiddag:
De doelstellingen van het GOK-beleid kunnen verwoorden De doelgroep van het GOK-beleid kunnen omschrijven Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK 3 – 1 Weten hoe in jouw school de beginsituatieanalyse aan te pakken 18/04/2017 GOK-starters

6 Doelstellingen van het GOK-beleid
Uitbouw van een onderwijspraktijk die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van elke leerling Uitbouw van een krachtige leeromgeving waarin geen uitvallers zijn Bevorderen van de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen. 18/04/2017 GOK-starters

7 Doelgroep van het GOK-beleid
Autochtone en allochtone kansarme jongeren in het gewoon secundair onderwijs die omwille van hun sociale, culturele en economische omstandigheden leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen in een achterstandspositie te raken. Alle leerlingen. 18/04/2017 GOK-starters

8 Wat vooraf ging: Toekennen van GOK-lestijden voor 3 schooljaren na opvraging ll-kenmerken: Het gezin leeft van een vervangingsinkomen De leerling is thuisloos De ouders behoren tot de trekkende bevolking De moeder is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs De thuistaal is niet het Nederlands 18/04/2017 GOK-starters

9 Planning van GOK 3 Schooljaar 2008 – 2009:
Begin schooljaar: elk schoolteam kiest doelstellingen op basis van de eigen volledige en kwaliteitsvolle BSA (beginsituatieanalyse) 1ste trim. = uitschrijven van een GOK-actieplan (rond ten minste 2 thema’s) en een GOK-visietekst 2de en 3de trim. = GOK-actieplan uitvoeren en indien nodig bijsturen 18/04/2017 GOK-starters

10 De thema’s waarrond de school kan werken
1ste graad 2de en 3de graad Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden van studie- en gedragsproblemen 2. Taalvaardigheidsonderwijs 3. Intercultureel onderwijs Oriëntering en doorstroming bij in- en uitstroom 5. Leerling- en ouderparticipatie 6. Socio- en emotionele ontwikkeling 18/04/2017 GOK-starters

11 Planning van GOK 3 Schooljaar 2009 – 2010:
1ste trim. = verder uitvoeren van GOK-actieplan zoals voorgesteld in 2008 – 2009 2de trim. = nagaan of de vooropgestelde doelen bereikt zijn door zelfevaluatie binnen de school (deze wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad) 3de trim. = voorstellen voor verbetering en eventuele bijsturing worden doorgevoerd terwijl actieplan wordt verdergezet 18/04/2017 GOK-starters

12 Planning van GOK 3 Schooljaar 2010 – 2011:
Het volledige schooljaar wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van het (eventueel verbeterde en bijgestuurde) GOK-actieplan Dit schooljaar volgt de controle door de inspectie: Was de beginsituatie voldoende kwaliteitsvol en volledig? Is de keuze van de thema’s en de doelstellingen voldoende verantwoord ifv deze analyse? Werden de thema’s uitgebouwd en de doelstellingen effectief bereikt? Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd? 18/04/2017 GOK-starters

13 En wat daarna? Vanaf 01/09/2011 zal voor de berekening van de omkadering van de scholen gebruik gemaakt worden van volgende indicatoren: De thuistaal (en taalgebruik) Het opleidingsniveau van de moeder Het recht hebben op een schooltoelage (=studietoelage) Het wonen in een bepaalde buurt (statistische sector) Als overgangsmaatregel is dus een derde en laatste GOK-cyclus voorzien. 18/04/2017 GOK-starters

14 En nu aan het werk! 18/04/2017 GOK-starters

15 De thema’s verkennen , ga naar sitemap (linkerkolom), klik bij secundair onderwijs op permanente onderwijsthema’s. Via Gelijke Onderwijskansen kom je op de GOK-site VVKSO (of (kijk bij secundair onderwijs) Omzendbrief SO/2005/07 van 25/06/2008 Vbn van Kaderteksten en Webschema’s (cfr vb op bij sitemap, bij leergebieden basisonderwijs (met dank aan de collega’s) , klik op publicaties, daarna ga naar gelijke onderwijskansen 18/04/2017 GOK-starters

16 Een beginsituatieanalyse opstellen
Hoe beginnen? Niemand begint van nul De school heeft reeds een visie op zorgbreed werken De school heeft reeds eigen prioriteiten gesteld Te gebruiken instrumenten: Eigen zelfevaluatiemodel (is het volledig?) Een recent doorlichtingsverslag BSA-instrumenten van steunpunt GOK, Eigen BSA-instrument: volledig (6 thema’s) en kwaliteitsvol (vanuit relevante bronnen en met het hele team) 18/04/2017 GOK-starters

17 Opstellen van GOK-actieplan
Doelstellingen op 3 niveaus: Leerlingenniveau: Streven naar een optimale ontplooiing van al de lln Bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare lln Leerkrachtniveau (draaglast niet verlichten maar draagkracht verstevigen) Streven naar krachtige leeromgeving Professionaliseren van leerkrachten Schoolniveau: Streven naar betrokkenheid van het volledige team Organiseren van overleg Optimaliseren van de teamwerking 18/04/2017 GOK-starters

