De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Invoering Bachelor / Master Universiteit Utrecht Uitgangspunten Universitair Kader vastgesteld CvB met instemming van decanen en universiteitsraad 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Invoering Bachelor / Master Universiteit Utrecht Uitgangspunten Universitair Kader vastgesteld CvB met instemming van decanen en universiteitsraad 8."— Transcript van de presentatie:

1 1 Invoering Bachelor / Master Universiteit Utrecht Uitgangspunten Universitair Kader vastgesteld CvB met instemming van decanen en universiteitsraad 8 maart 2001

2 2 Opzet document Reikwijdte Waarom bachelor/master Twee fasen Visie op undergraduate-fase Visie op graduate-fase Accreditatie - intern/extern Flankerend beleid Tijdpad

3 3 Reikwijdte van dit document Formuleert onderwijsconcept en de verantwoordelijkheden daarin Formuleert een aantal “standaarden” waarvan gemotiveerde afwijkingen mogelijk zijn, ter beoordeling via interne certificering Wat nog moet volgen zijn de consequenties voor organisatorische en bestuurlijke inbedding, voor bekostiging, huisvesting e.d.

4 4 Waarom bachelor/master Extern Europese harmonisering, nationale wetgeving Intern Samenwerking over de grenzen van disciplines Kwaliteit en rendement Differentiatie in studiepaden Academische vorming Aansluiting arbeidsmarkt Internationalisering, uitstroom/instroom Profilering van Utrechtse zwaartepunten

5 5 Twee fasen, ieder met eigen doelstelling Undergraduate, leidend tot Bachelor academische vorming verdiepen van een specifieke (disciplinaire) interesse voorbereiden van de keuze voor een verdere (studie)loopbaan Graduate, leidend tot Master specialisatie voor: wetenschapsbeoefening beroepsuitoefening op academisch niveau

6 6 Twee fasen, ieder met een eigen onderwijsconcept Undergraduate is vooral vraag-gestuurd beperkte keuze binnen stramien van major vrije keuze in profileringsruimte Graduate is vooral expertise-gestuurd programma’s geclausuleerde toelating invloed afnemend veld

7 7 Omvang graduatefase gevarieerd (1) Eindniveau master is huidig doctoraal Undergraduate 3 jaar Graduate maximaal 2, minimaal 1 jaar Afweging voor lengte graduate: –(inter)nationale concurrentie –vaste, externe eisen aan inhoud diploma

8 8 Omvang graduatefase gevarieerd (2) Bèta en Biomedisch –voornamelijk 80 punten –enkele van 40 punten Alfa en Gamma –voornamelijk 40 punten –een geselecteerd aantal van 80 punten College van Bestuur bepleit 5 jaar stufi-mogelijkheid voor iedere student intussen :

9 9 Chassis voor het onderwijs 40 studiepunten per jaar = 42 oude studiepunten = 60 ECTS = 32 USA credits = 30 UK credits uniforme academische kalender: –twee semesters: ca 1 sept- 1 feb ; ca 1 feb - 1 juli –halverwege ieder semester een in/uitstapmogelijkheid –kerstvakantie van twee weken standaardcursusomvang: 5 punten undergraduate cursussen op drie niveaus: inleidend (1), verdiepend (2), gevorderd (3)

10 10

11 11 Major in schema samenstelling major student cursusaanbod voor major niveau 1 2 3 jaar profileringsruimte verplichte cursus hoofdrichting opties major contextvakken inl. verd. gev.

12 12 Undergraduate majors Startpunt voor de ontwikkeling van majors zijn de huidige CROHO-opleidingen Aangevuld met bijvoorbeeld: (life)science(s) arts & humanities social sciences

13 13 Profileringsruimte, minors Student mag profileringsruimte geheel vrij vullen mits minimaal een derde op niveau 2 of 3 kan cursussen in één majordomein kiezen en verzoeken om erkenning als ‘minor’ (tenminste 5 sp op niveau 3) kan ook cursussen kiezen uit het domein van de gekozen major Onderwijsinstituut kan samenhangend pakket als minor aanbieden (tenminste 5 sp op niveau 3)

14 14 Academische vorming - Wat? Academisch denk- en werkniveau, onder andere analytisch denken en redeneren schrijven/presenteren/argumenteren projectmatig/planmatig handelen communicatieve en sociale vaardigheden Wetenschappelijk instrumentarium, bijvoorbeeld laboratoriumvaardigheden onderzoekmethoden informaticatechnieken Talenkennis Nederlands Engels/vreemde taal Wetenschappelijke en cultureel-maatschappelijke vorming contextvakken o.a. wetenschapsfilosofie, b.v. grondslagen/geschiedenis van de wetenschap maatschappelijke context, b.v. ethiek

