De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snel en efficiënt controleren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snel en efficiënt controleren"— Transcript van de presentatie:

1 Snel en efficiënt controleren
Wegverkeer Boorddocumenten Snel en efficiënt controleren VANHOLST Carlo HINP - Mocy Verkeer & Mobiliteit PZ HAZODI

2 Hoofdinspecteur Verkeer & Mobiliteit
CONTROLE BOORDDOCUMENTEN VANHOLST Carlo Hoofdinspecteur Verkeer & Mobiliteit PZ HAZODI

3

4 Types: Personenvervoer: Goederenvervoer: Taxi VVB Autobus Autocar
Vrachtwagen ADR Tankwagen ADR LZV

5 PERSONENVERVOER: 1. TAXI

6 WETGEVING KB 01/12/75 (wegcode) KB 15/03/68 (technische eisen)
KB 23/03/98 (rijbewijs) Besluit Vlaamse Regering (BVR) 18/07/03

7 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs (kenteken moet beginnen met 1-TX of T-X) Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs (6 maanden geldig – ctrl datum afgifte) keuringsvignet verzekering

8 ijkingsattest taxameter
(4 jaarlijks + bij wijziging tarieven) verzegeling

9 Taxizegel Ijksticker

10 Vergunning afgeleverd door gemeentebestuur

11 Vervoerbewijs, moet bij einde rit worden afgedrukt op printer en overhandigd aan klant, zelfs als deze er niet om vraagt Indien er geen vervoerbewijs kan afgedrukt worden dient de activiteit onmiddellijk te worden stopgezet

12 2 geplastificeerde taxikaarten (zowel op voorruit als achterruit)
taxilicht (aan = vrij, uit = bezet)

13 Dienststaat

14 BVR meest voorkomende inbreuken
Taxameter niet in werking tijdens dienst Taxilicht uit als taxi vrij is Taxistandplaats bezetten buiten dienst Geen vervoersbewijs aangeboden Onwettig ronselen Roken in voertuig Zwartwerk Parkeren in overtal

15

16 Taxi’s zijn vrijgesteld van verkeersbelasting.
Echter, indien taxi-voertuigen gebruikt worden voor privé-doeleinden, dienen zij wel verkeersbelasting te betalen. Dit kan geverifeerd worden bij: Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats 13 bus 1 9300 Aalst

17 PERSONENVERVOER: 2. VVB

18 VVB = Verhuur van Voertuig met Bestuurder kentekenplaat moet beginnen met 1-TX of TX

19

20 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs (kenteken moet beginnen met 1-TX of T-X) Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs (6 maanden geldig – ctrl datum afgifte) keuringsvignet verzekering

21 Schriftelijke overeenkomst / contract tussen onderneming en klant, voertuig wordt gehuurd voor minstens 3 uur, document moet in het voertuig aanwezig zijn en volledig ingevuld Rit moet vooraf gereserveerd zijn

22 Modelovereenkomst VVB

23 PERSONENVERVOER: 3. AUTOBUS

24

25 “autobus” of “autocar”: elk voertuig opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen, die noch een personenauto, nog een auto voor dubbel gebruik, noch een minibus is (KB Technische eisen) Het begrip autobus is voorbehouden voor de voertuigen voor geregeld vervoer of bijzondere vormen van geregeld vervoer.

26 Autobus : zit- en staanplaatsen Autocar: enkel zitplaatsen

27 Onder geregeld vervoer wordt het gemeenschappelijk vervoer van personen verstaan, volgens een frequentie en in een bepaalde relatie, waarbij reizigers aan de eindpunten en eventueel onderweg, of vooraf gekende stopplaatsen, kunnen in- en uitstappen.  De Lijn

28 Bijzondere vormen van geregeld vervoer (meer dan negen personen) vinden plaats op regelmatige basis voor bijzondere categorieën van reizigers, bv  werknemersvervoer  leerlingenvervoer vervoer van gehandicapten van en naar  de instelling  vervoer van leerlingen van de school naar de sporthal of zwembad

29 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs (6 maanden geldig – ctrl datum afgifte) keuringsvignet verzekering

30 bewijs vakbekwaamheid (code 95 + vervaldatum)
communautaire vergunning, afgeleverd door FOD Mobiliteit

31 PERSONENVERVOER: 4. AUTOCAR

32

33 Onder ongeregeld vervoer wordt het gemeenschappelijk vervoer van personen verstaan dat niet aan de definitie van geregeld vervoer voldoet.  gesloten rondritten (zelfde reizigers over zelfde traject) vervoer waarbij heenreis met reizigers en terugreis zonder reizigers

34 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs (6 maanden geldig – ctrl datum afgifte) keuringsvignet verzekering

35  Vervoersvergunning  Reisblad  Communautaire vergunning, afgeleverd door FOD Mobiliteit Voor internationaal vervoer is er een communautaire vergunning nodig evenals een vergunning voor een geregelde dienst. Beiden worden uitgereikt door FOD Mobiliteit.

