De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezette vorming verkeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezette vorming verkeer"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezette vorming verkeer
Greyn Johnny, INP Verkeerskundige Verkeerscoördinator PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Docent PLOT

2 Verloop vormingsvoormiddag
Alcohol en drugs in het verkeer Opfrissing wetgeving Staat van dronkenschap Alcohol – procedure(fouten) Mondalcohol – werkwijze Bloedproef Professionele bestuurder Samplingtoestellen Tijdstippen Afhandeling OI / PV Drugs in het verkeer Allerhande Overtredingen 4de graad Verplichte boorddocumenten Verzekering / inschrijving / keuring Voornaamste wijzigingen in 2014 Motorfietsers Kinderzitjes

3 Alcohol en drugs in het verkeer
Opfrissing wetgeving

4 redenen van update alcohol en drugs in het verkeer (theorie)
wijzigingen / nieuwigheden gebruik samplingtoestellen professionele bestuurders nieuwe bevoegdheden voor OGP vernieuwde omzendbrief inzake alcohol afspraken met nieuw parket Limburg daarnaast stellen we ook vast dat er nog altijd veel verwarring / onduidelijkheid bestaat over de procedures inzake alcohol en drugs in het verkeer nog al te vaak is er niet goed geweten waar men iemand mag controleren, wie men mag controleren, wanneer moet ik een dokter vorderen, de rechten van de overtreder (kans op procedurefouten)

5 WETTELIJKE BASIS Wetgevingen Omzendbrieven Rechtspraak, richtlijnen, …
Wetten 16 maart 1968 (wegverkeerswet – WVW) Wet betreffende de politie over het wegverkeer. Koninklijke besluiten 21 april 2007 Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen. 4 juni 1999 Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden. 10 juni 1959 Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte, Ministeriële besluiten 27 december 1996 Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte. Omzendbrieven COL 08/2006 – sturen onder invloed van alcohol en drugs COL 09/2006 – onmiddellijke intrekking van het rijbewijs COL 10/2006 – conforme tarifering minnelijke schikking COL 11/2007 – beginnende bestuurders COL 19/2010 – sturen onder invloed van drugs Rechtspraak, richtlijnen, …

6 WIE KAN GECONTROLEERD WORDEN
wie kan men aan een AT / AA / speekseltest onderwerpen ? 1° de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is 2° ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing 3° ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing

7 Kort toelichten vermoedelijke dader van een VKO
iedereen die het mede heeft kunnen veroorzaken op het punt staan bestuurders begeleiden met het oog op scholing

8 Mag men op dit terrein een alcohol- / drugstest opleggen ?

9 WAAR KAN MEN CONTROLEREN ?
“Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een strafbare alcoholconcentratie / strafbaar gestelde stoffen.” openbare plaats - wat is dat ? : art 28 WVW geeft definitie van openbare plaats openbare weg de terreinen toegankelijk voor het publiek de niet - openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn

10 VRAAG Kan men de persoon in het filmpje aan een AT / AA /speekseltest / speekselanalyse / bloedproef onderwerpen ? waarom wel / waarom niet ?

11 WAAR LOOPT HET MEESTAL FOUT ?
We verwisselen/mixen veelal verschillende wetgevingen We vallen te vaak terug op kennis en wetgeving waar we goed mee vertrouwd zijn in ons geval is dat vaak de wegcode KB 1/12/1975 We moeten echter iedere keer terug gaan kijken in de wetgeving die voor dat type inbreuk van toepassing is In dit voorbeeld stellen zich het volgende problemen / vragen is dit een bestuurder ? is de fiets in dit geval een voertuig ?

12 FOUTE REDENERING art. 2 van KB 1.12.75 (Wegcode) bepaalt :
voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt verstaan onder : (…) : Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd. (…) : Het niet bereden voortbewegingtoestel wordt niet als voertuig beschouwd. 2.17. (…) : De niet bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd. in de wegcode vinden we immers niets terug over alcohol en drugs in het verkeer er is geen verwijzing naar de WVW (16/03/1968) in de WVW is er ook geen verwijzing naar de wegcode (01/12/1975)

13 HOE DAN WEL TEWERK GAAN ? Wat is een voertuig volgens de wegverkeerswet (wet 16/03/1968)? het begrip ‘voertuig ‘: staat niet gedefinieerd in de WVW DUS : moeten we naar de betekenis van het woord in de algemene taal gaan kijken voertuig : vervoermiddel voor vervoer over land (Van Dale)

14 VOLGEND PROBLEEM : BESTUREN ?
“Het is verboden om op een openbare plaats een (voertuig) of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een strafbare alcoholconcentratie /strafbaar gestelde stoffen.” we hebben net gezien dat de fiets een voertuig is en blijft nu stelt de vraag zich of de persoon het voertuig bestuurt

15 STUREN – BESTUREN ? sturen - besturen:
niet gedefinieerd in de WVW !!! DUS : betekenis van het woord in de algemene taal term bestuurder moet men dus ruim interpreteren letterlijke betekenis van het woord (be)sturen: “in een bepaalde richting laten gaan” we vinden dit ook terug in de rechtspraak : “Hij die in staat van dronkenschap een handkar op de openbare weg voortduwt, valt onder de toepassing van artikel 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (Hof van Cassatie N /1 d.d )”

