De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip? De betekenis van een Europese Bodemstrategie voor de Landbouw in Nederland Paul Römkens eva ALTERRA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip? De betekenis van een Europese Bodemstrategie voor de Landbouw in Nederland Paul Römkens eva ALTERRA."— Transcript van de presentatie:

1 Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip? De betekenis van een Europese Bodemstrategie voor de Landbouw in Nederland Paul Römkens eva ALTERRA – Centrum Bodem - Wageningen University and Research Center

2 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland Een korte terugblik op de vorige sprekers Visie EU: Landen mogen zelf doelstelling/ambitienievau formuleren incl actieplannen, passend in overige (EU) kaders. Focus: integrale bodembescherming (thematisch) Visie NL beleid ‘Prima’ plan maar bodem is al (afdoende?) beschermd in bestaande of in ontwikkeling zijnde NL/EU kaders (kaderrichtlijn water, nitraat richtlijn, habitat richtlijn, EHS) Focus: duurzaam bodemgebruik NBV – 180506 Zegveld

3 Mestwetgeving Cross Compliance Kaderrichtlijn Kyoto Protocol Wet Bodembescherming BOOM EHS Organische Stof Laissez Faire….???? EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

4 Nederland en de EU: regels, regels, regels……. NBV – 180506 Zegveld EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

5 Chemicals Air Water Agriculture Nature Greenhouse gasses Noise Waste Soil/Regional development Nederland en de EU: wat ‘mogen’ we nog zelf regelen? NBV – 180506 Zegveld EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

6 Kernwoorden van Nederland in relatie tot EU thema’s en landbouw NL: Hoge intensiteit, focus lange tijd op productie, niet op milieu (t/m 70/80-er jaren): oa machinegebruik hoog, gebruik bestrijdingsmiddelen hoog (per ha, niet per kg product) Geen grondgebonden landbouw (aanvoer van voer, hoge veedichtheid): extreme belasting N en P (Cu/Zn) Sterke interactie bodem – water agv gemiddeld hoge grondwaterstanden Interactie ruimtelijke ordening – veenweidegebied: drainage NBV – 180506 Zegveld EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

7 De Nederlandse Bodem(kwaliteit) in vogelvlucht -> vnl themas met directe link naar landbouw 1.Organische stof (veengronden vs minerale gronden) 2.Erosie (wind en erosie) 3.Contaminanten 4.Verdichting 5.Sealing (afdekking) 6.Verzilting 7.Flooding/landslides NBV – 180506 Zegveld

8 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland Organische stof dynamiek in Nederland: NL als netto importeur Kernwoorden: 1.Organische stof in veengronden vs minerale bodems 2.Organische stof als ‘leidend principe’ (doelwaarden) of juist niet? 3.Interactie organische stof en beleid: laissez faire? NBV – 180506 Zegveld

9 Positieve Effecten landbouwbeleid voor organische stof: 1. gemiddeld hoge aanvoer en hoge gehalten in de bodem 2. gronden met OS < streefwaarde (pm 3%) zijn klein 3. afname OS in minerale gronden ‘geen’ issue (uitzonderingen boomteelt) EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

10 Organische Stof in Europa 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0-2%2-3.4%3.4-5%5-10%>10% Duizenden Kritisch organische stof gehalte EU ha overig stuifzand natuur bouwland gras en Nederland EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

11 Negatieve Effecten (landbouw)beleid voor organische stof: 1. Gemiddeld hoge aanvoer nutrienten (N, P) 2. Daardoor aanvoer metalen als Cu en Zn 3. Afname OS in in veengronden andere problematiek (gekoppeld aan ruimtelijke ordening) EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

12 0 4 8 12 16 1940195019601970198019902000 Year Pigs, cows (million) 0 20 40 60 80 100 120 Poultry (million) pluimvee varkens Melk vee Ontwikkeling van de landbouw in Nederland: Aantallen dieren (= productie van mest/aanvoer org. stof) 1950 - 1960: Aanvoer van voer via Rotterdamse haven EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland NBV – 180506 Zegveld

13 milk cows pigs poultry 0 4 8 12 16 1940195019601970198019902000 Year Pigs, cows (million) 0 20 40 60 80 100 120 Poultry (million) pluimvee varke ns Melk vee Fosfaat productie in mest EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland NBV – 180506 Zegveld