15 15 Academische vorming - Hoe? Specifieke academische vaardigheden –in werkvormen binnen elke cursus –apart getoetst Algemene academische vorming –in inhoud van elke cursus –in academische contextvakken –door verrijking in profileringsruimte

16 16 Portfolio Academische Vorming xx x Wetensch/culturele en maatschappelijke vorming xxx Talenkennis x Wetenschappelijk instrumentarium xxx Academisch denk- en werkniveau cursusaanbod academische context in iedere cursus x ‘Wat’ en ‘Hoe’ gedocumenteerd

17 17 Regels cursussen in undergraduate fase Alle undergraduate cursussen staan in de UU undergraduate cursusgids (hardcopy en web-based) Drie niveaus: 1= inleidend, 2=verdiepend, 3=gevorderd. Van iedere cursus wordt aangegeven of deze (verplicht) onderdeel vormt van een major of een minor, wat het niveau is, en wat de eventuele ingangseisen zijn Standaard is een activerende onderwijsvorm Cursussen worden (dus inclusief toetsing) afgesloten voor een volgend blok begint Aantal en aard van de contact-uren genereert 40 echte studie-uren per week.

18 18 Introductie en Studieloopbaanbegeleiding Door onderwijsinstituut major Accenten Studieloopbaanbegeleiding: –Eerste vier maanden: introductie minimaal maandelijks inhoudelijke feedback advies vóór 1 februari als sluitstuk –Eind jaar 1 definitieve keuze major –Jaar 2 en 3 begeleiding keuzes advies voorsortering graduate Commitment van docenten

19 19 Visie op omgang met studenten Student is aankomend academicus (young professional) –Inwerken en socialiseren –Begeleiden tot zelfstandigheid Wederzijds commitment –Terugdringen vrijblijvendheid –Verantwoordelijkheden aan twee kanten

20 20 Propedeuse Afschaffen examen Functies (oriëntatie, verwijzing, selectie) geïncorporeerd in systeem

21 21 Rendement Parameters: cursus: –slaagpercentage in één keer –slaagpercentage uiteindelijk studievoortgang – sp/jaar/student diploma's – aantal bachelors na 3-4 jaar

22 22 Undergraduate fase verantwoordelijkheden (1) Student  schrijft zich in bij het onderwijsinstituut van aanvankelijke major-keuze  legt binnen een jaar zijn/haar definitieve major-keuze vast  kiest in de undergraduate fase zijn/haar vakken zodanig dat hij/zij zich optimaal positioneert voor de graduate fase  schrijft zich in voor cursussen en verplicht zich tot actieve deelname aan onderwijs en toetsing

23 23 Undergraduate fase verantwoordelijkheden (2) Docent neemt deel in algemene studie- en studentbegeleidings- activiteiten van het onderwijsinstituut, o.a. de eerstejaars- introductie richt de cursus zo in dat studenten die volgens de aangegeven richtlijnen deelnemen aan de cursus een positief resultaat halen voert de cursus uit zoals beschreven geeft in de cursusbeschrijving specifieke richtlijnen voor het behalen van een positief resultaat biedt studenten adequate begeleiding in en buiten de geroosterde activiteiten deelt eindbeoordeling binnen twee weken na afloop van de cursus mee

24 24 Undergraduate fase verantwoordelijkheden (3) Onderwijsinstituut zorgt voor introductie en studieloopbaanbegeleiding voor majorstudenten biedt cursussen voor major studenten biedt repertoire voor academische vorming geeft aan welke vakken wel/niet verplicht zijn voor majors biedt (eventueel) cursussen voor non-major studenten geeft regels voor erkenning minors binnen hun domein geeft bachelordiploma’s af binnen universitaire kaders organiseert kwaliteitszorg

25 25 Undergraduate fase verantwoordelijkheden (4) Decaan is opdrachtgever voor onderwijsinstituut en keurt major/ minor eisen goed zorgt voor kwaliteit van docenten

26 26 Undergraduate fase verantwoordelijkheden (5) Universiteit Geeft kaders voor en bewaakt: –onderwijschassis –niveau en aard academische vorming –kwaliteit en kwaliteitszorg –introductie eerstejaars-studenten –studieloopbaanbegeleiding Certificeert: –cursussen –majors –minors

27 27 Graduate fase uitgangspunten masterprogramma's Toelating via toelatingsprocedure Niveau is huidig doctoraal programmeerruimte ten hoogste 80 sp tenminste 25% sp zelfstandig onderzoekopdracht en/of stage tenminste 25% sp theoretische verdieping Inhoud gebaseerd op competentieprofiel in relatie tot beroepsperspectief (onderzoeker, professional) breedte: convergente lijn B-M-PhD Omvang minimale instroom minimaal aantal dragende leerstoelen