16 DUS … OOK DIT ZIJN BESTUURDERS ?
En kunnen dus ook aan een ademtest / test drugs in het verkeer onderworpen worden

17 AANVERWANTE INBREUKEN ?
Naast het (be)sturen en begeleiden met het oog op scholing, zijn onderstaande bepaling ook nog (bijkomend) strafbaar : weigeren AT, AA of zonder wettige reden weigeren om bloedproef te laten uitvoeren weigeren zonder wettige reden een speekseltest te laten uitvoeren aanzetten of uitdagen … voertuig toevertrouwen aan … voertuig besturen gedurende de tijd dat het verboden is ingevolge eerdere vaststellingen het rijbewijs niet afgeven een ingehouden voertuig besturen …

18 Staat van dronkenschap of soortgelijke staat

19 STAAT VAN DRONKENSCHAP OF SOORTGELIJKE STAAT
soortgelijke staat kan ten gevolge zijn van : alcohol, drugs, medicatie, andere (ziekte, …) het begrip ‘staat van dronkenschap of soortgelijke staat’ is in de wetgeving niet nader omschreven : ‘De wetgever bedoelt daarmee echter de staat van een persoon die niet meer de aanhoudende beheersing over zijn daden bezit, zonder noodzakelijk de bewustheid ervan te hebben verloren.’

20 dronkenschap of soortgelijke staat is niet meetbaar, maar enkel zichtbaar
heeft niets te maken met de gemeten waarde van de blaasprestatie het gaat hier dus enkel over de uiterlijke kentekenen deze inbreuk is in het PV maar 1 extra vakje aankruisen / aanvinken gevolgen zijn evenwel verregaand strafmaat verzekering afhandeling PV niet verhoren opsluiten in cel wegens ‘openbare dronkenschap’ opmerkingen van het parket gelieve niet enkel de kenmerken aan te vinken in ISLP, maar ze ook tekstueel te omschrijven

21 RIJVERBODEN Mogelijkheden politierechter
herstel in het recht tot sturen is afhankelijk van slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken: 1° een theoretisch examen; 2° een praktisch examen; 3° een geneeskundig onderzoek; 4° een psychologisch onderzoek. 5° specifieke scholingen bepaald door de Koning. lijdt men aan een lichaamsgebrek Herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het bewijs door de vervallenverklaarde dat hij dit lichaamsgebrek of deze aandoening niet meer vertoont.

22 alcohol Procedure(fouten)

23 Rechten van de overtreder
15 ‘ wachttijd enkel mogelijk vóór de ademtest in wetgeving staat vermeld dat dit ook mogelijk is vóór de ademanalyse indien betrokkene rechtstreeks aan een ademanalyse onderworpen wordt dit is technisch niet meer mogelijk met de huidige toestellen dus enkel mogelijk voor de ademtest verpakt mondstuk laten zien en op het toestel aanbrengen in bijzijn van de controlepersoon vragen om voldoende lang te blazen teneinde een geldige monsterneming te bekomen resultaat van de blaasprestatie tonen en luidop meedelen

24 recht op bloedproef als tegenexpertise
bij iedere volgende blaasprestatie een nieuw verpakt mondstuk tonen, op het toestel bevestigen, voldoende lang blazen, resultaat tonen en meedelen 1ste ademanalyse 2de ademanalyse 3de ademanalyse recht op bloedproef als tegenexpertise voorwaarden : minstens 2 ademanalyses gevraagd en bekomen + eindresultaat meer dan 0,35 mg/l UAL indien overgegaan wordt naar bloedproef recht op bijstand van zelfgekozen geneesheer

25 Mogelijk probleem kennisgave ‘rechten’:
Belg die tussen 0,22 mg en 0,35 mg/l UAL blaast = OI 170 euro bij betaling boete is er geen enkel probleem bij niet betaling zal PDK minnelijke schikking voorstellen of mogelijks dagvaarden bij het laatste is er nergens iets op papier gezet (er werd immers geen verklaring afgenomen) kan schending van rechten aanhalen ? bijvoorbeeld : voor de rechtbank kan hij dan zeggen dat hij geen 15’ wachttijd heeft gehad, … binnen onze zone hebben we document ontwikkeld om dit op te vangen – we laten vooraf betrokkenen kennis nemen van de procedure en rechten in geval van strafbare alcoholintoxicatie wordt voorgelegd aan parket Limburg om overal te laten toepassen

26

27 mondalcohol Werkwijze resultaat mondalcohol

28 mondalcohol mondalcohol is geen foutmelding
maar is ook GEEN geldig resultaat ondanks de vermelding op het ticket mondalcohol toont enkel aan dat het resultaat van de ademtest (hetgeen verborgen zit) en de eerste ademanalyse te ver uit elkaar liggen te volgen werkwijze 15 min wachten en opnieuw procedure starten (opnieuw starten met ademtest)

29 Men kan in het slechtste geval 6 blaasprestaties laten uitvoeren alvorens men een geldig eindresultaat krijgt ademtest (A of P) 1ste ademanalyse (resultaat mondalcohol) 15’ wachten + opnieuw ademtest 1ste ademanalyse 2de ademanalyse 3de ademanalyse Indien na deze 6 blaasprestaties er nog steeds geen geldig resultaat zou verschijnen = BLOEDAFNAME zeker NIET de procedure nog eens opnieuw uitvoeren !

