De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Colloquium 20/11/2011 Overijse. Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Wet Tobback 18:15 Incert 18:20 De waarde van mijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Colloquium 20/11/2011 Overijse. Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Wet Tobback 18:15 Incert 18:20 De waarde van mijn."— Transcript van de presentatie:

1 Colloquium 20/11/2011 Overijse

2 Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Wet Tobback 18:15 Incert 18:20 De waarde van mijn onderneming 18:50Vragen/antwoorden 19:00Aperitief 19:30Walking dinner 17:30 Accueil 18:00 Loi Tobback 18:15 Incert 18:25 Valeur de mon entreprise 18:50Questions/réponses 19:00Apéritif 19:30Walking dinner

3 Connecting Security Interests Wet Tobback - Loi Tobback Guy De Wilder

4 Connecting Security Interests - Est-ce-que l’Alia se trouve dans la galerie des idiots ?- Behoort het Alia tot de galerij van de idioten ?

5 Connecting Security Interests Loi Tobback (loi du 10 avril 1990) Wet Tobback (wet van 1 april 1990) Etat des discussions en cours Stand van zaken van de besprekingen 1. Evaluation de l’AR « incendie » 1. Evaluatie van het KB « brand » historique des diverses réunions – historiek van de diverse vergaderingen 16/11/10 – 17/11/10 – 22/11/10 - 25/11/10 - 13/12/10 - 17/12/10 - 05/01/11 - 10/01/11 - 12/01/11 – 17/01/11 - 31/01/11 - 15/02/11 - 22/02/11 - 14/03/11 - 15/03/11 - 11/04/11 - 04/05/11 - 07/06/11 – 08/09/11 – 03/10/11 - 20/10/11 - 26/10/11 (17 x competentiecomité ALIA / AFTagoria ) (4 x MIBZ)

6 Connecting Security Interests Dernière réunion avec SPF Int dd. 3 octobre 2011 le SPF Int présente deux textes concernant : - Les conditions d’agrément -> un seul nr° d’agrément - La formation Laatste vergadering met MBZ dd. 3 oktober 2011 zijn twee teksten voorgesteld betreffende : - De voorwaarden van erkenning -> slechts 1 erkenningsnummer - De opleiding Pas de proposition de texte pour la partie « signalisation / vérification d’alarme » Geen voorstel voor het gedeelte « signalisatie / verificatie

7 Connecting Security Interests

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Ces textes ont été analysés en interne (hier - le 26/10 dernier) Résultat de cette analyse -> - Conditions d’agrément - Formation Deze teksten zijn intern geanaliseerd geweest (gisteren - op 26/10 j.l.) Rezultaat van deze analyse -> - Voorwaarden van erkenning - Opleiding

22 Connecting Security Interests - Remarques à formuler au SPF Int concernant les textes proposés : Pour ce qui concerne l’agrément : Synchronisation de la période d’agrément intrusion et incendie (5 ou 10 ans ?) Pas de local sécurisé pour ceux qui ne font que l’incendie Un seul numéro pour les deux agréments Commission agrément existe toujours mais ne se réunit pas / plus depuis 2002. Opmerkingen te formuleren aan het MIBZ betreffende de voorgestelde texten : Voor wat betreft de voorwaarden van erkenning : Synchronisatie van de erkenningsperiode voor inbraak en brand (5 of 10 jaar ?) Geen noodzaak van beveiligd lokaal voor zij die enkel brand doen Eén enkel herkenningsnummer (wij hadden er liever twee gezien) De commissie erkenning bestaat nog altijd, doch is sinds 2002 niet meer actief

23 Connecting Security Interests Conclusion : Le SPF Int n’a tenu compte d’aucune proposition d’Alia. Tous les participants confirment bien qu’il s’agit d’une consultation de type « mascarade » et qu’un courrier doit être adressé au SPF Int. en vue de le faire savoir ! (manque total de respect car énorme perte de temps). Conclusie : Het MIBZ heeft op geen enkele wijze rekening gehouden met de voorstellen van het Alia. Alle deelnemers bevestigen dat het eigenlijk over een « carnavaleske » conslutatie gaat en dat we dit standpunt moeten meedelen aan het MIBZ ! (totaal gebrek van respect en een enorm verlies van tijd)