18 Doelen volgens het smart-principe
Specifiek In kleine tussenstappen, heel concreet, geen moeilijke doelen, sober, niet volgepropt M Meetbaar Welk resultaat willen we zien (bij leerkrachten, bij leerlingen, op schoolniveau) A Aanvaardbaar Door de achterban R Realistisch Resultaatgericht Haalbare acties (haalbaar in ruimte en tijd in mijn school) T Tijdsperspectief Afbakenen in tijd 18/04/2017 GOK-starters

19 Of volgens het magie-principe
Meetbaar Hebben we het uitgevoerd of niet? A Acceptabel Is het door iedereen aanvaard? G Gecommuniceerd Is iedereen er van op de hoogte en blijft iedereen op de hoogte? I Inspirerend Leidt het tot nieuwe ideeën, inzichten,…? E Engagerend Is iedereen er bij betrokken, weet iedereen wat te doen, zet iedereen stappen in de goede richting,…? 18/04/2017 GOK-starters

20 Samenwerken met externen
Pedagogisch begeleider (schoolbegeleider, vakbegeleider, GOK-begeleider ) CLB Nascholing (pedic, steunpunt GOK, VVKSO-lop nascholing,…) Andere instanties 18/04/2017 GOK-starters

21 To do tegen volgende netwerkdag voor starters:
BSA Voorstel uitgeschreven visie GOK Voorstel planning van concrete acties voor GOK TIP! Leg 3 mappen aan: Logboek GOK (ter voorlegging inspectie) Realisaties GOK (= de uitwerking, hoe heb ik iets bereikt?) Achtergrondinfo GOK (alles wat je krijgt, verzamelt,…) 18/04/2017 GOK-starters

22 Inhoud volgende netwerkdag
De kwaliteitscirkel en het bijsturen van doelen De kwaliteitster GOK en het onderscheid tussen een zorgcontinuüm en GOK Na het inzamelen van de resultaten van de BSA: verzamelen van concrete ideeën en materialen rond de verschillende thema’s Voorziene periode: half november 2008 18/04/2017 GOK-starters

23 18/04/2017 GOK-starters

24 18/04/2017 GOK-starters

25 Omgaan met weerstanden
18/04/2017 GOK-starters

26 Leerkracht met GOK-opdracht ipv GOK-leerkracht
Het ambt GOK-leerkracht bestaat niet. Er bestaat geen functiebeschrijving voor. Werken aan GOK behoort tot de opdracht van ELK lid van het schoolteam. De leerkracht met de GOK-opdracht is gangmaker die planningstaken op zich neemt, GOK coördineert, collega’s aanzwengelt tot het gebruik van goede praktijkvoorbeelden Een GOK-opdracht houdt in dat je medewerking vraagt van alle collega’s bij het uitwerken van het actieplan 18/04/2017 GOK-starters

27 Dit kan weerstand opwekken
Deed ik het tot nu toe niet goed misschien? Weeral extra werk! Wat brengt het allemaal op? Laat mij nog maar wat door doen zoals ik bezig ben, nog 2 jaar en ik kan op pensioen. Mogen we nog les geven ook? En wie gaat ons dan leren hoe we dat moeten doen? Als je goed materiaal gevonden hebt, mag je mij dit gerust door geven. 18/04/2017 GOK-starters

28 Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden
Weet dat: Weerstand een emotionele maar natuurlijke reactie is Een verandering die GEEN weerstand oproept bijna geen fundamentele verandering kan zijn Weerstand leerrijk kan zijn voor beide partijen Voor de veranderaar weerstand een signaal kan zijn dat hij de essentie raakt 18/04/2017 GOK-starters

29 Weerstand herkennen Weerstand kan verbaal of non-verbaal zijn: Verbaal
‘Ik heb geen tijd’ Ontwijken ‘Geef me maar wat meer uitleg als ik meer tijd heb’ Zwijgen, stilte Filosoferen Ja-knikken maar niets zeggen Aanvallen Uit het gesprek weg gaan Moraliseren Achter de rug een achterban bij elkaar zoeken 18/04/2017 GOK-starters

30 Enkele tips bij weerstand
Leer weerstand herkennen Vat weerstand nooit persoonlijk op Ga op zoek naar de oorzaak van weerstand Ondersteun het uiten van weerstand: luister, benoem de weerstand met neutrale bewoording of met ik-boodschap (ik zie dat je boos/opgewonden/verdrietig/…bent), zwijg en wacht een eventuele reactie af Kies een strategie die aansluit bij de persoonlijke manier waarop mensen veranderingen verwerken Blijf steeds rustig, maak tijd, indien nodig, voor een gesprek op een rustige plaats Maak (blijvende) weerstand bespreekbaar met de directie 18/04/2017 GOK-starters

31 Als leerkracht met GOK-opdracht :
Geef je het goede voorbeeld (met kleine stapjes vooruit) Help je mee de goede voorbeelden te integreren (m.a.w. je doet niet alles zelf) Motiveer je mensen: ‘Je kan dit! Je hebt het in je! Zullen we dit eerst eens even samen inoefenen? Het leidt tot zulke goede resultaten. …’ Blijf je positief. Blijf je met iedereen communiceren. Blijf je ten allen tijden geloven in je eigen kunnen. Vraag je indien nodig nascholingen aan i.v.m. omgaan met veranderingsprocessen 18/04/2017 GOK-starters

32 18/04/2017 GOK-starters


Download ppt "Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen"

Verwante presentaties


Ads door Google