14 19802003 Zn1700960 man. Cu1220400 man. Cd 12 2 atm./P Excl. atmosfeer/overig Vracht (ton yr -1) Effect van mestbeleid (incl veevoeder) op emissie van metalen naar de bodem EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland NBV – 180506 Zegveld

15 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland Aanvoer van Contaminanten: bodem en waterkwaliteit Aandachtspunten: 1.Deel van de belasting is historisch (Kempen, uiterwaarden, toemaakdekken; 2.Deel aanvoer slecht gekwantificeerd (koperbaden); 3.Aan- en afvoer posten (naar water!) slechts ten dele bekend; 4.Landbouw (momenteel) voor Cu, Zn en Cd belangrijkste bron Vraag: duurzame ontwikkeling bodemkwaliteit in de tijd? NBV – 180506 Zegveld

16 EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland Zuid Limburg (geologie/depositie) Kempen (Cd, Zn industrie) Veenweidegebied (toemaak) NBV – 180506 Zegveld

17 Relevante Vragen: 1.Wat is risico van stoffen (kritische gehalten)? 2. Hoe verandert het (huidige) gehalte als functie van het landgebruik? 3. Welke invloed heeft (gewijzigd) beleid op de aan- en afvoer van contaminanten? 4. Worden kritische grenzen overschreden en zo ja wanneer? EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

18 Voorbeeld: Zn accumulatie in Nederland bij huidig landgebruik Huidig gehalte Gehalte bij steady state Kritisch gehalte 0 20 40 60 80 100 120 140 Sand calc. Clay calc. Peat Bodemtype Zn in de bodem (mg/kg) EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

19 Voorbeeld: Zn accumulatie in Nederland bij huidig landgebruik Normoverschrijding in geval van evenwicht Tijd tot normoverschrijding……. EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

20 Conclusie: Gehalten in de bodem (nu) bijna nergens een probleem. Maar: uitspoeling van bodem naar oppervlaktewater zorgt (nu!) voor knelpunt in water: EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

21 Erosie Belang van erosie alleen lokaal/(regionaal: Zuid Limburg) Vaak al geregeld (maar regeling soms weer afgeschaft) in beleid en vertaald naar maatregelen NBV – 180506 Zegveld

22 Hellingklasse NL Vóórkomen van erosie in NL EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

23 Verdichting In hoge mate gekoppeld aan teeltsysteem/machinegebruik (keuzes!) Weinig landsdekkende info over mate van verdichting/trend Schatting: jaarlijks op 40000 ha structuurbederf Generieke maatregelen op gebied van landbouwkundige activiteiten -ploegen, berijden etc.- (invoeren oogstkalender/wiellasten) mogelijk ingrijpend effect op planning en kosten (opbrengst derving, oogstkosten) Aandeel van natuurlijke ‘verdichting’ vs verdichting agv mechanisatie/landgebruik nog onduidelijk EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

24 NBV – 180506 Zegveld Jaar 60 kW>100 kW 199546.86553.55925.772 199925.46037.190351242888 En voortgaande verdichting: Ontwikkeling van mechanisatiegraad in Nederland

25 Effect van wiellast op oogst EU Bodemstrategie en Landbouw in Nederland

26 Conclusies 1.Impact EU Soil Strategy moeilijk in te schatten: uitgangspunten/ambitie niveaus op NL niveau (nog) niet helder; 2.Algemene bodemkwaliteit voor meeste thema’s voldoende/goed. Inschatten landelijke toestand soms lastig/onmogelijk. 3.Knelpunt blijft interactie bodem – waterkwaliteit (P, metalen, N) 4.Organische stof problematiek Veenweide los van discussie in minerale gronden (andere problematiek) 5.Bodembeleid geen speelbal laten zijn van belendende beleidsvelden

27 Dank voor uw aandacht Bodembeleid in de EU:


Download ppt "Europese Bodemstrategie: Bodem tussen wal en schip? De betekenis van een Europese Bodemstrategie voor de Landbouw in Nederland Paul Römkens eva ALTERRA."

Verwante presentaties


Ads door Google