24 Connecting Security Interests - Pour ce qui concerne la formation : Suit nos propositions mais doit encore fixer le nombre d’heures (16h) Tout le monde doit suivre les cours Pas d’examens pour ceux qui sont déjà dans les entreprises Renouvellement des agréments pour les centres de formation Suppression de la notion de « détection de gaz » et « explosifs » dans le libellé du certificat. - Voor wat betreft de opleiding : Onze voorstellen grotendeels gevolgd doch het aantal uren dient nog bepaald te worden (16u) Iedereen dient de opleiding te volgen Geen examen voor wie reeds werkzaam is in een onderneming Hernieuwing van de erkenningen voor de vormingscentra Verwijderen van de vermelding “gasdetectie(lekken)” & “ontploffingen” in het certificaat

25 Connecting Security Interests Ensemble avec AFT -> nous ne sommes pas du tout accord ! Courrier Alia Security (+ AFT) adressé au SPF Int en date du 21/10 dernier Samen met AFT -> helemaal niet akkoord met deze gang van zaken ! Schrijven van Alia Security (+ AFT) gericht aan het MIBZ dd. 21/10 j.l.

26 Connecting Security Interests

27 Le but du MIBZ -Metrre de l’argent dans le tiroir (pour quoi faire ?) -Privatisation des services d’urgence (favoriser les comp. de gardienage) -Le reste de l’histoire donne effectivement pas le moindre intérêt dans le MIBZ Duidelijke eind-doestellingen van het MIBZ : -Geld in het laadje brengen (om wat mee te doen ?) -Privatiseren van de hulpdiensten (favoriseren van de bewakingsondernemingen) -De rest van het verhaal wekt eigenlijk niet de minste interesse voor het MIBZ

28 Connecting Security Interests

29 QUE VEUT-ON (peut-on) Y FAIRE & CHANGER ? WAT WILLEN (kunnen) WE ER AAN DOEN & VERANDEREN ?

30 Connecting Security Interests 2. La vision d’Alia Security et ses propositions de modification de la loi 2. De visie van Alia Security en haar voorstellen van wetswijziging - Depuis plus de 10 ans, la loi a été vidée de sa substance « qualitative » pour n’y laisser que les « contraintes » - Sinds meer dan 10 jaar is de wet uitgehold en blijft er van “kwaliteit” weing over, we blijven zitten met de “lasten” welke ons opgelegd worden - L’objectif d’Alia Security est de réinstaurer les aspects « qualitatifs » - Het objectief van Alia Security is dan ook om de “kwaliteit” terug in ere te herstellen

31 Connecting Security Interests Propostion en 8 points : - Les premières conclusions du bureau d’avocat sont positives et vont nous permettre d’engager les actions, à savoir : - Demande officielle au Ministre de l’intérieur (attente du nouveau gouvernement) avec copie au SPF Int -Lobbying Een 8 punten voorstel : -De eerste conclusies van het advocatenkantoor zijn positief en zullen ons toelaten om volgende acties te ondernemen : -Om een officiele vragenstelling te formuleren tov MIBZ (wachten op de volgende regering) -Aan lobbying te doen

32 Connecting Security Interests o Revoir la manière d’approcher la vérification d’alarme ◦ Idem pour la vérification « hold- up » ◦ Réinstaurer le contrat d’entretien obligatoire ◦ Revoir la gestion des codes installateurs ◦ Réactualisation de la formation ◦ Un meilleur contrôle ◦ Un contrôle en, ce qui concerne l’utilisation des fonds versés ◦ L’utilisation obligataire de produits certifiés ◦ Herziening van de benadering van alarmverificatie ◦ Idem voor de verificatie « hold- up » ◦ Herinvoer van het verplichte onderhoudscontract ◦ Herziening van het beheer van de installateurscode ◦ Actualisering van de opleiding ◦ Een betere controle ◦ Een controle op het gebruik en de aanwending van de fondsen ◦ Het verplicht gebruik van gecertifieerde producten Ce cacher derrière la législation Européenne du MIBZ est souvent faux ; de différentes choses s’applique dans d’autres pays de l’ EU Het verschuilen door het MIBZ achter Europese wetgeving is dikwijls larie en apekool ; verschillende zaken worden in andere EU-landen WEL toegepast