28 28 Toelating masterprogramma's Aantal plaatsen in een programma gerelateerd aan onderwijscapaciteit en uitstroommogelijkheden Toelatingsprocedure tweemaal per jaar op basis van motivatie en talent kennis van inhoud kennisdomein en bijbehorende methoden en technieken (ten hoogste de inhoud van een bepaald major) academisch denk- en werkniveau Instroommoment te bepalen door graduate school synchroniseren wanneer nodig voor onderwijsconcept bij ‘klassikale’ start minimaal 2 startmomenten per jaar continue instroom bij geïndividualiseerde programma's

29 29 Graduate fase – zorgplicht universiteit Totaal aantal plaatsen in graduate fase in een cluster is groter dan of gelijk aan de belangstelling van Utrechtse bachelors  Utrechtse student heeft recht op een plaats mits: in de undergraduate fase zijn/haar vakken zodanig gekozen zijn dat hij/zij zich goed positioneert voor de graduate fase, en: hij/zij bij meerdere programma’s solliciteert naar een plaats

30 30 Beroepsopleiding Geneeskunde Master Neuroscience Major Psychologie Major Scheikunde Master Phar.sciences Master Biomedical sciences Master Bioveterinary sciences Master Bio-environmental sciences Master C&E Master M Master Biomolecular sciences Master Bioinformatics Major Farmacie Major Biomedische Wetenschappen Major Biologie Master Pharmacie (apotheker) Bachelor Wageningen Beroepsopleiding Diergeneeskunde Master Food Technoloy Major Natuurkunde Master x Master Y Bijvoorbeeld: Opleidingen ABC

31 31 Graduate fase - verantwoordelijkheden (1) ‘Graduate school’ begeleidt studenten, ook richting vervolg biedt masterprogramma's aan die leiden tot masterdiploma formuleert criteria voor toelating selecteert studenten organiseert kwaliteitszorg

32 32 Graduate fase - verantwoordelijkheden (2) Decaan (een of meer) bepaalt opleidingscapaciteit programma's stelt eindtermen vast zorgt voor kwaliteit docenten zorgt voor informatie aan studenten over mogelijkheden in de graduatefase zorgt voor externe accreditatie Universiteit certificeert programma’s certificeert toelatingsprocedures zorgt voor voldoende totale opleidingscapaciteit

33 33 Undergraduate - Graduate- Onderzoek/PhD Scheiding van verantwoordelijkheden voor: undergraduate fase (majors en academische vorming) graduate fase (programma en toelating van studenten tot masterprogramma's) onderzoek en PhD opleiding Decaan bepaalt voor iedere medewerker % verdeling in taken ten behoeve van: undergraduate onderwijs graduate onderwijs onderzoek en PhD-opleiding

34 34 ‘Top’-master Utrecht heeft masterprogramma's die in het internationale forum van collega’s of beroepsgroepen herkend worden als ‘van excellent niveau’, net zoals dat nu met een aantal doctoraalprogramma’s het geval is Utrecht profileert door bewust te investeren in specifieke masterprogramma's

35 35 Overgang graduate - PhD Studenten die deelnemen aan Masterprogramma's die opleiden voor het competentieprofiel ‘wetenschappelijk onderzoeker’ kunnen na een jaar meedingen naar een PhD plaats

36 36 Interne certificering Cursussen in undergraduate Majors Minors Masterprogramma's Onderwijsinstituten

37 37 ‘Flankerend beleid’: aanpassing interne bekostiging en financiering Universitaire bekostiging –één onderwijstarief –financiering feitelijke omvang van programma: bachelor 3 jaar master variërend van 1 - 2 jaar –vermindering vertragingseffecten Financiering –eenvoudige, effectieve financiering van cursussen –financiering studieloopbaanbegeleiding

38 38 ‘Flankerend beleid’ : verder onder andere investeren in introductie eerstejaars investeren in studie-loopbaanbegeleiding algemeen toegankelijk inschrijfsysteem voor vakken/cursussen waar nodig financiering 5e jaar SF onderwijsmarketing aanpassing bestuurlijke verantwoordelijkheidsstructuur

39 39 Globaal tijdpad Per 1/3/01 Besluit over Uitgangspunten Per 1/9/01 Globale programmaontwerpen goedgekeurd voor majors en masters die per 1/9/02 van start gaan; Universitair Kader vastgesteld Per 1/9/02: Start undergraduatefase: majors, profileringsruimte Start eerste masterprogramma's Academische kalender: indeling in semesters, cursusomvang variabel Per 1/9/04 Academische kalender geheel ingevoerd: vier perioden, cursusomvang 5 punten Alle undergraduate-cursussen op SOLIS


Download ppt "1 Invoering Bachelor / Master Universiteit Utrecht Uitgangspunten Universitair Kader vastgesteld CvB met instemming van decanen en universiteitsraad 8."

Verwante presentaties


Ads door Google