De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OEFENCAT Hematologie & Oncologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "OEFENCAT Hematologie & Oncologie"— Transcript van de presentatie:

1 OEFENCAT Hematologie & Oncologie
Sonja Zweegman & Inge Konings 2014

2

3 Après le bain un peu d’exercise

4 1

5 2 De absolute incidentie van kanker is het hoogst in de leeftijdsgroep: 15 – 49 jaar 50 – 74 jaar 75+ jaar Oefencat

6 3

7 4 Welke behandelingsmodaliteit wordt op dit moment
het MINST toegepast? Behandeling met: monoklonale antilichamen antihormonen genetisch gemanipuleerde dendritische cellen Antimetabolieten Oefencat

8 5

9 6 Adjuvante chemotherapie van borstkanker met hormonale en/of chemotherapie wordt gegeven om: eventuele micrometastasen te doden de tumor kleiner te maken opdat de borst niet meer geamputeerd hoeft te worden te kunnen afzien van nabestraling Oefencat

10 7

11 8 De moeder van een jongen van 2 jaar oud ziet bij haar zoon een witte pupil van het linker oog. Via de huisarts wordt hij snel doorverwezen naar de oogarts, die stelt door middel van funduscopie de diagnose retinoblastoom. Is een eenzijdig retinoblastoom erfelijk? Is nooit erfelijk Kan erfelijk zijn Is altijd erfelijk Oefencat

12 9

13 10 Bij een 35-jarige vrouw wordt een invasief ductaal adenocarcinoom van de linker borst vastgesteld, diameter 1,5 centimeter, graad III, oestrogeen- en progesteronreceptor negatief, Her2Neu-receptor positief. Zij ondergaat een lumpectomie, waarbij de tumor radicaal verwijderd wordt. Bij de sentinel node procedure worden 2 lymfklieren verwijderd zonder metastasen. Oefencat

14 10 Wat adviseert u volgens de Nederlandse richtlijn als adjuvante behandeling? a. radiotherapie, chemotherapie, trastuzumab b. chemotherapie, hormonale therapie c. radiotherapie, chemotherapie en hormonale therapie d. radiotherapie en hormonale therapie Oefencat

15 11

16 12 De chemotherapeutische behandeling van kanker kan ook op de lange termijn tot complicaties leiden, zoals: hartfalen diarree mucositis neuropathie Oefencat

17 13

18 14 Bij een 20-jarige jongeman wordt een non-seminoma testis vastgesteld met uitzaaiingen in longen en lymfklieren. Hij is wat benauwd en heeft rugpijn. Er wordt gestart met chemotherapie. Het doel van deze behandeling is om: verdere uitzaaiingen te voorkomen en stabiele ziekte te bereiken hem te genezen de kwaliteit van leven te verhogen de metastasen te verkleinen zodat operatie mogelijk is Oefencat

19 15 (vervolg casus 14) bleomycine etoposide cisplatin
De gegeven chemotherapie bestaat uit 4 zogenaamde BEP-kuren: Bleomycine, Etoposide, cisplatin. Hij krijgt anti-emetica om zo min mogelijk last te hebben van misselijkheid en/of braken. Welk middel is het meest emetogeen? bleomycine etoposide cisplatin Oefencat

20 15

21 17

22 18 De WHO-ladder van de pijnbestrijding wordt veel gebruikt in de palliatieve zorg. Tot de tweede trap van de neuropatische pijnladder behoort a. codeïne b. paracetamol c. morfine d. amitriptyline Oefencat

23 19

24 20 Een 50-jarige man met een gemetastaseerd melanoom naar onder andere de lever en hersenen gaat steeds verder achteruit. Hij herkent zijn naasten niet meer, ligt hele dagen op bed en eet en drinkt nauwelijks meer. Pijn lijkt hij niet te hebben. Zijn familieleden dringen aan op euthanasie en tonen de euthanasieverklaring die patiënt enkele maanden eerder heeft opgesteld en ondertekend. Oefencat

