De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2014 Ondernemingsraad Zorggroep Solis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2014 Ondernemingsraad Zorggroep Solis"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2014 Ondernemingsraad Zorggroep Solis

2 Ondernemingsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding en terugblik 2014 3
2. De OR in cijfers 4 3. In gesprek met de OR 5 4. Missie en Visie van de OR 6 5. Samenstelling van de OR in 2014 7 6. Commissies en OR-werkgroepen 8 7. Scholing OR 9 8. De OR laat zich zien 10 9. Meepraten en meedoen in de OR 11 10. Vooruitblik 12 11. Colofon 13

3 1. Inleiding en Terugblik op 2014
Ondernemingsraad 1. Inleiding en Terugblik op 2014 Wederom is er een jaar voorbij, waarin een lastig maar onvermijdelijk besluit is genomen door onze bestuurder. Als OR kregen we te maken met een adviesaanvraag rondom de strategische krimp, waarbij ontslagen niet voorkomen kunnen worden. Dit plan heeft veel gevolgen voor alle medewerkers in de organisatie, en vooral ook voor de collega’s die de organisatie (gaan) verlaten. Wij als OR zijn, vanaf het moment dat dit mogelijk was, zorgvuldig geïnformeerd over en betrokken bij dit besluit door de bestuurder en het management​. Wij hopen, dat ook jullie onze betrokkenheid hebben ervaren. Door deze grote verandering zijn andere aanvragen tijdelijk naar de achtergrond, maar zeker niet uit beeld verdwenen. Alles wat aandacht en behandeling behoeft, heeft dit ook gekregen, echter niet altijd binnen de termijn die wij ons normaalgesproken stellen. Ik wil de OR leden bedanken voor hun tomeloze inzet en enorme betrokkenheid. In 2015 zal ik als OR-lid deel blijven nemen aan de OR en daar ben ik trots op. De voorzittershamer heb ik doorgegeven aan Martine Schenk. Marjolein Wentink, Voorzitter OR 

4 Ondernemingsraad 2. De OR in cijfers in 2014
Reguliere OR-vergaderingen 11 Formele OR-vergaderingen (met bestuurder) 7 Extra ingelaste vergaderingen (o.a. zomerperiode) 3 OR-cursus (in voor- en najaar) 1 x 2 (dagen) 1 x 1 (dag) klik hier voor: Adviesaanvragen klik hier voor: Instemmingsaanvragen klik hier voor: Initiatieven OR klik hier voor: Informatie aan de OR Vanwege alle ontwikkelingen in de organisatie en de aanloop naar de reorganisatie, was de OR genoodzaakt om zowel in de zomerperiode als in het najaar extra vergaderingen in te lassen. Hier zijn al dan niet de bestuurder en de manager HRM bij aangeschoven. Desalniettemin kan aan het eind van het jaar geconcludeerd worden, dat het in het facilitaire reglement vastgestelde aantal OR-uren zeker niet overschreden is. klik hier voor: Wat houdt de Artikel-24 vergadering in?

5 Ondernemingsraad 3. In gesprek met de OR
Naast advies- en instemmingsaanvragen ontvangt de OR ook informatie over bepaalde onderwerpen. De OR kan hierbij een klankbord zijn voor de bestuurder. De bestuurder komt in bepaalde gevallen met zaken, waarvan hij wil weten hoe de OR en dus de medewerkers daar tegenover staan. Onze bestuurder hecht hier zeker waarde aan, omdat dit ook voor hem een manier is om de mening en gevoelens die leven onder de medewerkers te peilen. Ook de OR kan onderwerpen aandragen waar de leden, in het belang van jullie allen, meer over willen weten. Formeel heeft de OR in deze trajecten geen zeggenschap. Ook in 2014 heeft de OR met de bestuurder rondom verschillende onderwerpen zijn mening gedeeld. Hierbij heeft het afgelopen jaar de nadruk gelegen op het door de bestuurder delen van voorinformatie rondom de voorgenomen plannen, die uiteindelijk resulteerden in de adviesaanvraag strategische krimp. Mede door deze ontwikkelingen is de OR enorm gegroeid naar een volwaardige gesprekspartner voor onze bestuurder. De OR is geworden tot een veel pro-actievere groep, die ook binnen de organisatie meer naar buiten is getreden. De OR is van mening, hiermee ook de mening en ideeën van medewerkers intensiever te vertegenwoordigen.

6 Missie / Visie van de Ondernemingsraad van Zorggroep Solis
Wij zorgen samen met de bestuurder voor een gezonde, sociale, klant- en medewerkersvriendelijke organisatie. Wij zijn het zuivere geweten van de organisatie: open, toegankelijk, respectvol. Wij voeden en ondersteunen elkaar. Wat wij ons als doel stellen is : onze zichtbaarheid vergroten, waarbij wij zowel onze kwetsbaarheid als onze kracht laten zien. De in 2013 aangepaste missie/visie van de OR is nog onverminderd van kracht in Het OR-doel, om zo zichtbaar mogelijk te zijn, is in grotere mate behaald. Tevens streefde de OR ernaar, zo veel mogelijk een verschil te maken voor medewerkers en organisatie. Ook hieraan heeft de OR vanwege alle ontwikkelingen, meer en diepgaander gehoor weten te geven. De bovenvermelde missie/visie wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid binnen de OR-gelederen. Sta jij achter deze OR-missie ?