33 Connecting Security Interests Conclusion – Eindbeschouwing :

34 Connecting Security Interests Bedankt Merci

35 Connecting Security Interests Incert Olivier Demoulin

36 Connecting Security Interests GISTEREN – VANDAAG - MORGEN

37 Connecting Security Interests INCERT IN ENKELE CIJFERS  Oprichting in 2003  Vervangt de vrijwillige BVVO certificatie voor de ondernemingen  Opvolger van de verplichte MI-BZ goedkeuring voor de producten  3 sectoren:  Beveiliging gebouwen  Bewakingscentrales  Diefstal wagens

38 Connecting Security Interests INCERT IN ENKELE CIJFERS  Sectorcomité Gebouwen:  251 gecertificeerde beveiligingsondernemingen  526 gecertificeerde producten volgens T0/14  113 gecertificeerde producten volgens T0/14 a  +/- 16.000 gecertificeerde beveiligingssystemen in 2011  Budget van +/- 40.000,00 € per jaar

39 Connecting Security Interests INCERT IN ENKELE CIJFERS CEB Merk Comité Sectorcomité Gebouwen Inbraak CCVE ?? Sectorcomité Meldkamers Sectorcomité diefstal wagens

40 Connecting Security Interests INCERT:WERKGROEPEN  WG1: Editing Comittee  WG2: Strategie  WG3: Klachten  WG4: Web Site

41 Connecting Security Interests INCERT: SLACHTOFFER VAN ZIJN SUCCES?  Ondanks een onmiskenbaar succes, beantwoordt het INCERT kwaliteitslabel misschien niet of niet meer aan zijn ambities.  Een aantal opmerkingen bereiken ons via de afzetmarkt (eindgebruikers, beveiligingsonder- nemingen, fabricanten-verdelers…) maar ook van binnenhuis via onze vertegenwoordigers in de verschillende bestuurorganen.

42 Connecting Security Interests 3 CATEGORIËEN VAN KRITIEK : COMMUNICATIE Slechte verspreiding van de informatie Onvoldoende promotie en commerciële bijstand Complexe docs en reglementeringen Web site niet up to date QUALITY CONTROL Misbruik van het merk Verwarring producten – ondernemingen Ondoeltreffende behandeling van de klachten. Ongelijkwaardig certificatie ORGANISATIIE Zware structuur Verzwakt secretariaat Zeer trage beslissingen Onvoldoende budget

43 Connecting Security Interests HOE DE ZAKEN VERBETEREN ? Onder leiding van de Raad van Bestuur van ALIA en van zijn verschillende mandatarissen zijn er een aantal correctieve acties gestart. Doelstellingen:  Behoud / herstel van het « Kwaliteit » imago van het label  De interne en externe communicatie verbeteren  Verbetering van de reactiviteit en efficiëntie van de organisatie

44 Connecting Security Interests VOOR EEN BETERE COMMUNICATIE:  Interne communicatie:  Opmaak van een « decision sheet » op basis van het model gebruikt op internationaal niveau …  Externe communicatie:  Nieuwe versie van de INCERT folder  Verduidelijking en actualisering van de diverse technische nota’s en reglementeringen  Oprichting van een specifieke WG voor het beheer van de INCERT Web Site

45 Connecting Security Interests INCERT = KWALITEITSLABEL  Snellere tussenkomst van zodra ons een misbruik van het label gemeld wordt.  Verhoging van het aantal administratieve audits  Verplichte controle checklist bestemd voor de inspecteurs bij de uitvoering van hun technische audits  Oprichting van een deskundige college en een examensysteem van de inspecteurs

