De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad projecten Geldermalsen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Bert Kingma, projectleider Ministerie IenM Marko Laarmans,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Gemeenteraad projecten Geldermalsen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Bert Kingma, projectleider Ministerie IenM Marko Laarmans,"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Gemeenteraad projecten Geldermalsen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Bert Kingma, projectleider Ministerie IenM Marko Laarmans, projectleider ProRail

2 Agenda informatiebijeenkomst Wie zijn wij? Werkwijze Tracébesluit Besluitvormingsproces en planning tot start realisatie Communicatie en Participatie Stand van zaken analyses VMLL/PHS Voorgeschiedenis A. Onderdoorgang Nieuwsteeg B. Randweg (inclusief onderdoorgang) C. Onderdoorgang Lingedijk D. Geluidsmaatregelen (MJPG) E. Trillingen F. Transfer station Rondvraag 15 januari 20152 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

3 Werkwijze Veel zorgen, begrijpelijk Veel ergernis, begrijpelijk We hebben geprobeerd te luisteren en geprobeerd een totaalaanpak te ontwikkelen, die we zometeen zullen presenteren Ingrediënten: –Begrip voor zorgen –Oog voor kansen –Participatie –Snelheid 15 januari 20153 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

4 Tracébesluit (1) Door vertraging VMLL moeten maatregelen VMLL en PHS in samenhang bezien worden. Artikel 8 Tracéwet: MOET worden toegepast bij wijziging van een landelijke spoorweg waarmee onze Minister beoogt de bruikbaarheid te verbeteren en die bestaat uit ……… ……….. een geheel van onderling samenhangende maatregelen ten aanzien van die spoorweg. Maatregelen VMLL en PHS samen vallen ruimschoots in voorbeelden genoemd in Memorie van Toelichting m.b.t. toepassen Tracéwet.???? Scopeafbakening: tussen Tracébesluit Meteren – Boxtel en beginpunt 3 e spoor VMLL, inclusief Randweg. 415 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

5 Tracébesluit (2) 515 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Processtappen: –Onderliggende onderzoeken –Vaststellen voorkeursvariant –Opstellen Ontwerp Tracébesluit –Publicatie en zienswijzetermijn –Aanvullende onderzoeken, afhandelen zienswijzen en opstellen en publiceren Tracébesluit –Beroepstermijn Raad van State –Onherroepelijk Tracébesluit. Doorlooptijd vanaf nu ca. 2,5 jaar.

6 Tracébesluit (3) Samenvatting verschillen Tracébesluit versus bestemmingsplan Grondslag is anders, Tracéwet versus WRO Besluitvormer, minister versus gemeenteraad Positie gemeenteraad, belanghebbende versus initiatiefnemer Trillingen, BTS versus keuzevrijheid tussen BTS en SBR Onteigeningstitel, Tracébesluit versus Bestemmingsplan.  Hoeft geen gevolgen te hebben voor eerdere afspraken, samenwerking en participatie. 615 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

7 Besluitvormingsproces en planning tot start realisatie 715 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Bouwstenen besluitvormingsproces –Afronden analyses –Informatiedocument –Informatie delen –Besluitvorming voorkeursvariant –Bestuursovereenkomst medefinanciering –OTB -> TB ProRail en het ministerie streven ernaar, samen met de gemeente, nog voor de zomervakantie (2015), een gedragen besluit te nemen over het totale maatregelpakket -> voorkeursvariant voor tracébesluit

8 Planning afronding onderzoek en besluitvorming 815 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Afronden analyses Informatie delen Besluitvorming

9 Planning tot publicatie OTB 915 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

10 Communicatie en participatie 1015 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer –Februari: Landschappelijke inpassing randweg –Maart: Onderdoorgangen Randweg, Lingedijk en Nieuwsteeg, inclusief verkeersvoorzieningen –Maart/april: Geluidsmaatregelen –Maart: Trillingen –Maart: Transferoplossing station Geldermalsen  Nieuwsbrieven met actuele onderwerpen volgen in de komende maanden;  De informatie m.b.t. de ontwerpproducten wordt digitaal beschikbaar gesteld.

