De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuureducatie in #Onderwijs 2032

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuureducatie in #Onderwijs 2032"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuureducatie in #Onderwijs 2032
Dag van de Cultuureducatie Utrecht, 17 juni 2015, – uur

2 Nationale discussie curriculum Onderwijs 2032 (1)
Kernvragen: - wat moeten kinderen leren op school om hen klaar te stomen voor de toekomst? - Hoe kunnen basisscholen en middelbare scholen leerlingen op de uitdagingen van de toekomst voorbereiden? Voorbeeldtrajecten in Finland, Noorwegen en Schotland

3 Nationale discussie curriculum Onderwijs 2032 (2)
Verschillende fasen: - Brainstormfase November 2014 tot februari 2015 Meer dan reacties via #onderwijs2032. Uitkomsten: * Sociale aspecten * Toepasbare kennis vs universele vaardigheden * Leerling en leraar centraal * Specifieke vakken en vaardigheden (programmeren, ondernemen, techniek) * Zelfontplooiing en creativiteit (3.132 keer)

4 Nationale discussie curriculum Onderwijs 2032 (3)
- Dialoogfase Februari tot het najaar van 2015 Platform Onderwijs2032 o.l.v. Paul Schnabel Inventariseren, afwegen en verbinden van wensen voor de maatschappelijke opdracht van de school, in het licht van huidige en toekomstige trends Beoogd resultaat is een breed gedragen visie op wat kinderen moeten kennen en kunnen als ze klaar zijn met school (vanaf 2032)

5 Nationale discussie curriculum Onderwijs 2032 (4)
Drie hoofddoelen van onderwijs: 1. Kennisontwikkeling voor leren en werk 2. Maatschappelijke toerusting 3. Persoonlijke ontplooiing De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn nauw met elkaar verweven

6 European Key Competences (1)
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC) - Vijf aanbevelingen - Acht kerncompetenties

7 European Key Competences (1)
1. initieel onderwijs moet alle jongeren de sleutelcompetenties laten ontwikkelen 2. passende voorzieningen voor jongeren die speciale ondersteuning nodig hebben 3. volwassenen moeten in staat zijn de sleutelcompetenties hun leven lang verder te ontwikkelen en actueel te houden 4. passende voorzieningen voor volwassenenonderwijs en -opleiding 5. volwasseneneducatie en -scholing moet nauw vervlochten zijn met het werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid, cultuurbeleid, innovatiebeleid en andere beleidsvormen die jongeren betreffen

8 European Key Competences (2)
1. Communicatie in de moedertaal; 2. Communicatie in vreemde talen; 3. Wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte wetenschappen en technologie; 4. Digitale competenties; 5. Leercompetenties; 6. Sociale en civiele competenties; 7. Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap; 8. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

9 European Key Competences (3)
Cultural Awareness and Expression Cultural Awareness: bewustzijn van belang van cultuur en kunst genieten of geïnteresseerd in raken perceptie (beleving, receptie) Expression: tonen gevoelens en ideeën m.b.v. artistieke middelen productie en creatie

10 Strategische Verkenning LKCA: Cultuur in de Kanteling (1)
Groeiend onderscheid ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur Canon sluit niet aan bij beleving jongeren en nieuwe groepen Verheffingsgedachte niet langer houdbaar Gescheiden werelden met eigen kunst en cultuur Cultuureducatie en –participatie in meerstromenland Toenemende maatschappelijke tegenstelling tussen hoger en lager opgeleiden 18 dilemma’s in 7 domeinen

11 Strategische Verkenning LKCA: Cultuur in de Kanteling (2)
Domeinen: Plaats en inhoud cultuureducatie Kwaliteit cultuureducatie in primair onderwijs Cultuuronderwijs in VO en MBO Culturele omgeving van de school Cultuureducatie in de vrije tijd Georganiseerde actieve cultuurparticipatie Draagvlak en waardering

12 Expertmeeting Cultuur in de kanteling (8 april -1)
Betrokkenen vanuit onderwijs en cultuur Cultuureducatie geïntegreerd in curriculum, maar ook als apart vak door vakspecialist Leerkracht en vakspecialist moeten goed opgeleid zijn Cultuureducatie levert bijdrage aan vorming en 21e eeuwse vaardigheden maar ook culturele vaardigheden

