De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Help! de bestuurder wijzigt de pensioenregeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Help! de bestuurder wijzigt de pensioenregeling"— Transcript van de presentatie:

1 Help! de bestuurder wijzigt de pensioenregeling
14 april 2015 Eveline Buyink Karima Moaddine

2

3 Medezeggenschap bij pensioen: een complexe context!
(Wets)wijzigingen De Wet versterking bestuur pensioenfondsen; De Wet beperking pensioenopbouw; De Code Pensioenfondsen; De Code Rechtstreeks verzekerde regeling; Nieuw Financieel Toetsingskader; en Aanpassingen Pensioenwet inzake communicatie en uitvoering

4 Drie pensioenpijlers Derde pijler Tweede pijler Eerste pijler

5 Pensioendriehoek

6 Waar wordt pensioen ondergebracht ?
Verplichting van de werkgever onder te brengen bij een: Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) -> 76% Ondernemingspensioenfondsen (OBP) -> 12% Verzekeraar/Premiepensioeninstelling -> 12%

7 De pensioenovereenkomst
“Hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen” (artikel 1 PW). In een aparte overeenkomst; Als bepaling in de arbeidsovereenkomst; of Via verwijzing naar pensioenreglement in de arbeidsovereenkomst (incorporatie).

8 Ontwikkelingen Klijnsma en Omzigt Witteveenkader per 1/1/2015
Eindloon/middelloon Indexatiewijzigingen Verhoging pensioenleeftijd Verruiming instemmingsrecht OR Pensioendialoog

9 Artikel 24 WOR: 2X per jaar informeert bestuurder OR over voorgenomen besluiten die instemmingsplichtig zijn

10 Aard van de pensioenovereenkomst
Pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde wetsgeschiedenis arrest Stena Line (HR 21/2/2014) Pensioen kan ook een primaire arbvw zijn procentuele wijzing Pensioenpremie RB Noord Holland 12/2/2013

11 Medezeggenschap bij pensioen
Artikel 27 lid 1 sub a WOR instemmingsrecht OR inzake vaststelling, wijziging en intrekking van een verzekerde regeling of PPI en voornemen van de werkgever om de pensioenovereenkomst onder te brengen in het buitenland

12 Medezeggenschap bij pensioen
Artikel 27 lid 7 WOR instemmingsrecht OR inzake vaststelling en intrekking van een pensioenovereenkomst bij (i) een OPF, (ii) een niet-verplicht gesteld BPF of (iii) een verplicht gesteld BPF voor het deel dat niet verplicht hoeft te worden uitgevoerd door het BPF.

13 Medezeggenschap bij pensioen
Arbeids.ovk./personeelshandboek Pensioenregeling alleen wijzigen na instemming OR en er moet een zwaarwichtig belang zijn voor werkgever. Convenant OR en bestuurder kunnen bovenwettelijke bevoegdheid overeenkomen. Artikel 25 WOR (adviesrecht) Adviesaanvragen zoals bij overgang van onderneming kunnen pensioenconsequenties hebben !

14 Wetsvoorstel uitbreiding instemmingsrecht OR
OR heeft medezeggenschap ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen, ongeacht pensioenuitvoerder (SER-advies en Klijnsma) Aanpassing art. 27 lid 1 sub a Geen onderscheid meer naar pensioenuitvoerder: “ regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst”. Aanpassing art. 27 lid 7 WOR Afschaffing behalve voor het instemmingsrecht bij onderbrengen van de pensioenregeling buiten Nederland.

15 Wetsvoorstel uitbreiding instemmingsrecht OR
Instemmingrecht ziet op pensioenovereenkomst en in beginsel niet op de uitvoeringsovereenkomst. Scheidslijn is niet gemakkelijk te maken, is afhankelijk van inhoud pensioenovereenkomst en/of uitvoeringsovk. Uitbreiding informatierecht OR inzake vaststelling, wijziging of intrekking inzake uitvoeringsovereenkomst.

16 Beperkingen rol OR Pensioen is inhoudelijk geregeld in CAO
OR bevoegd door afspraken tussen cao partijen Voor het gedeelte dat het minimum van de cao overstijgt

17 Samenvatting instemmingsrecht
Op grond van art. 27 lid 1 sub a WOR (vaststelling, wijziging, intrekking) Pensioen ondergebracht bij verzekeraar (verzekerde regeling) Pensioen ondergebracht bij premiepensioen-instelling (PPI) Op grond van art. 27 lid 7 WOR (vaststelling, intrekking) Ondernemingspensioenfonds Niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds Niet verplicht deel van verplicht bedrijfstakpensioenfonds (Nog) Geen instemmingsrecht bij verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

18 Rechtspositie OR

19 Rechtspositie OR Inroepen nietigheid besluit < 1 maand tegenover de ondernemer en schriftelijk Voert bestuurder besluit toch uit ondanks onthouden instemming dan: Vorderen bij kantonrechter door OR dat werkgever zich onthoudt van uitvoeringsbesluit Hoger beroep van kantonrechter bij Hof NB: Vervangende instemming kantonrechter als besluit van OR niet instemming te verlenen onredelijk is of noodzakelijk vanwege zwaarwegende redenen; bedrijfseconomische / bedrijfsorganisatorische/ bedrijfssociale = zware toets! Belangenafweging kantonrechter

20 Gevolgen werknemers instemming OR?
Instemming OR bindt individuele werknemer niet! Hoofdregel: er moet individuele instemming van de werknemer worden verkregen Instemming OR indicatie zwaarwegend Eenzijdig wijzigingsbeding = normen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap (redelijke voorstellen) en een zwaarwegend belang van de werkgever Negatieve optie Gevolgencriterium

21 Inschakelen deskundige(n)
SER-advies: Laat u goed adviseren over complexe pensioenmaterie! Artikel 22 WOR: Kosten deskundige(n) zijn voor rekening van werkgever als deze vooraf in kennis is gesteld.

22 Gratis WOR-app De CLERCQ

23 Vragen? Eveline Buyink Karima Moaddine Telefoonnummer


Download ppt "Help! de bestuurder wijzigt de pensioenregeling"

Verwante presentaties


Ads door Google