De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke beïnvloeding Welkom opening het gemeentelijk apparaat invloed op beleid pauze discussie afsluiting Tijd: 19.30 – 21.45 Pauze: rond 20.30 Handouts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke beïnvloeding Welkom opening het gemeentelijk apparaat invloed op beleid pauze discussie afsluiting Tijd: 19.30 – 21.45 Pauze: rond 20.30 Handouts."— Transcript van de presentatie:

1 Politieke beïnvloeding Welkom opening het gemeentelijk apparaat invloed op beleid pauze discussie afsluiting Tijd: 19.30 – 21.45 Pauze: rond 20.30 Handouts Powerpoint: USB-stick op papier U kunt zelf koffie of thee pakken

2 Politieke beïnvloeding De cursus www.zorgbelang-fryslan.nl/cursus_politieke_beinvloeding Gebruikersnaam:jannie Wachtwoord: geertje Johannes Beers adviseur bij Zorgbelang Fryslân bestuursvoorzitter woonvorm Us Dream lid adviesraad sociaal domein Harlingen io. oud-gemeenteraadslid in Leeuwarden beers@zorgbelang-fryslan.nl AvI adviseurs Fryslân Jannie Soepboer soepboer@zorgbelang-fryslan.nl Geertje Haringsma haringsma@zorgbelang-fryslan.nl

3 Politieke beïnvloeding Vraag 1 Welke ‘prangende vragen’ heeft u over deze onderwerpen Welke inhoudelijke onderwerpen spelen er in uw gemeente Tegen welke problemen loopt u aan Decentralisaties Beleidsbeinvloeding Rollen en taken Beleidscycli Verkiezingen

4 Politieke beïnvloeding De gemeente inzicht in wat de gemeente doet hoe en wanneer besluiten worden genomen wie heeft welke rol en taken Jeugdzorg 1/1/15 kinderbescherming jeugdreclassering jeugd GGz jeugd LVG Werk en inkomen 1/1/15 participatiewet afsluiting Wsw Awbz- Wmo 1/1/14 extramurale begeleiding extramurale pers. verz. kortdurend verblijf bijbehorend vervoer huish. ondersteuning clientenondersteuning MEE

5 Politieke beïnvloeding De beleidscycli Cyclusresultaatper.belangwie Verkiezingenverk.programma4 jr++raadsleden coalitieakkoord+raadsleden Begrotingscycluskadernota1 jr++wethouder begroting+wethouder jaarrekening- Beleidscyclusbeleidsnota4 jr++ambtenaar verordening+ambtenaar

6 Politieke beïnvloeding De spelers Dualisme Scheiding van taken raad en college wethouder: uitvoering raad: kaders stellen, controle Gemeentesecretaris hoogste ambtenaar schakel tussen B&W en ambtelijk apparaat Griffier poortwachter voor gemeenteraad benaderen gehele gemeenteraad via griffier College van B&W griffiergemeentesecretaris gemeenteraad/fractiesdiensten/ambtenaren

7 Politieke beïnvloeding De besluiten Raadsommissie Ieder collegebesluit wordt – voor het in de gemeenteraad wordt besproken – voorbesproken in een commissie- vergadering. Deze commissies bestaan uit één of meer leden van alle fracties en brengen een advies uit aan de gehele gemeenteraad. In negen van de tien gevallen besluit een raad conform het commissie- advies! ambtelijke voorbereiding ambtelijke vaststelling collegebesluit commissie-advies raadsbesluit afnemende invloed

8 Politieke beïnvloeding Beleidsbeinvloeding (1) Huidige vormen van burgerparticipatie zullen niet meer passen De gemeente verandert De adviestaak van de Wmo-raad neemt toe Cliëntenraden van zorginstellingen krijgen te maken met de gemeenten en Wmo-raden. Het veld is volop in ontwikkeling. Samenwerking is van groot belang! Wmo-raad: door gemeente ingestelde adviesraad van burgers, (on)gevraagd advies aan B&W over Wmo-beleid AWBZ-cliëntenraden: medezeggenschap van cliënten. Adviezen over de manier waarop de zorginstelling zorg en ondersteuning regelt. Lokale belangenorganisaties: adviseren en lobbyen over praktische zaken m.b.t. de inclusieve samenleving. Met ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt worden de effecten van beleid zichtbaar gemaakt en over het beleid en uitvoering geadviseerd.