30 bloedproef algemeen

31 WANNEER EEN BLOEDPROEF OPLEGGEN ?
NOOIT bloedproef bij ‘op het punt staan” bloedproef niet mogelijk wanneer : AA minder dan 0,22 mg/l UAL (bij professionele bestuurders) op enkele uitzonderingen na (komt terug bij het gedeelte van professionele bestuurders) Artikel 63 § 1. De in artikel 59, § 1 bedoelde overheidspersonen laten de in 1° en 2° van die paragraaf bedoelde personen, een bloedproef ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer : 1° in het geval de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden;

32 WANNEER EEN BLOEDPROEF OPLEGGEN ?
wanneer kunnen we WEL overgaan tot de BP ? AT = A of P + AA kan niet uitgevoerd worden; noch AT, noch AA kunnen uitgevoerd + betrokkene bevindt zich in staat van dronkenschap of soortgelijke staat; noch de AT, noch de AA uitgevoerd konden worden bij VKO en het onmogelijk is na te gaan of er tekenen van alcoholopname zijn; op vraag van betrokkene, als tegenexpertise ⇒ bij een AA ≧ 0,35 mg/l UAL én nadat betrokkene om 2de (3de) AA vraagt; indien de speekseltest minstens één van de strafbaar gestelde stoffen detecteert en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden; in het geval noch een speekseltest noch een speekselanalyse kan worden uitgevoerd op bevel van de parketmagistraat / onderzoeksrechter

33 Artikel 63 § 1. De in artikel 59, § 1 bedoelde overheidspersonen laten de in 1° en 2° van die paragraaf bedoelde personen, een bloedproef ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer : 1° in het geval de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden; 2° in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35; 3° in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden bij de personen bedoeld in artikel 59, § 1, 1°, en het onmogelijk is na te gaan of er tekenen van alcoholopname zijn; 4° indien de speekseltest minstens één van de stoffen detecteert bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1° in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in de tabel van artikel 61bis, § 2, 2°, en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden; 5° in het geval noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd.

34 HOE BLOEDPROEF UITVOEREN ?
Hoe dient de BP uitgevoerd te worden ? modaliteiten zijn opgenomen in het KB van 10 juni (alcohol) en KB 4 juni 1999 (drugs in het verkeer) de vordering van een geneesheer welke geneesheer ? geen kandidaat-geneesheer of verpleegkundige rechtspraak : het vormt GEEN probleem dat het bloedmonster wordt afgenomen door een arts die de verdachte behandelende (Hof van Cassatie N dd 25/04/1989) enkel het invullen van het verslag van het klinisch onderzoek kan een probleem vormen enkel de onderdelen van het klinisch verslag die geen betrekking hebben op de medische toestand dienen ingevuld te worden (de rest = medisch geheim van behandelende arts)

35 WANNEER GENEESHEER VORDEREN ?
bij de AT en/of de AA kunnen geen wettige redenen ingeroepen worden om te weigeren men MOET blazen anders hebben we te maken met een weigering of een onmogelijkheid bij bloedproef kan men wel weigeren weigeren bloedproef zonder wettige reden = strafbaar (art 34§2.3° WVW) weigering bloedproef moet uitgesproken worden tegenover een geneesheer recente rechtspraak : weigering kan men indelen in 2 groepen medische reden : weigering om medische redenen dient steeds te gebeuren t.o.v. een arts andere reden : bij andere aangehaalde redenen zal de rechter oordelen over de wettigheid BESLISSING PARKET LIMBURG : om alle discussie te voorkomen – altijd dokter vorderen en weigering dient te gebeuren t.o.v. de dokter

36 BIJSTAND ZELF GEKOZEN GENEESHEER ?
indien dit niet wordt voorgesteld = procedurefout verdachte heeft het recht bijgestaan te worden door een arts naar zijn keuze, indien (voorwaarden) : het optreden van de opgevorderde arts geen vertraging ondervindt kosten vallen ten laste van verdachte bijstaande arts mag noch het bloedstaal nemen, noch het klinisch onderzoek uitvoeren (enkel kijken) bijstaande arts kan opmerkingen doen opnemen in PV (mag ook in gesloten omslag) kennisgave van dit recht dient te gebeuren vóór de gevorderde arts overgaat tot bloedafname indien bijstand gevraagd wordt van arts naar keuze : de identiteit van de arts in het PV vermelden !

