De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW-wetgeving voor studentenverenigingen Wannes Vandenbussche Instituut voor Verbintenissenrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW-wetgeving voor studentenverenigingen Wannes Vandenbussche Instituut voor Verbintenissenrecht."— Transcript van de presentatie:

1 VZW-wetgeving voor studentenverenigingen Wannes Vandenbussche Instituut voor Verbintenissenrecht

2 Relevantie CARNAVALSGROEP MOET MILJOEN EURO BETALEN NA ZWARE BRAND Het Nieuwsblad - vrijdag 05 juli 2013, 03u00 MILJOENENCLAIM DREIGT VOOR CARNAVALISTEN HLN - Vrijdag 05 juli 2013

3

4 Kaderen in breder verhaal van vrijwilligers en VZW’s o Volgens de Koning Boudewijnstichting één op de vijf Vlamingen als vrijwilliger Wetgeving bedoeld om betere bescherming te bieden Onwetendheid over rechten en plichten  “Tussen de mazen van het net”

5 Inhoud I. Feitelijke vereniging vs VZW II. Aansprakelijkheid 2.1. Strafrechtelijke vs. burgerrechtelijke aansprakelijkheid 2.2. Bestuurdersaansprakelijkheid 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden III. Verplichtingen op basis van de vrijwilligerswet 3.1. Verplichte verzekering 3.2. Informatienota 3.3. Onkostenregeling IV. Andere verzekeringen voor verenigingen V. Belastingen

6 I. Feitelijke vereniging vs VZW Het constitutief verschil tussen een feitelijke vereniging en een VZW ligt in het feit dat een VZW rechtspersoonlijkheid bezit waardoor ze juridisch als een aparte entiteit (een aparte 'persoon') wordt beschouwd.

7 I. Feitelijke vereniging vs VZW Feitelijke vereniging een groep individuen streeft gemeenschappelijk doel na VZW een groep individuen streeft gemeenschappelijk doel na In de structuur van een rechtspersoon, met ondergeschikte commerciële belangen

8 Gevolgen van het onderscheid Feitelijke Vereniging o Geen juridische grond o Kan als groep geen verbintenissen aangaan, eigendom bezitten of schenkingen aangaan o Individuele leden gaan in eigen naam verbintenissen aan o Individuele leden zijn elk afzonderlijk voor de totale vereniging aansprakelijk o Individuele leden zijn allen mede-eigenaars van de 'groepsbezittingen’

9 VZW o Rechtspersoon: afgescheiden vermogen (rechtspersonenbelasting + evt. BTW-nummer) o De VZW kan in eigen naam en voor eigen rekening verbintenissen aangaan, eigendom verwerven en schenkingen aanvaarden o De VZW wordt gedagvaard, niet de leden o Commerciële belangen moeten ondergeschikt zijn o Nodig voor het verkrijgen van overheidssubsidies o Wettelijke regeling. Vb. algemene ledenvergadering, aanstellen van een raad van bestuur, aanleggen van ledenlijsten... Gevolgen van het onderscheid

10 Heel belangrijk voor VZW’s AktenFacturen Aankond- igingen Bekend- makingen Andere stukken VERMELDING: Naam Vereniging voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Verenigingen zonder Winstoogmerk” + adres van de zetel van de vereniging Indien niet: Persoonlijk verbonden (en mogelijk aansprakelijk)

11 Ook… Altijd tekenen met 'IN NAAM EN VOOR REKENING VAN....'!!!

12 Oprichting VZW Statuten ( huishoudelijk reglement) o Minimumvermeldingen: Stichtende leden Zetel van de vereniging Omschrijving van het doel … o Optionele vermeldingen: Actieve vs. toegetreden leden Dossier bij griffie Rechtbank van Koophandel Publicatie Belgisch Staatsblad

13 Structuren binnen een VZW Algemene vergadering Dagelijks bestuur Raad van Bestuur Eigen bevoegdheden aan elk orgaan: Algemene vergadering Wijziging van de statuten Benoeming en afzetting bestuurders en commissarissen Kwijting aan de bestuurders en commissarissen De goedkeuring van de begroting De ontbinding van de vereniging …..