7 Ondernemingsraad 5. Samenstelling OR in 2014 Marjolein Wentink
(voorzitter) Ergotherapeut Ortis Leonie Prins- Klomphaar (vice-voorzitter tot zomer 2014) Activiteitenbegeleidster Hermien Poll EVV-er Dagbehandeling PW Janssen Marja Beekhuis Kraamverzorgster Vte Martine Schenk-Smit (vice-voorzitter per zomer 2014) Verpleegkundige (De Bloemendal) Brenda Braamhaar Medewerkster informatiebureau HRM Karla Hofman Casemanager Dementie Renate Arends Roosterplanner Groote & Voorster Thea Oltvoort Verpleegkundige ANWD 2 vacatures Wat vindt OR-lid Renate Arends van haar OR-werk tot nu toe? klik hier

8 6. Commissies en OR-werkgroepen
Ondernemingsraad 6. Commissies en OR-werkgroepen OR-Commissies en OR-werkgroepen: Om zo functioneel mogelijk met de OR-tijd om te gaan en dieper op bepaalde advies- en instemmingsaanvragen te kunnen ingaan, besluit de OR in het najaar van 2013 om een 3-tal vaste OR-werkgroepen in te stellen, waarbij advies- en instemmingsaanvragen steeds door een wisselende werkgroep diepgaand behandeld worden. In iedere werkgroep is een verdeling gemaakt in aandachtsgebieden, zoals duidelijk wordt in het onderstaande schema. De werkgroepen rapporteren en koppelen terug aan de voltallige OR, waarna besluitvorming plaatsvindt. Deze werkwijze bevalt de OR en daarom gaat de OR hier in 2014 mee door. De voordelen van deze werkwijze komen steeds beter naar voren. Deskundigheden: CAO/Wet en Regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen Hermien, Karla, Martine Financiëel/economisch Marjolein, Leonie, Thea Arbeidsomstandigheden (o.a. veiligheid), Sociaal Beleid/regelingen>> personeel (communicatie naar medewerkers). Renate, Brenda Martine, Marja Werkgroep 1 Karla, Leonie, Martine, Marja Werkgroep 2 Thea, Renate, Martine Werkgroep 3 Hermien, Marjolein, Brenda

9 7. OR-Scholing In de OR-voorjaarscursus zijn voor de OR o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Om beïnvloeden van beleid als hoofddoel van de OR te duiden, hebben we stil gestaan bij de beleidscyclus en de fuik waarin de ruimte om te beïnvloeden inzichtelijk wordt gemaakt. Beide in relatie tot de rol van de OR als gesprekspartner en in relatie tot de WOR. Daarbij heeft de OR zichzelf als leidraad voorgelegd: * Willen we dit beïnvloeden? * Wat willen we dan beïnvloeden? * Hoe willen we dat beïnvloeden? De bestuurder en manager HRM zijn door de OR uitgenodigd om een dagdeel in de OR-cursus aan te schuiven, om hierover beter in gesprek te kunnen gaan. De bespreekpunten zijn: - Samenwerking - Werkwijze - Medezeggenschap binnen Solis - Manier van beïnvloeden Verder heeft de OR in de cursus nog onderling afgestemd, hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in de zorgsector, scheiding van wonen en zorg, gevolgen afschaffing ZZP’s, WMO, flexibiliteit in de organisatie. Klik hier voor: OR najaarscholing

10 Ondernemingsraad 8. De OR laat zich zien!
De OR steekt in 2014 veel tijd en inspanning in het behandelen van de aan de Raad voorgelegde adviesaanvraag voor de strategische krimp. Ook in de aanloop naar de formele adviesaanvraag treedt de Raad ter voorbereiding al veel met bestuurder en hoofd HRM in overleg. Daarbij deelt de bestuurder in vertrouwelijkheid voorinformatie met de OR en stemt hij af met de OR over de mogelijke scenario’s, die voor onze organisatie voor de deur staan. Een zodanig ingrijpend voorgenomen besluit van de bestuurder was nog niet eerder bij de huidige OR voorbijgekomen. De plannen van de bestuurder hebben ook direct impact op OR-leden zelf, terwijl het voor de OR belangrijk blijft om hierin overstijgend te denken. In de loop van de tijd wordt echter de noodzaak van de krimp heel goed duidelijk aan de OR, evenals de onontkoombaarheid ervan. De OR laat zich op diverse onderdelen ondersteunen door een extern deskundige. Daarnaast vindt de OR het erg belangrijk van medewerkers te horen, hoe zij tegen de plannen van de organisatie aankijken en of zij wellicht nog andere voorstellen hebben of alternatieve ideeën. Hiervoor houdt de OR achterbanraadplegingsbijeenkomsten op elke locatie. Eveneens is de OR toehoorder bij de gesprekken met de vakbonden over het sociaal plan. De OR doet ook veel onderzoek naar sociale plannen van andere organisaties en hoe andere organisaties hiermee zijn omgegaan. In het OR-nieuws van november 2014 geeft de OR tussentijds aan, welke stappen de Raad tot dan heeft genomen in de procedure. Klik hier voor: Nieuwsbrief OR november 2014 Nieuwsbrief OR rondom strategische krimp Tijdspad adviesprocedure strategische krimp

