De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Werkagenda Menzis –gemeenten –regio’s 25 juni 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Werkagenda Menzis –gemeenten –regio’s 25 juni 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Werkagenda Menzis –gemeenten –regio’s 25 juni 2015
Regio Arnhem Regio Groningen

2 Waarom samenwerken? Gemeenten en een zorgverzekeraar hebben totaal verschillende verantwoordelijkheden. VWS kan wel willen dat we samen moeten werken, maar waarom zouden we dat doen?

3 Gezamenlijk doel gemeenten en verzekeraar:
Gezamenlijke doel Gemeenten en zorgverzekeraars hebben dezelfde rol: beide opdrachtgever en financier in het stelsel Herziening van de Langdurige Zorg Langer thuis Zorg en ondersteuning gericht op participatie en gezondheidswinst Effectieve inzet van middelen, bij een hoge taakstelling Samenhang in ondersteuning en dienstverlening: onderlinge afhankelijkheden Versterken eigen regie van burgers Gezamenlijk doel gemeenten en verzekeraar: “Betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers met een effectieve inzet van middelen.”

4 Doel van de samenwerking: transformatie 1e lijn
Een effectieve 1e lijn Zodat er sprake is van effectieve ondersteuning, hulp, zorg Tegen lagere kosten Met als resultaat betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers Kortom: een betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers met een effectieve inzet van middelen Verantwoordelijkheid gemeenten Verantwoordelijkheid zorgverzekeraar

5 Komt de samenwerking makkelijk van de grond
Komt de samenwerking makkelijk van de grond? Samenwerken blijkt helemaal niet zo eenvoudig te zijn. Met alleen een gemeenschappelijk doel ben je er niet. Af en toe begrijpen we elkaar niet helemaal en kampen we met de nodige vooroordelen. Het elkaar leren kennen kost tijd.

6 Samenwerking is niet vanzelfsprekend
ZVW Wmo 2015 WLZ Meer doelmatigheid Goede toegankelijkheid zorg Minder centrale sturing Zorgverzekeraar Individuele premie per verzekerde Populatie-/gebiedsgebonden financiering Kostendekkend uit WLZ-premie 1) Betere kwaliteit “zware” intramurale zorg 2) Houdbaar en betaalbaar stelsel 3) Meer voor elkaar zorgen 1) Bevorderen sociale samenhang 2) Ondersteunen zelfredzaamheid en participatie 3) Opvang bieden Zorgkantoor Rijk

7 Samenwerken zorgverzekeraar & gemeenten: niet eenvoudig?
Private verzekeringsmarkt Politieke sturing Landelijke en regionale oriëntatie Lokale oriëntatie Afspraken met gemeenten gaan over beperkt aantal verzekerden Afspraken met zorgverzekeraar gaat over alle inwoners Verevening werkt onvoldoende Verrassende verdeelmodellen Niet direct resultaat: Substitutie van 1e naar 0e lijn vraagt om een lange adem Als samenwerken niet vanzelf gaat, terwijl de eigen opgaven groot en urgent zijn, dan ontstaat het risico op terugtrekken in het eigen domein

8 Waarom een gezamenlijke werkagenda
Waarom een gezamenlijke werkagenda? Als het al zo lastig is om een samenwerking te realiseren, waarom dan een werkagenda met veel gemeenten en regio’s?

9 Kenmerken van de Werkagenda
Bundelen van ontwikkelkracht Gericht ontwikkelen met een beperkt aantal gemeenten op een beperkt aantal onderwerpen Uitproberen in de praktijk Zo snel mogelijk van gezamenlijke kaders en doelstellingen, naar uitproberen in de lokale praktijk Effectenanalyse: monitoren en volgen van resultaten Gezamenlijk leren: door (regio)gemeenten en Menzis Breed toepasbaar maken Werkende bestanddelen uit de pilots worden geabstraheerd en toepasbaar gemaakt en beschikbaar gesteld aan (regio)gemeenten

10 Fase 2: Samen ontwikkelen
Werkagenda Drie doelen: Samen groeien Bewustwording, inzicht en vertrouwen. Elkaar leren kennen Samen ontwikkelen Ontwikkelen en doen. Productontwikkeling, inkoop Samen profiteren Burgers, aanbieders, Menzis en gemeenten. Substitutie Fase 2: Samen ontwikkelen Fase 3: Samen profiteren Fase 1: Samen groeien

11 Werkagenda 2014 - 2017 Wijkverpleging Preventie (mantelzorg)
Trekker: Enschede, regio Twente Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Afhankelijkheden - Afwenteling Trekker: Groningen, regio Groningen Preventie (mantelzorg) Trekker: Den Haag Extramuralisering Trekker: Arnhem, regio Arnhem Communicatie Trekker: Menzis Regio Arnhem Regio Groningen 11

12 Concreet maken: lastig maar absoluut noodzakelijk Leuk al die gemeenschappelijke doelen en een gezamenlijke visie, maar wordt toch eens concreet! Wat doen jullie precies en wat levert het op?

