De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij. Brede School Ridderkerk toelichting Brede School Ridderkerk door: Erna Wouters, Stedelijk coördinator Brede School Ridderkerk Ambassadeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij. Brede School Ridderkerk toelichting Brede School Ridderkerk door: Erna Wouters, Stedelijk coördinator Brede School Ridderkerk Ambassadeur."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij

2 Brede School Ridderkerk toelichting Brede School Ridderkerk door: Erna Wouters, Stedelijk coördinator Brede School Ridderkerk Ambassadeur van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen Nederland Docent beeldende vorming Hoedenmaker

3 Kernwaarden aKind centraal bPedagogische visie cVerbinding tussen de Brede Schoolpartners dIntegratie bedrijven en organisaties eIedere partij is gelijk fMaatwerk in de wijk gVeiligheid en geborgenheid hEen leven lang leren iDoorgaande ontwikkelingslijn

4 Hoofddoelen Brede School De twee hoofddoelen van de Brede School zijn: Het tot stand brengen van een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien; Het tot stand brengen c.q. stimuleren van een sociaal samenhangende en actieve wijk.

5 Werkwijze Netwerkorganisatie op : beleids niveau: de brede school is onderdeel van het LEA uitvoerend niveau: er zijn 6 wijknetwerken voor heel Ridderkerk. Dat zijn de programmagroepen in de wijken Bolnes Slikkerveer Oost Rijsoord Drievliet / ‘t Zand Centrum / West

6 Netwerken in de wijk Programmagroep is het netwerk in de wijk Doel : Afstemming in de wijk Afstemming tussen vraag en aanbod Activering opstellen voor onder- en naschools De programmagroep is het van de brede school in de wijk

7 Wijknetwerkpartners Onderwijs Kinderopvang Buitenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Peuterspeelzaal CJG Wijkoverleg Politie Gemeente Sport en Welzijn Tobe kunsteducatie Bibliotheek Verenigingen Wijkidee team Lokale middenstand Vrijwilligers Professionele aanbieders En veel personen uit de wijk

8 Doelen 2015 Doelgerichter gaan werken Communicatie verbeteren 8 jarenplan cultuureducatie invoeren Middelen die worden ingezet zijn: Monitoring Enquêtes Plan matige aanpak

9 Uitgangspunten cultuurplan Ieder kind kan met alle disciplines in aanraking komen Iedere discipline komt gedurende de periode dat een kind op de basisschool zit met regelmaat terug Doelstellingen gebaseerd op de doorgaande leerlijn cultuur van het SLO worden gekoppeld aan de disciplines per doelgroep. De activiteiten zelf worden naar aanleiding van de input van de programmagroepen ingevuld. De disciplines per leerjaar staan vast maar de volgorde per jaar staat niet vast.

10 Leerlijn De leerlijn is ingedeeld in drie doelgroepen. Aansluitend op de meest voorkomende indeling binnen de Brede School. Groep 1,2 Groep 3,4,5 Groep 6,7,8

11 Voorwaarden De activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de vraag van de programmagroep thema’s binnen de brede school

12 Plan 2015-2016 Komende jaar worden één of meerdere van de activiteiten aan onderstaande onderwerpen gekoppeld. Taal Natuur Motoriek Techniek Sport

13 Doelstellingen Per doelgroep staat van iedere discipline omschreven wat de algemene doelstellingen zijn, deze zijn deels gebaseerd op de doorgaande leerlijn cultuur van het SLO.. Daarnaast zijn er specifieke doelstellingen die zijn bepaald in de programmagroep.

14 Doelstelling: Activiteit Toelichting Planning Verantwoordelijk Stavaza Evaluatie Planmatige aanpak

15 Planmatige aanpak voor doorlopende jaarlijn ActiviteitToelichtingPlanningVerantwoordelijkStaVaZa Jakobien en Kim maken een doorlopende jaarlijn voor groep 1 tot en met 8 Alle input wordt geleverd aan Jakobien en Kim Aan de hand hiervan komt er een leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8. Bieb houdt zich bezig met media, leesbevordering etc. Tobe houdt zich bezig met drama, beeldend, muziek, dans, fotografie Zomervakantie / september af Jakobien en Kim

16 Activiteiten schema Onderbouw Groep 1Groep 2 DansMuziekinstrumenten Beeldend 2DBeeldend 3D MuziekMedia en fotografie Drama Dans

17 Activiteitenschema Middenbouw Groep 3Groep 4Groep 5 Beeldend 2DMuziekinstrumentenMuziek Media en fotografieDrama DansMuziekinstrumenten Beeldend 3DBeeldend 2DBeeldend 3D

18 Activiteitenschema Bovenbouw Groep 6Groep 7Groep 8 Media en fotografie DramaDans Muziekinstrument en Beeldend 2D Beeldend 3DMuziek Media en fotografie Drama