11 Ondernemingsraad Adviesaanvragen Adviesaanvragen:
Adviesaanvraag notitie revalidatie en behandeling (nog uit 2013) (positief advies) Notitie afschaffing Solis Kids (OR adviseert door te gaan, mogelijkheden verder te onderzoeken, bestuurder legt dit advies naast zich neer). Notitie digitale leeromgeving (advies met vragen) Visiedocumenten “van verblijf naar wonen” en “revalidatie en behandelzorg” informeel positief advies. Eigenrisicodragerschap ZW Flex (OR brengt geen advies uit: in strijd met Art. 25, lid M.) Implementatie ECD functionaliteit Mijn Caress voor intramurale zorg (positief advies) Tijdelijke aanpassing aanstellingsbeleid (positief advies) Maaltijdvoorzieningen “de Pleinen van Solis” (positief advies)(plannen dienen nog verder uitgewerkt te worden) Organisatieontwerp Strategische krimp (positief advies met aanbevelingen) Herziening adviesaanvraag tijdelijke aanscherping aanstellingsbeleid (positief advies) Werkkostenregeling (behandeling in 2015) Klik op groene pijl om terug te gaan

12 Instemmingsaanvragen
Ondernemingsraad Instemmingsaanvragen Instemmingsaanvragen: Fase 1 Zorgcontinuïteitsplan (Instemming verleend) Hitteprotocol voor medewerkers (OR ziet dit meer als een werkinstructie – geeft geen instemming) Jubileumgratificatie (OR stemt hiermee niet in, omdat de regeling afwijkt van de CAO) Roosterbeleid (OR stemt in na ontvangen beantwoording OR-vragenbrief) Plan van aanpak RI&E DVW en restauratieve voorzieningen en Vervoersdienst (OR stemt in met aandachtspunten) Regeling Studiefaciliteiten (instemming verleend) RI&E Ortis (instemming verleend met aandachtspunten) Hernieuwde aanvraag mbt roosterbeleid (OR stuurt reactiebrief, verder behandeling in 2015) Mantelzorgbeleid (OR stemt niet in, geeft in 2015 aan, dat de notitie naar huidige omstandigheden herschreven dient te worden) RI&E PW Janssen en Hospice de Winde VOG-aanpassingen (OR stuurt opmerkingenbrief, stemt nog niet in in 2014, loopt door in 2015) Plan van aanpak rapportage RI&E Solis Thuiszorg en Vte Kinder- en kraamzorg (OR stemt nog niet in, geeft opmerkingen aan) RI&E Groote & Voorster (loopt door in 2015) Wijziging procedure registratie verzuimredenen, aanpassing VOG, regeling fiets voor woon-/werkverkeer (lopen door in 2015) Klik op groene pijl om terug te gaan

13 Ondernemingsraad Initiatieven OR Initiatieven OR:
Ingekomen brief medewerkers afd. Dorth en afd. Linde inzake onvrede nieuwe roosterpilot (OR brengt dit in formele OR-vergadering – resultaat: infobijeenkomst op door locatie) OR-reglementen (worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld indien gewenst en nodig) Enqûete sluiting locatie Corel en verhuizing medewerkers naar andere locaties ivm eindevaluatie – OR neemt de bevindingen hieruit mee naar de eindevaluatie op Procedures en regelingen (met een aantal aanpassingen van OR-zijde wordt het document alsnog op de agenda gezet in 2014 als initiatief – inhoud geldt als basis voor later op te stellen Sociaal Plan ivm strategische krimp (in 2014/2015) Ingekomen brief AB-medewerkers de Twickel en de Moespot over het terugbrengen/snijden in AB- functies en –werkzaamheden: noodzaak AB wordt belicht. Aangekaart door OR in formele OR- vergadering. Klik op groene pijl om terug te gaan

