De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exodus 13:21-22 21 De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exodus 13:21-22 21 De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Exodus 13:21-22 21 De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. 22 Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.

3

4 Exodus 14:19-20 19 Toen verliet de Engel Gods, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. 20 Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht.

5 Exodus 33:9-10 9 Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en Hij sprak met Mozes. 10 Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent.

6

7

8 Jozua 3:1-3 1 Toen stond Jozua des morgens vroeg op, en hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, waar zij overnachtten, voordat zij overtrokken. 2 Na verloop van drie dagen gingen de opzieners de legerplaats door. 3 En zij gaven het volk dit bevel: Zodra gij de ark des verbonds van de Here, uw God, ziet en de levitische priesters, die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aan trekken.

9 Jozua 1:2-5 2 Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal. 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik u, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. … 5 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

10

11 twee tijdperken Een woestijntijd – woestijnzegen – Gods tegenwoordigheid (wolk, vuur) – Gods voorziening (kwakkels, manna) Daarna een nieuwe tijd – Openbaring uit periode daarvoor is gids – Maar het ziet er heeeeeeel anders uit!

12 Nieuwe tijden, nieuwe zalving Orthodoxen zouden zeggen: Wachten op de wolk, lijkt geestelijk Maar er is een nieuwe openbaring – Nu volg je de ark (in de ark zit erfenis woestijntijd) – Nu eten van het land Dat levert een hele nieuwe dynamiek Nu in afhankelijkheid in aktie

13 Hoe reageer je Leren van je geschiedenis: Wat is de Heer nu aan het doen – Wat is er nu te leren (hoe de Vader spreekt)? – Wat is er nu aan voorziening (manna, kwakkels)? Wanneer kom je in een nieuw seizoen? – Let op de Jordaan (overgang naar de belofte) – Let op het spreken van God (wolkkolom of 1 op 1)

14 Vreemd vuur & vurigheid

15

16 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN, hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des HEREN. En Mozes zei tot Aäron: Dit is het, wat de HERE gesproken heeft: aan degenen die Mij het naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken. Lev.10:1-3 Aaron’s zonen

17 Mozes en Aäron gingen in de tent der samenkomst, en toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk, en de heerlijkheid des HEREN verscheen aan het gehele volk. En er ging vuur uit van de HERE en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vet-stukken; toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Lev.10:23-24 Nadab en Abihu handelden uit … Gevaar van onafhankelijkheid (ik weet het beter) Wat is geboden…

18 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (Ef. 4:30 HSV) λυπ έ ω (lypeō) = to distress cause grief, grieve, (make) sorry Wat is geboden…

19

20


Download ppt "Exodus 13:21-22 21 De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten,"

Verwante presentaties


Ads door Google