De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IEDEREEN laten SCHITTEREN !!

Verwante presentaties


Presentatie over: "IEDEREEN laten SCHITTEREN !!"— Transcript van de presentatie:

1 IEDEREEN laten SCHITTEREN !!

2 De lat hoog…. voor iedereen !
“Het moet de ambitie zijn van elke GOK-school, en van ons GOK-beleid, dat “het effect van SES doorheen de schoolloopbaan van leerlingen gaandeweg verkleint, en uiteindelijk verdwijnt.” (Laevers, Van den Branden en Verlot, 2004, p. 36)

3 Om over na te denken… Elke maatregel ter bevordering van gelijke onderwijskansen, op welk niveau ook, is maar zo krachtig als de kracht waarmee ze de kwetsbare leerling bereikt. Elke maatregel is maar zo krachtig als de leer-kracht die ze in de individuele leerling losweekt.

4 De Standaard 12 mei 2012 NUL OP HET RAPPORT VOOR GELIJKE KANSEN
Dirk Jacobs, hoogleraar Sociologie ULB Over de hervorming van het secundair onderwijs… “Een onderwijssysteem dient om mensen op te leiden en kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. ALLE kinderen. Het is stuitend te zien hoe het voor velen een evidentie lijkt te zijn dat er nu eenmaal goede en zwakke scholen en sterke en zwakke richtingen zijn. Onze kijk in Vlaanderen op onderwijs beperkt zich tot selectie en filteren om vooral te garanderen dat onze middenklasseleerlingen en eliteleerlingen van goed onderwijs kunnen genieten. Jammer voor al de rest. Wat een stuitende kortzichtigheid. Middenklasse-ouders doen alles wat ze kunnen om hun kinderen zo lang als mogelijk in het ASO te houden, terwijl kinderen uit de arbeidersklasse buitenproportioneel in TSO en BSO starten. (…) We zijn de 21ste eeuw binnengestapt. Een kenniseconomie kan zich geen onderwijssysteem permitteren dat sociale ongelijkheid reproduceert en versterkt!”

5 Durchschnittliche Schülerleistungen im Bereich Mathematik
Hoge gemiddelde score op wiskunde Vlaanderen Durchschnittliche Schülerleistungen im Bereich Mathematik Hong Kong-China Hoog gemiddelde sterke sociale ongelijkheid Finland Hoog gemiddelde grote gelijkheid Korea 540 Netherlands Liechtenstein Japan Canada Belgium Switzerland Australia New Zealand 520 Czech Republic Iceland Denmark France Sweden Sterke invloed van sociale afkomst op toetsresultaat Austria Beperkte invloed van sociale afkomst op toetsresultaat Germany Ireland 500 Slovak Republic Norway Luxembourg Hungary Poland Spain United States Latvia 480 © A. Schleicher, OECD Russian Federation Portugal Italy Laag gemiddelde sterke sociale ongelijkheid 460 Laag gemiddelde grote gelijkheid Lage gemiddelde score op wiskunde Greece 26 440 16 6

6 Gelijke onderwijskansen
Het decreet Gelijke onderwijskansen laat zich lezen… Omzendbrief over het GOK-beleid voor het basisonderwijs

7 Omzendbrief GOK Doelstellingen GOK:
Uitbouw van een onderwijspraktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling. Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn. Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken. Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

8 Belangrijke accenten GOK
Vermijden dat de kloof tussen kinderen uit kansarme gezinnen en kansrijke gezinnen vergroot. Denken over omgaan met kansarmoede binnen de school versterken. Focus sterk leggen op school als organisatie eerder dan op de individuele doelgroepleerlingen. (3 niveaus) Preventieve werking naar álle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid.

9 Doelstellingen op drie niveaus
Leerlingenniveau: - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen Leerkrachtniveau: - streven naar krachtige leeromgevingen - professionaliseren van leerkrachten Schoolniveau: - streven naar betrokkenheid van het volledige team - organiseren van overleg - optimaliseren van de teamwerking

10 voorontwerp omkaderingsdecreet
De extra SES middelen moeten een prikkel zijn om kwaliteitsonderwijs te bevorderen voor alle kinderen en om een sterk gelijke kansenbeleid te ontwikkelen.

11 DOELSTELLINGEN OMKADERINGSDECREET
Gelijke omkadering kleuter- en lager onderwijs Integratie van GOK-uren in reguliere omkadering Dit decreet geeft scholen de mogelijkheid om een gedragen visie op onderwijs en school te ontwikkelen!