37 TAKEN VAN DE GENEESHEER ?
door de geneesheer uit te voeren taken afname van het bloedmonster eventuele aangehaalde (medische) reden van weigering van de afname van een bloedmonster onderzoeken het verslag van het klinisch onderzoek opstellen

38 professionele bestuurder
Nieuw bij alcohol

39 Nieuwe alcohollimieten
sedert 1 januari 2015 voor professionele bestuurders blaastestwaarden vanaf 0,09 mg/l UAL tot 0,22 mg/l UAL bloedwaarden vanaf 0,2 promille tot 0,5 promille

40 Wie is professionele bestuurder ?
Art 34 § 3 WVW De gehalten van alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht zijn respectievelijk ten minste 0,09 mg en minder dan 0,35 mg/l UAL en, voor wat betreft de alcoholconcentratie per liter bloed, ten minste 0,2 gr en minder dan 0,8 gr/l bloed, wanneer de bestuurder : a) een voertuig bestuurt waarvoor een rijbewijs, of een als zodanig geldend bewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is; b) personen vervoert met een voertuig van een andere rijbewijscategorie waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders bedoeld in a).“

41 Categorie C en D a) een voertuig bestuurt waarvoor een rijbewijs, of een als zodanig geldend bewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is; Cat. C : MTM > 3500 kg Cat. D : vervoer > 8 personen (bestuurder niet inbegrepen) van toepassing voor : professionele verplaatsingen privéverplaatsingen

42 Enkele voorbeelden

43 Categorie G ? Wat met bestuurders met rijbewijs G
vallen niet onder de voorwaarden van professionele bestuurder rijbewijscategorie wordt nergens vernoemd vergeten ? uitzonderingen : welke doeleinden hoofdzakelijk gebruik voor landbouw / bosbouwdoeleinden andere

44 Andere categorieën + medische schifting
b) personen vervoert met een voertuig van een andere rijbewijscategorie waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders bedoeld in a). zijnde : de houders, van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2, A, B of B+E of voor een gelijkwaardige categorie van toepassing bij : het vervoeren van personen in het kader van de uitoefening van de vervoersdienst NIET bij privé-verplaatsingen

45 Andere categorieën + medische schifting
Wie zijn dat dan ? de diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer; de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; het vervoer van personen met ambulance; het bezoldigde leerlingenvervoer; de instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht verstrekken

46 Enkele voorbeelden

47 Enkele voorbeelden (schrijven FOD Mobiliteit: strikte interpretatie)
taxichauffeur (in dienst) rijdt alleen met taxi is geen professionele bestuurder taxichauffeur in dienst vervoert klant is wél professionele bestuurder taxichauffeur niet in dienst vervoert een familielid ambulancier rijdt alleen met ziekenwagen ambulancier vervoert collega met ziekenwagen is wel professionele bestuurder

48 Ademtesttoestellen aangepast ?
toestellen aangepast aan de nieuwe wetgeving bij het opstarten (en verder bij iedere ademtest) vraagt het toestel eerst of de testpersoon een professionele bestuurder is of niet : “PRO ?” kort drukken = omschakelen van status ‘Ja’ en ‘Neen’ lang drukken = bevestigen + doorgaan met procedure alarmdrempels professionele bestuurders = resultaat ademtest minder dan 0,09 mg/l UAL = S 0,09 mg/l UAL tot en met 0,21 mg/l UAL = A1 (professionele bestuurders) 0,22 mg/UAL tot en met 0,34 mg/l UAL = A vanaf 0,35 mg/l UAL = P procedure blijft verder ongewijzigd 15’ wachttijd, recht op 2de, 3de AA afdruk ticket ticket aftekenen + als bijlage aan OI voegen

49

50 Bloedproef mogelijk ? NEEN, uitgezonderd !
AT en AA zijn niet mogelijk + duidelijke tekenen van alcoholopname of staat van dronkenschap – art 63§1, 3° dus ook bij weigering AT of AA én duidelijke tekenen alcoholopname / dronkenschap indien geen AT en geen AA uitgevoerd kunnen worden bij VKO en het onmogelijk is na te gaan of er tekenen van alcoholopname zijn tegenexpertise middels bloedproef is NIET mogelijk (voorwaarden worden niet voldaan) Artikel 63 § 1. De in artikel 59, § 1 bedoelde overheidspersonen laten de in 1° en 2° van die paragraaf bedoelde personen, een bloedproef ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer : 1° in het geval de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden;

51 Afhandeling ? onmiddellijke inning van 100 €
verplicht OI voor te stellen (voor Belgen én voor buitenlanders) consignatie is mogelijk (enkel buitenlanders) in geval toch wordt overgegaan tot bloedproef = PV rijverbod / stuurverbod 2 uur rijbewijs wordt NIET ingehouden

52 samplingtoestellen Nieuw bij alcohol

53 Samplingtoestellen Wat is dit? Wettelijk kader
“sample” ~ steekproef of monster snuffel- toestellen Wettelijk kader WVW Art 59 §1/1 Voorafgaand aan de ademtest bedoeld in § 1, aan de ademanalyse bedoeld in § 2 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, mogen de overheidsagenten een toestel gebruiken bestemd voor het detecteren van de aanwezigheid van alcohol.

