De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© IDEWE. Confidential. 1 Wat brengt de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s ? Peter Decavele 24 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© IDEWE. Confidential. 1 Wat brengt de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s ? Peter Decavele 24 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 © IDEWE. Confidential. 1 Wat brengt de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s ? Peter Decavele 24 april 2015

2 © IDEWE. Confidential. Inhoud 1. De nieuwe wetgeving inzake psychosociale risico’s 2. Van risicoanalyse tot een psychosociaal welzijnsbeleid

3 © IDEWE. Confidential. Psychosociale risico’s De kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden NIEU W

4 © IDEWE. Confidential. « De nieuwe wetgeving vermijdt het culpabiliseren, maar responsabiliseert iedereen in de onderneming om een werksfeer op te bouwen waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, en graag gaan werken. » Monica de Coninck minister van werk

5 © IDEWE. Confidential. 5 Actueel wetgevend kader … Wet van 28 februari 2014 Aanvulling wet 4 augustus 1996 betreffende welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk wat preventie van psychosociale risico’s betreft, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk KB 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft

6 © IDEWE. Confidential. 6 Vanaf wanneer van toepassing … ? Van toepassing vanaf 1 september 2014: - Wet en KB en de nieuwe procedures Moet in orde zijn vanaf 1 maart 2015: - Aanpassing van het AR (arbeidsreglement) Moet in orde zijn vanaf 2016 -Jaarverslag ivm de gegevens over 2015

7 © IDEWE. Confidential. Sensibilisatie cpbw Sensibilisatie hiërarchische lijn en personeel Arbeidsreglement aanpassen Opleiding / bijscholing vertrouwenspersoon Globale risicoanalyse (psychosociale aspecten) => maatregelen Jaaractieplan / Globaal preventieplan aanpassen (o.a. jaarlijkse evaluatie) To do’s

8 © IDEWE. Confidential. NIEUW INHOUD NIEUW WETGEVEND KADER 1.Verbreding terminologie en definities 2.Globale aanpak preventie psychosociale risico’s 3.RA van de specifieke arbeidssituatie 4.Soorten interventies 5.Meedelen en bewaren van dossiers 6.Rollen 7.Vertrouwenspersoon 8.Beroep doen op Toezicht Welzijn op het Werk 9.Bescherming tegen represailles 10.Strengere straffen bij ernstige feiten OGG 11.Jaarverslag en arbeidsreglement 12.Visie Idewe

9 © IDEWE. Confidential. Het preventiedomein = “psychosociale aspecten van het werk” in plaats van “psychosociale belasting” Van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk naar … preventie van psychosociale risico’s op het werk Uitbreiding van hoofdstuk Vbis naar psychosociale risico’s NIEUW 1. Verbreding terminologie en definities

10 © IDEWE. Confidential. Definitie psychosociale risico’s = Kans dat 1 of meerdere werknemers psychische schade ondervinden, eventueel met lichamelijke schade Door blootstelling aan elementen: - Arbeidsorganisatie - Arbeidsinhoud - Arbeidsvoorwaarden - Arbeidsomstandigheden - Interpersoonlijke relaties op het werk => met objectief gevaar => waarop werkgever impact heeft Doel = concept duidelijk maken om preventie van deze risico’s te verbeteren en te benadrukken dat psychosociale risico’s meer zijn dan risico op OGGW

11 © IDEWE. Confidential. Arbeidsorganisatie: Organisatiestructuur Wijze van taakverdeling Werkprocedures Beheersinstrumenten Managementstijl Algemeen beleid van de onderneming

12 © IDEWE. Confidential. Arbeidsinhoud: Complexiteit en variatie aan taken Emotionele belasting Psychische belasting Lichamelijke belasting Duidelijkheid van taken

13 © IDEWE. Confidential. Arbeidsvoorwaarden: Aard van de overeenkomst Type werkrooster (nachtarbeid, ploegen, atypische uren) Opleidingsmogelijkheden Loopbaanbeheer Evaluatieprocedures

14 © IDEWE. Confidential. Arbeidsomstandigheden: = materiële omgeving Inrichting van de arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Lawaai Verlichting Gebruikte stoffen Werkhoudingen