12 1 de lestijden volgens de schalen 2 de SES lestijden
lestijdenpakket decreet BaO art. 3 Het aantal lestijden toegekend aan een school om de financierbare of subsidieerbare personeelsformatie van het onderwijzend personeel te bepalen, inclusief de eventuele lesopdracht van de directie. Dit pakket bestaat uit 1 de lestijden volgens de schalen 2 de SES lestijden 3 de aanvullende lestijden godsdienst, ATN ,, additionele lestijden

13 aanvulling SES lestijden Lestijden, toegekend op basis van,
de socio-economische status van leerlingen in het gewoon basisonderwijs die gevat wordt door leerlingkenmerken.

14 (SES- lestijden worden per niveau afgerond)
art, 133 § 1 leerlingkenmerken opleidingsniveau van de moeder Moeder niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van BSO of gelijkwaardig studiebewijs het krijgen van een schooltoelage de taal die de leerling in het gezin spreekt, is niet de onderwijstaal Indien de leerling in het gezin met niemand of met maximum één gezinslid de onderwijstaal spreekt. (broes/zussen = één gezinslid) (SES- lestijden worden per niveau afgerond)

15 GOK-lestijden SES-lestijden

16 Opleidingsniveau moeder
45% Thuistaal 35% 20% Schooltoelage Buurt

17 Opleidingsniveau moeder
0,2685 Thuistaal 0,2929 0,1205 Schooltoelage

18 Naar een eigen gelijke kansenbeleid per school
!!De integratie en verhoging van de lestijden gebeurt in de context van de gelijke onderwijskansen!! =bijkomende omkadering in functie van de kenmerken van de leerlingen in je school! =UNIEKE KANS om in te spelen op de behoeften van je leerlingen!

19 Ontwikkelen van een VISIE op onderwijs voor de kinderen die je zijn toevertrouwd.
Een specifieke en aangepaste invulling van het gelijke onderwijskansenbeleid. (GOK-werking als blijvende inspiratiebron én leidraad!)

20 wijziging IN HET SCHOOLWERKPLAN !!
1° de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd; 2°de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen; 3° de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd; 4° de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leer bedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs; wijziging 5° de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen.

21 gelijke onderwijskansen-beleid
AANDACHT !! zorg gelijke onderwijskansen-beleid leerproblemen & - stoornissen socio-economische status = achtergrond verankering in het schoolwerkplan : inspanningsverplichting voor elke school !

22 gelijke onderwijskansen-beleid
AANDACHT !! zorg gelijke onderwijskansen-beleid

23 ONDERSCHEID TUSSEN GOK EN ZORG
GOK en Zorg zijn sterk verbonden maar in wezen zeer verschillend. GOK / preventie, Zorg / remediëren GOK: alle maatregelen die kinderen gelijke kansen geven in onderwijs wat ook hun thuiscultuur is. -SES - GOK is omgaan met de diversiteit aan rugzakken die kinderen de school mee binnen brengen. Zorg: alle maatregelen die te maken hebben met leerproblemen, emotionele problemen, gedragsproblemen…

24 Aanwending van de GOK-middelen
“ZOK en Gorg!” GOK-leerkrachten werken vaak individueel remediërend op leerlingniveau (cfr. Taakleerkracht!); GOK en zorg gebundeld in één persoon; Zorgperspectief én individueel remediëren treden op de voorgrond ten nadele van gelijkekansenperspectief en sociale preventie (=de switch van ‘leerprobleem ligt niet alleen bij het individu’ naar ‘leerachterstand is vaak verbonden met thuiscontext en socio-economische status’); GOK-leerkrachten bevinden zich vaak in een moeilijke positie: ze willen op klasniveau werken (werken in de richting van differentiatie,…), maar stoten op weerstand. De betrokkenheid van leerkrachten bij de besluitvorming over het GOK-beleid is vaak heel laag!