13 Expertmeeting Cultuur in de kanteling (8 april -1)
Betrokkenen vanuit onderwijs en cultuur Scholen moeten keuzevrijheid nemen die er is Driehoek: onderwijsinstelling – lerarenopleiding – cultureel aanbod voor kwaliteitsverbetering Verschillen in VMBO ten opzichte van HAVO/VWO bij cultuurvakken

14 Expertmeeting Cultuur in de kanteling (8 april -2)
Betrokkenen vanuit onderwijs en cultuur Schoolbeleid met lange termijnvisie voor cultuureducatie Binnenschoolse basis om buitenschools te versterken Co-creatie en vertrouwen als kernwoorden Stap af van kwantitatieve benadering

15 Expertmeeting Cultuur in de kanteling (8 april -2)
Betrokkenen vanuit onderwijs en cultuur Culturele sector moet meerwaarde voor onderwijs duidelijk maken Cultuurinstellingen moeten zich bewust zijn van hun kernkwaliteiten met behoud van eigenheid Onderwijs heeft rol in het aanwakkeren van creatief vermogen

16 Ronde tafel bijeenkomst 28 mei
Betrokkenen vanuit onderwijs en cultuur Creativiteit als centraal verbindend geheel binnen het onderwijs Uitgangspunt van de creatieve vakken (kunst-disciplines en erfgoed): kennismaking met de kunstvakken in de school ontwikkeling van het creatief vermogen als vaardigheid in brede zin

17 Ronde tafel bijeenkomst 28 mei
Betrokkenen vanuit onderwijs en cultuur Andere manier van onderwijs geven en een andere didactiek: ontdekkend en ontwerpend leren eigenaarschap dat daar bij hoort (docent-leerling) zelfsturend leren cultuureducatie inzetten om een excellente school te zijn

18 Ronde tafel bijeenkomst 10 juni
Studenten kunstonderwijs, pabo en filosofie “wie ben je?”, “wat is jouw visie” als belangrijke vragen Meer regie bij de leerling Meer projectmatig en thematisch Geïntegreerde projecten met daarnaast afzonderlijke vakken Werk met “weektaken” Instelling van de docent voor de klas is belangrijk Docent moet toegang verschaffen tot informatie en niet zozeer zelf uitleggen

19 Ronde tafel bijeenkomst 10 juni
Studenten kunstonderwijs, pabo en filosofie Cultuur is voor identiteitsvorming belangrijk Cultuureducatie als verbindende factor, ook transcultureel Cultuureducatie ook meer inzetten op andere terreinen als taal en rekenen Cultuureducatie voor algemene vorming en reflectie School als abonnementsvorm Gamification in het onderwijs

20 Discussie met de zaal

21 Plaats en inhoud cultuureducatie Stelling 1:
In het Primair Onderwijs moet cultuureducatie zoveel mogelijk als een geïntegreerd curriculum aangeboden worden. Centrale thema’s daarbij zijn: Creatieve proces Verwondering Begrip van relatie tot maatschappij en omgeving De verschillende disciplines komen beperkt aan bod EENS = groen ONEENS = rood

22 Discussie met de zaal

23 Plaats en inhoud cultuureducatie Stelling 2:
In het Primair Onderwijs kan cultuureducatie alleen een grotere rol krijgen als het meer geïntegreerd is met andere vakken. Dat betekent dat zij dan meer instrumenteel ingezet wordt dan nu het geval is EENS = groen ONEENS = rood

24 Discussie met de zaal

25 Plaats en inhoud cultuureducatie Stelling 3:
Cultuureducatie kan alleen een grotere rol krijgen wanneer de leerling zelf meer regie krijgt over zijn onderwijsproces en het onderwijs meer thematisch en projectmatig ingericht wordt EENS = groen ONEENS = rood

26 Discussie met de zaal

27 Plaats en inhoud cultuureducatie Stelling 4:
Om cultuureducatie een grotere rol te kunnen geven moeten docenten vooral om- en bijgeschoold worden om meer thematisch en projectmatig les te kunnen geven en niet zozeer in de kunstvakken EENS = groen ONEENS = rood

28 Cultuur in de Kanteling


Download ppt "Cultuureducatie in #Onderwijs 2032"

Verwante presentaties


Ads door Google