14 Informatie ontvangen over:
Ondernemingsraad Informatie ontvangen over: Offerte Dexis Arbeid ter ondersteuning veilig werken interculturele zorg bij Ibn-I-Sina Memo bereikbaarheidsdienst bij Vte Kort verslag bezwarencommissie sociaal plan Solis Groeitraject 12-tal notities met begeleidende brief, uit 2013 en 2014: Missie van de organisatie Memo tijdelijke sluiting personeelsrestaurant PW Janssen (niet formeel ontvangen, via interne info) Treasurystatuut vastgesteld in DO (mondelinge toelichting ontvangen van dhr. Smoorenburg) Rapportage incidentmeldingen 2013 en beleid stimulerende interventies WGA ERD Verslag bestuurlijke evaluatie procedure sluiting Corel Informatie over lancering Solis Thuiszorg Eindevaluatie Vte Veilig Werken in de zorg. Integriteits- en gedragscode Memo/bijlagen digitalisering personeelsdossier Memo bijlagen inschrijven in het kwaliteitsregister V&V Digitale leeromgeving RI&E Ortis – plan van aanpak en evaluatie Memo advies inzake WGA-premie verhalen bij werknemers Klik op groene pijl om terug te gaan

15 Ondernemingsraad Najaarscursus OR
In het najaar heeft de OR gekozen voor scholing en training via een externe workshopdag bij BCN in Utrecht. Daarbij kon ieder OR-lid zich op één dag voor 2 workshops inschrijven. Van de onderstaande workshops hebben de OR-leden in totaal 11 workshop bijgewoond. 1. Rechten en procedures voor de OR 2. Succesvol overleg? Houd rekening met breinvoorkeuren. 3. Werkkostenregeling 4. OR en pensioenen, update nieuwe wetgeving. 5. Beïnvloed de ander, begin bij jezelf 6. Projectmatig werken binnen de medezeggenschap 7. Hoe lonend is ons werk 8. De gezaghebbende OR- het uitgangpunt voor effectief leiderschap 9. Word een veerkrachtige OR 10. Timemanagement: de juiste dingen goed doen. 11. Losdenken 12. Meer doen met financiële stukken 13. Communiceren met de achterban 14. Op weg naar een nieuw arbeidsrecht Klik op groene pijl om terug te gaan

16 Ondernemingsraad Bijlage 3 bij OR-advies:
Tijdspad en acties bij organisatieontwerp Strategische Krimp Bij agendapunt 6 wordt voor het eerst bij de strategieontwikkelingen gesproken over mogelijke en benodigde transformatie Formele OR-vergadering Bestuurder geeft aan, dat de uitwerking van de strategische businesscase voorlopig wordt stopgezet, vanwege datgene, dat uit de kwartaalcijfers naar voren is gekomen. Transformatie zal verder uitgewerkt worden in de zomerperiode. Wederom benoemt de bestuurder het transformatieplan en het kwantitatieve strategische personeelsplan, dat eind juni aan de Raad van Toezicht zal worden voorgelegd en later in de zomer (eind augustus) naar de OR zal komen. Met een afvaardiging van de OR vindt een vertrouwelijke bespreking plaats, waarin voor het eerst wordt aangegeven, dat er een aantal scenario’s worden uitgewerkt, waarvan de bestuurder hoopt te kunnen kiezen voor de “minst slechte”. Ingelaste vertrouwelijke OR-vergadering, waarin bestuurder aangeeft, dat op a.s. het besluitvormingsdocument besproken wordt in het DO. Vervolgens zal RvT zich hierover buigen en daarna zal het eind september naar de OR toekomen. Voor het eerst wordt gesproken over een Sociaal Plan. ingelaste OR-vergadering Opnieuw een ingelaste reguliere OR-vergadering, waarin bestuurder aanschuift en besluitvormingsplan verder duidelijk wordt gemaakt. Reguliere OR-vergadering, waarin bestuurder stand van zaken rondom reorganisatieplannen verder toelicht en mondeling adviesaanvraag voorlegt aan OR inzake herziening van de tijdelijke aanpassing van het aanstellingsbeleid. reguliere OR-vergadering.

17 Ondernemingsraad Bijlage 3, vervolg bij OR-advies:
Tijdspad en acties bij organisatieontwerp Strategische Krimp Formele OR-vergadering: Bestuurder geeft meer informatie over het besluitvormings-document, dat op naar RvT gaat. Bestuurder geeft aan informatiebijeenkomsten te gaan houden voor medewerkers. Formele OR- vergadering Formele adviesaanvraag “organisatieontwerp Strategische Krimp” wordt aan OR toegestuurd ter advisering. OR neemt deze nu formeel in behandeling. Via interne Post Bestuurder en management houden infobijeenkomsten. Afvaarding OR schuift bij elk van deze bijeenkomsten aan. Vervolgens worden ook bewoners en de pers geïnformeerd over de plannen. DVW en Postiljon. Locaties 6/ Bestuurder houdt inloop/vragenbijeenkomsten op alle locaties. OR is ook hierbij weer vertegenwoordigd. 13/ OR houdt achterbanbijeenkomsten, om ideeën, suggesties en opmerkingen te kunnen meenemen in behandeling adviesaanvr. Ook via een digitale klankbordgroep worden opmerkingen uit de organisatie meegenomen door de OR. Locaties/ Via mail 27/ Oktober 2014 Afvaardiging (DB) OR gaat met afvaardiging Raad van Toezicht in gesprek over de strategische krimp in Art. 24 overleg. DVW DB OR gaat met bestuur en vakbonden in gesprek rondom het op te stellen Sociaal Plan voor deze reorganisatie. OR maakt uitgebreide voorbereiding aan de hand van info achterban en tips externe deskundige (Corinne Theloosen, Stavoor) voor vragen en opmerkingen rondom het plan en legt deze aansluitend voor aan bestuurder in formele OR-vergadering. Adviesaanvraag wordt uitgebreid besproken. Formele OR-vergadering In een extra ingelast voorbereidingsoverleg werkt de OR verzamelde informatie verder uit richting een advies. Extern deskundige kan helaas niet aanschuiven, daarom wordt expertise van deze externe deskundige later nog ingevlogen. Ingelast regulier OR-overleg

