De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip?"— Transcript van de presentatie:

1 Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip?
De betekenis van een Europese Bodemstrategie voor de Landbouw in Nederland Paul Römkens eva ALTERRA – Centrum Bodem - Wageningen University and Research Center

2 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Een korte terugblik op de vorige sprekers Visie EU: Landen mogen zelf doelstelling/ambitienievau formuleren incl actieplannen, passend in overige (EU) kaders. Focus: integrale bodembescherming (thematisch) Visie NL beleid ‘Prima’ plan maar bodem is al (afdoende?) beschermd in bestaande of in ontwikkeling zijnde NL/EU kaders (kaderrichtlijn water, nitraat richtlijn, habitat richtlijn, EHS) Focus: duurzaam bodemgebruik NBV – Zegveld

3 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
BOOM Wet Bodembescherming Mestwetgeving Organische Stof Kaderrichtlijn Cross Compliance EHS Kyoto Protocol Laissez Faire….????

4 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Nederland en de EU: regels, regels, regels……. NBV – Zegveld

5 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Nederland en de EU: wat ‘mogen’ we nog zelf regelen? Chemicals Air Water Agriculture Nature Greenhouse gasses Noise Waste Soil/Regional development NBV – Zegveld

6 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Kernwoorden van Nederland in relatie tot EU thema’s en landbouw NL: Hoge intensiteit, focus lange tijd op productie, niet op milieu (t/m 70/80-er jaren): oa machinegebruik hoog, gebruik bestrijdingsmiddelen hoog (per ha, niet per kg product) Geen grondgebonden landbouw (aanvoer van voer, hoge veedichtheid): extreme belasting N en P (Cu/Zn) Sterke interactie bodem – water agv gemiddeld hoge grondwaterstanden Interactie ruimtelijke ordening – veenweidegebied: drainage NBV – Zegveld

7 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
De Nederlandse Bodem(kwaliteit) in vogelvlucht -> vnl themas met directe link naar landbouw Organische stof (veengronden vs minerale gronden) Erosie (wind en erosie) Contaminanten Verdichting Sealing (afdekking) Verzilting Flooding/landslides NBV – Zegveld

8 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Organische stof dynamiek in Nederland: NL als netto importeur Kernwoorden: Organische stof in veengronden vs minerale bodems Organische stof als ‘leidend principe’ (doelwaarden) of juist niet? Interactie organische stof en beleid: laissez faire? NBV – Zegveld

9 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Positieve Effecten landbouwbeleid voor organische stof: 1. gemiddeld hoge aanvoer en hoge gehalten in de bodem 2. gronden met OS < streefwaarde (pm 3%) zijn klein 3. afname OS in minerale gronden ‘geen’ issue (uitzonderingen boomteelt)

10 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Organische Stof in Europa 200 400 600 800 1000 1200 1400 0-2% 2-3.4% 3.4-5% 5-10% >10% Duizenden Kritisch organische stof gehalte EU ha overig stuifzand natuur bouwland gras en Nederland

11 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Negatieve Effecten (landbouw)beleid voor organische stof: 1. Gemiddeld hoge aanvoer nutrienten (N, P) 2. Daardoor aanvoer metalen als Cu en Zn 3. Afname OS in in veengronden andere problematiek (gekoppeld aan ruimtelijke ordening)

12 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Ontwikkeling van de landbouw in Nederland: Aantallen dieren (= productie van mest/aanvoer org. stof) 16 120 100 12 80 pluimvee Pigs, cows (million) 8 Poultry (million) 60 varkens 40 4 Melk vee 20 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Year : Aanvoer van voer via Rotterdamse haven NBV – Zegveld

13 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
4 8 12 16 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Year Pigs, cows (million) 20 40 60 80 100 120 Poultry (million) pluimvee varkens Melk vee Fosfaat productie in mest milk cows pigs poultry NBV – Zegveld

14 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Effect van mestbeleid (incl veevoeder) op emissie van metalen naar de bodem Zn man. Cu man. Cd atm./P Excl. atmosfeer/overig Vracht (ton yr-1) NBV – Zegveld

15 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Aanvoer van Contaminanten: bodem en waterkwaliteit Aandachtspunten: Deel van de belasting is historisch (Kempen, uiterwaarden, toemaakdekken; Deel aanvoer slecht gekwantificeerd (koperbaden); Aan- en afvoer posten (naar water!) slechts ten dele bekend; Landbouw (momenteel) voor Cu, Zn en Cd belangrijkste bron Vraag: duurzame ontwikkeling bodemkwaliteit in de tijd? NBV – Zegveld

16 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Veenweidegebied (toemaak) Kempen (Cd, Zn industrie) Zuid Limburg (geologie/depositie) NBV – Zegveld

17 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Relevante Vragen: Wat is risico van stoffen (kritische gehalten)? 2. Hoe verandert het (huidige) gehalte als functie van het landgebruik? 3. Welke invloed heeft (gewijzigd) beleid op de aan- en afvoer van contaminanten? 4. Worden kritische grenzen overschreden en zo ja wanneer?

18 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Voorbeeld: Zn accumulatie in Nederland bij huidig landgebruik Gehalte bij steady state 140 120 Kritisch gehalte 100 80 Zn in de bodem (mg/kg) 60 40 20 Sand Sand Clay Clay Peat calc. calc. Bodemtype Huidig gehalte

19 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Voorbeeld: Zn accumulatie in Nederland bij huidig landgebruik Normoverschrijding in geval van evenwicht Tijd tot normoverschrijding…….

20 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Conclusie: Gehalten in de bodem (nu) bijna nergens een probleem. Maar: uitspoeling van bodem naar oppervlaktewater zorgt (nu!) voor knelpunt in water:

21 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Erosie Belang van erosie alleen lokaal/(regionaal: Zuid Limburg) Vaak al geregeld (maar regeling soms weer afgeschaft) in beleid en vertaald naar maatregelen NBV – Zegveld

22 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Hellingklasse NL Vóórkomen van erosie in NL

23 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Verdichting In hoge mate gekoppeld aan teeltsysteem/machinegebruik (keuzes!) Weinig landsdekkende info over mate van verdichting/trend Schatting: jaarlijks op ha structuurbederf Generieke maatregelen op gebied van landbouwkundige activiteiten -ploegen, berijden etc.- (invoeren oogstkalender/wiellasten) mogelijk ingrijpend effect op planning en kosten (opbrengst derving, oogstkosten) Aandeel van natuurlijke ‘verdichting’ vs verdichting agv mechanisatie/landgebruik nog onduidelijk

24 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Ontwikkeling van mechanisatiegraad in Nederland Jaar < 40 kW kW > 60 kW >100 kW En voortgaande verdichting: NBV – Zegveld

25 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Effect van wiellast op oogst

26 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland
Conclusies Impact EU Soil Strategy moeilijk in te schatten: uitgangspunten/ambitie niveaus op NL niveau (nog) niet helder; Algemene bodemkwaliteit voor meeste thema’s voldoende/goed. Inschatten landelijke toestand soms lastig/onmogelijk. Knelpunt blijft interactie bodem – waterkwaliteit (P, metalen, N) Organische stof problematiek Veenweide los van discussie in minerale gronden (andere problematiek) Bodembeleid geen speelbal laten zijn van belendende beleidsvelden

27 Bodembeleid in de EU: Dank voor uw aandacht


Download ppt "Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip?"

Verwante presentaties


Ads door Google