De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak jongeren PrO/VSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak jongeren PrO/VSO"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak jongeren PrO/VSO
Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en netwerkpartners

2 ARBEIDSMARKTPROGRAMMA NOORDOOST BRABANT WERKT!
´t werktverband SAMEN STERK VOOR JONGEREN VSO, PRO, VMBO EN ENTREEOPLEIDING Onderdeel van AGRIFOOD CAPITAL ARBEIDSMARKTPROGRAMMA NOORDOOST BRABANT WERKT! “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

3 ´t werktverband SAMEN STERK VOOR JONGEREN VSO, PRO, VMBO EN ENTREEOPLEIDING
KORT KENNISMAKEN! Carl de Meester Programmamanager Jeugd ´s-Hertogenbosch Hanneke Rijkers Adjunct directeur HUB Noordbrabant Ruby de Jong Projectleider Kwetsbare jongeren

4 Fasen ontwikkeling ‘t WerkTverband: WERKSCHOOL > DECENTRALISATIES > ONTWIKKELINGEN ONDERWIJS > WERKTVERBAND EFFECTIVITEIT DAADWERKELIJK SAMENWERKEN INITIATIEF NEMEN ONTDEKKEN DOOR TE DOEN GEZAMENLIJK RICHTING BEPALEN TIJD

5 AMBITIE “ALLE JONGEREN DIE UITSTROMEN VAN VSO, PRO, VMBO, ENTREEOPLEIDING EN UITVALLERS VAN MBO 2 IN DE REGIO NOORDOOST BRABANT GAAN NAAR VERVOLGONDERWIJS, HEBBEN EEN DUURZAME WERKPLEK, EEN PASSENDE DAGBESTEDING OF ZITTEN IN EEN TOELEIDINGSTRAJECT.”

6 Werkstructuur Arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!
Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid Werkgevers in the lead! Strategisch overleg (regionaal) Agenda VSV en Kwetsbare jongeren Tactisch overleg (sub regionaal) Werkgroep Arbeidstoeleiding OOGO Directeuren - Beleidsmedewerkers Tactisch overleg (sub regionaal) Werkgroep Arbeidstoeleiding OOGO Directeuren - Beleidsmedewerkers Operationeel overleg (sub regionaal) Stage coördinatoren & Jongerenconsulent Operationeel overleg (sub regionaal) Stage coördinatoren & Jongerenconsulent

7 Samenwerkingsperspectief vanuit VSO
Aanpak onderwijs Arbeidstoeleiding en plaatsing Zorg en aandacht UWV versus gemeenten Doelgroepenkennis versus onbekendheid Beperking versus Bezuiniging En nu?

8 SAMENWERKING VANUIT DE GEMEENTE
CASUISTIEK BESPREKING BINNEN SMT VOOR BEWUSTWORDING NIEUWE DOELGROEP COMMUNICATIE EN INFORMATIE VANUIT GEMEENTE NAAR SCHOLEN EN ANDERSOM WERKBEZOEKEN VANUIT GEMEENTE OP SCHOOL EN VANUIT ONDERWIJS BIJ GEMEENTE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OP SCHOLEN AAN DOCENTEN, BEGELEIDERS EN OUDERS AANSCHUIVEN BIJ UITSTROOMGESPREKKEN DOOR TEAM DIAGNOSE: LOONWAARDEMETING EN LOONKOSTENSUBSIDIE AL TIJDENS STAGE ZODAT JONGEREN NIET IN DE UITKERING KOMT BEOORDELING VERDERE AANPAK EN DOORVERWIJZING NAAR WERKCONSULENTEN EN JOBCOACH

9 PLAN VAN AANPAK KWETSBARE JONGEREN
EXTRA FINANCIERING IN SAMENWERKING MET AFDELING OAP EXTRA WERKERVARINGSPLEKKEN EXTRA STAGEPLEKKEN VOOR JONGEREN DIE NOG OP SCHOOLZITTEN EXTRA INZET JOBCOACHING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING IN SAMENWERKING MET ONDERWIJS SAMENWERKINGSAFSPRAKEN MET ONDERWIJS