46 Connecting Security Interests INCERT = KWALITEITSLABEL  Publicatie van de lijst van de ondernemingen en de producten die niet meer gecertificeerd zijn  Lijst van de non-conformiteiten met ernstigheids graad  Besprekingen met BELAC en de certificatie- instellingen (BOSEC – AIV Vincote – SGS) om de certificatieschema’s te standaardiseren  Versterking van de rol van de WG klachten

47 Connecting Security Interests VOOR EEN BETERE ORGANISATIE:  Versterking van de beslissingsrol van de Sectorale Raden  Wens voor verhoging van urenquota en professionalisering van het secretariaat  Optimalisatie / verhoging van de operationele begroting

48 Connecting Security Interests COLLOQUIUM ALIA VAN 24 november 2011  In juni 2010 werd de TO-15/2 grondig gewijzigd, zowel de vorm als de inhoud (4de editie – 2010)  16 maanden na haar officiële uitgifte, blijken er vele « ad on », in het bijzonder op technisch vlak, ongekend of problemen te geven >>>Schrijf je in voor de studiedag uitsluitend gewijd aan dit thema georganiseerd door ALIA op 24 november eerstkomend

49 Connecting Security Interests Bedankt Merci

50 Connecting Security Interests La Valeur de mon entreprise Waarde van mijn onderneming Eric Vanseuningen

51 Connecting Security Interests Feiten – Faits  70% van de Belgische ondernemingen zijn familiebedrijven 70 % des sociétés Belges sont des sociétés familiales  De helft van de familiale ondernemers is ouder dan 50 jaar; 15 % is + 60 jaar La moitié des entrepreneurs familiaux a plus de 50 ans; 15% a +60 ans PriceWaterhouseCoopers April 2011 27-10-11Eric Vanseuningen51

52 Connecting Security Interests Welk is de waarde van mijn onderneming ? Quel est la valeur de ma société ?  Geen exacte wetenschap ! Pas une science exacte !  Wel de vraag die elke eigenaar/manager zich zou moeten stellen Mais une question que chaque propriétaire/ manager doit se poser  Raadgever : accountant/advocaat/consultant Adviseur: comptable/avocat/consultant 27-10-11Eric Vanseuningen52

53 Connecting Security Interests Vragen ? Questions ?  aan wie verkopen? à qui vendre ?  op wat letten bij verkoop – aankoop ? conseils de vente et d’achat  vraagprijs ? à quel prix? 27-10-11Eric Vanseuningen53

54 Connecting Security Interests Aan wie verkopen ? A qui vendre ?  familiale overdracht transmission familiale  verkoop aan medewerker(s) – MBO vente au salariés - MBO  verkoop aan een derde vente à des tiers 27-10-11Eric Vanseuningen54

55 Connecting Security Interests Familiale overdracht – Transmission familiale  welke zijn de ambities/capaciteiten van zoon/dochter ? quelles sont les ambitions/capacités du fils/de la fille ?  betaling van de koopsom optimaliseren optimalisation du paiement  vruchtgebruik - usufruit 27-10-11Eric Vanseuningen55

56 Connecting Security Interests Familiale overdracht – Transmission familiale  goede afspraken ! vergeet de andere kinderen niet n’oubliez pas les autres enfants > des accords clairs  overgangsperiode : wie mag wat beslissen ? période de transition : qui décide quoi ?  professioneel advies : accountant/advocaat/consultant/notaris conseil professionnel: comptable/avocat/consultant/notaire 27-10-11Eric Vanseuningen56

57 Connecting Security Interests Management Buy Out  excellente medewerkers (sales, technical) de kans geven de zaak over te nemen créer l’opportunité de reprende la société aux collaborateurs (vente, technique)  hoe financieren? via bank financement? par la banque  overgangsperiode: wie mag wat beslissen? période de transition: qui décide quoi ? 27-10-11Eric Vanseuningen57

58 Connecting Security Interests Overdracht aan een derde – Transmission à un tier  verkoop afhankelijk van de marktomstandigheden vente selon les circonstances du marché  onderhevig aan de wet van Vraag & Aanbod sous réserve de la loi de l’Offre et la Demande 27-10-11Eric Vanseuningen58