18 Ondernemingsraad Bijlage 3, vervolg bij OR-advies:
Tijdspad en acties bij organisatieontwerp Strategische Krimp 1e conceptversie van het OR-advies wordt op papier gezet. Zal besproken worden in de reguliere OR-vergadering. Extern deskundige zal hier nog in adviseren. AS Reguliere OR-vergadering Opnieuw bestuurlijk overleg met de vakbonden over het Sociaal Plan. Afvaardiging OR schuift hierbij aan. DVW OR legt mondeling het concept-OR-advies inzake Strategische Krimp aan bestuurder voor, na gedeeltelijk meenemen adviezen van extern deskundige hierin. Formele OR-vergadering OR ontvangt nog aanvulling op 2 punten op de oorspronkelijke adviesaanvraag (rondom positionering artsen binnen pijler Revalidatie en Behandeling en normalisering AB). Post/mail OR stelt definitieve adviesbrief op, met tevens advies rondom aanvullende punten (zie boven) en stuurt deze per mail en brief aan Ko Portengen. Reguliere OR- vergadering Klik op groene pijl om terug te gaan

19 OR-lid Renate Arends: Wat betekent het OR-werk voor mij?
Ondernemingsraad OR-lid Renate Arends: Wat betekent het OR-werk voor mij? Op 11 juni 2012 kreeg ik een mailtje van de ambtelijk secretaris van de OR met het verzoek contact op te nemen; zij wilde mij een voorstel doen. Ik heb haar daarop gebeld en Lizzy Kool vroeg mij of ik lid van de ondernemingsraad wilde worden. Ja, daar moest ik wel even over nadenken. Had wel een aantal vragen o.a. hoe gaat dat, zo’n vergadering, en wat kost het je aan tijd? Op 26 juni 2012 heb ik een vergadering bijgewoond om eens te kijken hoe zo’n OR- vergadering in zijn werk gaat. En ik vond het wel interessant. Je bekijkt de organisatie dan van een hele andere kant en je ontmoet collega’s uit de organisatie, die je anders niet zo gauw ontmoet. Ik ben de uitdaging aangegaan, want ik zag het echt als een uitdaging. In september 2012 ben ik lid geworden van de OR. Je hebt in het begin echt even goed de tijd nodig om te “landen” en je alles een beetje eigen te maken. Je krijgt toch zaken te behandelen waar je als “planner zorg” normaliter niet mee te maken krijgt, maar dit maakte het voor mij wel heel interessant. Maar, heel veel tijd om te “landen” kreeg ik niet, want in 2013 kwam de eerste grote klus al op tafel. De locatie Corel gaat sluiten, dit is een ontwikkeling, die heel spannend is voor een OR. Dat is iets anders dan een bijvoorbeeld een roosterbeleid dat op een paar punten aangepast moet worden, of een RI&E, waarbij het plan van aanpak goedgekeurd dient te worden. Het was een pittige tijd, want er komt veel bij kijken, waaronder veel extra vergaderingen en bijeenkomsten. Als OR probeer je echt een goede schakel te zijn tussen de bestuurder en de medewerkers van de organisatie. Als de laatste naweeën van de sluiting van Corel net achter de rug zijn, komt de volgende nog grotere klus eraan: De strategische krimp. Deze heeft heel veel impact op de organisatie en natuurlijk op alle medewerkers. De bijeenkomsten in het Postiljon hakken er dan ook flink in. Maar ook voor de OR zijn dit hele spannende en ingewikkelde tijden. Je moet namelijk meedenken over hele grote veranderingen. En als OR-lid ben je daarnaast ook medewerker van de organisatie, dus soms sta je er dan ook heel dubbel in. Als OR hebben we geprobeerd de strategische krimp zo goed mogelijk in kaart te brengen. We hebben heel veel informatie ingewonnen, zowel intern als ook extern. Veel ingelezen, veel advies ingewonnen, achterbanraadplegingen gehouden, veel geluisterd, veel bijeenkomsten bijgewoond; kortom heel veel gedaan om hierover een zo goed mogelijk advies aan onze bestuurder te kunnen neerleggen. Sinds mijn toetreding tot de OR zijn het dus zware tijden geweest en is het nog niet voorbij; de komende jaren zullen ook nog zwaar zijn voor Solis. Als OR doen we daarbij onze uiterste best om een goede spreekbuis voor de medewerkers te zijn. Ik moet wel zeggen, dat ik de afgelopen jaren als OR-lid ontzettend veel heb geleerd en ondanks de zware tijden weer opnieuw JA!! zou zeggen op de vraag, om OR lid te worden. En ik zie het nog steeds als een uitdaging waar je heel veel van leert. Klik op groene pijl om terug te gaan