25 SCHEMA “ONGELIJKE KANSEN *
Achterstelling BINNEN de school Achterstandsverwerving BUITEN de school ONGELIJKE UITKOMSTEN FINANCIEEL KAPITAAL = GELD voor huisvesting, comfort, schoolkosten… WELBEVINDEN BETROKKENHEID MENSELIJK KAPITAAL = GEZONDHEID voeding, gezondheidszorg, ongezonde gewoonten ONTERECHTE VANZELFSPREKENDHEID ONGELIJKE KANSEN ONGELIJKE BEHANDELING EENZIJDIG ONDERWIJS SOCIAALKAPITAAL = NETWERK rolmodellen, vertrouwdheid met voorzieningen KANSARME LLN MINDER ONDERSTEUND CULTUREEL KAPITAAL = KENNIS, INZICHT, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES OUDERS KANSARME LLN ONDERSCHAT MOEILIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

26

27 Hoe beginnen? Visievorming : op het spoor komen van het Gelijkeonderwijskansendenken ?! Een beginsituatieanalyse uitvoeren die volledig en kwaliteitsvol is voor de 6 thema’s Rekening houden met objectieve kindgegevens en de reële situatie in de klas en de school. 4. Een schooleigen visie rond Gelijke OnderwijsKansen uitschrijven (=verdiepen).

28 Hoe beginnen? De 6 thema’s verkennen P&R preventie en remediëring van
ontwikkelings- en leerachterstanden TVO taalvaardigheidsonderwijs OMD omgaan met diversiteit SEO socio-emotionele ontwikkeling L&OP leerlingen- en ouderparticipatie D&O doorstroming en oriëntering Binnen deze thema’s beschrijft de school doelstellingen en acties op niveau van de school, de leerkracht en de kinderen.

29

30 Preventie en remediëring van ontwikkelings - en leerachterstanden - de motivatie voor ontwikkeling en leren bij leerlingen verhogen - de ontwikkeling en / of leerwinst bij elke leerling verhogen

31 Taalvaardigheidsonderwijs het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren en spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen

32 Omgaan met diversiteit - diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit) - vooroordelen en veralgemeningen waar mogelijk en wenselijk vermijden; zich bewust zijn van elke vorm van discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie) - gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven bekijken (multi-perspectiviteit) - functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit) - kiezen voor dialoog en samenwerking - leren van andermans visies, ervaringen en competenties (leren – van - elkaar)

33 Doorstroming en oriëntering het aantal leerlingen met een optimale studiekeuze vermeerderen, wat blijkt uit de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling

34 Socio - emotionele ontwikkeling het aantal leerlingen met een positief zelfbeeld en sociale competentie verhogen

35 Leerlingen - en ouderparticipatie het aantal leerlingen en ouders die actief betrokken zijn op het klas- en schoolleven vermeerderen en de kwaliteit van de betrokkenheid verhogen

36

37 Hoe beginnen? Niemand begint van nul.
- School heeft reeds een eigen visie op zorgbreed werken - School heeft reeds eigen prioriteiten gesteld Welke instrumenten kunnen we o.a. gebruiken : 1.Eigen zelfevaluatiemodellen (Zijn ze volledig?) 2.Zelfevaluatie vanuit OKB 3.Een pas uitgevoerde zelfevaluatie (Eventueel actualiseren en aanvullen) 4.Een recent schooldoorlichtingsverslag 5.Algemene en specifieke analyse –instrumenten

38 Praktijktips Planmatige aanpak - Op schoolniveau :
samenstellen en communiceren van een operationeel plan, … - Op leerkrachtenniveau : De uitvoering door de leerkrachten is o.a. herkenbaar via het agenda, het logboek, vast item op personeelsvergadering…

39 Praktijktips Instemming en betrokkenheid van het gehele team (overlegcultuur – interne professionaliteit) Permanente én tussentijdse evaluatie

40 Kwaliteitscirkel GOK lln Is er beweging ? lk school
21 - 10 2003 zelfevaluatie GOK 2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3 GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? lln lk school Is er beweging ? BEGINSITUATIE ANALYSE INTERNE EVALUATIE 6.Effect ? Dit schema geeft een beeld hoe er gestructureerd aan zelfevaluatie in het kader van GOK gewerkt kan worden. Lees het schema door bovenaan te beginnen, en dan in tegenwijzerzin de cirkel vol te maken. De linkerhelft van de cirkel heeft de school reeds doorlopen bij het uitvoeren van de beginsituatie-analyse. Onderaan de cirkel is de school aangekomen bij de uitvoering van de acties. Van hieruit loopt ze terug naar boven, en kijkt ze met een evaluerende blik naar haar eigen acties en plannen. Deze evaluatie geeft ons gelegenheid na te gaan of de onderwijskwaliteit op het vlak van gelijke kansen voor alle leerlingen verhoogd is en zet aan tot het stellen van nieuwe doelen of het hernemen van niet gerealiseerde doelen, het plannen van concrete acties … UITVOERING VAN DE ACTIES

41 Ruimte voor nieuwe oplossingen?
Lestijden doelgericht inzetten Aangepaste vormen van onderwijs inzetten? Ambulante leerkracht inzetten, beleidsondersteuning…?

