De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Israël's herstel... Deuteronomium 30:1-10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Israël's herstel... Deuteronomium 30:1-10."— Transcript van de presentatie:

1 Israël's herstel... Deuteronomium 30:1-10

2 Deuteronomium 28+29 Gerizim Ebal

3 15. indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God (
indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God (...) dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen: Deuteronomium 28

4 64 De HERE zal u verstrooien onder alle natien van het ene einde der aarde tot het andere.
Deuteronomium 28

5 65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Deuteronomium 28

6 Deuteronomium 29:29 Deut.28+29: verstrooid onder de volken
Deut. 30: Israël's herstel

7 29 De VERBORGEN DINGEN zijn voor de HERE, onze God, maar DE GEOPENBAARDE zijn voor ons (=Israël) en onze kinderen... Deuteronomium 29

8 1 Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb...

9 1 ... en gij dit ter harte neemt te midden van alle volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verdreven heeft,

10 2 en wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel –

11 3 DAN zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen ...

12 3 ... Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft. Letterlijk: "Hij zal wederkeren en u bijeenbrengen"

13 drie keer 'TERUGKEER' (> tesjoewah)
1. "wanneer gij u tot de HERE bekeert..." 2. "in uw lot een keer brengen..." 3. "Hij zal wederkeren en u bijeenbrengen..."

14 4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen;

15 34 Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ezechiël 20

16 35 Ik zal u brengen NAAR DE WOESTIJN der volken en daar met u in het gericht treden, VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT. Ezechiël 20

17 Matteüs 24

18 29 Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden (...)
30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel ... Matteüs 24

19 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen ZIJN UITVERKORENEN verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Matteüs 24

20 5 de HERE, uw God, zal u BRENGEN naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het BEZITTEN en Hij zal u WELDOEN en u talrijker maken dan uw vaderen.

21

22 HET JOODSE ONDERWIJS WAS ALTIJD GEKANT TEGEN ZIONISME

23 TORAH-GETROUWE JODEN ZULLEN NOOIT DE ZIONISTISCHE BEZETTING VAN HET HEILIGE LAND ERKENNEN

24 ZIONSME IS DE OORZAAK VAN HET BLOEDVERGIETEN IN HET MIDDEN OOSTEN

25 HET EINDE VAN ZIONISME = VREDE

26 6 En de HERE, uw God, zal uw hart en het HART van uw nakroost BESNIJDEN...

27 15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart...
2 Korinthe 3

28 16 maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen.
2 Korinthe 3

29 6 ... zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel...
Gij ZULT de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6

30 6 ... opdat gij LEEFT. 15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun AANNEMING anders wezen dan LEVEN UIT DE DODEN? Romeinen 11

31 8 Gij zult weer naar de stem des HEREN luisteren en al zijn geboden volbrengen, die ik u heden opleg.

32 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Jeremia 31

33 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij VERBROKEN hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. Jeremia 31

34 33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet IN HUN BINNENSTE leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Jeremia 31

35 9 De HERE, uw God, zal u in overvloed het goede schenken ...

36 9 ... bij al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de HERE zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals Hij behagen had in uw vaderen – Letterlijk: "... weerkeren om behagen ..."

37 10 wanneer gij naar de stem van de HERE, uw God, luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan; wanneer gij u tot de HERE, uw God, bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel.


Download ppt "Israël's herstel... Deuteronomium 30:1-10."

Verwante presentaties


Ads door Google