20 Ondernemingsraad Artikel 24 vergadering.
In eerdere afspraken van OR met bestuurder en Raad van Toezicht is vastgelegd, dat een afvaardiging van de Raad van Toezicht twee maal per jaar in een Artikel 24 vergadering wordt uitgenodigd. Deze Artikel 24 vergaderingen worden jaarlijks gehouden in juni en in november. In deze 2 formele OR-vergaderingen worden de Artikel 24 onderwerpen als agendapunt opgenomen. De afvaardiging van de Raad van Toezicht kan zelf besluiten of zij bij de overige agendapunten van de formele OR-vergadering aanwezig wil zijn of niet. Er zijn ook afspraken gemaakt inzake het aanschuiven van een 2e roulerend lid van de Raad van Toezicht en de procedure bij verhindering. In de WOR staat vermeld, dat de uitgenodigde leden van de Raad van Toezicht verschijningsplicht hebben bij deze vergaderingen. Ook in 2013 heeft de OR zo een goed inzicht kunnen krijgen in de visie van de Raad van Toezicht op bijvoorbeeld de sluiting van Corel en andere belangrijke onderwerpen voor onze organisatie. De OR kijkt in 2013 terug op nuttige afstemming met de Raad van Toezicht, waar de OR veel van opgestoken heeft en goed van gedachten heeft gewisseld met de afvaardiging van de Raad van Toezicht. In beide Artikel 24 vergaderingen wordt in ieder geval door de Bestuurder de algemene stand van zaken besproken. In beide vergaderingen, waarin de Art. 24 agendapunten aan de orde komen, worden eveneens afspraken vastgelegd op welke wijze en welke momenten door de Bestuurder de OR betrokken wordt bij advies- en instemmingsplichtige onderwerpen. Dit zijn dan doorgaans de onderwerpen, die ook de goedkeuring van de Raad van Toezicht vergen. In de juni-vergadering wordt het jaarverslag van Zorggroep Solis besproken. Eveneens komt dan het OR-jaarverslag aan de orde. In de november-vergadering licht de Bestuurder de Beleids- en Kaderbrief toe aan de OR en geeft hij een vooruitblik op de Begroting. Klik op groene pijl om terug te gaan

21 9. Meepraten en meedoen in de OR!
Ondernemingsraad 9. Meepraten en meedoen in de OR! Je werkt met hart en ziel in de gezondheidszorg. De ene keer loopt het lekker, de andere keer gaat het minder. Er speelt van alles in de organisatie. Financiële problemen, samenwerking met anderen, gevolgen voor medewerkers. Je wilt graag meepraten. Voor jezelf, maar ook voor collega’s. Wat kun je daaraan doen? Heb je als individuele werknemer invloed op het beleid van zo’n grote organisatie en onderdelen daarvan? Het antwoord? JA. Als lid van de Ondernemingsraad kun je wel degelijk meepraten over en meewerken aan veranderingen. Door krachten te bundelen staan we samen sterk. Blijf dus niet langer aan de zijlijn staan en grijp je kans! We hebben nog een aantal vacatures op dit moment, dus meld je aan als OR-lid. Dit is mogelijk als je minimaal een half jaar in vaste dienst bent. Wat is er te doen? De belangrijkste taken van de OR bestaan uit: Behartigen van de belangen van alle werknemers Adviseren van de werkgever op sociaal, organisatorisch en financieel economisch gebied Instemming verlenen op het gebied van personeelsbeleid en sociaal beleid Voorstellen indienen bij de werkgever Toezien dat de CAO afspraken worden nagekomen Toezien dat alle bepalingen en regels van de Arbowet worden nageleefd en de wetten die daarmee in verband staan zoals bij de Arbeidstijdenwet. Luisteren naar en informeren van de medewerkers. Je ziet dat er veel werk verzet moet worden, Onze inbreng doet ertoe en wordt serieus genomen. Maar dan moet ons medezeggenschapsorgaan goed bemensd zijn. Voor wat hoort wat: Lid zijn van een OR kost tijd en energie maar daar staat ook iets tegenover: Je wordt een vastgesteld aantal uren uitgeroosterd voor je OR-werk. Je hebt recht op tenminste vijf OR-scholings- dagen per jaar. Je vergroot je betrokkenheid bij de organisatie. Je kunt een kijkje in de keuken nemen van de Raad van Bestuur en de managers. Je kunt er héél veel van leren. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie nodig? Neem contact op met de ambtelijk secretaris of een OR-lid.