54 Technische vereisten geen technische specificaties of homologaties vereist geen ijking vereist

55 Mogelijkheden samplingtest is negatief samplingtest is positief
bestuurder mag doorrijden samplingtest is positief overgaan tot ademtestprocedure + verder afwerken weigering samplingtest samplingtest weigeren is niet strafbaar overgaan tot ademtestprocedure onmogelijkheid samplingtest wachttijd 15’ ? wettelijk niet voorzien bij samplingtest indien persoon wachttijd vraagt, onmiddellijk overgaan tot ademtestprocedure + wachttijd toekennen

56 Tijdstippen Algemene bemerkingen

57 Tijdstippen van overtreding
tijdstip positieve ademtest / test drugs in het verkeer Postal hoe verder men geraakt in de procedure, dit tijdstip nemen Beslissing parket Limburg het ogenblik dat het voertuig staande wordt gehouden omdat betrokken op dat moment een voertuig bestuurde vergelijking met diefstal

58 Tijdstip OIRB tijdstip onmiddellijke intrekking rijbewijs
beslissing parket Limburg wanneer overgegaan wordt tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is het tijdstip waarop de beslissing genomen wordt door PDK of OGP opletten met tijdstippen rond middernacht (1 dag meer of minder intrekking In het PV ook vermelden dat de OIRB gebeurde door PDK of OGP ingeval OGP het rijbewijs intrekt ook vermelden dat dit op basis van art 55 §2 WVW gebeurde

59 verplichte vermelding dat overtreder het recht heeft het rijbewijs terug te vragen aan de PDK
dit moet in het PV of elders in het dossier tot uiting komen dat dit werd meegedeeld aan de overtreder kennisgeving van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door middel van faxbericht blijft behouden

60 Tijdstip weigering Tijdstip weigering
weigering AT, AA en bloedproef zijn 3 aparte misdrijven dus ook drie verschillende tijdstippen weerhouden en als afzonderlijke inbreuken noteren

61 Afhandeling OI / PV alcohol

62 Consignatie ? consignatie = in bewaring geven (als provisie voor gerechtskosten) indien overtreders het bedrag niet willen of kunnen betalen = hetzelfde bedrag in consignatie vragen indien overtreders ook de consignatie niet willen / kunnen betalen = voertuig in beslag nemen + 96 uur de tijd om het bedrag te betalen en eventuele kosten van stalling, e.d.

63

64 Volgorde vaststellingen
Wat moet er eerst uitgevoerd worden alcoholprocedure of de procedure drugs in het verkeer ? er is geen hiërarchie tussen de twee procedures, dus het maakt niets uit wel twee verschillende aanvankelijke processen- verbaal opstellen en naar elkaar verwijzen

65 drugs in het verkeer Specifieke wetgeving m.b.t. drugs in het verkeer

66 STRAFBAAR GESTELDE STOFFEN (DRUGS) ?
Besturen of begeleiden met het oog op scholing het gehalte van onderstaande stoffen mag bij de speekselanalyse of bloedanalyse niet hoger zijn dan : Stof Speeksel Bloed Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 10 ng / ml 1 ng / ml Amfetamine 25 ng / ml Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) Morfine of 6-acethylmorfine 5 ng /ml Cocaïne of benzoylecgonine

67 CONTROLE DRUGS IN HET VERKEER
1. gestandaardiseerde checklist (controle aan de hand van uiterlijke kentekenen ) 2. checklist positief = speekseltest 3. speekseltest positief = speekselanalyse 3’. bloedproef (omdat speekselanalyse nog geen uitvoeringsbesluit heeft gekregen)

68 GESTANDAARDISEERDE CHECKLIST
positief : wanneer ten minste 3 tekenen, verdeeld over ten minste 2 rubrieken worden aangekruist

69 SPEEKSELTEST nieuwe speekseltesten : 8‘ wachttijd i.p.v. 12’
type drugstest aanpassen in PV’s Securetec DrugWipe® 5S i.p.v. drugwipe 5+

70 SPEEKSELTESTEN BEINVLOEDEN ?
Er is een nieuwe trend om te trachten de resultaten van de speekseltesten te beïnvloeden voornamelijk bij cannabisgebruikers, maar ook andere Hoe trachten ze dit te doen ? vlak voor de controle van de speekseltest proberen ze nog snel hun mond te spoelen met mondspoelwater als men vervolgens onmiddellijk overgaat tot de speekseltest, dan is de kans groot dat het resultaat van de test negatief is Hoe aanpakken als men dit merkt ? wachten met de speekseltest eerst de alcoholprocedure uitvoeren (let op dit kan leiden tot resultaat mondalcohol) persoon mee naar het dienstvoertuig nemen zodat er geen mogelijk meer is voor manipulatie

71 SPEEKSELTESTEN Omzendbrief 19/2010 (aangepast 3/11/2014)
ook bij staat van dronkenschap ingevolge vaststellingen in alcoholdossier= speekseltest uitvoeren indien er uiterlijke tekenen zijn van dronkenschap (ingevolge alcohol) én het betreffende artikel 35 wordt in het PV weerhouden : ook overgaan naar vaststelling van tekenen van drugsgebruik ! want je weet niet of de staat van dronkenschap een gevolg is van alcohol, drugs of medicatie dus … gestandaardiseerde checklist uitvoeren deze moet eigenlijk positief testen omdat de gestandaardiseerde checklist positief zal testen ook speekseltest uitvoeren

72 Allerhande

73 Overtredingen 4de graad

74 Overtredingen vierde graad
Sinds 1 januari 2015 Bedrag wordt verhoogd van 330 € naar 450 € voornamelijk bij OI voor buitenlanders niet van toepassing voor Belgen omdat deze rechtstreeks worden gedagvaard voor de rechtbank

75 Welke overtredingen 4de graad
Art 4.2.2° en 3° Negeren bevel bevoegd persoon: de arm of de armen horizontaal uitgestrekt, het overdwars zwaaien met een rood licht, Art 10.4 Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden. Art ° Het links inhalen van een gespan of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt. Art 24, lid 1,3° Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen.