15 © IDEWE. Confidential. Arbeidsrelaties: = interpersoonlijke relaties Interne relaties (tussen wn’ers, directe chef, met HL) Relaties met derden Mogelijkheden tot contact Communicatie Kwaliteit van de relaties (samenwerking, integratie)

16 © IDEWE. Confidential. Aanpassingen term ‘Pesten’ - Onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen - Precisering discriminatiegronden : Leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderexpressie en genderidentiteit NIEUW Doel = duidelijk maken dat verschillende gedragingen op zich niet onrechtmatig zijn, maar samengenomen wel een onrechtmatig karakter kunnen hebben

17 © IDEWE. Confidential. Informele fase = informele psychosociale interventie Met redenen omklede klacht = verzoek tot formele psychosociale interventie Klager wordt verzoeker = werknemer die meent schade te ondervinden Aangeklaagde = andere betrokken partij of aangeklaagde bij OGGW Alleen term “klacht” vanaf procedure via TWW NIEUW “Klachten” / “Klager” vermeden

18 © IDEWE. Confidential. 3 mogelijke invalshoeken: NIEU W 2. Globale aanpak preventie psychosociale risico’s Globale RA PsyRA Psy Spec Arbeidssituatie Interventieverzoeken Aanvraag door: -Werkgever -Met PAPA (indien complex) Aanvraag door: -Werkgever -Leidinggevende -1/3 CPBW Aanvraag door: - “Verzoeker” (vroegere klager)

19 © IDEWE. Confidential. Identificatie en evaluatie van situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s (stress, burnout, conflicten, oggw, …) => in globale risicoanalyse a priori: Uitvoering door werkgever met medewerking van werknemers met externe Paps indien complex NIEU W 2. Globale aanpak preventie psychosociale risico’s

20 © IDEWE. Confidential. => WG vraagt advies aan PAPS (indien betrokken) => WG neemt nodige preventiemaatregelen: - Algemene preventiebeginselen - Impact op gevaar - Risico’s voorkomen, schade voorkomen&beperken - Materiële en organisatorische maatregelen - Specifieke maatregelen in verband met derden - Verplichtingen hiërarchische lijn - Info en opleiding werknemers en info comité

21 © IDEWE. Confidential. - op initiatief van werkgever - op vraag van leidinggevende - op vraag van 1/3 werknemers in CPBW Uitvoering door werkgever met medewerking van werknemers met externe Paps indien complex NIEU W 3. RA van de specifieke arbeidssituatie

22 © IDEWE. Confidential. Werkgever informeert over resultaten aan - verzoeker - betrokken preventieadviseurs en - al wie werkgever nuttig acht =>WG vraagt advies aan PAPS (indien betrokken) => WG neemt nodige preventiemaatregelen: Collectief en individueel (prev. hierarchie)

23 © IDEWE. Confidential. Communicatie aan comité over risicoanalyse Werkgever deelt resultaten algemene RA en evaluatie mee aan comité en vraagt advies over collectieve maatregelen aan comité Werkgever stelt comité in kennis van RA van specifieke arbeidssituatie Werkgever deelt minstens 1 x per jaar geheel van voorstellen tot collectieve preventiemaatregelen mee om herhaling te voorkomen en vraagt het advies van het comité over deze voorstellen

24 © IDEWE. Confidential. Communicatie aan comité over verzoeken Werkgever deelt document mee over de risicosituatie die verzoeker omschrijft Werkgever vraagt advies over wijze waarop verzoek zal behandeld worden Werkgever deelt resultaten mee van de RA die uitsluitend anonieme gegevens bevatten Werkgever vraagt hun advies over de gevolgen die aan verzoek worden gegeven

25 © IDEWE. Confidential. Communicatie werkgever over beslissing Binnen de 3 maanden vanaf mededeling; - Aan Paps die verzoeker op hoogte brengt - Aan IPA - Aan Comité of vakbondsafvaardiging Indien RA van de specifieke arbeidssituatie: termijn van 3 maanden kan 1 x verlengd worden met 3 maanden