10 INTERN PROCES INFORMATIE BIJ DE BESLISBOOM ( OVERZICHTSLIJST VAN ALLE VSO/PRO SCHOLEN) ZODAT JONGERE METEEN GEKOPPELD WORDT AAN JUISTE WERKCONSULENT EENDUIDIG OVERDRACHTSFORMULIER ( REGIONAAL) KORTE COMMUNICATIELIJNEN/JUISTE CONTACTPERSONEN SPECIFIEKE WERKCONSULENTEN VOOR DOELGROEP QUICKSCAN (LOONWAARDEMETING) EN JUISTE DIENSTVERLENING SAMENWERKING MET SOCIALE WIJKTEAMS/T.O.M. KENNISGROEP :VOOR JONGEREN DIE NIET BINNEN DE REGULIERE DIENSTVERLENING VALLEN

11 Knelpunten Veel partijen aan tafel. Er is tijd nodig om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en goede communicatielijnen te ontwikkelen. Alle partijen direct aan tafel in plaats van vertegenwoordiging. 2 sub regio’s met eigen structuren. Verschillen in behoeften en verwachtingen concretisering bij partners. (o.a. tempo) Wet en regelgeving gaat langzaam waardoor concrete afspraken moeten wachten. Transities gepaard met bezuinigingen.

12 Resultaten Kennisdeling en samenwerking binnen onderwijs en tussen onderwijs en gemeenten voor optimale uitstroom arbeidsmarkt Gemeente is partner aan tafel bij de uitstroomgesprekken van jongeren waar school geen directe oplossing voor heeft. Gezamenlijk aanpak gemeente en onderwijs laat 1e plaatsingen op de arbeidsmarkt zien. Pilot jongeren PRO en Entree in de samenwerking met Gemeente (Sociale dienst) om richting arbeidsmarkt te gaan Samenwerking ESF 2014 – 2020, 1e tranche is ingediend en biedt een platform voor kennisuitwisseling PRO en VSO. Gemeente deelt vacatures met onderwijs Onderwijs deelt onderling stage netwerk

13 Resultaten Kwetsbare jongeren op de agenda en in de meeste gemeenten zijn jongeren vanaf 2015 prioritaire doelgroep Samenwerking Gemeente/VSO/PRO/Entree is gremium voor afspraken en is als dusdanig opgenomen in Functioneel Ontwerp Werkbedrijf Lokale kennisgroep in ´s-Hertogenbosch en Oss Verkennende gesprekken tussen onderwijs en gemeenten om met gesloten beurzen samen te werken voor de kwetsbare doelgroep (Oplossingsgericht werken!)

14 Daadwerkelijk samenwerken

15 Verankeren samenwerking – doelen 2015
Vastleggen definitieve werkstructuur strategisch en tactisch niveau (Sub) regionale samenwerking onderwijs – gemeenten stevig verankeren in de dagelijkse gang van zaken Regionale afspraken tussen gemeenten, onderwijs en UWV vast leggen in een samenwerkingsovereenkomst met koppeling naar kamerplan kwetsbare jongeren Speerpunten 2016 – 2020 voor sluitende aanpak onderwijs – passende vervolgstap jongere Leemtes inzichtelijk maken ten aanzien van kwetsbare jongeren middels een interventiesubsidie en projectleider kwetsbare jongeren als aanspreekpunt in de regio Afspraken over alle kwetsbare jongeren in beeld tussen de 16 – 27 jaar en inzet op lokale uniforme dienstverlening voor deze doelgroep en werkgevers

16 VRAGEN?

17 info@samenvoordeklant.nl ProgrammaraadJournaal
ProgrammaraadJournaal


Download ppt "Aanpak jongeren PrO/VSO"

Verwante presentaties


Ads door Google