De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Informatiebijeenkomst April 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Informatiebijeenkomst April 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Informatiebijeenkomst April 2015

2 2 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Waarom een nieuwe pensioenregeling? De nieuwe pensioenregeling Effecten nieuwe regeling Vragen Agenda

3 3 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Wetgeving (o.a. pensioendatum/AOWdatum, opbouwpercentage, grens aan belastingaftrek voor pensioenpremie) Nieuwe pensioenregeling voor de Techniek (Metaal en Techniek PMT en Metalektro PME) per 1-1-2015  Conformeren aan wetgeving en PME Waarom een nieuwe pensioenregeling?

4 4 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Pensioenrichtleeftijd in 2015 naar 67 jaar Opbouwperiode wordt langer, opbouwpercentage lager: maximaal 1,875% per jaar Kabinet beëindigt belastingaftrek voor pensioenpremie voor inkomens boven € 100.000 Alle oude pensioenen mogen omgezet worden naar de nieuwe pensioendatum van 67 jaar De deelnemer kan dit individueel weer vervroegen naar gewenste pensioendatum  de speelruimte wordt kleiner door de nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe pensioenregeling Wetgeving

5 5 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Voor de Metalektro (Grootmetaal) en Metaal & Techniek (Kleinmetaal) is één nieuwe pensioenregeling afgesproken De fondsen fuseren voorlopig nog niet  verbeterde arbeidsmobiliteit (bij wisseling van sector blijft het pensioen hetzelfde) Pensioenrichtleeftijd wordt 67 jaar Eerder stoppen blijft mogelijk Opbouwpercentage 1,875% per jaar (=wettelijk maximum middelloonregeling) Indexatie blijft voorwaardelijk De ambitie voor iedereen is de prijsindex De nieuwe pensioenregeling Techniek sector

6 6 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Nabestaandenpensioen: - kapitaalgedekt 50% van ouderdomspensioen (OP) (kan op pensioendatum uitgeruild worden voor extra OP, of omgekeerd OP uitruilen voor een hoger nabestaandenpensioen) - op risicobasis 20% van ouderdomspensioen (geldt zolang er pensioen opgebouwd wordt) Lagere inkomens beschermen Franchise gaat stapsgewijs in 5 jaar omlaag met € 1.000. Voor lagere inkomens/jongeren is dit een verbetering van het pensioen Opbouwpercentage De sector heeft een premie afgesproken voor de komende vijf jaar Als deze onvoldoende is, dan wordt het opbouwpercentage naar beneden aangepast. Pensioenfonds Thales volgt dan De nieuwe pensioenregeling Techniek sector (vervolg)

7 7 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Maximum pensioengevend salaris EUR 70.000 Overgangsregeling Voorwaardelijk extra pensioen (VXOP) blijft in stand -VXOP is een overgangsregeling ter compensatie van de afschaffing van de VUT- en vroegpensioenregeling (onder voorwaarden, geboren tot 1973) -Financiering voorafgaand aan jaar waarin je 61 wordt -Tot moment van financiering arbeidsvoorwaardelijke toezegging (valt onder CAO) -Zie uniform pensioen overzicht voor bedrag De nieuwe pensioenregeling Techniek sector (vervolg)

8 8 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Pensioenregeling grotendeels gelijk aan PME Positieve uitzondering: Maximum pensioengevend salaris EUR 100.000 De nieuwe pensioenregeling Thales Nederland

9 9 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Alle opgebouwde pensioenen krijgen een pensioenleeftijd van 67 jaar Opgebouwd levenslang pensioen met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wordt naar 67 jaar omgezet. Dat betekent een verhoging van het pensioenbedrag met 13,2% Tijdelijke pensioenen ook omgezet naar 67 jaar (tijdelijk pensioen tussen 62 en 65 zonder nabestaandenpensioen)  wordt levenslang pensioen vanaf 67 jaar met nabestaanden- pensioen. Wordt opgenomen in regulier pensioen, inzetbaar in flexibiliseringsmogelijkheden Er wordt toestemming gevraagd voor deze omzetting De effecten van de nieuwe pensioenregeling opgebouwde pensioenen naar 67 jaar

10 10 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Het pensioen wordt weergegeven op pensioenrichtleeftijd 67 jaar Als u eerder pensioneert dan 67 jaar, wordt het pensioen vervroegd Dat betekent dat er langer uitgekeerd zal worden, en dat het bedrag lager zal worden. Vervroegen is mogelijk vanaf 55 jaar Uitstellen is mogelijk tot 70 jaar De effecten van de nieuwe pensioenregeling pensioendatum

11 11 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland nabestaandenpensioen: deels kapitaalbasis (50%) deels risicobasis (20%) - voor jongeren wordt het nabestaandenpensioen bij pensionering lager - voor ouderen blijft het opgebouwde nabestaandenpensioen bestaan en wordt het nieuw opgebouwde minder  nabestaandenpensioen bij pensionering zal lager zijn dan nu gebruikelijk, gedurende opbouwperiode geen wijziging Als er behoefte is aan een groter nabestaandenpensioen dan is opgebouwd op de pensioendatum, kan er ouderdomspensioen geruild worden voor extra nabestaandenpensioen Als er geen of minder behoefte is aan nabestaandenpensioen, kan het nabestaandenpensioen geruild worden voor extra ouderdomspensioen De effecten van de nieuwe pensioenregeling nabestaandenpensioen