25 20 vervolg Wat is de juiste handelwijze?
a. aangezien patiënt hier zorgvuldig over heeft nagedacht en voorbereid, kunt u meegaan in het verzoek b. doordat patiënt niet meer helder is, is palliatieve sedatie een betere optie c. uitleggen aan de familie dat u niet in kan gaan op dit verzoek aangezien patiënt zijn wensen niet meer goed zelf kenbaar kan maken d. uitleggen aan de familie dat u hier liever niet op in wil gaan omdat u principiële bezwaren heeft tegen euthanasie, maar dat u een andere arts zal vragen Oefencat

26 21

27 22 De bestraling waarbij de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten uitwendig wordt bestraald heet: electieve radiotherapie stereotactische radiotherapie brachytherapie hyperthermie Oefencat

28 23

29 24 De meest voorkomende solide tumor bij mannen boven de 75 jaar is een prostaatcarcinoom longcarcinoom slokdarmcarcinoom coloncarcinoom Oefencat

30

31

32 Toegift……..

33 25 Als u bij een patiënt met een multipel myeloom op basis van pijnklachten en een parese van het rechter been verwacht dat er in de lumbale wervelkolom druk van multipel myeloom weefsel is op het ruggenmerg of zenuwbanen, is het meest informatief onderzoek: a. neurologisch onderzoek b. PET/CT-scan c. Röntgenfoto’s d. MRI

34 26 Het ovariumcarcinoom wordt ook wel ‘silent killer’ genoemd.
Wat is hiervan de reden? De tumor : is vaak zeer agressief en progressief is vaak al gemetastaseerd wanneer er klachten optreden kan met milde chemotherapie bestreden worden is vaak alleen met chirurgisch ingrijpen aan te tonen Oefencat

35 27 Bij een koude rilling die optreedt na het beëindigen van een transfusie met rode cellen is er waarschijnlijk GEEN sprake van: a. allergische transfusiereactie b. incompatibele transfusie in het ABO systeem c. toxische reactie d. rhesus-D antagonisme Oefencat

36 28 Tumoren kunnen door productie van stoffen bepaalde symptomen veroorzaken. Bij welke van de volgende tumoren komt SIADH voor (= syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)? kleincellig longcarcinoom melanoom coloncarcinoom niercelcarcinoom Oefencat

37 29 Een foliumzuur-tekort ….
a. wordt zelden veroorzaakt door een dieetfout b. wordt voorkomen door vleesrijke voeding c. ontstaat na enkele jaren verminderde “toevoer” d. gaat niet samen met neuropathie Oefencat

38 30 Ruim een derde van de patiënten die de diagnose kanker krijgen hebben last van verhoogde distress. Uit onderzoek blijkt dat de kans op deze distress verhoogd kan worden door een aantal risicofactoren. Welk antwoord is geheel juist? Laag inkomen, familieproblemen Risicogedrag als roken en intensief zonnen, jonge leeftijd Beperkte sociale steun, recente psychiatrische voorgeschiedenis Lage opleiding, eerdere ingrijpende levensgebeurtenissen Oefencat

39 31 Bij een gezonde man van 46 jaar wordt bij een keuring een normocytaire anemie met een Hb van 6.8 mmol/L gevonden. De rest van het hemogram is normaal. In de bloedstrijk zijn er een paar targetcellen. Wat heeft hij waarschijnlijk? a. heterozygote ß-thalassemie b. α-thalassemie met deletie van 3 of 4 genen c. heterozygote hemoglobinopathie C d. homozygote sikkelcelanemie Oefencat

40 32 Welke eiwit wordt gefosforyleerd als reactie op DNA schade? RAS APC
BCL-2 P53 Oefencat

