De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hemelvaartsdag 14 mei 2015. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. D.J. van Vuuren (Harderwijk) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hemelvaartsdag 14 mei 2015. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. D.J. van Vuuren (Harderwijk) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn."— Transcript van de presentatie:

1 1 Hemelvaartsdag 14 mei 2015

2 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. D.J. van Vuuren (Harderwijk) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 110 Stil gebed, votum en groet Psalm 47: 2 Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 4 – 14 Psalm 24: 4 en 5 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 Psalm 73: 10 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Psalm 98: 4 Catechismus, vraag en antwoord 46 en 49 Gezang 231: 3 en 4 Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Gezang 110: 1, 2, 3 en 4 6

7 2 Hij, die als Hogepriester leeft, en met zijn Geest ons zegent, Hij is 't, die moed en sterkte geeft, wat kwaad ons ook bejegent. 7

8 Gezang 110: 1, 2, 3 en 4 3 Die in ons oog de moeite leest, toont ons zijn medelijden; Hij is, als wij, verzocht geweest en sterkt ons, als wij strijden. 8

9 Gezang 110: 1, 2, 3 en 4 4 Hij komt en draagt de gloriekroon; God toont zijn welgevallen en geeft aan Hem, als Mensenzoon het oordeel over allen. 9

10 Stil gebed Votum en groet 10

11 Psalm 47: 2 2 God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon. Luid bazuingeschal meldt het overal. Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan. ….. 11

12 ….. Heel de aarde hoort naar des Heren woord, is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied! Die de volken leidt troont in heiligheid. 12

13 Gebed 13

14 14 Schriftlezing Handelingen 1: 4 – 14 uit de herziene statenvertaling door Bianca van Veen.

15 Handelingen der apostelen 1 4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 15

16 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Here, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 16

17 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 17

18 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 18

19 12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 19

20 14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 20

21 Psalm 24: 4 en 5 4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer, die sterke held? Het is de H EER, die alle macht kan overwinnen. 21

22 Psalm 24: 4 en 5 5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, ruim baan voor de verheven koning. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 22

23 23 De kinderen gaan naar de bijbelklas Het thema is daar: Terugkeer van de Bruidegom naar Hooglied 2: 8-17 en Handelingen 1: 9-11

24 Preek n.a.v. Handelingen 1: 9-11 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 24

25 25 Thema Het evangelie van de hemelvaart van Christus. 1.Zijn gaan naar de hemel. 2.Zijn verblijf in de hemel. 3.Zijn wederkomst uit de hemel.

26 Psalm 73: 10 10 Wien heb ik in den hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor U bestaan, wien ik mijn leven toevertrouw, Gij zijt de rots waarop ik bouw. 26

27 Gebeden 27

28 28 De kinderen komen terug ==================== Collectes 1.Diaconie 2.Kerk

29 Psalm 98: 4 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. 29

30 30 Vraag 46: Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel? Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.

31 31 Vraag 49: Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? Antwoord: 1.Hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten. 2.Wij hebben in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand, dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot Zich nemen zal. 3.Hij zendt ons zijn Geest als tegenpand; door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.

32 Gezang 231: 3 en 4 3 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde bien of om ontferming smeken. 32

33 Gezang 231: 3 en 4 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen! 33

34 34 Zegen te beantwoorden met

35 35


Download ppt "1 Hemelvaartsdag 14 mei 2015. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. D.J. van Vuuren (Harderwijk) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn."

Verwante presentaties


Ads door Google