76 Welke overtredingen 4de graad
Art 20.3 Het is verboden zich op een overweg te begeven : wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn; wanneer de rode knipperlichten branden; wanneer het geluidssein werkt. Art °, 2° en 3° en 22.2 Op autosnelwegen en autowegen is het verboden : de dwarsverbindingen te gebruiken; te keren; achteruit te rijden of te rijden in de tegenovergestelde rijrichting. Art ° en 50 Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.

77 Verplichte boorddocumenten
geen kopies

78 Verplichte boorddocumenten
enkel de originele documenten bijhebben IK vanaf 15 jaar rijbewijs Inschrijvingsbewijs tegenwoordig tweedelig verzekeringsdocument gelijkvormigheidsattest GEEN kopie toegelaten

79 Verzekering / inschrijving / keuring
weetjes

80 Aanpassing keuring voor verkoop
vanaf 1 mei 2014 voertuig voor verkoop laten keuren. wanneer een voertuig van titularis verandert, dan mocht dit voertuig ter keuring aangeboden worden met zijn laatst afgeleverde kentekenbewijs of met een commerciële plaat. voortaan mag dit voertuig ook aangeboden worden met een andere kentekenplaat Voorwaarden : de houder ervan moet ook als houder vermeld worden op de aanvraag voor de nieuwe kentekenplaat en het bijbehorende inschrijvingsbewijs bij de kentekenplaat hoort ook steeds het kentekenbewijs of inschrijvingsbewijs

81 Uitzondering gebruik buitenlandse kentekenplaten
vanaf 1 oktober 2014 enkele uitzonderingen op de inschrijvingsverplichting (KB 20 juli 2001) Buitenlandse voertuigen natuurlijke personen die als werknemer voor hun beroep een voertuig ter beschikking krijgen van hun buitenlandse werkgever, alle opdrachthouders die zo’n voertuig ter beschikking krijgen van hun buitenlandse opdrachtgever moeten geen BTW-attest meer in het voertuig aanwezig hebben Een voertuig dat door een buitenlandse titularis gedurende ten hoogste één maand gratis ter beschikking gesteld wordt aan een persoon die in België verblijft, hoeft vanaf nu evenmin ingeschreven te worden. De inschrijvingsvrijstelling geldt nu ook voor een voertuig dat gebruikt wordt door een student die in het buitenland verblijft, maar die in België verblijft om te studeren in een Belgische onderwijsinstelling.

82 Gemotoriseerde rolstoel
verplichte voertuigverzekering ook voor gemotoriseerde rolstoel veelal dezelfde redeneringsfout als bij alcohol verwisselen / mixen wetgevingen wederom geen verwijzingen tussen de twee wetten (KB 01/12/1975 – wegcode en Wet 21/11/1989 – verzekeringswet) dus definitie over voortbewegingstoestel in de wegcode mag niet gebruikt worden om te bepalen of iemand een verzekering nodig heeft voor de verzekeringswet is ook een gemotoriseerde rolstoel een voertuig dat een groene kaart moet kunnen voorleggen art 1 – definitie motorrijtuigen : rij-of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, … worden daarom beschouwd als motorrijtuigen in de zin van de wet : de auto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, tractoren, bromfietsen, moto’s, met een motor aangedreven rolstoelen die door een gehandicapte in het verkeer kunnen worden gebracht, de gemotoriseerde autopetten, …

83 Voornaamste wijzigingen in 2014

84 Gordeldracht bestuurders en passagier van prioritaire voertuigen
vanaf 1 maart 2014 voorheen was het dragen van een gordel voor bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen niet verplicht 'wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt'. Art °voortaan geldt de vrijstelling van het dragen van de veiligheidsgordel enkel voor : de bestuurder van een prioritair voertuig wanneer hij personen vervoert die een potentiële bedreiging vormen of in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de interventie de passagiers van een prioritair voertuig wanneer een persoon die een potentiële bedreiging vormt, wordt vervoerd of in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de interventie of wanneer ze de persoon verzorgen die wordt vervoerd

85 Niet sneller dan 30 km/u op fietswegen en landbouwwegen
vanaf 31 maart 2014 de algemene gedragsregels voor “wegen voorbehouden voor …” worden aangevuld met een verbod om er sneller te rijden dan 30 km/u. (22quinquies.4.) op deze wegen is alleen het verkeer toegestaan van de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool afgebeeld is op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn de prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt op basis van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen of zijn gemachtigde, onder de door hem vastgestelde voorwaarden : de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze wegen de voertuigen van de aanwonenden en van hun leveranciers de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis

86 Ritsen verplicht vanaf 1 maart 2014 art 12bis wegcode : ritsen
de bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook de bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook

87 Gebruik van de pechstrook
vanaf 1 maart 2014 artikel 9.7. Het is verboden op de pechstrook te rijden behalve : 1° voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren 2° voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven Bv. : begrafenisondernemers, verkeersdeskundigen 3° voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven voorwaarde voor 2° en 3° is wel dat ze één of twee oranjegele knipperlichten moeten gebruiken. De lichten moeten op zo'n manier geplaatst zijn dat ze in alle richtingen zichtbaar zijn.

