De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar."— Transcript van de presentatie:

1 1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar

2 Inhoud presentatie Voorstellen Hoe staat de Nederlandse gezondheidszorg ervoor in Europa Wat zijn de vraagstukken en uitdagingen nu en in de toekomst van de Zorg Wat is er nodig om onze gezondheidszorg solidair te houden Wat betekent dit voor de rol van partijen en die van zorgverzekeraar in het bijzonder Conclusies 2

3 3 Merken van Achmea*

4 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

5

6

7

8

9 Patiënt / Klant Zorgaanbieder/ ondernemer Zorgverzekeraar/ Financier Overheid Zorgverleningsmarkt Zorginkoop markt Zorgverzekeringsmarkt

10 Before health insurance reform After health insurance reform 2006 Private insurance Exceptional medical expenses act (AWBZ) Exceptional Medical Expenses act (AWBZ) Basic insurance Social support act (WMO) Health insurance before and after 2006 Supplementary Insurance Public insurance Supplementary Insurance 4 Private insurance Public insurance

11 2006 Health Insurance Act / Health Care Market Regulation Act Dental care Physiotherapy Alternative medicine Vitality Components Hospital care & medical specialists Pharmaceuticals General practitioners & paramedics Mental care Long-term care Care for the mentally and physically disabled Home care (nursing) Social care and support Cure Care € 35.6 billion (2012) € 3,7 billion (2012) € 27,5 billion (2012) € 2 billion (2012) Source: Vektis, Zorgthermometer, 2012 Total expenditure 2012: nearly 70 billion euro 14 Private insurance Exceptional medical expenses act (AWBZ) Exceptional Medical Expenses act (AWBZ) Basic insurance Social support act (WMO) Supplementary Insurance Public insurance Supplementary Insurance

12 12

13 13

14 Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Bron: CBS Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] BBP (linker-as) Zorguitgaven (rechter-as) Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen Verdringings-effecten andere departementen Economische groei baart zorgen Maar het is niet dat het niet heeft gewerkt! Terugblik

15 15

16 16

17

18 De (grote) stad heeft een specifieke behoefte. Achmea speelt hierop in door ontwikkelingen te stimuleren en te realiseren die toegevoegde waarde creëren voor alle betrokkenen. Inwoners & verzekerdenLokale overheid, bestuur & woningcorporaties Zorgaanbieders Werkgevers Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)

19 Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM (2010) is 27% van de ziektelast toe te schrijven aan leefstijlfactoren; 31% voor mannen en 23% voor vrouwen. Sommige ziekten worden vrijwel altijd veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, bijvoorbeeld COPD (RIVM, 2010). 81% van de Nederlanders vindt dat zorgverzekeraars gezond gedrag moeten stimuleren (Nivel, 2012). Desalniettemin is de deelnamebereidheid en deelnametrouw aan interventies die ingrijpen op de leefstijl laag: 30% tot 50% begint er niet aan of stopt voortijdig. 1 Onder AV wordt verstaan: alle aanvullende pakketten en abonnementen, dus ook pakketten voor werkgevers (arbeidsgerelateerde zorg), WAV/CAV. 2 Het CVZ heeft deze preventie-indeling omarmd en daarmee meer ruimte gecreëerd voor preventieve interventies in het zorgdomein. Selectieve preventie Universele preventie Gezond (Chronisch) Ziek Geïndiceerde preventie Zorg Zorggerelateerde preventie Rijk, WPG, Wmo, Zvw / AV 1 Rijk, AWBZ, Wpg, Wmo Zvw Zvw, AWBZ Zvw, AWBZ, Wmo Collectief Individueel Risico- factoren en/of symptomen FinancieringPreventieketen 2 Gezondheid

20 20 Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar 2030 tenminste verdubbeld zijn. Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. Kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen idee over de grote kwaliteitsverschillen. Gebrekkige Transparantie Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten. In de zorg liggen grootste uitdagingen waarmee ons rol verandert van zorgverzekeraar naar zorgverzekeraar.