14 Structuren binnen een VZW Raad van Bestuur Tenminste drie personen Moet verkozen worden Bestuurt de vereniging vertegenwoordigt de vereniging in feite en rechte Dagelijks bestuur Zoals bepaald in de statuten Een of meer personen Niet verplicht bestuurder

15 Verplichtingen voor VZW’s Bijhouden ledenregister op zetel van de vereniging (met notulen beslissingen AV, RvB, …) Verplichte boekhouding: Studentenverenigingen vallen normaalgezien onder kleine VZW’s (mogen niet aan 2 van volgende kenmerken voldoen): 5 voltijdse werknemers ingeschreven in personeelsregister In totaal 250 000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, excl. BTW Een balanstotaal van 1.000.000 EUR. DUS een vereenvoudigde boekhouding

16 Verplichtingen voor VZW’s De vereenvoudigde boekhouding o Aan de hand van gedagtekende verantwoordingsstukken, die in origineel of in kopie gedurende 10 jaar worden bewaard, o Ten minste eens per jaar wordt een inventaris gemaakt van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen o Eens per jaar legt de raad van bestuur een jaarrekening voor aan de algemene vergadering

17 Verplichtingen voor VZW’s Bijhouden dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt een dossier gehouden voor iedere Belgische VZW Dit dossier bevat 1° de statuten van de vereniging; 2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders 3° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan 4° de jaarrekening van de vereniging 5° de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan.

18 II. Aansprakelijkheid Inhoud 2.1. Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid 2.2. Bestuurdersaansprakelijkheid - Bestuurdersfouten - Schendingen VZW-wetgeving - Schendingen statuten 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden - Aansprakelijkheid van de leden (contractueel of buitencontractueel) - Aansprakelijkheid van de Vereniging

19 2.1. Strafrechtelijke vs burgerrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Uitdrukkelijk in de wet beschreven feit Openbaar Ministerie Bedoeld om te straffen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Vergoeding van de schade Het slachtoffer Idee van herstel

20 2.2. Bestuurdersaansprakelijkheid Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder wegens fouten in bestuur Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder wegens schending VZW-wetgeving Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder wegens schending statuten Daarom: Afsluiten verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid aangeraden Alleen de als bestuurder benoemde personen (bv. de praeses)

21 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden A. Algemeen Een vrijwilliger van een VZW zorgt voor een aansprakelijkheidsgeval  Hij geniet bescherming van de vrijwilligerswet Wie is vrijwilliger? iemand die onbezoldigd en onverplicht activiteiten verricht ten behoeve van derden, in georganiseerd verband in België of buitenland.  Niet iemand met lidkaart van vereniging

22 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden B) Contractuele aansprakelijkheid van de vrijwilliger Bv. Uitlenen busje van drukkerij en er is schade HIER zit de 1 ste bescherming van de vrijwilligerswet! ENKEL aansprakelijk voor een contractuele tekortkoming ten opzichte van derden ingeval van bedrog, zware fout of herhaaldelijk lichte fout. o Bedrog: intentioneel element o Zware fout: wordt beoordeeld door de rechter o Herhaaldelijk: meestal vanaf 3 maal VOOR DE REST: IMMUNITEIT voor vrijwilliger zelf

23 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden C) Buitencontractuele aansprakelijkheid van de vrijwilliger Bv. tijdens 24-uren loop valt stuk van stelling op voorbijganger HIER zit de 2 e bescherming van de vrijwilligerswet! ENKEL aansprakelijk voor een buitencontractuele tekortkoming ten opzichte van derden ingeval van bedrog, zware fout of herhaaldelijk lichte fout. o Bedrog: intentioneel element o Zware fout: wordt beoordeeld door de rechter o Herhaaldelijk: meestal vanaf 3 maal VOOR DE REST: IMMUNITEIT voor vrijwilliger zelf

24 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden In bepaalde gevallen dus persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger Wanneer? o Bij feitelijke vereniging voor alle soorten aansprakelijkheid o Bij VZW in geval van bedrog, zware fout, herhaalde lichte fout Alles zelf betalen? Normaal niet … =BA-gezinsaansprakelijkheidsvereniging Mag vrijwilligerswerk niet meer uitsluiten Deze verzekering is wel niet verplicht!