36 Indien remvertrager en goede TC
Voertuig Tijdstip 1° maal Weder in verkeer 3M 6M 1J 2J Vanaf 4j, jaarlijks PA, ADG, minibus Lijkauto X Bezoldigd vervoer Taxi, ambulance Rijschool slepen +750 kg slepen max 750 kg of fietsdrager Autobus / Autocar (X) Indien remvertrager en goede TC Kraanauto Caravan, kampeer AHW, Bootahw, zweefvliegahw Voertuigen vervoer +3,5T Als goede TC Andere vrtg: kampeerwagen traktor, lichte vracht. NIET: traag vervoer ADR klasse 1.2 en 5.2

37

38 GOEDERENVERVOER: 1. VRACHTWAGEN

39 Sleep: Elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door één en dezelfde kracht te worden voortbewogen (art 2.25 wegcode)

40 Wanneer een sleep uit een trekkend voertuig en een oplegger bestaat, wordt hij geleed voertuig genaamd

41 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs keuringsvignet verzekering

42 Vervoersvergunning:  nationale vergunning (geel, origineel op bedrijf, “copy” in vrachtwagen)  internationale vergunning (blauw)

43

44 Bestuurderskaart Wit Bevat bestuurdersactiviteiten van 28 dagen (ritgegevens, afgelegde afstand, invoer van gegevens, foutmeldingen, af- en aanmelden bestuurder) Strikt persoonlijk Max 5j geldig Kan mee gereden worden (max 15 dagen rijden zonder bestuurderskaart) Verplicht de houder van de kaart een copy te maken van de opgeslagen gegevens minstens om de 21 dagen overdracht naar extern beveiligd medium

45 Tachograaf: Analoog Digitaal

46 Rijtijden en Onderbrekingen

47 Rusttijden

48 Wekelijkse rusttijd

49 GOEDERENVERVOER: 2. ADR

50

51 ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

52 Klassen KLASSE 1 : Ontplofbare stoffen en vorwerpen KLASSE 2 : Gassen KLASSE 3 : Brandbare vloeistoffen KLASSE 4.1 : Brandbare vaste stoffen - Zelfontledende stoffen - Ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand KLASSE 4.2 : Voor zelfontbranding vatbare stoffen KLASSE 4.3 : Stoffen + water => brandbare gassen ontwikkelen KLASSE 5.1 : Oxyderende stoffen (brandbevorderend) KLASSE 5.2 : Organische peroxiden KLASSE 6.1 : Giftige stoffen KLASSE 6.2 : Infectueuze (besmettelijke) stoffen KLASSE 7 : Radioactieve stoffen KLASSE 8 : Bijtende stoffen (corrosief) KLASSE 9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

53 Identificatienummer van het gevaar (= gevaarscode) UN-nummer = zeer brandbare vloeistof 1203 = benzine

54 Betekenis van de gevaarscodes  minimum 2 cijfers - maximum 3 cijfers
 1e cijfer = hoofdgevaar / volgende cijfer(s) = nevengevaar ‘0’ ter aanvulling (indien gevaar met één cijfer kan worden weergegeven)  verdubbeling 1e cijfer = toename hoofdgevaar  voorafgegaan door de letter ” X ” (stoffen welke gevaarlijk reageren met water) CIJFER BETEKENIS 2 Ontsnappen van gas ten gevolge van druk of van een scheikundige reactie 3 Brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof 4 Brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfverhitting vatbare stof 5 Oxiderende werking (brandbevorderend) 6 Giftigheid of gevaar voor besmetting 7 Radioactiviteit 8 Corrosiviteit (bijtende werking) 9 Gevaar voor een hevige spontane reactie

55 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs (6 maanden geldig – ctrl datum afgifte) keuringsvignet verzekering

56

57 Documenten kenmerkend voor ADR: vervoersdocument (CMR) met vermelding ADR verplichte vermeldingen: identificatie ADR  aantal en beschrijving van de colli  totale hoeveelheid van de gevaarlijke goederen  naam + adres afzender + bestemmeling opleidingsgetuigschrift voor het besturen van ADR- onderworpen voertuigen

58 Opleidingsgetuigschrift ADR

59 Taal:  het vervoerdocument moet in officiële taal van land van verzending  indien dit geen ADR taal is, eveneens in 1 van de ADR-talen FRANS – ENGELS – DUITS  voor nationaal vervoer: 1 taal, mag uitsluitend Nederlands, Frans of Duits zijn (deel van reisweg moet wel gelegen zijn binnen taalgewest)

60 Schriftelijke instructies / veiligheidskaart / tremcards  de vervoerder = verantwoordelijk voor vertrek in begrijpbare taal uitleg aan bemanningsleden (moet er dus voor zorgen dat de instructies begrepen zijn en kunnen uitgevoerd worden)  bemanning: moet inhoud van transport kennen + instructies begrijpen + maatregelen kunnen nemen  verplicht in de taal van de bestuurder  en in alle talen van de landen van oorsprong, doorvoer en bestemming Dienen zich aan boord te bevinden + binnen handbereik