42 SENSIBILISERING KENNIS INZICHT TOEPASSING INTEGRATIE Taalvaardigheid
Socio- emotionele ontwikkeling Doorstroming en oriëntering Leerling- en ouderparticipatie Omgaan met diversiteit SENSIBILISERING KENNIS INZICHT TOEPASSING INTEGRATIE Preventie en remediëring

43 Schoolontwikkeling implementatie adoptie incorporatie

44 Schoolontwikkeling = Kwaliteitszorg
TWAALF KLOKSLAGEN voor GELIJKE ONDERWIJSKANSEN Hoe laat is het op onze school???

45 Vogels voor de kat?

46 Preventief werken aan gelijke onderwijskansen vanuit een talentmodel.
GOK wordt nog teveel herleid tot ZORG Er is nog bijzonder weinig aandacht voor welbevinden en preventie. Onderwijs heeft pas zin als het leidt tot een betere afstemming, tot gerichte feedback, tot aangepaste begeleiding, tot meer zelfkennis (van leerkracht en leerlingen), tot betere communicatie, tot meer verbondenheid… Het Mattheüseffect?! De beperkingen van het DEFICITMODEL. De MOTIVATIE moet centraal staan!

47 Preventief werken aan gelijke onderwijskansen vanuit een talentmodel.
DEFICITMODEL GROEIMODEL WAT STAAT CENTRAAL? Tekorten opsporen en wegwerken Talenten opsporen en versterken EEN BELANGRIJK PRINCIPE BIJ LEREN? Fouten vermijden Leren uit fouten WAT IS DE BEDOELING? Zoveel mogelijk kinderen over dezelfde lijn/curriculum trekken Kinderen sterker maken om eigen grenzen te verleggen HOE WERKT MEN AAN ONTWIKKELING? Remediëren van tekorten Mediëren en coaching bij persoonlijke groei. WAT IS DE OORZAAK ALS ER IETS MOEILIJK GAAT? De oorzaak ligt bij het kind. Het heeft een leerprobleem. De oorzaak is een gebrekkige afstemming tussen wat het kind nodig heeft en wat er aangeboden wordt. HOE WERKT MEN IN DE KLAS De instructie is klassikaal; oplossen van tekorten gebeurt individueel. De instructie vertrekt vanuit de individuele verschillen; problemen worden klassikaal besproken. WELKE BASISGEDACHTE ZIT ER ACHTER? ACHTERSTANDSDENKEN. Kinderen moeten gepusht en gecontroleerd worden om te leren. ONTDEKKINGSDENKEN. Kinderen zijn exploratief ingesteld en willen leren. WAT IS HET GEWENSTE RESULTAAT Kinderen zijn op het niveau van de klas De persoonlijke groei versterken via een positief zelfbeeld en zelfmotivatie.

48 REKENEN OP AF- REKENEN ontwikkeling op eigen tempo
leer-kracht van de leerling ontwikkeling op eigen tempo talenten van de leerling ontdekkingsdenken breedbeeld van competenties AF- REKENEN van fouten, problemen en gemiste kansen van wat de leerling niet kan achterstandsdenken gevaar van lage verwachtingen, negatief beeld, focus op “telbare” toets-items

49 Differentiëren draait cruciaal om de vaardigheid om voor elke leerling vanuit hoge verwachtingen te blijven starten en die verwachtingen om te zetten in pogingen om het kind co-constructief in de interactie te betrekken, haar eigen kennis in te laten brengen, positief te bejegenen, te voeden, succeservaringen te laten opdoen. Hierdoor zet een GOK-school de leerling centraal en past zijn onderwijs aan aan de leerling.