59 Connecting Security Interests Raadgevingen bij aankoop – Conseils d’achat  jaarrekeningen correct (balans en V&W) bilan et comptes de profits et pertes > corrects ?  transparant en geen verrassingen transparent et pas de surprises  organisatie en interne structuur organisation et structure interne  toekomst visie perspectives 27-10-11Eric Vanseuningen59

60 Connecting Security Interests Correcte cijfers – Chiffres corrects  lopende rechtzaken & provisies affaires judiciaires en cours & provisions  tendensen waarnemen van de voorbije 3 jaren: omzet, bruto-marge, winst déterminer les tendances des 3 années précédentes: chiffre d’affaires, marge brute, profit  balans nakijken: positieve liquiditeit, klanten, voorraden, leveranciers, schulden vérifier le bilan: liquidité positive, clients, stocks, fournisseurs, dettes 27-10-11Eric Vanseuningen60

61 Connecting Security Interests Verrassingen - Surprises  jaarrekeningen gecontroleerd ? contrôle des comptes annuels ?  contact met RSZ, belastingen vérification ONSS, taxes  controle van de investeringen & afschrijvingen contrôle des investissements & amortissements  privé-kosten coûts privés 27-10-11Eric Vanseuningen61

62 Connecting Security Interests Interne processen – Proces internes  wie zijn de belangrijkste medewerkers, wat zijn taken, wat is hun verantwoordelijkheid? qui sont les collaborateurs principaux, quels sont leurs tâches, quelle est leur responsabilité?  kwaliteitssysteem? klachtenopvolging? système de qualité? suivi des plaintes? 27-10-11Eric Vanseuningen62

63 Connecting Security Interests Toekomstvisie – Vision de l’avenir  op korte / lange termijn ? à court / long terme ?  welke projecten? In welke markten ? quels projets? dans quels marchés ?  voldoende geïnvesteerd ? investissements suffisants?  verwacht rendement ? rendement prévu ? 27-10-11Eric Vanseuningen63

64 Connecting Security Interests Raadplegingen bij verkoop – Conseils de vente Maak uw bedrijf SEXY ! Rendez votre entreprise SEXY !  optimaliseer uw marge optimalisez votre marge  standardiseer standardisez  wees onafhankelijk soyez indépendant  contracten - contrats 27-10-11Eric Vanseuningen64

65 Connecting Security Interests Optimaliseer uw marge – Optimalisez votre marge Maak transparante berekeningen en leg ze vast Faites des calculs transparants et fixez les  kostprijs ? (transport, opleidingen) coûts ? (transport, formations)  installatietijd – onderhoudstijd le temps d’installation – le temps d’entretien  wees niet te goedkoop (uurlonen techniekers, verplaatsingskosten) ne soyez pas trop bon marché (horaires techni- ciens, frais de déplacements) 27-10-11Eric Vanseuningen65

66 Connecting Security Interests Optimaliseer uw marge – Optimalisez votre marge  denk aan service – naverkoop n’oubliez pas le service après-vente  nacalculatie van de overheads (reclame, huisvestingskosten, wagenpark, lonen directie en binnendienst) récalculation des frais généraux (publicité, frais de logements, la flotte, salaires de direction et personnel administratif 27-10-11Eric Vanseuningen66

67 Connecting Security Interests Standardiseer - Standardisez  duidelijke procedures en taakverdelingen (optimalisatie van uw werknemers) kwaliteitsnormen : ISO – Incert procédures claires et répartition des tâches (optimalisation du temps de vos employés) normes de qualité: ISO - Incert  continuïteit in het productengamma (wees niet impulsief voor tijdelijke promoties) continuité dans la gamme de produits (ne soyez pas impulsif lors de promotions temporaires) 27-10-11Eric Vanseuningen67

68 Connecting Security Interests Wees onafhankelijk – Soyez indépendant  werk niet met één toeleverancier plus d’un fournisseur  betrek meer dan één personeelslid (wees onaf- hankelijk van uw eigen personeel) impliquez plus d’un membre de personnel (soyez indépendant de votre personnel)  werk met een kadercontract voor de control room (tegen elkaar uitspelen + eigen prijzen hogere marge) travaillez avec un contrat-cadre (concurrence et prix propres avec une marge inférieure) 27-10-11Eric Vanseuningen68