21 Andere belangrijke vraagstukken die een oplossing vragen Vertrouwen tussen partijen in de gezondheidszorg “markt” Samenwerking tussen alle actoren die voor de patiënt tot daadwerkelijke toegevoegde waarde leidt Ontbreken heldere gemeenschappelijke maatschappelijke agenda op doelmatigheid Hoe komen we van een verrichtingen financiering naar output ( toegevoegde waarde ) financiering Onvoldoende patientcompliance ( lifestyle, therapietrouw) Te grote bandbreedte in normstelling met als gevolg een veel te grote voor de burger niet te begrijpen praktijkvariatie Ontbreken instrumentarium om tot goed zelfmanagement te komen 21

22 Premiestelling obv uitkomsten, risico-, proces- en controlemanagement VerzekerdenGezondheidsrisico's Diagnose Therapie Gezondheidszorg Transacties Verzekeraar Transacties Klachten Feedback Zorginkoop Feedback

23 Thema’s zorginkoop Inzet op “Poor Quality”: gaten in de zorg, patiëntveiligheid Gezondheidsbevordering Versterking geïntegreerde eerste lijn ( regionale benadering) Doelmatig voorschrijf- en verwijsgedrag Ontwikkelen zelfmanagement/ e-health Informeren van verzekerden over de kwaliteit van preferente zorgaanbieders Bevorderen en inkopen geïntegreerde zorgprogramma’s ( ketenzorg)

24 24 De focus bij zorginkoop ligt daarbij op Vergroten kwaliteit en doelmatigheid van de zorg door effectieve samenwerking tussen zorgaanbieders Transparant maken van de prestaties van de aanbieder en kwaliteitsnormen ( zorgstandaarden) meer gericht op kwaliteit van leven Selectief inkopen en Meerjarenafspraken Verbeterprogramma’s faciliteren Ontwikkelen andere bekostigingsmethoden Van volume /tarief naar outcome/resultaat financiering

25 25 Ambities van Achmea divisie zorg & Gezondheid vertrouwen Vraagsturing klanten Aanbodsturing zorgverleners Vertrouwen zorgverleners Gestroomlijnd en voorspelbaar betalen Prijs & volume inkopen Goede, betaalbare zorg contracteren Zorgaanbieders Kwaliteit stimuleren en verbeteren Gezondheids- Infrastructuur Samenwerking stimuleren en verbeteren Managen klantportefeuille Proposities voor zorgbehoefte aanbieden Zorgkeuze op basis kwaliteit Zorgkeuze helpen verbeteren Beïnvloeden leefstijl & gezondheid Gedrag helpen verbeteren Vertrouwen van verzekerden Gestroomlijnd en voorspelbaar vergoeden

26 Zorgkwaliteitscurve kent een onacceptabele variatie Inschatting waarde kwaliteit van zorg NL Waarde first time right in de zorg is groot: zowel levensjaren worden gewonnen als kosten bespaard 1)Percentage sterfte 30 dagen na AMI patiënten 65 jaar en ouder (IGZ 2007) 2)Percentage sterfte 30 dagen na CVA voor ziekenhuizen die deelnemen aan kennisnetwerk CVA NL benchmark (KNCN 2010) 3)Percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus (NVOG 2010) 4)Percentage patiënten met lokaal recidief binnen 5 jaar na borstsparende chirurgie (Zizo 2010) Bron: Achmea zorgkostendata 30-daagse sterfte na acuut myocard infarct 1 30-daagse sterfte na CVA 2 Succeskans bij IVF 3 Gemiddelde presterende aanbieders Best presterende aanbieders Slecht presterende aanbieders 17%10%2% 19%10%6% 13%19%26% 8%2,5%0,5% 5 jaar recidive kans na borstkanker behandeling 4 Wat zijn de plannen? >2013 Kwaliteit- normen

27 27

28 28

29 29

30 30 Highlight innovatie: Kenniscentrum Doel: Benutten kennis uit database met zorggebruik van >5 miljoen klanten ter feedbackloop in het continu verbeteren van zorg. Soort innovatie: Motor achter zorg, sociale en klantinnovatie. Organisatie: Apart onderdeel rapporterend aan directie via zorginkoop. Partners: Kennisinstituten en zorgverleners Status: Operationeel sinds start dZ&G (Voortbouwend op best practise in Agis).

