De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond 23 juni 2015 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond 23 juni 2015 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond 23 juni 2015 Welkom

2 Deze bijeenkomst Doel: Korte terugblik op het afgelopen schooljaar
Kort verslag van het inspectie bezoek op 8 juni 2015 Ouders zijn op de hoogte van de groepsindeling voor het schooljaar Ouders zijn op de hoogte van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen voor het volgende schooljaar. Plan van aanpak: Fase 0: Onderzoek en actie ( sept/ okt. 2014) Fase 1: Basis op orde ( november 2014 / maart 2015) Fase 2: Onderwijsconcept en professionalisering ( maart 2015/ tot juli 2015) Fase 3: Uitbouwen onderwijsconcept ( schooljaar 2015/2016)

3 Plan van aanpak Fase 0 november/januari 2015
Fase 1 jan. t/m maart 2015 Kernthema: Onderzoek en actie Onderzoek Analyse Vier speerpunten vastgesteld - Structuur en eenduidigheid Kwaliteit van het onderwijs - Kwaliteitszorg - Communicatie Eerste acties naar aanleiding van de analyse: - organisatie: structuur, voorspelbaarheid en consequent zijn - visie: collectieve ambitie opgesteld - teamvorming: één team - externe ondersteuning bij de verbetertrajecten Kernthema: Basis op orde Werken met methodes; volgen van de leerlijnen; leerdoelen behalen en daarna divergent differentiëren Methodes kiezen Zorgleerlingen in kaart gebracht en plan van aanpak opgesteld. Beleidsontwikkeling (bijv. scholing, zorgstructuur, toelatingsbeleid)

4 Visie Ambitie Wij zijn één school met heterogeen onderwijs
Met (natuurlijk) extra en expliciete aandacht voor HB-leerlingen Dus: uitdagen, verdiepen, verbreden, nieuwsgierig maken, onderzoekende houding. Voorwaarde: basis op orde Leren doe je samen (sociaal constructivisme) Vakbekwame leerkrachten, gespecialiseerd in HB-onderwijs Bekostiging binnen de lumpsum (eventueel vrijwillige ouderbijdrage voor gastdocenten, excursies e.d) Ambitie Kinderen zijn in staat om keuzes te maken die passen bij hun talenten en die hen in staat stelt maatschappelijk te functioneren. Kinderen worden gehoord en gezien door alle leerkrachten en lossen samen conflicten op. Kinderen leren in een rijke leeromgeving waar zij individueel en met elkaar kennis en vaardigheden op niveau oefenen. Leerkrachten gaan uit van de ontwikkelkracht van kinderen en gebruiken de eindtermen voor het primair onderwijs als richtlijn voor de onderwijsdoelen. De leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen en stemmen instructie en organisatie af op de verschillende niveaus en interesses. De leraren leren met en van elkaar en hebben specifieke kennis van de hoogbegaafde leerling Leerkrachten en kinderen maken samen afspraken hoe zij met elkaar omgaan op school.

5 Verslag inspectiebezoek 8 juni 2015
Kwaliteitsgebieden: Resultaten, proces aanbod, schoolklimaat en veiligheid Kwaliteitszorg en ambitie Resultaten: voldoende/ goed Cito resultaten zijn goed. Aandachtspunten: taak- werkhouding, let op hiaten, doelen voor expressie vakken en zaakvakken. Proces Aanbod: voldoende Breed, eigentijds en gebaseerd op de kerndoelen Een inhaal slag gemaakt Externe hulp ingeschakeld Didactisch handelen voldoende, werken met directe instructiemodel Ondersteuning en evaluatie Aandachtspunten: gestructureerd aanbod voor SEO Toelatingsprotocol Uitbouwen DI model Structuur, hoge verwachtingen, taak –werkhouding, doorzettingsvermogen

6 Schoolklimaat en veiligheid: voldoende
Visie bijeenkomsten Klassen- en schoolregels Eenduidige pedagogische aanpak Voorspelbaar en betrouwbaar schoolklimaat Respectvol en betrokken Leerlingen leren sociale vaardigheden Aandachtspunten: Hoge verwachtingen Seo methode Communicatie

7 Kwaliteitszorg en ambitie: voldoende
Jaarplan -> verbeterpunten -> kwaliteitskaart Waar nodig plannen van aanpak + afspraken Regelmatig klassenbezoeken met kijkwijzers Collegiale consultaties. Visie Gedragen beleid. Verantwoordelijkheid voelen voor het geheel Aandachtspunten: Duidelijke analyses en evaluaties over de effecten Samenwerking tussen lk. en afdelingen Gezamenlijke verantwoordelijkheid kan nog groeien