19 Competenties per doelgroep en dicipline Ieder project bestaat uit de volgende elementen: Oriëntatie (thema, technieken, kunstbeschouwing) Experiment Uitvoering Reflectie Presentatie of open les

20 Doelen Dans onderbouw Fantasie gebruiken in dans Ontdekken ruimte, tijd, kracht en maatgevoel Verschillende manieren van voortbewegen gebruiken Onder begeleiding emoties uiten in dans

21 Doelen dans Middenbouw Uit muzikale en visuele bronnen ideeën opdoen Danselementen tijd ruimte en kracht onderzoeken Gevoelend, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken Reeks eenvoudige danspassen onthouden en herhalen Danspresentatie geven

22 Doelen dans Bovenbouw Zelf thema’s aandragen voor dans Zelf onderzoek doen naar danselementen Met dansbewegingen gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken Inleven in eigen dans en dans van anderen Muzikale verschillen herkennen Danselementen tijd, ruimte, kracht en kwaliteit van bewegen inzetten

23 Winst voor de leerlingen Meerdere mogelijkheden om kennis te maken Op verschillende niveau’s lessen volgen Van verschillende docenten les krijgen Met diverse dansvormen kennis maken

24 Kinder- en jeugdkunstroute Ridderkerk Elk jaar een jeugd kunstroute Elke jaar een tentoonstelling in het gemeente huis van Ridderkerk Jong talent kan meedoen met de grote kunstroute Voortgezet onderwijs doet mee Initiatief subsidie van de gemeente Genomineerd door het Kunstgebouw

25 Verbinding BS en BSO Docenten ToBe werken samen met PM-ers Docent overlegt met PM-er over aanbod PM overlegt met docent over pedagogische aanpak PM- er is bij de activiteit aanwezig. Leidster kind ratio kan dus groter worden

26 Voordeel BSO Na de BS lessen wordt in de BSO tijd verdieping gegeven PM-ers zijn zich meer bewust van de vraag het kind en kunnen de vraag beter terug brengen in de programmagroep Cultuur docent kan coachen en medewerkers inspireren Niveau van het BSO aanbod wordt hoger

27 Voordeel Cultuur docent Cultuurdocent Krijgt pedagogische ondersteuning Kan meer kindgericht werken Kan invloed uitoefenen op het vervolg traject Is geïntegreerd en geen solist meer

28 Voordeel voor het kind Na Brede School lessen een vervolg op de BSO Meer kansen voor talent ontwikkeling Zelfstandig uitdiepen van het onderwerp De brede school gaat dit uitbreiding naar andere wijken

29 Goede website helpt Info over aantal leerlingen Welke leerling van welke school of BSO Participatie kaartjes kinderen Deelnemers percentage Aanwezigheid kinderen Inkomsten / uitgaven Aantal aanbieders Aantal gebruikte locaties

30 Website samen ontwikkelen Partners denken mee over de inhoud Activiteiten eenmalig invoeren voor gebruik in meerdere wijken Foto’s en filmpjes maken veel helder In de toekomst ook betalen via i deal En een app voor ouders en kinderen

31 Minder administratie Excellijsten Aanwezigheid invullen via een app Uitnodigingsbrieven naar ouders Bevestiging naar kinderen Informatiebrieven naar gastdocenten Uitnodiging voor laatste les naar ouders en leerkrachten

32 Meten is weten Enquête StefEnquête bieb Enquête coördinator Enquête To2School Welke juf staat voor deze groep Niet 23 x gr 3welniet RBMB Wel 39x gr 4welniet RBC Wel 39x gr 4niet welREA Wel 23 x gr 5welnietwelDM Wel 31 x 6/7niet DL Wel 38x gr 8welniet RBM

33 Wat komt eruit, wat doe je ermee 46 kinderen zitten niet op een vereniging en 53 kinderen doen niet mee aan de BS Actie: wie zijn dat en hoe gaan we ze mobiliseren, wanneer, waarmee, en wie gaat dat doen. Geen deelname van 12 jarigen in de BS en in de BSO Actie: behoefte onderzoek uitvoeren in groep 8 door leerkracht en BSO- leidster CF-er en programmagroep zoeken uitdagender aanbod Cultuur- en sport programma wordt actiever

34 De Winst Goede gegevens zorgen voor een beter beeld Beter beeld zorgt voor heldere doelen Heldere doelen kun je beter monitoren Beter monitoren zorgt voor een beter resultaat Beter resultaat zorgt voor meer opbrengsten Meer opbrengsten is winst voor alle kinderen

35 www.bredeschoolridderkerk.nl e.wouters@bredeschoolridderkerk.nl


Download ppt "Welkom bij. Brede School Ridderkerk toelichting Brede School Ridderkerk door: Erna Wouters, Stedelijk coördinator Brede School Ridderkerk Ambassadeur."

Verwante presentaties


Ads door Google