88 Bromfietsen en lichte vierwielers krijgen nummerplaat
vanaf 31 maart 2014 bromfietsen die vanaf 31 maart 2014 in België in het verkeer worden gebracht moeten voortaan ingeschreven zijn. (kentekenplaat) geldt tevens bij herinschrijving (bromfietsen die al in het buitenland waren ingeschreven) de voertuigen krijgen een kentekenplaat, beginnend met de letter ‘S ‘ klasse A begint met S-AAA001 klasse B begint met S-BAA001 lichte auto begint met S-UAA001 lichte moto begint met S-UZA001

89 Nieuwe verkeersborden bebouwde kom F1 en F3
vanaf 1 juni 2015 overgangsperiode loopt af gemeente moet tegen die periode alle borden vervangen hebben zo niet : gevolg voor handhaving oude borden hebben dan immers geen waarde meer en

90 Geldigheid verkeersbord C43 gewijzigd
vanaf 1 maart 2014 Artikel 68 : de legende bij het verkeersbord C43 wijzigt Van 1 maart is het verboden om sneller te rijden dan de aangegeven snelheid vanaf het verkeersbord tot en met het volgende kruispunt of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of van een voetgangerszone aanduidt.

91 Kortparkeren afdwingen met wielklem
Respect voor kortparkeren en betalend parkeren kan afgedwongen worden met een wielklem de Wegverkeerswet ( gecoördineerd op 16 maart 1968) maakt het sedert begin maart 2006 mogelijk om bij bepaalde parkeerovertredingen het voertuig te immobiliseren met een wielklem. de concrete parkeerovertredingen waarbij dit kan toegepast worden (art 27 quinquies - wegcode) het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren in een blauwe zone kaart al dan niet leggen verkeerde aanduiding de eventuele ontheffing op dit schijfgebruik met een gemeentelijke parkeerkaart het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren op parkeerplaatsen waarop een blauwe zone reglementering van kracht is het parkeren op plaatsen met betalend parkeren het parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan houders van een geëigende parkeerkaart het parkeren waarbij de gemeentelijke parkeerkaart vervangen is door elektronisch toezicht

92 de overtredingen die met een wielklem mogen bestraft worden, worden door de federale overheid vastgelegd als de gedepenaliseerde parkeerovertredingen. de wielklem wordt hierbij beschouwd als een dwangmiddel om betaling te bekomen van een belasting of een retributie die geheven werd naar aanleiding van een gedepenaliseerde parkeerovertreding. andere parkeerovertredingen, zoals hinderlijk of gevaarlijk parkeren, onrechtmatig parkeren op plaatsen voor personen met een handicap, niet-naleving van de regels voor het langdurig parkeren, worden niet gepast bevonden om bestraft te worden met een immobilisering van het voertuig. verder is het aan de gewesten om het gebruik van de wielklem te bepalen, het gaat meer bepaald om: de precieze omstandigheden waarin de wielklem kan gebruikt worden de overheid die bevoegd is om de klem te plaatsen de ontvangst van de plaatsings- en verwijderingskosten de permanentie nodig voor het verwijderen van de wielklemmen en de inning van de parkeerbelasting of –retributie de regels voor verwijdering en inbeslagname van het voertuig ingeval van niet-betaling

93 Motorfietsers onduidelijkheden

94 Onduidelijkheden i.v.m. motorfietsers
Provinciale actie motorrijders – motorscreening repressief luik loopt nog van 27 april tot 25 mei 2015 onduidelijkheden inzake : beschermende kledij lichten bestendig branden parkeren van motorfietsen plaats op de rijbaan rijden in de file

95 Motorfiets WAT IS EEN MOTORFIETS ?
wetgever maakt onderscheid tussen motorfiets driewieler met motor (trike) vierwieler met motor (quad) Motorfiets … elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets het komt hierop neer meer dan 50 cm³ sneller dan 45 km/uur kan rijden

96 Driewieler met motor Vierwieler met motor
… elk driewielig motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets en waarvan de maximale ledige massa niet meer dan kg bedraagt. Vierwieler met motor … elk vierwielig motorvoertuig, andere dan die welke als bromfietsen worden beschouwd, met een lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen gebruikt voor het goederenvervoer en met een netto-maximumvermogen van de motor van ten hoogste 15 kW. Voor de elektrische voertuigen geldt die massa zonder de batterijen.

97 PLAATS OP DE RIJBAAN ? algemeen motorfiets (twee wielen) - individueel
verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven motorfiets (twee wielen) - individueel rijbaan niet verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijbaan, voor zover deze slechts opengesteld is in één rijrichting op de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen rijbaan verdeeld in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt het is het geheel van het voertuig, de bestuurder, de passagier en de lading die in aanmerking moeten worden genomen om de plaats van de motorfietser te bepalen

98 PLAATS OP DE RIJBAAN ? de rijbewegingen door de bestuurder van een motorfiets uitgevoerd op het gedeelte van de rijbaan dat hij mag innemen, worden niet als manoeuvres beschouwd en vereisen geen gebruik van de richtingaanwijzers. voorwaarde : de bestuurder mag echter niet de inhaalbewegingen hinderen waarmee achterliggers begonnen zijn.

