De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 3 mei 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 3 mei 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 3 mei 2015 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 715 Stil gebed, votum en groet Gezang 231: 1 en 2 Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 Opwekking 167: 1 Preek n.a.v. Handelingen 1: 7 en 8 Opwekking 167: 2 en 3

4 4 Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: emeritikas en kerk Geloofsbelijdenis (gezongen) Zegen

5 5 In verband met de ramp in Nepal staan bij de deuren melkbussen. U kunt daarin een bijdrage deponeren. U kunt ook een bijdrage overmaken op NL54 INGB 0000 3334 07 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht- Centrum onder vermelding van Ramp Nepal.

6 Welkom en mededelingen 6

7 Opwekking 715 1 Wat hou ik van Uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 7

8 2 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 8

9 3 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 9

10 4 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent. 10

11 5 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis! 11

12 Stil gebed Votum en groet

13 Gezang 231: 1 en 2 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige! 13

14 Gezang 231: 1 en 2 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven. U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen. 14

15 Gebed

16 16 Schriftlezing Handelingen 1: 1 – 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

17 Handelingen 1 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 17

18 4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 18

19 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 19

20 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 20

21 Opwekking 167: 1 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 21

22 22 Preek n.a.v. Handelingen 1: 7 en 8

23 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 23

24 24

25 Het einde is onlosmakelijk verbonden met de wederkomst We hoeven ons niet druk te maken over het hoe en wanneer De Heilige Geest is gekomen en geeft ons kracht Getuige zijn is een manier van leven, geen rijtje activiteiten

26 Opwekking 167: 2 en 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt 26

27 Opwekking 167: 2 en 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 27

28 Gebeden

29 29 Collectes 1.Emeritikas 2.Kerk De collecte via de melkbussen is voor hulp aan Nepal.

30 Hartelijk dank! NH Nepal diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Help en bid mee!

31 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

32 Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

33 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

34 34 Zegen te beantwoorden met

35 35


Download ppt "1 Zondag 3 mei 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google