9 Politieke beïnvloeding Beleidsbeinvloeding (2) Gezamenlijk knelpunten inventariseren Elkaar wederzijds informeren Lokale belangenbehartigers en AWBZ-cliëntenraden kunnen behoeften en zorgen van de achterban voor het voetlicht van Wmo-raden brengen De Wmo-raad kan signalen meenemen in adviezen aan gemeenten Mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties De ouderenbonden Patiënten- en cliëntenverenigingen Woningcorporaties Zorgaanbieders Ondernemers

10 Politieke beïnvloeding Beleidsbeinvloeding (3) Participatie is gemeente voorzien van signalen, adviezen en oplossingen Co-creatie is belangrijke rol en mede verantwoordelijk voor beleid. Het is de ultieme vorm van samenwerking tussen burgers en overheid. Maar is niet altijd mogelijk èn gevolgen voor uw rol.

11 Politieke beïnvloeding Beleidsbeinvloeding (4) Laat de gemeente zien wat u kunt betekenen Begin met het stellen van vragen: help gemeenten om zich te realiseren wat zij wel en niet weten. Doe aan kennisoverdracht richting gemeenten – er is soms nog weinig kennis (beleven en mensen zelf laten spreken) Informeer burgers gezamenlijk en bereid ze voor Zoek verschillende ingangen bij de gemeente, maar ga niet versnipperd in gesprek Adviseer apart over de drie decentralisaties Zorg dat u betrokken wordt bij de inkoop van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging. Reik concrete oplossingen aan Ga op zoek naar goede voorbeelden uit de praktijk, biedt ze aan Gevraagd en ongevraagd adviseren

12 Politieke beïnvloeding Beleidsbeinvloeding (5) De eerste stappen: kennis, organisatie etc. Zoek samenwerking met andere organisaties. Raadpleeg de achterban Bepaal daarna gezamenlijk uw standpunten (aansprekende boodschap, duidelijk concreet onderwerp, cijfers, breng het zo dat ze aantrekkelijk zijn voor gemeente) Zoek uit hoe ver uw gemeente is en hoe de besluitvorming gaat lopen Kies voor activiteiten op basis van de situatie in uw gemeente Maak een stappenplan Besluit over inzet van sociale media Een instructie voor een aanpak die overal werkt is niet mogelijk Wel kunnen belangrijke stappen en activiteiten worden genoemd om invloed uit te oefenen. Deze stappen of activiteiten zijn gebaseerd op goede voorbeelden en successen uit de praktijk. De wijze waarop u de stappen zet, kunt u aanpassen

13 Politieke beïnvloeding Vraag 2 De Wmo adviesraad is: Adviescollege van de wethouder Belangenbehartiger van een achterban

14 Politieke beïnvloeding Verkiezingen herindelingsverkiezingen: 13 november 2013 overige gemeenten: 29 maart 2014 Gem. herindeling Friese Meren Skarsterlân Lemsterlân Gaasterlân-Sleat Boarnsterhim Leeuwarden Heerenveen Door ‘grenscorrecties’ worden delen van B’him aan Tietjerksteradiel en Súdwest fryslân toegevoegd; hiervoor zijn geen verkiezingen vereist

15 Politieke beïnvloeding Uw lobby ga niet klagen, kies een positieve insteek ga niet alleen praten met ambtenaren, raadsleden en wethouders als u iets van ze wil, maar onderhoud ook contact als er ‘niets aan de hand’ is richt je niet alleen op de grote of coalitiepartijen zorg dat u geen ambtelijke of politieke vijanden maakt tijdens uw lobby (tegenstanders van nu kunnen uw medestanders van morgen worden) Teleurstelling? Stop niet met lobbyen als uw onderwerpen niet in het verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Ga echter niet drammen! Geef aan dat u het jammer vindt, maar dat u voor de toekomst graag gesprekspartner blijft

16 Politieke beïnvloeding

17


Download ppt "Politieke beïnvloeding Welkom opening het gemeentelijk apparaat invloed op beleid pauze discussie afsluiting Tijd: 19.30 – 21.45 Pauze: rond 20.30 Handouts."

Verwante presentaties


Ads door Google