25 2.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden D) De aansprakelijkheid van de vereniging Principe: De wetgever regelde dat de vrijwilligers ‘immuun’ zijn en dat de organisatie voor hen burgerrechtelijk aansprakelijk is  VZW is aansprakelijk voor fouten van zijn vrijwilligers (behalve voor bedrog, grove fout of herhaaldelijk lichte fout.) MAAR VZW’s zijn verplicht verzekerd (= de BA- verzekering of vrijwilligersverzekering)

26 III. Verplichtingen op basis van vrijwilligerswet 3.1 Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor vereniging 3.2. Opstellen van informatienota 3.3. Uitwerken van onkostenvergoeding

27 3.1. Verplichte verzekering Verplicht verzekering afsluiten voor de schade die de vrijwilliger veroorzaakt: o Tot dekking van de risico’s met betrekking tot vrijwilligerswerk o Moet ten minste de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie dekken Een feitelijke vereniging is niet verplicht maar het is wel aan te raden om extra bescherming te bieden aan leden  gratis verzekering Nationale Loterij (erkenning aanvragen bij de provincie)

28 Wat? een informatieplicht van de organisatie ten behoeve van de vrijwilliger vooraleer deze zijn taak aanvat. Hij moet over minstens 5 zaken geïnformeerd worden. Sanctie om het niet te doen? Geen sanctie voor bepaald, maar toch aan te raden om dat te doen. 3.2. De informatienota

29 Hoe? “op welke wijze ook” = niet verplicht schriftelijk, mag mondeling Geschrift laten tekenen, afficheren, in ledenblad publiceren of op website….. Bewijslast rust op organisatie  Makkelijkst via informatienota 3.2. De informatienota

30 Vijf zaken wettelijk verplicht:  Het juridisch statuut van de organisatie en sociale doelstellingen  Vermelding dat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is afgesloten (supra)  Vermelding van eventuele andere verzekeringen (infra)  Vermelding regeling ivm onkostenvergoedingen (infra)  Vermelding geheimhoudingsplicht betreffende geheimen die de vrijwilliger verneemt tijdens de vrijwilligersactie (art 458. Strafwetboek) Vreemd genoeg niet verplicht:  De activiteiten die vrijwilliger verwacht wordt te doen, zijn rechten en plichten 3.2. De informatienota

31 WAT MET DE OPVOLGERS? Volg het VRG-voorbeeld: opnemen in huishoudelijk reglement HOOFDSTUK IX: RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN EN ERELEDEN] Art. 21bis – Informatie §1. Na de verkiezingen uit artikel 22 van de statuten brengt de praeses- elect vóór de Algemene Vergadering bedoeld in artikel 13, §2 van de Statuten de leden van zijn ploeg die zullen worden voorgedragen om benoemd te worden tot Dagelijks Bestuurder op de hoogte van hun rechten en plichten als vrijwilliger door middel van een “vrijwilligersnota” 3.2. De informatienota

32 Deze organisatienota is géén overeenkomst en mag niet 'voor akkoord' maar enkel 'voor ontvangst' ondertekend worden.

33 3.3. Onkostenregeling De betaling van onkosten mag niet gebruikt worden om het niet-bezoldigd karakter te omzeilen Twee systemen die niet gecumuleerd mogen worden – Reële kosten: geen beperking van bedrag maar bewijs nodig – Forfaitaire kosten: geen bewijs nodig maar beperking van Bedrag: 32,71/dag en 1.308,38/jaar.

34 Andere mogelijke verzekeringen: voor een studentenvereniging o Opstal en inboedelverzekering (voor schade aan eigen materiaal) o Lichamelijke schade opgelopen door vrijwilligers zelf tijdens uitvoering van vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen o Een verzekering rechtsbijstand o Een evenementenverzekering o Indien gebouw: zeker brandverzekering IV. Andere Verzekeringen

35 V. VZW en rechtspersonenbelasting Rechtspersonenbelasting: VZW’s waarvan de exploitatie of de verrichtingen van winstgevende aard slechts bijkomstig zijn aan de niet-winstgevende hoofdactiviteit  Anders: vennootschapsbelasting BTW-vrijstelling voor studentenverenigingen, ET nr. 109.129, maar mogelijkheid tot registratie en BTW- nummer.

36 Casus ● Een kringlid van Bios leent de camionet van ekonomika. Na het galabal vervoert zij nog tapijten naar het kringlokaal, maar wordt in licht dronken toestand (zonder alcoholintoxicatie) aangereden door een ander voertuig dat geen voorrang verleende.

37 Besluit MOST IMPORTANT 1. VZW heeft veel voordelen (zeker qua aansprakelijkheid en apart vermogen), maar administratief veel werk 2. “Tekenen in naam en voor rekening van” 3. Afsluiten van BA-verzekering (en eventueel andere) 4. Opstellen organisatienota

38 Vragen?


Download ppt "VZW-wetgeving voor studentenverenigingen Wannes Vandenbussche Instituut voor Verbintenissenrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google