De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe wetgeving: Ziet uw OR door de bomen nog het bos?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe wetgeving: Ziet uw OR door de bomen nog het bos?"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe wetgeving: Ziet uw OR door de bomen nog het bos?
OR spring april 2015 Ernst van Win

2 Mr. Ernst van Win advocaat sinds 1983
gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht mediator

3 Recente ontwikkelingen
Wat komt aan de orde? WWZ - WWZ en ‘flexkrachten’ - Informatierecht en WWZ - Adviesrecht en WWZ - Instemmingsrecht en WWZ Sociaal plan en WWZ Opzegverbod Wetsvoorstel wijziging bevoegdheden ondernemingsraden inzake beloningen en pensioen Participatiewet De wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

4 WWZ vraagt om creativiteit

5 Flexkrachten en medezeggenschap
Uitgangspunt WWZ: Positie flexkrachten verbeteren Voorwaarden medezeggenschap flexkrachten: een arbeidsovereenkomst/aanstelling) na 6 maanden actief en na 12 maanden passief kiesrecht primair medezeggenschap bij de uitlener na 24 maanden onafgebroken bij een en dezelfde inlener zij ook medezeggenschapsrechten in diens organisatie Tip OR: WOR flexibel voor wat betreft termijnen voor actief en passief kiesrecht (art. 6 leden 4 en 5 WOR)

6 Informatierecht Art. 31b WOR: Recht op “sociale informatie”
Aantal uitzendkrachten Soorten arbeidsovereenkomsten → wens ondernemer om externe deskundigen in te schakelen Art. 31c WOR en art. 25 lid 1 sub g WOR: Mededeling adviesopdracht externe deskundige

7 Adviesrecht Adviesrecht t.a.v. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (art. 25 lid 1 sub g WOR) Rol OR: Samen met bestuurder visie en beleid ontwikkelen over inschakeling van flexkrachten; Onderwerp plaatsen op agenda overlegvergadering Gebruik initiatiefrecht!

8 Instemmingsrecht Art. 27 WOR: Instemmingsrecht over:
Aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid tijdelijke of vaste dienst? bepaalde of onbepaalde tijd? Personeelsopleiding met WWZ komt er expliciet scholingsgebod Scholingskosten mogen in mindering worden gebracht op transitievergoeding transitiekosten (werkloosheid voorkomen of verkorten) inzetbaarheidskosten(verhogen employability) Plan alvast bespreking hierover in agenda voor eerstvolgende overlegvergadering

9 Transitievergoeding Dienstverband 2 jaar en langer
Bij opzegging, ontbinding of geen verlenging bepaalde tijd op initiatief werkgever Bij opzegging, ontbinding of geen verlenging bepaalde op initiatief werknemer vanwege ernstig handelen/nalaten werkgever 1/3 maandsalaris per dienstjaar t/m 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris voor ieder dienstjaar daarna Hoogte maandsalaris is zelfde als B-factor Max van € ,- bruto of een jaarsalaris als dat meer is Scholingskosten/outplacementkosten mogen in mindering worden gebracht

10 Geen recht op transitievergoeding
Bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd Werknemer jonger dan 18 jaar die max. 12 uur p.w. werkt Faillissement / Surseance van betaling In geval van gelijkwaardige voorziening bij cao Onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering: betaling vergoeding in termijnen Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dan toch geheel of deels Minder dan 2 jaar in dienst Voorkomen transitievergoeding: b.v. 3 contracten: 7 maanden, 8 maanden, 8 maanden

11 Sociaal plan en WWZ Werkgever zullen sociaal plan willen versoberen
Geen transitievergoeding als in cao (of regeling bestuursorgaan) een gelijkwaardige voorziening is opgenomen Met vakbond overeengekomen sociaal plannen die als cao worden aangemeld Tip: OR kan in lopende kwesties met de vakbonden afstemmen dat de oude kantonrechtersformule geldt.

12 Opzegverbod Opzegverbod OR-leden geldt ook voor en werknemers op kandidatenlijst van OR of PVT (art. 7:670 lid 10) Opzegverbod OR-leden vervalt bij verval van arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische redenen (art. 671b lid 6) Let op: Opzegverbod vanwege bedrijfseconomische redenen geldt wel in het eerste half jaar.

13 Wetsvoorstel wijziging bevoegdheden OR inzake beloningen en pensioen
Wijzigingen m.b.t. pensioen: Art. 27 lid 1 sub a WOR: “pensioenverzekering” → “pensioenovereenkomst” Geen onderscheid meer naar pensioenuitvoerder: verruiming instemmingsrecht Aanpassing art. 27 lid 7 WOR Regelt instemmingsrecht bij onderbrengen van de pensioenregeling buiten Nederland. Nieuw artikel 31f WOR Informatieplicht voor de ondernemer m.b.t. voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst Let op: geen instemmingsrecht bij Bpf en pensioenregeling in cao

14 Wetsvoorstel wijziging bevoegdheden OR inzake beloningen en pensioen
Art. 23 lid 2: verplicht overleg met OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur Bedrijven > 100 werknemers Niet over de hoogte van de beloning maar over de verhouding tussen verschillende inkomensgroepen Uitbreiding van huidige art. 31d WOR inzake bijzondere informatierecht Status wetsvoorstel: Consultatie op 17 maart jl. gesloten

15 Participatiewet Op 1 januari 2015 in werking getreden.
Doel: mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten door Tweede Kamer aangenomen Rol OR: - aannamebeleid - initiatiefrecht OR Veranderingen voor SW-bedrijven - openbreken van gemeenschappelijke regeling TIP: OR kan hier gebruik maken van art. 28 WOR

16 Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren
Wat verandert er: WWZ: transitievergoeding ook voor ambtenaren Aanpassing cao’s Wijzigingen van arbeidsvoorwaardenregelingen Sommige overheidswerkgevers privatiseren onderdelen van hun organisatie Taken en bevoegdheden van het lokale ‘georganiseerd overleg’ (GO) ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden komen te vervallen. Binnen de grenzen van de WOR, is de OR de toekomstige gesprekspartner van de werkgever.

17

18 Vragen? Ernst van Win


Download ppt "Nieuwe wetgeving: Ziet uw OR door de bomen nog het bos?"

Verwante presentaties


Ads door Google