26 © IDEWE. Confidential. Jaarlijkse evaluatie van het beleid: - Door werkgever (met externe PAPS) indien complex - Houdt rekening met: - Verzoek risicoanalyse specifieke arbeidssituatie - Verzoek formele psychosociale interventie - Informatie van de arbeidsgeneesheer - Conclusies van incidenten bij herhaling en voorwerp van informele psychosociale interventie - Feiten door derden - Input jaarverslag

27 © IDEWE. Confidential. Doet geen afbreuk aan mogelijkheid om beroep te doen op wg, HL, CPBW, … 4.1. Informele “psychosociale interventie” 4.2. a) Formele “psychosociale interventie” b) Formele “psychosociale interventie” OGGW Paps of VP hoort verzoeker binnen de 10 kalenderdagen NIEU W 4. Soorten interventies

28 © IDEWE. Confidential. Fase voorafgaand aan verzoek

29 © IDEWE. Confidential. 1 e contact Horen van de Wn + Informatie over interventie door PAPS of VP Keuze voor de INFORMELE weg Gesprekken Interventie bij een derde Verzoening tussen de betrokken personen Bij de VP of PAPS 10 kalenderdagen Werknemer maakt keuze omtrent type interventie: “op INFORMELE wijze zoeken naar oplossing” door verzoeker en PAPS/VP

30 © IDEWE. Confidential. 1 e contact Horen van de Wn + Informatie over interventie door PAPS of VP Keuze voor de INFORMELE weg Gesprekken Interventie bij een derde Verzoening tussen de betrokken personen Keuze voor de FORMELE weg Fase van de indiening van het verzoek 1)Verplicht persoonlijk onderhoud 2)Indiening van het document 3)In ontvangst- name Weigering Aanvaarding Bij de VP of PAPS Bij de PAPS Bij mislukking 10 kalenderdagen Werknemer maakt keuze omtrent type interventie: “werknemer vraagt aan werkgever gepaste collectieve en individuele maatregelen”

31 © IDEWE. Confidential. 1 e contact Horen van de Wn + Informatie over interventie door PAPS of VP Keuze voor de INFORMELE weg Gesprekken Interventie bij een derde Verzoening tussen de betrokken personen Keuze voor de FORMELE weg Fase van de indiening van het verzoek 1)Verplicht persoonlijk onderhoud 2)Indiening van het document 3)In ontvangst- name VERZOEK MET COLLECTIEF KARAKTER VRZOEK MET INDIVIDUEEL KARAKTER + GEWELD, PESTERIJEN, OSGW Weigering Aanvaarding Bij de VP of PAPS Bij de PAPS Bij mislukking 10 kalenderdagen Indiening verzoek: Document Gedateerd en ondertekend Beschrijving van probleem Verzoek aan werkgever om passende maatregelen te treffen Bezorgd aan PAPS Weigering door PAPS als “Situatie kennelijk geen psychosociale risico’s/OGGW inhoudt” => Kennisgeving binnen 10 kalenderdagen

32 © IDEWE. Confidential. + Voorstellen bewarende maatregelen 1 e contact Horen van de Wn + Informatie over interventie door PAPA of VP (of IPA) Gesprekken Interventie bij een derde Verzoening tussen de betrokken personen Fase van de indiening van het verzoek 1)Verplicht persoonlijk onderhoud 2)Indiening van het document 3)Inontvangst- name VERZOEK MET COLLECTIEF KARAKTER Wg voert geen risicoanalyse uit samen met de werk- nemers en de PAPA Wg beslist geen maatregelen te nemen VERZOEK MET INDIVIDUEEL KARAKTER + GEWELD, PESTERIJEN, OSGW VERZOEK MET INDIVIDUEEL KARAKTER + GEWELD, PESTERIJEN, OSGW PAPA informeert Wg + informatie mbt bescherming Analyse door PAPA + Informatie mbt bescherming getuigen Mede- deling advies en infor- meren van de par- tijen Wg deelt beslissing mee + Eventueel beroep op TWW door PAPA Weigering Aanvaarding Indien nodig: PAPA stelt maatregelen voor om een ernstige aantasting van de gezondheid van de Wn te voorkomen Wg voert een risicoanalyse uit samen met de werk- nemers en de PAPA Indien Comité of vakbond: verplicht overleg Wg brengt Wn op hoogte van individ maatr Bij de VP of PAPA Bij de PAPA Bij mislukking Wg neemt geen beslissing Volgens Wn: maatregelen zijn niet aangepast Volgens Wn: maatregelen zijn aangepast Wg beslist geen maatregelen te nemen Wg neemt geen beslissing Volgens Wn: maatregelen zijn niet aangepast Beroep bij TWW mogelijk Einde Keuze voor de INFORMELE weg Keuze voor de FORMELE weg VERZOEK TOT PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR DE WERKNEMER

