De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij

2 Brede School Ridderkerk
toelichting Brede School Ridderkerk door: Erna Wouters, Stedelijk coördinator Brede School Ridderkerk Ambassadeur van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen Nederland Docent beeldende vorming Hoedenmaker

3 Kernwaarden a Kind centraal b Pedagogische visie c Verbinding tussen de Brede Schoolpartners d Integratie bedrijven en organisaties e Iedere partij is gelijk f Maatwerk in de wijk g Veiligheid en geborgenheid h Een leven lang leren i Doorgaande ontwikkelingslijn

4 Hoofddoelen Brede School
De twee hoofddoelen van de Brede School zijn: Het tot stand brengen van een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien; Het tot stand brengen c.q. stimuleren van een sociaal samenhangende en actieve wijk.

5 Werkwijze Netwerkorganisatie op :
beleids niveau: de brede school is onderdeel van het LEA uitvoerend niveau: er zijn 6 wijknetwerken voor heel Ridderkerk. Dat zijn de programmagroepen in de wijken Bolnes Slikkerveer Oost Rijsoord Drievliet / ‘t Zand Centrum / West

6 Netwerken in de wijk Programmagroep is het netwerk in de wijk Doel :
Afstemming in de wijk Afstemming tussen vraag en aanbod Activering opstellen voor onder- en naschools De programmagroep is het van de brede school in de wijk

7 Wijknetwerkpartners Onderwijs Kinderopvang Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang Peuterspeelzaal CJG Wijkoverleg Politie Gemeente Sport en Welzijn Tobe kunsteducatie Bibliotheek Verenigingen Wijkidee team Lokale middenstand Vrijwilligers Professionele aanbieders En veel personen uit de wijk

8 Doelen 2015 Doelgerichter gaan werken Communicatie verbeteren
8 jarenplan cultuureducatie invoeren Middelen die worden ingezet zijn: Monitoring Enquêtes Plan matige aanpak

9 Uitgangspunten cultuurplan
Ieder kind kan met alle disciplines in aanraking komen Iedere discipline komt gedurende de periode dat een kind op de basisschool zit met regelmaat terug Doelstellingen gebaseerd op de doorgaande leerlijn cultuur van het SLO worden gekoppeld aan de disciplines per doelgroep. De activiteiten zelf worden naar aanleiding van de input van de programmagroepen ingevuld. De disciplines per leerjaar staan vast maar de volgorde per jaar staat niet vast.

10 Leerlijn De leerlijn is ingedeeld in drie doelgroepen. Aansluitend op de meest voorkomende indeling binnen de Brede School. Groep 1,2 Groep 3,4,5 Groep 6,7,8

11 Voorwaarden De activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan
de vraag van de programmagroep thema’s binnen de brede school

12 Plan Komende jaar worden één of meerdere van de activiteiten aan onderstaande onderwerpen gekoppeld. Taal Natuur Motoriek Techniek Sport

13 Doelstellingen Per doelgroep staat van iedere discipline omschreven wat de algemene doelstellingen zijn, deze zijn deels gebaseerd op de doorgaande leerlijn cultuur van het SLO.. Daarnaast zijn er specifieke doelstellingen die zijn bepaald in de programmagroep.

14 Planmatige aanpak Doelstelling: Activiteit Toelichting Planning
Verantwoordelijk Stavaza Evaluatie

15 Planmatige aanpak voor doorlopende jaarlijn
Activiteit Toelichting Planning Verantwoordelijk StaVaZa Jakobien en Kim maken een doorlopende jaarlijn voor groep 1 tot en met 8 Alle input wordt geleverd aan Jakobien en Kim Aan de hand hiervan komt er een leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8. Bieb houdt zich bezig met media, leesbevordering etc. Tobe houdt zich bezig met drama, beeldend, muziek, dans, fotografie Zomervakantie / september af Jakobien en Kim

16 Activiteiten schema Onderbouw
Groep 1 Groep 2 Dans Muziekinstrumenten Beeldend 2D Beeldend 3D Muziek Media en fotografie Drama

17 Activiteitenschema Middenbouw
Groep 3 Groep 4 Groep 5 Beeldend 2D Muziekinstrumenten Muziek Media en fotografie Drama Dans Beeldend 3D

18 Activiteitenschema Bovenbouw
Groep 6 Groep 7 Groep 8 Media en fotografie Drama Dans Muziekinstrumenten Beeldend 2D Beeldend 3D Muziek