61

62 Boordmateriaal: Elke ADR-transporteenheid dient (op last van de vervoerder) te worden uitgerust met VERPLICHT boordmateriaal:  brandblusmiddelen (per transporteenheid) minstens 1 draagbaar brandblusapparaat van minstens 2 kg (om brand in motor of bestuurderscabine te bestrijden)  minimaal 1 wielkeg (aangepast stopblok) per voertuig  twee waarschuwingstekens die afzonderlijk van elkaar recht blijven staan en onafhankelijk zijn van het voertuig)

63 1 fluorescerend jack per lid van de bemanning
1 zaklamp per lid van de bemanning Oogbescherming per bemanningslid Handschoenen uit aangepast materiaal volgend vervoerde product per lid Oogspoelfles gevuld met zuiver water

64 GOEDERENVERVOER: 3. TANKWAGEN ADR

65

66 Vereiste documenten: Identiteitskaart Rijbewijs medische schifting
Kentekenbewijs Gelijkvormigheidsattest (niet verplicht) keuringsbewijs (6 maanden geldig – ctrl datum afgifte) keuringsvignet verzekering

67 Voertuigen die ADR-producten vervoeren in tanks dienen ook een bijkomend ADR-keuringsdocument te hebben (vtgn – trekkers inclusief !) Boordmateriaal (zie eerder)

68 Controledocument (invullen door politie)

69 GOEDERENVERVOER: 4. LZV

70

71 LZV = Langere & Zwaardere Vrachtwagens
Eerst proefproject in Nederland, nu ook in Vlaanderen LZV is een uitzonderlijke combinatie zonder dat deze gehouden is aan de regels van uitzonderlijk vervoer. De hoogte (4m) en breedte (2,55m/2,60 bij koeltransport) blijven ongewijzigd t.o.v. normale vrachtwagens

72 Wel is er een afwijking van de normale lengte en totale massa
Wel is er een afwijking van de normale lengte en totale massa. Vtgn hebben een max. lengte van 25,25 m en hun totale massa bedraagt max 60 ton. In de transportwereld spreekt men ook van supertrucks, ecocombi’s of monstertrucks Momenteel slechts 1 voertuigcombinatie en 1 reisweg vergund, namelijk van Leuven naar Antwerpse haven en terug

73 Trekker – oplegger - aanhangwagen
Vrachtwagen – dolly - oplegger Vrachtwagen – aanhangwagen - aanhangwagen Trekker – oplegger - oplegger

74 Waarom LZV’s: Stijgende vraag naar transport Groter laadvermogen
2 LZV’s vervoeren zelfde lading als 3 gewone vrachtwagens Niet geschikt voor ieder transport, bv buurtwinkel aantal ritten met vrachtwagens beperken  daling aantal afgelegde kilometers  gunstige gevolgen voor milieu, minder drukke wegen en minder ongevallen

75 Vereiste documenten: 2 vergunningen vereist
Federale vergunning (FOD Mobiliteit) Vlaamse vergunning (AWV) Vermelden steeds alle info over LZV Vtgn met kentekenplaat en chassisnummer Toegelaten bestuurders Lading Bijzondere maatregelen Reisweg (in detail op Vlaamse vergunning)

76 De opgelegde reisweg moet strikt gevolgd worden
Enkel afwijking op politioneel bevel of aanwijzing bv om controle op weegbrug uit te voeren of wegomlegging Spreiding aslasten is vermeld in vergunning Eerste 4 assen max 39 ton 5 laatste assen max 44 ton Samen mag de combinatie 60 ton niet overschrijden

77 Signalisatie: Retroreflecterende markering (art 28§5 KB 15.03.68)
Bijkomende signaalinrichting (art 28§4 KB ) Waarschuwingsbord op achterzijde “LET OP EXTRA LANG”

78 Voorwaarden bestuurder:
Moet in het bezit zijn van een Belgisch bekwaamheidsattest voor het besturen van een langere en zwaardere sleep of van een bekwaamheidsattest dat in België erkend is en afgeleverd door een lidstaat van de E.U. Minimaal 5 jaar ervaring in het besturen van een vrachtwagencombinatie die rijbewijs C+E vereist Mag geen verval van het recht tot sturen hebben opgelopen gedurende 3 jaar voor vergunningsaanvraag

79 Voorwaarden bedrijf: Gebonden aan informatieplicht t.o.v. vergunnende overheid Melding van eventuele ongevallen Doorgeven van gegevens uit boordcomputer

80 Voorwaarden lading: Het vervoer met langere en zwaardere slepen is niet toegelaten voor: Vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) Tankvervoer Vervoer van levende dieren Vervoer van containers van 45 voet Goederenstroom die op ogenblik van vergunningsaanvraag via het spoor of binnenvaart verloopt

81


Download ppt "Snel en efficiënt controleren"

Verwante presentaties


Ads door Google