99 MOTORFIETSERS IN GROEP ?
rijbaan verdeeld in rijstroken motorfietsers die met minstens twee in groep rijden moeten niet achter elkaar rijden mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden met een voldoende veiligheidsafstand onderling rijbaan niet verdeeld in rijstroken niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden

100 IN DE FILE ? motorfietsers die tussen de rijstroken rijden.
wordt niet als inhalen beschouwd sneller rijden tussen twee rijstroken of files dan de voertuigen die stoppen of traag rijden in die rijstroken of files uitzondering : wanneer de in te halen bestuurder stopt voor een oversteekplaats of deze oversteekplaats nadert op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten. voorwaarden niet sneller rijden dan 50 km per uur snelheidsverschil niet meer dan 20 km per uur op autosnelwegen en autowegen moet hij daarenboven tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden

101 PARKEREN ? algemeen : voertuig parkeren op de rijbaan uitzondering :
zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan evenwijdig met rand van de rijbaan, behoudens bijz. plaatsaanleg in één enkele file uitzondering : motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen haaks op de rand van de rijbaan parkeren voorwaarde : binnen de aangeduide parkeermarkering blijven

102 motorfietsen mogen blauwe zone / parkeerschijf
op trottoirs en binnen de bebouwde kom op de verhoogde bermen worden opgesteld voorwaarde : niet hinderen /onveilig maken andere weggebruikers moeten daarbij geen begaanbare strook van 1,50 meter meer vrijlaten blauwe zone / parkeerschijf enkel van toepassing op de auto’s aanhangwagens en motorfietsen ontsnappen dus aan deze voorschriften. in de blauwe zones is het parkeren van deze voertuigen dus niet beperkt

103 BETALEND PARKEREN ? op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten
parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld. er mag meer dan één motorfiets geparkeerd worden binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto = parkeervak slechts één maal betalen parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik = parkeerschijf gebruiken

104 LICHTEN BESTENDIG BRANDEN ?
bromfietsen en motorfietsen die op de openbare weg rijden moeten het dimlicht en het rode achterlicht bestendig gebruiken trikes en quads dus niet !

105 BESCHERMENDE KLEDIJ ? beschermende kledij
enkel bestuurders en passagiers van motorfietsen) handschoenen handen volledig beschermen (geen wielerhandschoenen, …) een jas met lange mouwen een lange broek of een overall, laarzen of bottines die de enkels beschermen dus niet van toepassing voor bestuurders en passagiers van trikes en quads !

106 GEEN BESCHERMENDE KLEDIJ ?
mogelijke gevolgen? bestuurders en passagiers (die geen beschermende kledij dragen) riskeren een PV / OI de motor moet ook aan de kant blijven staan, totdat de betrokkenen de verplichte outfit hebben aangetrokken ook de verzekeringsmaatschappij kan het de bestuurder moeilijk maken. Ze kan beslissen om een deel van de schade niet te vergoeden als mengeen beschermende kledij droeg

107 MOTORFIETS IN PANNE ? Opgelet :
men blijft bestuurder, ook al duwt men het voertuig voort dus … helm op volledige beschermende kledij aan

108 Kinderzitjes Geregeld vragen hierover

109 Waarom dit onderwerp ? Scholen en burgers stellen geregeld vragen i.v.m. kinderzitjes Wanneer moet een kind in een kinderzitje en wanneer in een verhogingsstoeltje (gewicht, grootte, …) Moet ik ook kinderzitjes hebben voor kinderen die ik sporadisch meeneem Mag mijn kind vooraan in de auto zitten

110 Algemene regel Wanneer kinderbeveiligingssysteem ?
voor kinderen (jonger dan 18 jaar) en kleiner dan 1,35m - in aangepast kinderbeveiligingssysteem kinderen van 1,35m of groter moeten de veiligheidsgordel dragen Concreet is het verplicht om : kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun). Voertuigen (voorin en achterin) uitgerust met veiligheidsgordels  kinderen kleiner dan 1,35m - kinderbeveiligingssysteem verplicht kinderen van 1,35m en groter  - kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht Voertuigen (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels  kinderen onder 3 jaar mogen niet worden vervoerd kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m  moeten achterin worden vervoerd

111 Uitzonderingen Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn: een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt   In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuur

112 Uitzonderingen De algemene regel is niet van toepassing in:
taxi’s voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend autobussen en autocars In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

113 Soorten kinderbeveiligingssystemen
Boete = 165 euro Soorten kinderbeveiligingssystemen Babyzitje tegen de rijrichting in = Groep 0+ (gehomologeerd voor 0-13 kg) Kinderzitje in de rijrichting = Groep 1 (gehomologeerd voor 9-18 kg) Verhogingskussen = Groepen 2- 3 (gehomologeerd voor kg) Elk bevestigingssysteem dat verkocht wordt, moet een ECE label dragen (een cirkel met "E" gevolgd door een cijfer) voldoen aan de normen R44/03 of R44/04.

114


Download ppt "Voortgezette vorming verkeer"

Verwante presentaties


Ads door Google