De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau Bijeenkomst cliënten & adviesraden Regio Amersfoort Inkoopstrategie 2016 en horizon 2017 en verder “Beheerste innovatie”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau Bijeenkomst cliënten & adviesraden Regio Amersfoort Inkoopstrategie 2016 en horizon 2017 en verder “Beheerste innovatie”"— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau Bijeenkomst cliënten & adviesraden Regio Amersfoort Inkoopstrategie 2016 en horizon 2017 en verder “Beheerste innovatie”

2 Wensen cliënten bij veranderende zorg Mijnkwaliteitvanleven.nl Contact verbeteren Aandacht voor vertrouwen > in dat zorg goed en betaalbaar blijft Openheid t.a.v. knelpunten bieden en oplossingen schetsen In inkoopgesprekken meenemen dat zorg moet bijdragen aan kwaliteit van leven

3 Kader en opdracht Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau: onderdeel gemeente Amersfoort RISB contracteert zorg en ondersteuning in 2016 Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg Financieel kader Rijk is leidend bij contractering Mei-circulaire: bezuinigen op de zorg voor Jeugd, de Wmo en Beschermd Wonen. Deels waren deze kortingen verwacht, deels zijn ze ook nieuw of groter dan geraamd.

4 Ons perspectief op inkoop zorg en ondersteuning 2016 en verder – stip op horizon Inkoop moet ondersteunend zijn aan transformatie We werken vanuit principe van partnership - meerjarige samenwerking Op onderdelen willen we gaan werken met methode van bestuurlijk aanbesteden

5 Hoofdlijnen inkoopstrategie 2016 Centraal staat: voortborduren op al ingezette innovatielijnen Ingezette innovatie en beweging voor specifieke zorgvormen doorzetten (HbH, SAVE, bovenregionaal) Mogelijkheid om middels subsidies te financieren blijft open voor een aantal zorgvormen Voor een groot deel huidige contractpartners kans bieden gecontracteerd te blijven Zorg zo dicht mogelijk bij cliënt aanbieden Na wijkteams nu volgende stap: “marktplaats” ambulante zorg Toelaten nieuwe aanbieders op ambulante zorg Beweging van verblijfszorg naar ambulante zorg Daar waar nodig verblijf, maar zo kort en licht mogelijk Financieel kader voor verblijf wordt kleiner (want budget voor ambulant stijgt) Versimpeling productstructuur Creëren meerjarenperspectief en doorontwikkeling door parallel aan aankoop 2016 Bestuurlijke Aanbesteding starten

6 Hoe verhoudt zich dit tot 2016? Parallel / naast elkaar opstarten Kan gefaseerd per zorgvorm; daar waar mogelijk per 1-1-2017 al gerealiseerd Wat houdt Bestuurlijk Aanbesteden in? In 2017 willen wij een aantal percelen via bestuurlijk aanbesteden contracteren. Gemeenten sluiten langdurige, flexibele contracten met zorgaanbieders Uitgangspunten: -wederzijdse afhankelijkheid -Relatie - partnership -gezamenlijke verantwoordelijkheid -aandacht voor ontwikkeling

7 Zorg en OndersteuningsvormToelichting VerblijfResidentieel 24 uurs, pleegzorg/gezinshuizen en begeleid kamerwonen. Beschermd wonen Ambulante dienstverleningAmbulante behandeling JGGZ Behandeling, PV, Begeleiding (Integraal) Zorg op locatie (lokale teams)Uitzondering: nog voor 1 jaar, daarna andere constructie Dagbesteding en dagvulling + vervoerJeugd, Volwassenen en Ouderen Save/Veilig thuisDrang- en dwang kader jeugd en volwassenen CrisisBereikbaarheidsdienst en inzet crisishulp Wonen en rollen (Hulpmiddelen)Betreft ‘oude’ wmo taken Wat wordt aanbesteed in 2016?

8 Uitgangspunten Dagbesteding en Dagvulling Onderscheid in jeugd volwassenen en ouderen hanteren Alle bestaande partijen uitnodigen tot inschrijving Geen nieuwe zorgaanbieders. Uitgangspunten Zorg op locatie (lokale teams) Inkoop vergelijkbaar met 2015; streven naar lagere, uniforme tarifering Alle bestaande partijen uitnodigen tot continuering afspraken Uitgangspunten Verblijf en Beschermd Wonen 1ste stap richting partnership en meerjarige contracten Alle bestaande aanbieders uitgenodigd in te schrijven Financieel kader verlagen; beweging naar ambulant stimuleren

9 Uitgangspunten Ambulante Dienstverlening De ambulante vormen van zorg en ondersteuning; veel aanbieders met veelal vergelijkbaar zorgaanbod Markt open stellen: toetreden (nieuwe) aanbieders mogelijk bij voldoen aan selectiecriteria 0-uren contracten Toekomstperspectief Versterken ambulante dienstverlening Partijen uitdagen zich te onderscheiden Marktplaats bouwen Stimuleren marktwerking o.b.v. kwaliteit, doelmatigheid en toegevoegde waarde voor cliënt Zoveel mogelijk vaste uniforme tarieven

10 Doorkijk naar bovenregionale inkoop Gezamenlijke afspraken met de 6 Utrechtse Regio’s Uitgangspunten Save/Veilig thuis + Crisis + Essentiële Jeugdzorgfuncties Continuïteit van zorg Gezamenlijke transformatieopdracht Behoud van een aantal zeer specialistische jeugdhulpfuncties

11 Betekenis voor cliënten Systeem van lokale toegang (lokale teams) blijft intact Beweging naar sturen op kwaliteit en gerichtere keuze vanuit cliënt ingezet vanuit ambulant perspectief Huidige zorgaanbieders krijgen allemaal de kans om in 2016 weer mee te doen PGB -Aanpassing PGB beleid in beginstadium -Budget totaal staat onder druk, PGB en ZIN communicerende vaten -Landelijke ontwikkeling stijging PGB gebruik vs. besparing nodig op ZIN -Gevolgen voor tarieven PGB? -Onze wens om meer kwaliteitseisen te stellen aan PGB dienstverlener

12 Ruimte voor discussie/ vragen?

13 Dilemma’s die wij U graag voorleggen 1.Maatwerk of Rechtsongelijkheid? 2.Zorg continuïteit vs. Keuzevrijheid Client

14 1. Maatwerk of rechtsongelijkheid? Sturen op kwaliteit vanuit inkoop betekent ook verschillende oplossingen voor soortgelijke/ dezelfde behoeften. Hoe ervaart U dit? Als maatwerk of rechtsongelijkheid?

15 2. Zorgcontinuïteit vs. Keuzevrijheid Client Sturen op kwaliteit en beheersing kosten vanuit inkoop kan ook betekenen dat niet alle zorgaanbieders worden gecontracteerd Hoe ervaart u dit? Als realisatie betere en betaalbare zorg of belemmering voor cliënt om passende zorg ter beschikking te hebben?

16 Voorlopige planning contracteringproces Publicatie/start aanbestedingenWoensdag 1 juli Deadline vragenVrijdag 17 juli 2015 Verzenden Nota van InlichtingenVrijdag 24 juli 2015 Sluitdatum indienen offertes1 september 2015 Beoordeling en verificatie rondOktober Voorlopige gunningNovember Start met Bestuurlijke Aanbesteding middels 1ste procesbijeenkomst Q4 2015


Download ppt "Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau Bijeenkomst cliënten & adviesraden Regio Amersfoort Inkoopstrategie 2016 en horizon 2017 en verder “Beheerste innovatie”"

Verwante presentaties


Ads door Google