31 Projecten gestart in 2011/2012Projecten 2013 Diabetes type 2Verstandelijke beperking DepressieMondzorg DementieSlechtziendheid Cerebrovasculair Accident (CVA)Coronaire hartziekten Perifieer arterieel vaatlijden (PAV)Artrose GeboortezorgReumatoïde artritis BorstkankerZiekte van Parkinson DikkedarmkankerHartfalen ProstaatkankerPalliatieve zorg Cystic FibrosisLage rugklachten Longkanker - RadiotherapieBariatrie (ter ondersteuning van MSZ) Meetbaar beter (SAG-project 2 hartcentra)- projecten programma Kwaliteit van Zorg

32 32 Zorg in –en verkoop: wat staat ons te wachten? “GLOSSY” 2014  Visie & strategie  Beleidsinzet 2014 en verder  Contractonderdelen  Zorginkoopspecificaties Gesprek, papierwerk & portaal

33 33 Ondersteunt met analyses op basis van kwaliteit en financiën Variatie tussen dottercentra is enorm groot: “Maakt u in een dotter centra 7x meer kans gedottert te worden dan in een ziekenhuis?” Wondinfecties & heroperaties < 2 jaar als maatstaf voor kwaliteit

34 34 en ook als onderdeel van het groter geheel, de ZIPs ZorgInkoopPakket: kwaliteit, betaalbaarheid èn betrokkenheid van klanten Door standaardisatie van het inkoopproces vallen afwijkingen (problemen) op. Dat erkennen en transparant verbeteren zorgt voor toenemende veiligheid & kwaliteit 1. KWALITEIT Zorg Inkoop Specs (ZIS) Door transparantie ook op het gebied van zorgkosten kunnen afwegingen gemaakt worden op het gebied van kwaliteit & betaalbaarheid 2. BETAALBAARHEID Duidelijke keuzes leiden tot focus en meer duidelijkheid voor de verzekerde Check bij betrokkenen of de processen naar tevredenheid verlopen en de aanwezige kennis gebundeld wordt. K&I, 1 e lijn èn de verzekerde zijn van belang! 3. KRACHTEN BUNDELEN Zorg Inkoop Pakket (ZIP) duidelijk voor verzekerde & inkoopteam Regio’s K&I Verzekerde Door kwaliteit & betaalbaarheid te bundelen en daarop continu verbeteren toe te passen kan in 2020 iedereen vertrouwen op de beste zorg 4. VERTROUWEN OP ZORG Van Naar Vraag Aanbod Kwantiteit Tijd

35 35 Aansluiting tussen 0 e, 1 e en 2 e lijn een belangrijk onderdeel van inkoopbeleid 2014  “Patient-journey” leidend  Zelfmanagement  Substitutie 0 e, 1 e en 2 e lijn  Aansluiten contracten 1 e & 2 e lijn

36 Visie seniorenbeleid: het model DoelstellingPrimaire driver Secundaire driver Realiseer de beste zorg voor senioren De beste aandacht De beste hulp De beste gezondheid De beste verzekering De beste zorg De beste communicatie Vitaal Beperkt vitaal KwetsbaarAfhankelijk valpreventie / beweegprogramma’s Mantelzorg ondersteuning dementie polyfarmacie Senior friendly hospitals Aandacht voor gevolgen ouder worden Aansluiten op belevingswereld kwaliteit & “klantwaarde” Kwaliteit & Innovatie