41 33 Een patiënt is op vakantie op Texel en belt u. Hij spreekt een taal die u niet beheerst, maar u begrijpt dat hij koorts heeft en hoest. Bij nakijken vindt u vergrote klieren en een hepatosplenomegalie. Hij heeft een doosje bij zich met prednison. Welke van de 4 genoemde ziekten heeft hij het meest waarschijnlijk: a. chronische lymfatische leukemie b. myelofibrose c. chronische myeloide leukemie d. myelodisplasie Oefencat

42 34 Een 58-jarige vrouw is bij u bekend met een coloncarcinoom met levermetastasen. Er is een hemicolectomie links verricht en aansluitend behandeld met palliatieve chemotherapie. Twee maanden geleden werd de chemotherapie gestaakt, omdat er op de CT-scan sprake was van progressie van de levermetastasen. In verband met pijnklachten in de leverstreek gebruikt ze morfine retard (MS Contin®) 2 x 30 mg. Haar echtgenoot belt nu omdat hij zich zorgen maakt. Patiënte gaat achteruit. Zij is toenemend misselijk en braakt. Omdat de pijnklachten wat zijn toegenomen, is drie dagen geleden de dosering van de morfine retard opgehoogd naar 2 x 60 mg. Patiënte is niet icterisch. De peristaltiek is spaarzaam, maar klinkt normaal. Er zijn geen aanwijzingen voor ascites. Bij rectaal toucher voelt u zachte ontlasting in de ampul. Oefencat

43 34 vervolg casus Wat is het middel van eerste keuze voor de symptomatische behandeling van de misselijkheid en het braken? a. Metoclopramide (Primperan®) b. Haloperidol (Haldol®) c. Dexamethason d. Ondansetron (Zofran®) Oefencat

44 EINDE Oefencat

45 Oefencat

46 42 Welke patiënt heeft naar verwachting de slechtste prognose? Een patiënt met een ossaal gemetastaseerd a) niercelcarcinoom b) prostaatcarcinoom c) mammacarcinoom d) coloncarcinoom Oefencat

47 44 Bij een 64-jarige man wordt een tumor geconstateerd op de overgang van slokdarm naar maag. Het pathologisch biopt zal meest waarschijnlijk betreffen: plaveiselcelcarcinoom GIST (gastro-intestinale stromaceltumor) adenocarcinoom leiomyoom Oefencat

48 46 Wat is de functie van een lymfklierdissectie van de oksel bij de behandeling van het mammacarcinoom? verkrijging van weefsel voor de hormoonreceptorbepaling stadiëring en verbetering van het cosmetisch resultaat van de mamma operatie stadiëring en behandeling ter voorkoming van een recidief in de oksel het voorkomen van lymfoedeem postoperatief Oefencat

49 50 Welke bepaling is beslissend voor het wel of niet starten van een behandeling met cetuximab of panitumumab bij een patiënt met gemetastaseerd coloncarcinoom? Dit is de expressie of bepaling van: de vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) de somatostatine receptor (SSTR) het carcinoembryonaal antigeen (CEA) de ras-mutatiestatus Oefencat

50 54 Waarom ontstaan zoveel verschillende soorten van maligniteiten in het Li-Fraumeni syndroom? Het p53 eiwit is essentieel voor het bewaken van het intacte genoom van veel verschillende soorten cellen Het p53 eiwit stimuleert proliferatie in veel verschillende soorten cellen. Het RAS eiwit stimuleert celdeling via een krachtige, door veel cellen gebruikte route: de RAS-MAPK pathway Het ATR gen is essentieel voor het in gang zetten van een apoptoserespons in veel celsoorten. Oefencat

51 58 De histologische graad van een maligne tumor is een maat voor een klinisch relevante parameter. Welke? De mate van uitbreiding van de tumor Het differentiatietype van de tumor De pathogenese van de tumor De agressiviteit van de tumor Oefencat


Download ppt "OEFENCAT Hematologie & Oncologie"

Verwante presentaties


Ads door Google