50 Een stap dichter naar gelijke kansen
Als de school verschillende thema’s niet als afzonderlijke domeinen opvat en in afzonderlijke acties vorm geeft Als ze de achterliggende principes van elk thema geïntegreerd toepast in klas – en schoolpraktijk Als de integratie van de thema’s leidt naar het besef dat bevorderen van gelijke kansen het pure handelingsniveau overstijgt en in essentie neerkomt op een bepaalde houding: een absolute gerichtheid op de leerling (zowel op het cognitieve, als op het socio – emotionele, het affectieve en het sociale vlak) Kunnen innemen van het leerlingperspectief door alle actoren op de school en doorheen het hele schoolcurriculum: dat is het ultieme doel van het gelijke onderwijskansenbeleid

51 GOK een brede schoolwerking
een brede schoolteam benadering goed onderwijs geven zaak van het hele schoolteam professionalisering van het team

52 GOK een brede schoolwerking
een brede schoolteam benadering samen uitvoeren samen controleren, evalueren samen aanpassen, bijsturen

53 GOK een brede schoolwerking
een brede schoolteam benadering Samenhang tussen doelstellingen en acties Concrete acties Realistische acties Relevante acties Aanvaardbare acties

54 Leerkracht met GOK – opdracht i.p.v. GOK - leerkracht
Het ambt van GOK – leerkracht bestaat niet. Er bestaat dus ook geen functiebeschrijving voor. Werken aan GOK behoort tot de opdracht van elk teamlid. In een goed uitgetekend GOK – actieplan is duidelijk wie voor welke GOK – taak verantwoordelijk is. Afhankelijk van de grootte van het GOK – pakket kan de leerkracht met GOK – opdracht gangmaker zijn die planningstaken op zich neemt en de werking coördineert.

55 Betrokkenheid van alle individuele leerkrachten
GOK - formaliteiten niet als bedreigend of als extra ballast voorstellen. Vertrek vanuit al het goede dat er reeds gebeurt op de school op het gebied van zorgbreed werken. Werk met individuele actiepunten en engagementen van elke leerkracht (hierbij houden we rekening met de draagkracht)

56 Praktijktips Elke school is anders… (BVV!?)
‘Iemand‘ voert de pen: - doelstellingen en acties op kind-, leerkracht- en schoolniveau - het gewenste effect beschrijven - de timing - de gekozen vorming - samenwerking met de pedagogische begeleiding - samenwerking met CLB - opvolging (permanente evaluatie) - tussentijdse evaluaties - bijsturingen

57 Goed om weten… Het GOK – actieplan op leerling -, leerkracht - en schoolniveau plannen Instemming en betrokkenheid van het gehele team Samenhang tussen thema’s, doelstellingen en acties De acties “SMART” of met “MAGIE” formuleren Permanente en tussentijdse evaluatie Objectiviteit bij evaluatie Elke school is verschillend GOK is een opdracht van een volledig schoolteam Werk planmatig Voorzie GOK/Zorg als vast agendapunt op de personeelsvergadering Integreer GOK in het hele schoolbeleid Schep een klimaat waarin overleg mogelijk wordt Het gelijkekansenbeleid visualiseren in de school Kijk naar de effecten Installeer een zorgteam of een kernteam Werk met een logboek GOK VALKUILEN GOK is niet de verantwoordelijkheid van één persoon maar van een gans schoolteam! Opgepast met klassplitsing ! Werken zonder visie op ZVB ! (uren alleen organiseren) AANDACHTSPUNTEN Toestand 2 september moet kunnen gewijzigd worden n.a.v. het opstellen van het beleidsplan. Er zijn dingen die moeten en er zijn dingen die mogen ! (b.v. als je kiest voor een cluster moet je alle aspecten benaderen bij besluit)

58 Taken van een zorgteam of kernteam
Nadenken over… Uitschrijven van de visietekst Uitschrijven van het actieplan Opvolgen en bijsturen van het actieplan Moeilijkheden bespreken Hulp aanbieden Suggesties overwegen Zelf geen beslissingen nemen Regelmatig overleg met de achterban Regelmatig de achterban raadplegen Iedereen beluisteren Agendapunt GOK/Zorg van de personeelsvergadering voorbereiden Oudercontacten voorbereiden Afspraken bewaken Aan informatiedoorstroming doen Haalbaarheid in het oog houden Maak jullie werk transparant

59 Beleidsvoerend vermogen
Reflecterend vermogen Leiderschap Gezamenlijke verantwoordelijkheid Responsief vermogen Samenwerking Professionalisering Innovatief vermogen Betrokkenheid Visie en doelgerichtheid

60 1. VISIE en DOELGERICHTHEID
Kwaliteitsvolle BSA Nadenken over gebruik GOK-lst Schooleigen visie GOK 1. VISIE en DOELGERICHTHEID GOK-actieplan vanuit schoolnoden en teamkeuzes. GOK kadert binnen “Brede Zorg” Doelstellingen op 3 niveaus Teamgedragen