33 © IDEWE. Confidential. Informatie uitwisselen = beperkt Beroepsgeheim en bescherming privacy! - Kopie van advies van de PAPS - TWW AG en paps: - Gedeeld beroepsgeheim opengetrokken mits toestemming: - Kunnen info uitwisselen die naar hun mening noodzakelijk is opdat geschikte maatregelen getroffen zouden worden ! - Advies formele interventie meedelen a AG m akkoord werknemer NIEUW 5. Meedelen info en bewaren dossier

34 © IDEWE. Confidential. Bewaren door PAPS - 20 jaar vanaf indiening van het verzoek - Ter beschikking van de inspectie TWW - Verklaringen mogen door TWW enkel mee- gedeeld worden aan openbaar ministerie indien gevraagd en betrokkene akkoord - Regeling dossieroverdracht bij wijziging EDPBW NIEUW 5. Meedelen info en bewaren dossier:

35 © IDEWE. Confidential. Partners: Partners: Werkgever Werknemer CPBW PAPS Vertrouwenspersoon IPA Arbeidsgeneesheer 6. Rollen

36 © IDEWE. Confidential. Informatieuitwisseling met Arbeidsgeneesheer - Aan WG: & PAPS nuttige info meedelen voor preventiebeleid (jaarlijks) - Werknemer informeren over mogelijkheid interventie door PAPS of VP - Mits akkoord van werknemer - Kan zelf de PAPS informeren - Overleg met PAPS 6. Rollen

37 © IDEWE. Confidential. = bevoegd voor alle psychosociale risico’s = enkel voor informeel luik = gebonden aan beroepsgeheim = Functieinhoud ? Verplicht ? = bevoegd voor alle psychosociale risico’s = enkel voor informeel luik = gebonden aan beroepsgeheim = verplicht (voor WG) bij verzoek v alle wns in CPBW Ten minste één van de VP’s moet intern zijn NIEUW 7. Vertrouwenspersoon

38 © IDEWE. Confidential. Wie mag vertrouwenspersoon zijn ? (wel Paps) - Wie mag vertrouwenspersoon zijn ? ✔ Geen directie/hogere LG ✔ Geen vakbondsafvaardiging ✔ Kan geen verzoek tot formele interventie ontvangen (wel Paps) Verwijdering uit functie: - Op initiatief v werkgever na akkoord alle wns in CPBW - Op initiatief v alle wns in CPBW na akkoord werkgever NIEUW 7. Vertrouwenspersoon

39 © IDEWE. Confidential. ✔ IPA neemt informerende bevoegdheid op van VP - indien er geen VP is aangesteld en - de PAPS extern is ✔ IPA kan integrale rol VP opnemen behalve - in ondernemingen met minder dan 20 WN’s waar WP=IPA - IPA zelf niet wil of - CPBW niet akkoord gaat NIEUW 7. Vertrouwenspersoon

40 © IDEWE. Confidential. - Binnen 2 jaar beschikken over nodige vaardigheden en kennis - Verplichte opleiding in 4 modules (30 u) in 2 jaar 3 uur : wettelijk kader over rol en statuut VP 3 uur : psychosociale risico’s op het werk 6 uur : gesprekstechnieken 18 uur : psychosociale interventie: beheersen van probleemsituaties + supervisie minstens 1 x per jaar - Aangesteld vóór KB die opleiding gevolgd hebben = OK - Aangesteld vóór KB zonder opleiding = OK als 5 jaar nuttige ervaring NIEUW 7. Vertrouwenspersoon