22 Nieuwsbrief OR strategische krimp januari 2015
Ondernemingsraad Nieuwsbrief OR strategische krimp januari 2015 De afgelopen periode heeft de OR prioriteit gegeven aan de adviesaanvraag rondom het organisatieontwerp strategische krimp. Inmiddels heeft de OR daarover adviezen neergelegd bij de bestuurder. In grote lijnen heeft de OR hierover het volgende aangegeven en gedaan: In november en december 2014 is de OR veelvuldig met Ko Portengen en Franc Schafrat in overleg geweest rondom de strategische krimp. De OR heeft via mail- en telefonisch contact een extern deskundige geraadpleegd om de adviezen en ideeën, die de OR geformeerd heeft rondom de strategische krimp-adviesaanvraag extra te toetsen. De OR heeft in de adviesbrief ( ) aan de bestuurder aangegeven dat: Voorwaarde om tot uitvoering van het strategische krimpplan over te kunnen gaan, een door betrokken partijen opgesteld (en ondertekend) Sociaal Plan is. De OR adviseert prioriteit te geven aan de totstandkoming van dit Sociaal Plan. De OR verwacht, dat het uiterste gedaan wordt om gedwongen ontslagen te voorkomen. De OR er vanuit gaat, dat er verder gegaan wordt met de uitwerking van het organisatieontwerp. Verder heeft de OR aangegeven, dat: de aanleiding voor de OR helder is en dat de OR de motieven van het organisatieontwerp strategische krimp kan volgen. Wat betreft het hele organisatieontwerp kan de OR aangeven, dat de gevolgen en maatregelen duidelijker beschreven en verder uitgewerkt dienen te worden. Daarnaast vindt de OR transparante communicatie erg belangrijk. De OR heeft in bijlages bij de adviesbrief nader toegelicht, op welke onderdelen de OR verwacht, dat de bestuurder de uitgewerkte plannen op korte termijn ter advisering of als onderdeel van de lopende adviesaanvraag aan de OR voorlegt. De OR heeft in de adviesbrief aangegeven, dat de Raad de volgende stukken verwacht te ontvangen: Continu de nieuwste versie van het te onderhandelen Sociaal Plan (met versienummer) en continu informatie over de stand van zaken rondom het Sociaal Plan. Het Formatieplaatsenplan (dit heeft de OR op 2 december jl. ontvangen). Een communicatieplan over de reorganisatie voor de komende 2 jaar. In dit communicatieplan dient vermeld te worden, wat op welk moment aan welke groep medewerkers (of alle medewerkers) en aan externe partijen gecommuniceerd gaat worden. Notitie over zelforganisatie. Verder heeft de OR nog aan de bestuurder aangegeven dat: De OR graag nauw betrokken blijft bij de voortgang van de door te voeren reorganisatie en er vanuit gaat dat de Raad structureel elke overlegvergadering geïnformeerd wordt, zodra er ontwikkelingen toe te lichten zijn, die van belang zijn. OR verwacht als toehoorder uitgenodigd te worden bij (stuurgroep/ werkgroep) overleggen ten behoeve van de uitwerking van de projectplannen. Tot slot beschrijft de OR wat volgens de OR onderdeel moet zijn van een projectplan: Hierin staat beschreven het hoe, wat, waar, wanneer (inclusief maatregelen en gevolgen voor medewerkers) en de communicatiemomenten. Indien medewerkers geïnteresseerd zijn in de bijlages, die bij de adviesbrief zijn meegezonden, dan kunnen deze worden opgevraagd bij de ambtelijk secretaris. Klik op groene pijl om terug te gaan

