De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 17 mei 2015 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 17 mei 2015 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 17 mei 2015 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. A.Th. van Olst (Utrecht-West) Ouderling: A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 409: 1 en 5 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 409: 1 en 5 Stil gebed, votum en groet Psalm 66: 3, 6 en 7 Geboden Gezang 436: 1 en 4 Gebed Schriftlezing: 2 Timoteüs 1: 1-14 Psalm 138: 2 en 4

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek n.a.v. 2 Timoteüs 1: 12
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek n.a.v. 2 Timoteüs 1: 12 Gezang 291: 1 en 2 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: emeritikas en kerk Psalm 62: 4 en 5 Zegen

5 Een kijkje in de poortwoning

6 Welkom en mededelingen

7 Gezang 409: 1 en 5 1 Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

8 Gezang 409: 1 en 5 5 Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.

9 Stil gebed Votum en groet

10 Psalm 66: 3, 6 en 7 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

11 Psalm 66: 3, 6 en 7 6 Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied. Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, of in mijn hart was reeds een lied. Zou God mij hebben willen horen, wanneer ik onrecht had beraamd? Maar Hij nam mijn gebed ter ore, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

12 Psalm 66: 3, 6 en 7 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

13 Geboden

14 Gezang 436: 1 en 4 1 Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen die verdwaald, van Hem vandaan, in het donker struiklen, vallen. Hij leert hun zijn wegen gaan: Jezus neemt de zondaars aan.

15 Gezang 436: 1 en 4 4 Komt gij allen, komt tot Hem, weest niet meer bedroefd, verslagen. Jezus roept u, — hoort zijn stem, kindren van zijn welbehagen. Allen moogt gij tot Hem gaan: Jezus neemt de zondaars aan.

16 Gebed

17 2 Timoteüs 1: 1-14 Schriftlezing door Christine Ruigendijk
uit de herziene statenvertaling.

18 1 Timoteüs 1 Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, 2 aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Here.

19 Opwekking tot standvastigheid
3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. 4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. 5 Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.

20 6 Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. 7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.

21 9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,

22 11 waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. 12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

23 13 Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.

24 Psalm 138: 2 en 4 2 Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven. Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U, o Here! Als Gij hun 't woord van uw verbond met eigen mond hebt willen leren.

25 Psalm 138: 2 en 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

26 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het thema is daar: Bijeenzijn zonder Bruidegom naar Hooglied 3:1-5 en Handelingen 1:12-14.

27 Preek Tekst: 1 Timoteüs 1: 12 12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

28 Bemoedigd door een getuigenis. Paulus bemoedigt Timoteüs.
Thema: Bemoedigd door een getuigenis. Paulus bemoedigt Timoteüs. Getuigenis over het evangelie Getuigenis van persoonlijk geloof Getuigenis ovr een zekere toekomst

29 Gezang 291: 1 en 2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

30 Gezang 291: 1 en 2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen wie het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

31 Gebeden

32 De kinderen komen terug. ======================= Collectes: Emeritikas
Kerk De emeritikas verzorgt de pensioenen van de predikanten.

33 In verband met de ramp in Nepal staan bij de deuren melkbussen
In verband met de ramp in Nepal staan bij de deuren melkbussen. U kunt daarin een bijdrage deponeren. U kunt ook een bijdrage overmaken op NL54 INGB t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum onder vermelding van Ramp Nepal.

34 Psalm 62: 4 en 5 4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Hij immers schenkt u altijd weer zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. Wankel dan niet, want Hij staat vast, Hij is, ook als het onheil wast, uw rots, uw enige vertrouwen.

35 Psalm 62: 4 en 5 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen.

36 Zegen te beantwoorden met

37 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur.
Voorganger: ds. K. Groeneveld (Antwerpen)


Download ppt "Zondag 17 mei 2015 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google