69 Connecting Security Interests Contracten - Contrats concretiseer alles en zet het op papier ! concretisez tout sur papier !  onderhoudscontracten – contrats d’entretien  meldkamercontracten – contrats de télésurveillance  servicecontracten – contrats de service contract voor langere termijn, anders is het 0 € waard contrat à long terme, autrement la valeur est 0 € 27-10-11Eric Vanseuningen69

70 Connecting Security Interests Andere contracten – Autres contrats  controleer uw algemene voorwaarden en andere contracten > advocaat vérifiez vos conditions générales et autres contrats > avocat  controleer uw personeelscontracten vérifiez vos contrats d’emploi du personnel 27-10-11Eric Vanseuningen70

71 Connecting Security Interests Andere contracten – Autres contrats  alles in orde ?  neerlegging jaarrekeningen, benoeming bestuurders  erkenningen (FOD BiZa, Incert, opleidingen) tout est en ordre ?  dépôt des comptes annuels,nomination des administrateurs  agréments (SPF Intérieur, Incert, formations) 27-10-11Eric Vanseuningen71

72 Connecting Security Interests Overgangsperiode – Période de transition  verkoper en aankoper willen zeker zijn dat de overgang vlot verloopt vendeur ainsi que l’acheteur veulent se rassurer d’une bonne transition  blijft de zaakvoerder nog een aantal maanden, jaren? of neemt iemand anders de leiding ? le gérant reste-t-il encore une période? ou un autre responsable? 27-10-11Eric Vanseuningen72

73 Connecting Security Interests Overgangsperiode – Période de transition  verantwoordelijkheden? responsabilités?  verloning ? rémunération?  winst ? bénefice? betaling van de koopsom, vaak in schijven, tijdens deze periode le paiement, souvent en tranches, pendant cette période 27-10-11Eric Vanseuningen73

74 Connecting Security Interests De waarde van de onderneming La valeur d’une entreprise  verkoopwaarde = balanswaarde + goodwill prix de vente = valeur du bilan + goodwill  normaal wenst de koper binnen de periode van 6 – 7 jaar zijn investering terugverdiend te hebben en général, l’acheteur veut récupérer son inves- tissement dans une période de 6 à 7 ans 27-10-11Eric Vanseuningen74

75 Connecting Security Interests Balanswaarde – Valeur du bilan  balanswaarde = kapitaal + reserves valeur du bilan = capital + réserves  mogelijke correcties – à vérifier  afwaardering voorraden dépréciation de stocks  op/afwaardering gebouwen / wagenpark valorisation des immeubles / flotte  dubieuze klanten clients douteux  niet-officieel en privé-kosten non officiel et frais privés 27-10-11Eric Vanseuningen75

76 Connecting Security Interests Goodwill  omzet OH bedrijven & omniumcontracten chiffre d’affaires CE entreprises et omnium 1.5-1.7  omzet preventie OH chiffre d’affaires CEprévention 1 – 1.5  winst kadercontract MK bénéfice contrat control room 2.2 – 2.5  commissie MK commission control room 1.8 – 2 27-10-11Eric Vanseuningen76

77 Connecting Security Interests Goodwill  omzet bestaande klanten chiffre d’affaires clientèle 0.8 – 1.2  omzet new business (privé) chiffre d’affaires nouvelle clientèle (privé) 0.3 – 0.5  omzet new business (bedrijf) chiffre d’affaires nouvelle clientèle (entrepr.) 0.6 – 0.8 27-10-11Eric Vanseuningen77

78 Connecting Security Interests met dank aan – remerciements à Philippe Sabbe 27-10-11Eric Vanseuningen78

79


Download ppt "Colloquium 20/11/2011 Overijse. Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Wet Tobback 18:15 Incert 18:20 De waarde van mijn."

Verwante presentaties


Ads door Google