11 Stand van zaken analyses -Vrijleggen MerwedeLingelijn (VMLL) -Programma Hoog Frequent spoor Geldermalsen (PHS). 11 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 15 januari 2015

12 Voorgeschiedenis VMLL (1) Proces tot nu toe Door aanleg 3e spoor:  vervangen overwegen Lingedijk en Nieuwsteeg door onderdoorgangen. Studie Movares voor ProRail: Verkenningen Spoorkruisingen in Tricht. Advies: randweg met onderdoorgang onderdoorgang Lingedijk Middendoorkruising afgeraden vanwege afwikkelende routes en leefbaarheid Tricht (o.a. inpassingsproblemen) Met raadsbesluit 25-01-11 onderschrijft gemeenteraad deze koers Gemeenteraad spreekt voorkeur uit voor volledige randweg ten noorden van Tricht, met hoogtebeperking in spoorkruising Lingedijk (31 januari 2012). Gemeenteraad vraagt inzet B&W voor extra tunnel voor langzaam verkeer Nieuwsteeg (31 januari 2012). 1215 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

13 Voorgeschiedenis VMLL (2) ProRail onderzoekt mogelijkheden tunnel Nieuwsteeg. Drie varianten.  Gezien beschikbare middelen en inpassingsmogelijkheden: keuze variant met trappen en fietsgoten. Verzoek inwoners Tricht en gemeente Geldermalsen:  maak tunnel ook geschikt voor minder validen. Eind 2014 variantenstudie Nieuwsteeg gereed. –In participatietraject met omwonenden mogelijkheden doorgesproken. –Maximaal 5 mio euro beschikbaar. Eindbeeld -Onderdoorgang Lingedijk met hoogtebeperking -Onderdoorgang Nieuwsteeg, ook geschikt voor minder validen -volledige randweg, inclusief onderdoorgang. -Bijdrage gemeente 3,5 mio euro. 1315 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

14 Voorgeschiedenis PHS 14 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 15 januari 2015

15 A. Onderdoorgang Nieuwsteeg Uitgangspunten: – Onderdoorgang ter hoogte van de Nieuwsteeg – Geschikt voor voetgangers en minder validen – Hellingspercentages aangehouden op 7% – Max. 5 mio euro beschikbaar Uitkomst participatietraject: – 3 mogelijke varianten  1515 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

16 Variant GM01 1615 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

17 Variant PR01 1715 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

18 Variant WG03 1815 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

19 A. Planning Onderdoorgang Nieuwsteeg Q1-2015: Aanbieden 3 varianten (odg + mindervalidenvoorziening) aan ministerie en gemeente. Voor alle onderdoorgangen voor- en nadelen in tabel zichtbaar gemaakt. Investeringskosten met 20% zekerheid opgenomen. 1e helft 2015: besluitvorming keuze variant.  Indien keuze voor lange onderdoorgang (WG03):  Garantie aanvullende financiering noodzakelijk  Dekking extra risico’s gedekt 2017/2018: aanbesteden ontwerp en realisatie van onderdoorgang. 2020/2021: uitvoeren onderdoorgang, aansluitend op bouw onderdoorgangen Lingedijk en Randweg. 1915 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

20 B. Planning Randweg (inclusief onderdoorgang) Q1-2015: -Aanbieden voorkeursvariant aan ministerie en gemeente. -Participatietraject omwonenden vooraf: mening over landschappelijke inpassingsplan. 1e helft 2015: besluitvorming voorkeursvariant 2017/2018: aanbesteden ontwerp en realisatie onderdoorgang. 2019/2020: uitvoeren randweg, inclusief onderdoorgang. 2015 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

