De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WET WERK EN ZEKERHEID presentatie 8 juni 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "WET WERK EN ZEKERHEID presentatie 8 juni 2015"— Transcript van de presentatie:

1 WET WERK EN ZEKERHEID presentatie 8 juni 2015
in vogelvlucht

2 JPR ADVOCATEN www.jpr.nl ● @JPRadvocaten
Deventer Doetinchem Wouter Ribbers

3 Overzicht wijzigingen
Wet werk en zekerheid: Overzicht wijzigingen Versterking positie flexwerkers: 1 januari Wijziging ontslagrecht: 1 juli Wijziging werkloosheidswet: 1 juli 2015 en 1 januari 2016

4 Wet werk en zekerheid Aanpassingen per 1 januari 2015: Proeftijd
Concurrentiebeding Introductie aanzegplicht Loondoorbetalingsverplichting

5 Proeftijd: Arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter: geen proeftijd Arbeidsovereenkomsten voor langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar of bepaald project: 1 maand Arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer: 2 maanden

6 Concurrentiebeding: Alleen bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd
Kan bij tijdelijke overeenkomsten alleen: * indien schriftelijk vastgelegd en * gemotiveerd wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Concurrentiebeding vervalt indien het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever’

7 Aanzegplicht: Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor 6 maanden of langer Termijn van aanzeggen: 1 maand Schriftelijk aangeven: * wel of niet voortzetten * onder welke voorwaarden

8 Aanzegplicht: Niet: arbeidsovereenkomsten, * korter dan 6 maanden
* waarvan de looptijd niet kalendermatig is bepaald * met uitzendbeding

9 niet tijdig aanzeggen:
Gevolgen van niet/ niet tijdig aanzeggen: Vergoeding van 1 maand Te laat, dan vergoeding naar rato

10 Loondoorbetaling: Geen arbeid, wel loon, tenzij….
Eerste 6 maanden afwijking mogelijk, mits schriftelijk vastgelegd Na 6 maanden alleen op basis van cao, mits: * incidenteel * geen vaste omvang

11 Wet werk en zekerheid Aanpassingen per 1 juli 2015: Ketenregeling
Scholingsverplichting verankerd Het nieuwe ontslagrecht Introductie transitievergoeding WW: definitie passende arbeid WW: uitkering en werken

12 Ketenbepaling: Tussenpoos wordt 6 maanden
Maximum periode wordt 24 maanden Afwijkingen bij cao worden beperkt

13 Uitzonderingen ketenbepaling: Ketenregeling niet van toepassing op:
Werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werken Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (schriftelijk) Statutair bestuurders (via cao) werk-leerovereenkomsten (via cao) door Minister aangewezen functies

14 Overgangsrecht Nieuwe ketenregeling geldt voor op of na 1 juli 2015 gesloten arbeidsovereenkomsten Lopende arbeidsovereenkomsten met einddatum na 1 juli 2015 worden gerespecteerd Dus duur heeft geen directe werking Tussenpoos en verlenging hebben wel directe werking

15 Artikel 7:611a BW: “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.”

16 Ontslagroutes:

17 Ontslagroutes: UWV: bij bedrijfseconomisch ontslag of na 2 jaar ziekte
Kantonrechter: bij alle overige redenen Let op: mogelijkheid van hoger beroep !!! Opzegging met voorafgaande toestemming werknemer Wettelijke verankering vaststellingsovereenkomst let op: bedenktermijn van 2 weken (of 3 weken als werkgever werknemer niet op bedenktermijn wijst)

18 Alternatieve ontslagroutes:
Cao-commissie ipv UWV Opzegging met voorafgaande toestemming werknemer Wettelijke verankering vaststellingsovereenkomst

19 Vergoeding: Transitievergoeding
Bij één of meer arbeidsovereenkomsten van in totaal 24 maanden of langer (onbepaalde tijd of bepaalde tijd) die eindigen (en niet worden verlengd) * op initiatief van de werkgever of * op initiatief van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever Is een wettelijk recht!

20 Hoogte vergoeding: Maximaal € ,00 of een jaarsalaris als dat hoger is Eerste tien jaar: 1/6 maandsalaris per zes maanden Na tiende jaar: 1/4 maandsalaris per zes maanden Maandsalaris is huidige B-factor in kantonrechtersformule Het gaat om volledige perioden van zes maanden, er wordt niet afgerond!

21 Hoogte vergoeding: Uitzondering tot 2020: 1/2 maandsalaris per periode van zes maanden boven de 50 jaar, mits de arbeidsovereenkomst 120 maanden heeft geduurd Uitzondering op uitzondering: MKB bedrijven met minder dan 25 werknemers Extra uitzondering artikel 7:673d BW: slechte financiële situatie kleine werkgevers

22 Uitzondering vergoeding:
Contract eindigt voor 18e verjaardag van de werknemer die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt Ernstige verwijtbaarheid aan werknemerszijde In geval van faillissement, surseance of schuldsanering op grond van de WSNP Bereiken pensioengerechtigde leeftijd werknemer Gelijkwaardige voorziening bij CAO

23 Extra vergoeding: Ernstige verwijtbaarheid werkgever:
Kantonrechter kent naast de transitievergoeding een aanvullende billijkheidsvergoeding toe! Wanneer is sprake van ernstige verwijtbaarheid? Zeer beperkt aantal gevallen: muizengaatje!

24 Besluit transitievergoeding:
Inzetbaarheidskosten en transitiekosten kunnen onder voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding; Instemming werknemer OR en vakbonden

25 Werkloosheidswet: Passende arbeid (definitie) WW-uitkering en werken

26 Wet werk en zekerheid Aanpassingen per 1 januari 2016: WW-opbouw
WW-duur

27 Wet werk en zekerheid Bedenktermijn
Casus: “Tussen u (werkgever) en werknemer bestaat een onoverbrugbaar verschil van inzicht. U heeft dit niet (goed) gedocumenteerd. De TV betreft € ,-. Partijen proberen te schikken. Op 31 augustus 2015 wordt na een uitputtend onderhandelingstraject overeenstemming bereikt over een vergoeding van € ,-. U stelt werknemer direct vrij, informeert het personeel en zijn relaties. Op 13 september 2015 belt werknemer u op. Hij heeft zich bedacht: hij wil € ,- of anders roept hij de bedenktermijn in.”

28 Wet werk en zekerheid Bedenktermijn Vrijstellen van werk
Opeisbaarheid vergoeding Niet inroepen bedenktermijn “belonen” Pro forma ontbinding Anti-stapelingbepaling Misbruik van bevoegdheid

29 Vragen?

30 Kennisdomein | Arbeidsrecht www. jpr-kennisdomein
Kennisdomein | Arbeidsrecht Zo blijft u snel en effectief op de hoogte! Deventer – Doetinchem


Download ppt "WET WERK EN ZEKERHEID presentatie 8 juni 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google