41 © IDEWE. Confidential. PAPS moet beroep doen op TWW 1° als werkgever de nodige bewarende maatregelen niet treft; 2° als paps, nadat hij zijn advies heeft verstrekt, vaststelt dat werkgever geen (geschikte) maatregelen treft en dat: => er ernstig en onmiddellijk gevaar voor wn is; => aangeklaagde werkgever of hogere leidinggevende is NIEUW 8. Beroep doen op Toezicht Welzijn

42 © IDEWE. Confidential. 1° WN die verzoek tot formele interventie OGGW indient 2° Bescherming onder strikte voorwaarden indien klacht bij TWW: - als geen PAPS aangeduid - als wg geen procedures voorzien heeft - als verzoek formele OGGW bij Paps volgens wn niet tot einde feiten leidde - als procedure volgens werknemer niet wettig werd toegepast ! 3° werknemer die klacht indient bij politie, OM of onderz.rechter - als: zie redenen bij punt 2° + als de interne procedure niet is geschikt gelet op de ernst van de feiten 4° bij instelling rechtsvordering 5° getuige ikv formele interventie OGGW 9. Bescherming tegen represailles Verruimd met verbod om onrechtmatige maatregelen te treffen na beëindiging van arbeidsverhouding.

43 © IDEWE. Confidential. Vergoeding materiële & morele schade verschuldigd door dader: - Hetzij werkelijk geleden schade - omvang aan te tonen door slachtoffer - Hetzij een forfaitair bedrag: - 3 maanden Brutoloon of: - 6 maanden Brutoloon: - Indien feiten van discriminatie - Indien dader in gezagsrelatie tot slachtoffer - Indien ernstige feiten 10. Hogere schadevergoedingen bij ernstige feiten van OGGW

44 © IDEWE. Confidential. Aanpassingen jaarverslag IDPBW conform soorten interventies Arbeidsreglement: omvat minstens: - Coo ̈ rdinaten van preventieadviseur of van de dienst voor preventie en bescherming op het werk en, in voorkomend geval, deze van VP - Procedures 11. Jaarverslag & arbeidsreglement

45 © IDEWE. Confidential. FOCUS 1: Algemene risicoanalyse FOCUS 2: RA specifieke arbeidssituatie Aanmoedigen WG om RA specifieke arbeidssituatie zelf op te nemen of tijdig door LG te laten aanvragen FOCUS 3: Blijvende focus op informele weg, ook om verschillende signalen door te geven bij voldoende openheid werkgever Individuele problemen worden opengetrokken tot collectief niveau = + Meer klemtoon op bemiddeling ipv sanctionering = + Mogelijkheid om tot oplossingen te komen op algemeen niveau onderneming VISIE IDEWE

46 © IDEWE. Confidential. NIUW 4 STAPPEN TE ONDERSCHEIDEN Stap 1: - Globale aanpak van de preventie van psychosociale risico’s. Stap 2: - Risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie Stap 3: - Informele verzoeken - Formele verzoeken Verzoeken met een collectief karakter Verzoeken met een individueel karakter en geen OGGW Verzoeken individueel karakter en wel OGGW Stap 4: - TWW en juridische procedures

47 © IDEWE. Confidential. DEEL 2: Van risicoanalyse psychosociale aspecten (RA PS) tot een psychosociaal welzijnsbeleid

48 © IDEWE. Confidential. 7-stappenplan voor het uitbouwen van een psychosociaal welzijnsbeleid (VIGEZ) 1. Creëer een draagvlak 2. Zet overlegstructuren op 3. Risicoanalyse 4. Ontwikkeling veranderingsplan 5. Implementatie veranderingsplan 6. Evaluatie 7. Herzien en verankeren

49 © IDEWE. Confidential. Slide 49 Algemeen aanbod voor elk domein Uitwerken van een visie Opzetten, adviseren en ondersteunen Beleid Sensibilisatie Opleiding Sensibilisatie Opleiding Uitvoeren van een risicoanalyse Ondersteunen bij het uitvoeren van maatregelen

50 © IDEWE. Confidential. www.werk.belgie.be

51 © IDEWE. Confidential. Informatie? Peter Decavele Departement Psychosociale aspecten Tel: +32 (0)15 28 00 50 Peter.decavele@idewe.be www.idewe.be


Download ppt "© IDEWE. Confidential. 1 Wat brengt de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s ? Peter Decavele 24 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google