23 Nieuwsbrief OR november 2014
Ondernemingsraad Nieuwsbrief OR november 2014 Prioriteit voor de OR heeft momenteel en de afgelopen tijd de adviesaanvraag rondom het organisatieontwerp strategische krimp. Wat heeft de OR hierin tot nu toe gedaan: Gedurende de zomerperiode veel extra mondelinge overleggen gevoerd met Ko Portengen en HRM-manager Franc Schafrat, waarin het plan in grote lijnen is voorgelegd aan de OR en daarop de ideeën hierover van de OR zijn aangegeven. Aanwezig geweest bij de Informatiebijeenkomsten die op DVW en in het Postiljon Motel door Ko Portengen zijn gehouden voor de medewerkers. Aanwezig geweest bij de daarop volgende inloopbijeenkomsten voor medewerkers. Begin oktober heeft de OR de formele adviesaanvraag ontvangen van Ko Portengen. Hierin wordt aan de OR gevraagd op een 6-tal punten advies te geven aan de bestuurder. De OR heeft deze punten verdeeld onder de OR-werkgroepen, die hiermee hard en zorgvuldig aan de slag zijn gegaan. De OR heeft deze achterbanraadplegings-bijeenkomsten gehouden op 27 en 28 oktober jl. op alle locaties, om ideeën, suggesties en meningen van medewerkers te horen. Daarnaast heeft de OR via de digitale klankbordgroep-leden (ook medewerkers uit de organisatie) meningen gevraagd en verzameld op een aantal vragen rondom de strategische krimp. Op 28 oktober jl. heeft het dagelijks bestuur van de OR gesproken met de Raad van Toezicht over de strategische krimp. Op 29 oktober jl. is er een eerste verkennend gesprek geweest met het dagelijks bestuur OR, Ko Portengen en Franc Schafrat en 2 vakbonden (Abvakabo en FBZ) rondom het op te stellen Sociaal Plan. Dit plan is voorlopig nog niet gereed. De OR heeft externe deskundigheid ingehuurd om ervoor te zorgen, dat de adviesaanvraag zo zorgvuldig mogelijk behandeld wordt en de OR alle aspecten behandelt, die nodig zijn om tot een zo goed mogelijk advies te komen. Deze externe deskundige heeft schriftelijk inmiddels een aantal aanbevelingen voor een stappenplan etc. gedaan en zal 12 november a.s. bij de OR aanschuiven om het advies verder uit te werken. In de formele OR-vergadering van 4 november a.s. zal de OR wederom een aantal vragen en aandachtspunten aan Ko Portengen en Franc Schafrat voorleggen o.a. n.a.v. de achterbanraadplegingen. De OR wil zo veel mogelijk vaart zetten achter de advisering van de strategische krimp, echter zonder dat hiermee de zorgvuldigheid in gevaar komt. Een dergelijke ingrijpende adviesaanvraag behoeft alle mogelijke zorgvuldigheid. Klik op de groene pijl om terug te gaan:

24 Ondernemingsraad 10. Vooruitblik
Ook de OR is getroffen door de gevolgen van de strategische krimp. Dat betekent, dat de OR met 7 strijdbare dames het jaar 2015 positief tegemoet treedt. Wetend dat we eind 2015 verkiezingen gaan voorbereiden voor januari 2016 gaan we er vanuit, dat er dan weer een voltallige OR zal zijn. 2015 zal ook weer een jaar zijn, dat in het teken zal staan van de verdere ontwikkelingen rondom de strategische krimp en hier zal de focus van de OR op gericht zijn. De OR blijft aandacht vragen voor een goede communicatie naar de medewerkers. De OR zal hier zelf vorm aan geven door regelmatig medewerkers te informeren via OR- nieuwsbrieven. Tot slot gaat de OR zich actiever richten op de achterban door middel van de digitale klankbordgroep. Altijd geroepen, nooit gehoord: Laat je horen en geef je mening en ideeën! Aanmelden digitale klankbordgroep: Digitale Klankbordgroep OR

25 Digitale Klankbordgroep OR
De OR wil goed op de hoogte zijn van de meningen van de collega’s. Alleen dan kunnen we die collega’s goed vertegenwoordigen. Maar we constateren ook, dat er niet heel veel enthousiasme is om in de OR te komen. Daarom willen we met een digitale klankbordgroep gaan werken. De bedoeling is, dat collega’s hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen en zodoende hun stem kunnen laten horen. Dit alles gaat dan per mail: zo kost het weinig tijd en heeft de OR toch een goed idee van wat er leeft onder de collega’s. Wie wil meedoen, kan een mailtje sturen naar: In 2014 heeft de OR o.a. onderstaande vragen voorgelegd aan de digitale klankbordgroep: Onderwerp: adviesaanvraag strategische krimp Zoals kort geleden aangegeven door Ko, maar ook vanuit de pers en het nieuws duidelijk wordt: we moeten bezuinigen, daar ontkomen we niet aan. De OR heeft hierover sinds 2 weken een adviesaanvraag voorliggen en wil deze graag zo zorgvuldig mogelijk behandelen. Hierover willen we graag de volgende (open) vragen aan jullie voorleggen: 1) Wat vinden jullie goed/positief aan de "strategische krimp"? En wat baart jullie zorgen? 2) Waar moet de OR wat jullie betreft extra aandacht aan besteden? Wat moet aangekaart worden bij de bestuurder?  3) Hebben jullie zelf ideeën over wat volgens jullie geld kan besparen/opleveren? De reacties, die de OR hierop heeft binnengekregen, heeft de OR meegenomen in zijn advies aan de bestuurder. Klik op groene pijl om terug te gaan

26 Ondernemingsraad 11. Colofon Zorggroep Solis BV Diepenveenseweg 169
7413 AP Deventer Postbus 5014 7400 GC Deventer Voor informatie over het jaarverslag of over de OR: Ambtelijk secretaris OR: Lizzy Kool De ondernemingsraad van Zorggroep Solis is verantwoordelijk voor de uitgave van het OR-jaarverslag 2014. Teksten: Lizzy Kool. Foto’s: uit archief Zorggroep Solis en door Lizzy Kool.


Download ppt "Jaarverslag 2014 Ondernemingsraad Zorggroep Solis"

Verwante presentaties


Ads door Google