19 Competenties per doelgroep en dicipline
Ieder project bestaat uit de volgende elementen: Oriëntatie (thema, technieken, kunstbeschouwing) Experiment Uitvoering Reflectie Presentatie of open les

20 Doelen Dans onderbouw Fantasie gebruiken in dans
Ontdekken ruimte, tijd, kracht en maatgevoel Verschillende manieren van voortbewegen gebruiken Onder begeleiding emoties uiten in dans

21 Doelen dans Middenbouw
Uit muzikale en visuele bronnen ideeën opdoen Danselementen tijd ruimte en kracht onderzoeken Gevoelend, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken Reeks eenvoudige danspassen onthouden en herhalen Danspresentatie geven

22 Doelen dans Bovenbouw Zelf thema’s aandragen voor dans
Zelf onderzoek doen naar danselementen Met dansbewegingen gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken Inleven in eigen dans en dans van anderen Muzikale verschillen herkennen Danselementen tijd, ruimte, kracht en kwaliteit van bewegen inzetten

23 Winst voor de leerlingen
Meerdere mogelijkheden om kennis te maken Op verschillende niveau’s lessen volgen Van verschillende docenten les krijgen Met diverse dansvormen kennis maken

24 Kinder- en jeugdkunstroute Ridderkerk
Elk jaar een jeugd kunstroute Elke jaar een tentoonstelling in het gemeente huis van Ridderkerk Jong talent kan meedoen met de grote kunstroute Voortgezet onderwijs doet mee Initiatief subsidie van de gemeente Genomineerd door het Kunstgebouw

25 Verbinding BS en BSO Docenten ToBe werken samen met PM-ers Docent overlegt met PM-er over aanbod PM overlegt met docent over pedagogische aanpak PM- er is bij de activiteit aanwezig. Leidster kind ratio kan dus groter worden

26 Voordeel BSO Na de BS lessen wordt in de BSO tijd verdieping gegeven PM-ers zijn zich meer bewust van de vraag het kind en kunnen de vraag beter terug brengen in de programmagroep Cultuur docent kan coachen en medewerkers inspireren Niveau van het BSO aanbod wordt hoger

27 Voordeel Cultuur docent
Krijgt pedagogische ondersteuning Kan meer kindgericht werken Kan invloed uitoefenen op het vervolg traject Is geïntegreerd en geen solist meer

28 Voordeel voor het kind Na Brede School lessen een vervolg op de BSO Meer kansen voor talent ontwikkeling Zelfstandig uitdiepen van het onderwerp De brede school gaat dit uitbreiding naar andere wijken

29 Goede website helpt Info over aantal leerlingen Welke leerling van welke school of BSO Participatie kaartjes kinderen Deelnemers percentage Aanwezigheid kinderen Inkomsten / uitgaven Aantal aanbieders Aantal gebruikte locaties

30 Website samen ontwikkelen
Partners denken mee over de inhoud Activiteiten eenmalig invoeren voor gebruik in meerdere wijken Foto’s en filmpjes maken veel helder In de toekomst ook betalen via i deal En een app voor ouders en kinderen

31 Minder administratie Excellijsten Aanwezigheid invullen via een app Uitnodigingsbrieven naar ouders Bevestiging naar kinderen Informatiebrieven naar gastdocenten Uitnodiging voor laatste les naar ouders en leerkrachten

32 Meten is weten Enquête Stef Enquête bieb Enquête coördinator
Enquête To2 School Welke juf staat voor deze groep Niet 23 x gr 3 wel niet RB MB Wel 39x gr 4 C R EA Wel 23 x gr 5 D M Wel 31 x 6/7 L Wel 38x gr 8

33 Wat komt eruit, wat doe je ermee
46 kinderen zitten niet op een vereniging en 53 kinderen doen niet mee aan de BS Actie: wie zijn dat en hoe gaan we ze mobiliseren, wanneer, waarmee, en wie gaat dat doen. Geen deelname van 12 jarigen in de BS en in de BSO Actie: behoefte onderzoek uitvoeren in groep 8 door leerkracht en BSO- leidster CF-er en programmagroep zoeken uitdagender aanbod Cultuur- en sport programma wordt actiever

34 De Winst Goede gegevens zorgen voor een beter beeld
Beter beeld zorgt voor heldere doelen Heldere doelen kun je beter monitoren Beter monitoren zorgt voor een beter resultaat Beter resultaat zorgt voor meer opbrengsten Meer opbrengsten is winst voor alle kinderen

35 www.bredeschoolridderkerk.nl e.wouters@bredeschoolridderkerk.nl


Download ppt "Welkom bij."

Verwante presentaties


Ads door Google