37 Business case dementie Rendement Gezondheids- en Financieel rendement Governance en contactpersoon Robbert Huijsman (senior manager Kwaliteit&Innovatie Zorginkoop) Status met tijdslijn Ontwikkeling Partners Zorgveld en met name 1 ste lijn en thuiszorg, gemeenten Investering vanuit/via Achmea Reguliere financiering uit ZvW. Verkennen meer geïntegreerde financiering ZvW en AWBZ. Kritische Succes Factor ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ Doelgroep Potentiële en beginnende dementie patiënten Soort innovatie Klant innovatie Organisatie: Inkoop ZvW/AWBZ Door investeren in nieuwe aanpak van de zorg ( denk hierbij aan inzet case manager en vroeg signalering huisarts) vanuit de ZVW kan een pati ë nt langer thuis wonen en ontstaan besparingen. ( bijv in de AWBZ). Zorgpad duurt gemiddeld 8 jaar, waarvan 2 intramuraal. Dit deel betreft AWBZ en daar valt meer dan 90% van de kosten. Vroeg signalering leidt tot betere anticipatie. Geschat wordt dat dementerende 20 weken langer thuis kan wonen. Mantelzorger moet ondersteund worden. Eerste symptomen Diagnose dementie Overlijden Symptomen Mild Cognitive Impairment Milde dementie Matige dementie Ernstige dementie Late dementie Thuiswonend Thuis met professionele zorg Thuis / semi-murale zorg Intramuraal Zorgverzekeringswet AWBZ Patiënt intramuraal WMO ZVW € (X) ZVW+WMO € (X+Y) AWBZ € (Z) Fase Huidige financiering ZVW €(A) ZVW+WMO € (B) AWBZ € (C) € (X+Y+Z) € ( A+B+C) Investering + € (D)- € (E)- € (F) - € (E+F)- (D) Keten financiering Diagnose Ondersteuning ThuiszorgIntramuraalPalliatief 12345

38 38 Dementieketen, gestyleerde weergave interventies casemanager Vroegsignalering huisarts Voorkomen crises Versterken mantelzorg Uitstel opname 38

39 Patiëntveiligheid Achmea Zorginkoop Rendement Financieel- en gezondheidsrendement Governance en contactpersoon Marjolein Verstappen (directeur zorginkoop), Barry Egberts (senior manager Kenniscentrum) - Status met tijdslijn Operationeel en ten dele in ontwikkeling Partners Zorgverleners Investering van/via Achmea Investeringen in kennisontwikkeling en -systemen KSF Achmea ‘We zorgen dat klanten zorgverleners kunnen kiezen op basis van inzicht in kwaliteit en kosten’ Doelgroep Voor patiënten ism ketenpartners in de zorg. Soort innovatie Klant innovatie Incident of ongewenst voorval Medicatiefout of bijwerking Vallen Diep veneuze trombose Longontsteking opgelopen in ziekenhuis Catheter gerelateerde systemische infecties Urineweginfecties Longembolie Postoperatieve infecties Decubitus Bloedingen Klaplong 1% 2% 5% 6% 7% 10% 12% 13% 16% 23% Aandeel in besparingen % voorvallen dat vermijdbaar is 0% 1% 2% 3% 30% 4% 3% 1% 6% 2% 7% 0,5% 1% 6% 3% 0,3% 38% 3% 4% 13% 8% 19% Aandeel in vermijdbare ongewenste voorvallen % van patiënten dat te maken krijgt met voorval 75% 85% 81% 68% 61% 93% 62% 56% 62% 33% 27% Vermijden ongewenste incidenten biedt grote kansen om hogere kwaliteit te realiseren tegen 1,1 mld lagere kosten Bron: Ashish K. Jha et. al. Health Affairs, Volume 28, Number 5, 2009

40 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

41 41 Zorg innovatie Sociale innovatie Proces innovatie Informatie innovatie Samen met partners werken we aan vier soorten innovatie

42 Voor al deze patiënten wil Zorg Binnen Bereik de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. De Stichting Zorg Binnen Bereik is opgericht in 2009 en mogelijk gemaakt door Achmea en Philips. Deze twee bedrijven hebben bewust voor een onafhankelijke stichting gekozen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat de beste oplossingen door patiënten en artsen zelf bedacht kunnen worden en omdat ze het veld hierin vrijheid willen geven. Zorg op afstand (bijvoorbeeld telemonitoring en e-health) is hier een goede manier voor. Op deze manier bereikt Zorg Binnen Bereik haar doel: een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten. Lopende investering en activiteiten Stichting ZBB in 2012: - Bouw zorgplatform e-Vita DM, COPD en CHF - Start onderzoeksprogramma e-Vita met als einddatum 2014 - Start coöperatie Z3: versnellen van standaardisatie data uitwisseling Zorg Binnen Bereik Stichting met fondsen Rendement Gezondheidsrendement Governance en contactpersoon Directeur Pieter Jeekel Status met tijdslijn Testen vanaf Q1 2010 Partners Philips Healthcare Benelux en Coöperatie Z3 met …. Investering € 1.110.000 door SAG en € 810.000 door SGS Kritische Succes Factoren Achmea ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ Doelgroep Patiënten met chronische ziekten als diabetes, COPD en hartfalen Soort innovatie Maatschappelijke innovatie Bron: zorgbinnenbereik.nl Zorg Binnen Bereik werkt voor mensen met een chronische ziekte. Zij zoeken naar een goed evenwicht tussen bijvoorbeeld medicijnen, bloeddruk en gewicht. Zo proberen ze ziekenhuis- opname te voorkomen en hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Het aantalmensen met chronische ziekten als diabetes, CHF en COPD neemt de komende jaren toe.