13 Altijd een verbinding met de lokale praktijk
Transitie: Calamiteiten en dilemma’s uit de praktijk Voortdurende vragen, dilemma’s en knelpunten uit de dagelijkse praktijk gezamenlijk oppakken Transformatie: thematische uitwerking Kennismaken en verkennen Gezamenlijke inhoud en focus Uitproberen in de lokale praktijk: gemeente & Menzis Inzicht in Effecten Breed toepasbaar maken TIJD

14 Dagelijkse dilemma’s uit de praktijk
Transitie: Calamiteiten en dilemma’s uit de praktijk Dagelijkse dilemma’s uit de praktijk Vervoer jeugd GGZ Vraag: Vervoer voor jeugdigen die ggz-zorg ontvangen is vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. In veel gemeenten blijkt het vervoer voor deze doelgroep echter niet ingekocht te zijn. Antwoord Menzis: Menzis biedt aan om bestaande vervoersmachtigingen bij Menzis te verlengen tot 31/3/2015 voor de gemeenten binnen de Menzis-regio’s die aangeven dat te willen. De kosten worden vervolgens achteraf verrekend, en komen uiteindelijk voor rekening van gemeenten. Deze overgangsperiode biedt gemeenten de gelegenheid vervoer alsnog te regelen/inkopen. Publicatie is beschikbaar

15 Dagelijkse dilemma’s uit de praktijk
Transitie: Calamiteiten en dilemma’s uit de praktijk Dagelijkse dilemma’s uit de praktijk Afbakening persoonlijke verzorging Wmo en Zvw Vraag: Een cliënt met een psychiatrische grondslag voor persoonlijke verzorging gaat per 1/1/2015 over naar de Wmo. In verband met een tijdelijke somatische aandoening heeft ze extra persoonlijke verzorging (bijna verdubbeld). Wie is in dat geval verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging? Antwoord Menzis: Wanneer er tijdelijk extra persoonlijke verzorging is vanwege tijdelijke somatische problemen, dan kan deze tijdelijk bekostigd worden vanuit de Zvw. Dit wordt geïndiceerd door de wijkverpleegkundige. Wanneer de somatische problemen voorbij zijn, dan kan deze tijdelijke constructie weer beëindigd worden, en wordt de persoonlijke verzorging weer vanuit de Wmo bekostigd. Publicatie is beschikbaar

16 Casuïstiek: uitgelicht afhankelijkheden
Thema’s in de praktijk Vijf thema’s Wijkverpleging Integrale gebiedsaanpak Afhankelijkheden – Afwenteling Preventie (mantelzorg) Extramuralisering Zie voor plannen van aanpak en eerste pilotprojecten Casuïstiek: uitgelicht afhankelijkheden

17 Gemeente Bronckhorst

18 Afhankelijkheden: jeugd
Vraag: Wat te doen als een jongere 18 wordt en het nog niet duidelijk is welke zorg een jongere dan nodig heeft? Wat is nodig? Het is van belang om een tussenfase in te richten om samen te bepalen wie welke verantwoordelijkheid krijgt. Een efficiënte samenwerking tussen wijkteams (Wmo) en FACT-teams (Zvw), huisarts, POH-GGZ, Basis GGZ. Wat zou daarbij kunnen helpen? Onafhankelijk multidisciplinair expertteam vroegtijdig (bijv. bij 16jr) inzetten Team is verantwoordelijk voor een prognoseplan (toekomstgericht op alle levensdomeinen) zodat ook de jongere zelf beter weet wat hij kan verwachten. Wat gebeurt er in de werkgroep afhankelijkheden? Ideeën over expertteam en prognoseplan worden door Groningen samen met Menzis verder uitgewerkt

19 Wij werken samen! Dat er minder middelen zijn is een feit, maar geloven we er samen ook echt in dat het anders kan en moet? Wij gaan er voor én daar hebben we elkaar voor nodig!

20 Samen werken vraagt tijd, capaciteit en prioriteit
Waar staan we nu? We kennen elkaar en weten wat we aan elkaar hebben We maken een slag van papier naar praktijk We zullen duidelijk moeten gaan maken wat er echt gaat veranderen in de dagelijkse praktijk (van aannames naar effecten) We zijn er ons van bewust dat we het zelf moeten doen, wij zijn eigenaar! Niet alleen ontwikkelen, maar ook samen lokaal toepasbaar maken Niet alleen oog voor transformatie, maar juist voor de dagelijkse risico’s in de praktijk (transitie) waarover we afspraken maken.

21 Wat vragen we van jullie?
Samen leren, individueel toepassen Experimenten met alle gemeenten afzonderlijk is niet mogelijk Wat elders is ontwikkeld, kan voor andere gemeenten zeer nuttig zijn. Zou interessant zijn om op een gezamenlijke wijze de effecten van initiatieven in beeld te brengen en daarvan te leren. Op welke manier zorgen we er voor dat we samen zicht krijgen op de bestaande mooie initiatieven en de verantwoordelijkheid nemen om te leren en (zelf) toe te passen?

22 Wat vragen we van jullie?
Goed georganiseerd is het halve werk De gemeenten werken samen in regioverbanden, maar de werkagenda is daar nog niet altijd een vast onderdeel. Soms wel, maar eigenlijk nog te weinig De regionale structuur is belangrijk om er goed voor te zorgen dat alle ontwikkelingen tussen gemeenten en Menzis op een punt samengebracht kunnen worden, zodat de effectiviteit van de ontwikkelingen worden vergroot. Hoe gaan jullie er voor zorgen dat de werkagenda ook meer van de regio wordt? En wat is er voor nodig?

23 Meer informatie: www.werkagendamenzisgemeenten.nl
Regio Arnhem Regio Groningen 23


Download ppt "Conferentie Werkagenda Menzis –gemeenten –regio’s 25 juni 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google