De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 28 juni 2015 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.F. Ezinga (NGK Westbroek) Ouderling:C.M. Visser Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 28 juni 2015 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.F. Ezinga (NGK Westbroek) Ouderling:C.M. Visser Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 28 juni 2015 morgendienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.F. Ezinga (NGK Westbroek) Ouderling:C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 65: 5 en 6 Stil gebed, votum en groet Gezang 463: 1, 2 en 3 Schuldbelijdenis – vrijspraak - gebod Gezang 474: 1 en 3 Gebed Schriftlezing: Matteüs 14: 13 - 21 Psalm 105: 1 en 15 De kinderen gaan naar de bijbelklas

4 4 Orde van de dienst - 2 Preek Gezang 479: 1, 2 en 4 Gebeden De kinderen komen terug Afscheid van de bijbelklas Filmpje bijbelklaskamp Collectes: emeritikas en kerk Gezang 308: 1, 2 en 3 Zegen Gemeenteberaad

5 Olle van Nieuwenhuizen is op 25 juni geboren 5

6 6

7 Welkom en mededelingen 7

8 Psalm 65: 5 en 6 5 Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week. Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan; zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan. 8

9 Psalm 65: 5 en 6 6 Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd. De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond. Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond. 9

10 Stil gebed Votum en groet 10

11 Gezang 463: 1, 2 en 3 1 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld. 11

12 Gezang 463: 1, 2 en 3 2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee. 12

13 Gezang 463: 1, 2 en 3 3 O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond. 13

14 14 Schuldbelijdenis Vrijspraak Wet

15 Gezang 474: 1 en 3 1 God roept ons, broeders, tot de daad; zijn werk wacht, treedt dan aan en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan. Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint die waagt, en wie zich zelve geven wil door 't donker vlammen draagt. 15

16 Gezang 474: 1 en 3 3 God roept, en wat de mensen scheidt dat zij geen scheiding meer; zijn liefde houd’ ons allen saam en samen met de Heer. Want wat er in de wereld woed', toch is het God die wint en in een elk die Hem behoort het nieuwe rijk begint. 16

17 Gebed 17

18 18 Schriftlezing Matteüs 14: 13 – 21 uit de Nieuwe Bijbelvertaling door Judith van den Bogaard.

19 Matteüs 14 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof 13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. 19

20 15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 20

21 19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21

22 21 Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. 22

23 Psalm 105: 1 en 15 1 Looft God den H EER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den H EER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 23

24 Psalm 105: 1 en 15 15 God gaf een wolk die hen geleidde, een vuur in 't duister aan hun zijde. Zo trokken zij in vrede voort, en steeds heeft God hun wens verhoord. Hij zond hun kwakkels in de nood, en uit de hemel hemels brood. 24

25 25 De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het onderwerp daar is: Paulus wordt gearresteerd, naar Handelingen 21:27 - 22:22

26 Preek 26

27 Gezang 479: 1, 2 en 4 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, d’ onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 27

28 Gezang 479: 1, 2 en 4 2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam. 28

29 Gezang 479: 1, 2 en 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. 29

30 Gebeden 30

31 31 De kinderen komen terug. Afscheid van Eunice, Heidi en Steven. Filmpje van het bijbelklaskamp. N.B.1 Het filmpje wordt niet in deze versie opgenomen.

32 32 Collectes: 1.Emeritikas 2.Kerk Deputaten emeritikas verzorgen de pensioenen van de CG predikanten.

33 Gezang 308: 1, 2 en 3 1 In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn woord. 33

34 Gezang 308: 1, 2 en 3 2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samenbindt. 34

35 Gezang 308: 1, 2 en 3 3 Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie g’ ook zijt wie onze Vader dient als kind, is Christus toegewijd. 35

36 36 Zegen te beantwoorden met

37 37 Vanmiddag begint de dienst om 16.30 uur. Voorganger: ds. A. Jansen van Woerden. De dienst is in dit kerkgebouw. Nu is er gemeenteberaad en koffie.


Download ppt "1 Zondag 28 juni 2015 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.F. Ezinga (NGK Westbroek) Ouderling:C.M. Visser Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google