8 Fase 2 maart – zomervakantie ‘15
Kernthema: Onderwijsconcept en professionalisering Inrichting van ons onderwijsconcept: Een school met gemengde groepen waarbij expliciete aandacht is voor de hoogbegaafde leerling. Een school waarbij het samenwerkend leren een centrale rol speelt. Projecten voor leerlingen opzetten (plannen, uitvoeren en evalueren) Projecten tijdens Leonardotijd waarbij de leerling zijn eigen leerdoelen stelt. Thematisch onderwijs a.h.v. een methode Gesprekscyclus leerkrachten: Kennis over onderwijs aan HB-leerlingen Competenties in kaart Doelstellingengesprek Scholing Teambijeenkomsten visie Teambijeenkomsten leren leren Teambijeenkomsten verbreding en verdieping rekenen Beleidsontwikkeling (onder andere: toelatingseisen nieuwe leerlingen) Protocol toelating nieuwe leerlingen.

9 Groepsindeling Rekening houdend met de volgende aspecten : Visie van de school Aantal leerlingen Financiering vanuit de overheid Komen we tot de volgende groepsindeling:

10 Toelichting klassenindeling
Groep Aantal leerlingen Leerkracht Groep 1-2-3 21 leerlingen Willeke Groep 4-5 23 leerlingen, 9 hb leerlingen en 14 reguliere leerlingen Sylvia en Marieke Groep 6-7 HB 20 leerlingen Anna en ? Groep 6-7-8 19 leerlingen, 8 hb leerlingen en 11 reguliere leerlingen. Janine en Mariël ( Annika vult het zwangerschapsverlof) Overige: Intern adviseur: Marianne Franse Ondersteuning zorg en ontkoppeling Marieke , Marianne Marika en ?

11 Leerling volgsysteem cognitief en sociaal emotioneel Zelfstandigheid
Groep 1-2-3 Adaptief onderwijs Leerling volgsysteem cognitief en sociaal emotioneel Zelfstandigheid Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong Ondersteuning door klassenassistent en leerkracht. Groep 4-5 regulier en hb Er vindt passend onderwijs plaats op alle niveaus. Hoogbegaafde leerlingen : korte instructie , verbreding en verdieping, Leren Leren , Leonardotijd en gastlessen. Reguliere leerlingen volgen onderwijs volgens de aanpak Aansluiting bij het niveau. Groep 6-7 HB Voltijds hb onderwijs Eventueel aansluiting bij regulier onderwijs Groep regulier en hb Gemengde groep. Accent in groep 8 op voorbereiding v.o. Het onderwijs wordt in deze groep op dezelfde wijze aangeboden als beschreven bij groep 4-5.

12 Dag indeling 4 zorg en basis 4 plus 5 zorg en basis 5 plus 8.30 – 9.00
4 zorg en basis 4 plus 5 zorg en basis 5 plus 8.30 – 9.00 kring/ stillezen 9.00 – 9.30 rekenen leonardotijd/ gastles 9.30 – 10.00 10.00 – 10.15 PAUZE 10.15 – 10.30 eten en drinken, jeugdjournaal 10.30 – 11.00 spelling spelling en weektaak 11.00 – 11.45 taal 11.45 – 12.00 weektaak 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 leren leren 13.00 – 13.30 13.30 – 14.30 thematisch onderwijs

13 Voorbeeld: groep 4-5 (regulier en HB):
Instructies op de basisvakken zijn gescheiden voor plusleerlingen en zorg-/basisgroep. De zorggroep krijgt bovendien verlengde instructie. De basisvakken hebben alle een gezamenlijke start en een gezamenlijke afsluiting. Tijdens de weektaaktijd is er vaste begeleidingstijd van de leerkracht, voor alle drie de groepen (zorg, basis en plus). De tijd die de plusleerlingen ‘over’ hebben, omdat zij minder tijd besteden aan de basisvakken, wordt besteed aan Leonardotijd, schaken, science en eventuele andere gastlessen. Dit is een voorbeelddag: natuurlijk is er in het rooster ook tijd ingeruimd voor begrijpend lezen, Engels, muziek, drama, schrijven en gym.

14 Fase 3 september ‘15  Kernthema: uitbouwen onderwijsconcept
Inrichting van ons onderwijs: Borging en vervolg Taalmethode invoeren Methode voor groep 1-2 invoeren Thematisch onderwijs a.h.v. een methode Samenwerkend leren, inzet van coöperatieve werkvormen Aandacht voor taak-werkhouding Begeleiding van externe deskundige Professionalisering leerkrachten Communicatie

15 Als spinnen samen weven, kunnen ze een leeuw vastbinden
Tot slot Als spinnen samen weven, kunnen ze een leeuw vastbinden


Download ppt "Informatie avond 23 juni 2015 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google