21 B. Randweg (inclusief onderdoorgang) 2115 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

22 C. Planning Onderdoorgang Lingedijk (inclusief verkeersvoorzieningen) Q1-2015: aanbieden voorkeursvariant aan ministerie en gemeente - Second opinion Grontmij verkeerskundige oplossingen - Informatietraject: vraag om reactie omwonenden op voorkeursvarianten verkeerskundige oplossingen. 1e helft 2015: besluitvorming gemeente voorkeursvariant 2017/2018: aanbesteden ontwerp en realisatie onderdoorgang 2019/2020: uitvoeren onderdoorgang (inclusief verkeersvoorziening) 2215 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

23 C. Onderdoorgang Lingedijk (vervolg) 2315 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rap/tek: RIS437-1-BB-1101 (in rood/blauw is de oplossing uit eerdere ontwerpfase nog weergegeven) Opmerking: De invulling van de kruising (tussen de ‘balken’) is i.o.m. gemeente Geldermalsen aangepast om te komen tot een zgn. Shared Space. Deze situatie wordt op dit moment nader uitgewerkt en aansluitend gereviewd door Grontmij) Variant 1 Variant dec 2014 Variant juli 2014

24 D. Geluidsmaatregelen (MJPG) Redenen gecoördineerde sanering: Werk met werk maken Naar verwachting geen onderdeel van het TB Integrale visie trillingen en geluid VMLL en PHS binnen grenzen Geluidsproductieplafonds. Geen saneringsverplichting Projecten nemen planstudiefase project Meer Jaren Programma Geluid (MJPG) te Geldermalsen (gehele gemeente) over. Aansluitend streven naar overname uitvoering van MJPG. Fasering: 1) Akoestisch onderzoek doelmatige maatregelen 2) Verwerken aanvullende uitgangspunten gemeente en stedenbouwkundige visie in akoestisch onderzoek 3) Onderzoek naar technische haalbaarheid geluidsmaatregelen en opstellen saneringsplan. Ministerie besluit over saneringsverzoek. 2415 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

25 D. Geluidsmaatregelen MJPG (2) Planning: –Q4-2014 t/m Q1-2015: akoestisch onderzoek fase 1 –Q1-2015 t/m Q2-2015: opstellen en besluitvorming over stedenbouwkundige visie door gemeente Geldermalsen –Q2-2015: participatietraject geluidsmaatregelen –2e helft 2015:akoestisch onderzoek fase 2 (nader onderzoek inpassing schermen) –2016: aanvragen saneringsbeschikking door ProRail /MJPG –2017/2018:aanbesteden ontwerp en realisatie geluidsmaatregelen –2019/2021: uitvoeren geluidsmaatregelen (raildempers, geluidschermen en eventueel gevelisolatie) 2515 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

26 2615 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer E. Trillingen (2)

27 E. Trillingen (3) 2715 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

28 E. Trillingen (4) 2815 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Tijdens beoordelen doelmatigheid volgende maatregelen bekeken: –Verlengen overgangsplaten onderdoorgangen (doelmatig) –Verplaatsen wissel ten noorden Nieuwsteeg naar locatie ten noorden randweg (beoordeling doelmatigheid nog gaande) –Aanbrengen trillingwerende wand ter hoogte van de Willem Mechteldstraat (vooralsnog niet doelmatig). Komende weken: aanvullende berekening over effect (en kosten) trillingwerende wand. Binnen project nader onderzoek naar innovatieve maatregelen. Te overwegen: eerst effect van de spooraanpassingen op de trillingsniveaus vaststellen en op basis van een nameting definitief bepalen of en welke trillingsmaatregelen genomen worden.

29 2915 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer F. Transfer

30 Mogelijke alternatieven verkend. Vijf alternatieven afgewogen Twee oplossingsrichtingen: nieuwe traverse of reizigerstunnel Eind Q2-2015 worden de resultaten ter besluitvorming gedeeld 3015 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

31 Rondvraag 3115 januari 2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer


Download ppt "Informatiebijeenkomst Gemeenteraad projecten Geldermalsen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Bert Kingma, projectleider Ministerie IenM Marko Laarmans,"

Verwante presentaties


Ads door Google