61 2.BETROKKENHEID IEDERE LKR = GOK-LKR
Het TEAM geeft het GOK-beleid vorm. Het TEAM draagt het GOK-plan 2.BETROKKENHEID Gedeeld en stimulerend leiderschap GOK op de PV Participatieve besluitvorming

62 3.SAMENWERKING SAMEN SCHOOL MAKEN!
Samen zoeken, samen werken, samen overleggen, van en met elkaar leren. 3.SAMENWERKING GELIJKEKANSENONDERWIJS= opdracht van IEDEREEN. Structureel overleg in GOK/zorgteamvergaderingen

63 4.RESPONSIEF VERMOGEN GOK in SWP
De school handelt vanuit eigen ontwikkelingsperspectief. GOK in SWP De school stelt PRIORITEITEN in het GOK-plan 4.RESPONSIEF VERMOGEN De school communiceert over haar GOK-beleid Turbulente beleidsomgeving

64 5.REFLECTIE EN ZELFEVALUATIE
ACTIE en REFLECTIE zijn met elkaar verweven. PDCA EVALUATIE heeft een plaats in het GOK-actieplan. 5.REFLECTIE EN ZELFEVALUATIE Structureel ingebouwde evaluatiemomenten. KWALITEITSVOLLE EVALUATIE: lln-klas-schoolniveau

65 6.ZORG VOOR VERNIEUWING SMART -MAGIE
Geen overhaaste ADOPTIE van doelen en/of afvoering 6.ZORG VOOR VERNIEUWING BIJSTUREN indien nodig FLEXIBEL omgaan met het actieplan. Actiepunten hebben BLIJVEND en STRUCTUREEL karakter.

66 7.PROFESSIONALISERING Nascholing gekoppeld aan GOK-acties.
CLB is betrokken Netwerking Regiowerking 7.PROFESSIONALISERING EXTERNE ONDERSTEUNING (DPB, steunpunt…)

67 8/9.VERANTWOORDELIJKHEID/LEIDERSCHAP
Verantwoordelijkheden zijn voor iedereen bekend. Gedeeld en stimulerend leiderschap 8/9.VERANTWOORDELIJKHEID/LEIDERSCHAP Klastitularis = spilfiguur =eerstelijnszorger! DraagKRACHT vermeerderen, niet DraagLAST verminderen!

68 BVV en GOK = schoolteams leren omgaan met de kwaliteitscirkel.
De wijze waarop een school omgaat met een vernieuwing als het gelijkeonderwijskansenbeleid, hangt in grote mate af van haar beleidsvoerend vermogen. Het beleidsvoerend vermogen van scholen vergroten in de GOK-werking = schoolteams leren omgaan met de kwaliteitscirkel.

69

70 SDL en SES: try-outideeën
Vanuit CIPO-kader CONTEXT-INPUT-PROCES-OUTPUT Context/Input: de school maakt een analyse van de noden en behoeften van haar leerlingpopulatie (systematisch en betrouwbaar…) Proces: doelstellingen kiezen aansluitend op de beginsituatieanalyse; op lln-, klas- en schoolniveau; concreet en meetbaar geformuleerd om te kunnen evalueren; realistisch en voldoende ambitieus naar inhoud en tijd Proces: acties uitstippelen om de doelstellingen te bereiken

71 SDL en SES: try-outideeën
Proces: alle leraren moeten direct of indirect bijdragen tot de uitvoering van de doelstellingen; samenwerking met CLB; de lestijden SES maximaal inzetten in samenhang én ter versterking van de andere omkadering Evaluatie van de gekozen doelstellingen met bijzondere aandacht naar de resultaten van de door de school kenbare SES-leerlingen! Betrouwbaar beeld als doel! Evaluatie: bijsturingen waar nodig Eerder kwaliteitsSPIRAAL dan kwaliteitsCIRKEL

72 SDL en SES: try-outideeën
Output: onderzoeken of de cyclus op lange termijn leidt tot de realisatie van optimale leer- en ontwikkelingskansen: ‘hoe evolueren de leerachterstand en/of het succes in het vervolgonderwijs op lange termijn?’ Deze gegevens verzamelen voor ALLE leerlingen én in het bijzonder voor de kenbare SES-leerlingen De verzamelde gegevens moeten over de schooljaren heen met elkaar kunnen vergeleken worden HOE??

73 INSPIRATIE VOOR GOK-ers…
OF: >DPB > Basisonderwijs > Leergebieden > GOK


Download ppt "IEDEREEN laten SCHITTEREN !!"

Verwante presentaties


Ads door Google