43 Mirro Stichting mirro staat voor de juiste zorg op het juiste moment. Deze doelstelling wil mirro bereiken door protocollering van screening, behandeling en toeleiding in de generalistische geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Het streven van mirro is hierbij dat ieder individu gegarandeerd is van dezelfde zorgstandaard, ongeacht bij welke zorgverlener hij/zij met een hulpvraag komt. Daarnaast faciliteert, stimuleert en activeert mirro zorggebruikers om regie te voeren over de eigen mentale fitheid en zorgbehoefte. Zo wordt er o.a. ingesprongen op de behoefte naar preventieve producten. Rendement Financieel- en Gezondheids rendement Governance en contactpersoon Het bestuur van stichting mirro bestaat uit vertegenwoordigers van de participerende instellingen. Status met tijdslijn Operationeel sinds 2012 Partners GGZ Drenthe, GGZ inGeest, AZmn en Parnassia Groep Investering € 4.010.300 door SAG KSF Achmea ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ & ‘Samen realiseren we doorbraken in zorginfrastructuur’ Doelgroep Voor gebruikers van geestelijke gezondheidszorg Soort innovatie Maatschappelijke- en Klant innovatie Stichting met activiteiten Bron: achmea.nl

44 WeHelpen ander of aan het WeHelpen-fonds. U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. In Nederland zijn er veel partijen die hulp bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en patiënten, die u ook graag willen helpen met helpen. Sommigen hebben informatie voor u, anderen weten waar u in uw gemeente terecht kunt voor hulp of hebben handige hulpmiddelen bedacht. Het gebruik van WeHelpen is voor u volledig gratis. WeHelpen is een coöperatie opgericht door Achmea en diverse partners. Zij bogen zich al langer over de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst en door de werkconferentie ‘Nieuwe Oude Dag’ vonden zij elkaar. Het is de bedoeling dat nog vele partijen zich aan gaan sluiten die hetzelfde doel voor ogen hebben: het helpen van elkaar zo gemakkelijk mogelijk maken, zodat het weer vanzelfsprekend wordt. Stichting met activiteiten Rendement Gezondheids rendement Governance en contactpersoon Annick Wychgel-Slagmulder, Manager Coöperatieve Zaken Achmea Status met tijdslijn Operationeel sinds 2012 Partners Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley Investering Lidmaatschap Achmea als partner KSF Achmea ‘We zijn toonaangevend op het gebied van solidariteit’ Doelgroep Voor hulpverleners/mantelzorgers en hulpzoekenden Soort innovatie Maatschappelijke innovatie WeHelpen is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die gedoneerd kunnen worden aan een. Bron: achmea.nl

45 Enige conclusies Nederland heeft een goede gezondheidszorg maar het kan betaalbaarder en beter Gereguleerde marktwerking vormt een belangrijke pijler bij het bevorderen van kwaliteit, klantgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid In het belang van een solidaire gezondheidszorg moet de doelmatigheidsagenda van alle partijen worden Zelfzorg/ management is meer dan “dat moet u zelf doen” Patiënt compliance en gedragsbeïnvloeding naar het “”goede” moet veel meer aandacht in onderzoek en aanpak krijgen De bekostiging van de zorg moet van omzet gedreven naar resultaat/ toegevoegde waarde gedreven Innovaties zijn noodzakelijk om de vraagstukken in de zorg op te lossen 45

46 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 46 Wie zijn wij? Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één


Download ppt "1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar."

Verwante presentaties


Ads door Google