12 12 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Pensioen opbouw wordt verlaagd van 1,9% naar 1,875% Franchise wordt in 5 jaar met € 1.000 verlaagd het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd wordt groter Pensioenopbouw tot pensioengevend salaris EUR 100.000 Pensioenopbouw tot 67 of indien eerder AOW-datum De effecten van de nieuwe pensioenregeling opbouwpercentage

13 13 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Kabinet beëindigt belastingaftrek voor pensioenpremie voor inkomens boven € 100.000 Compensatieregeling voor iedereen met inkomen boven € 100.000 - bruto compensatie (het werkgeverdeel van de pensioenpremie wordt als bruto compensatie uitgekeerd) - mogelijkheid tot deelname aan nettopensioen regeling en dekkings overlijdensrisico boven € 100.000 bij Aegon De effecten van de nieuwe pensioenregeling 100K

14 14 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving moet het pensioenfonds hogere financiële buffers aanhouden. Ook zijn een aantal parameters gewijzigd. Dit resulteert in een verlaging van de dekkingsgraad tov het oude stelsel, voor ons fonds initieel met 4,5% verschil in dekkingsgraad door wijziging rekenregels per 1 januari 2015 dekkingsgraad 31 december 2014 110,0% dekkingsgraad* 2 januari 2015 105,5% beleidsdekkingsgraad** 31 december 2014 108,8% * Rentecurve zonder 3 maandsmiddeling van de rente ** Gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden per maandeinde De effecten van de nieuwe pensioenwetgeving dekkingsgraad

15 15 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Ambitie: prijsindexatie indexatie alleen mogelijk bij beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% en als je in de toekomst ook kunt indexeren bij deze voorgeschreven rekenregels zal er naar verwachting minder snel geïndexeerd worden indexatie

16 16 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Deelnemers die nu 25, 40 en 55 jaar zijn Met onderstaande salarisontwikkeling (identiek voor alle deelnemers) Salaris per 1 januari 2015: 25-jarige: € 32.500 40-jarige: € 62.000 55-jarige: € 75.000 De effecten van de nieuwe pensioenregeling voorbeeld deelnemers

17 17 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Ouderdomspensioen (OP) van 1-1-2015 tot pensionering NB oude regeling pensioenleeftijd 65, nieuwe regeling 67 jaar Door omzetting pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en afwijkende resterende periode tot pensionering ontstaan in nieuwe regeling verschillen tussen deelnemers * AOW ongehuwd (niveau 2015) 13.866 De effecten van de nieuwe pensioenregeling opbouwpercentage Ontwikkeling pensioen vanaf 1-1-2015 Leeftijd 1-1-2015 opgebouwd OP 65 1-1-2015 OP 67 na omzetting (+ 13,2%) nog op te bouwen OP 67 AOW gehuwd* (niveau 2015) Salaris vlak voor pensionering (OP 67 + AOW) / salaris 250038.8869.48182.90058% 408.92210.10029.8009.48182.90060% 5524.20227.39714.4409.48182.90062%

18 18 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Nabestaandenpensioen (NP) bij overlijden vóór pensionering en bij pensionering (NB oude regeling leeftijd 65; nieuwe regeling leeftijd 67) In oude regeling NP steeds 70% van OP In nieuwe regeling NP alleen bij overlijden voor pensioendatum 70% van OP. Door extra 2 jaar opbouw en lagere franchise is NP bij overlijden voor pensioendatum in nieuwe regeling hoger dan in oude regeling De effecten van de nieuwe pensioenregeling nabestaandenpensioen Oude regelingNieuwe regeling Leeftijd 1-1-2015 NP bij overlijden in 2015 NP op pensioen- leeftijd NP / OP (%) NP bij overlijden in 2015 NP op pensioen- leeftijd NP / OP (%) 259.01525.26870%9.47919.44350% 4021.72225.26870%22.82921.14653% 5524.84825.26870%26.34324.16158%

19 19 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 2015 ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Thales en hoeveel er nog bij komt als u hier tot pensioenleeftijd blijft werken. U ziet ook het verschil tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Op de Thales Pensioen Planner ziet u (op termijn) wat er gebeurt als u: –Eerder of later met pensioen gaat –In deeltijd gaat werken of met deeltijd pensioen gaat –Voor een hoger of lager nabestaanden pensioen kiest. –De pensioenhoogte laat variëren met de leeftijd Op “mijnpensioenoverzicht.nl” ziet u wat u aan pensioen heeft opgebouwd bij Thales en bij andere werkgevers. Wat betekent het voor mij?

20 20 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Omzettingsbrief tijdelijke pensioenen: mei 2015 Pensioenoverzicht: Medio 2015 Mijnpensioenoverzicht.nl : een maand na het versturen van het pensioenoverzicht Pensioenplanner: derde/vierde kwartaal 2015 Planning

21 21 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland ? www.thales-nl-pensioenfonds.nl Pensioenfonds@nl.thalesgroup.com Vragen?


Download ppt "1 Een nieuwe pensioenregeling bij Thales Nederland Informatiebijeenkomst April 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google