De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste."— Transcript van de presentatie:

1 Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de gezamenlijke kerkdienst. Lijkt het u/jou leuk je in te zetten voor een gezamenlijke viering met meerdere kerken? Meld je dan aan via: zendingszondag2013@gmail.com

2 Oliebollenactie 2012 Zaterdag 29 december a.s. worden er bij de Petrakerk oliebollen verkocht. De opbrengst is bestemd voor het Iriszhuis in Roemenie. De kerk is open van 15.00 tot 19.00 uur. Wilt u bestellen: Sjanet en Henk Dorgelo, 0523-263121 h.w.dorgelo@home.nl

3 Vanmiddag zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

4 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 134 Na de zegen Gz. 81: 1,2,3,4,7 Schriftlezing & tekst: Johannes 1: 1-18

5  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141 Voor de dienst: Lb. 134

6 Liedboek 134: 1,2,3 Vers 1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

7 Liedboek 134: 1,2,3 Vers 2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

8 Liedboek 134: 1,2,3 Vers 3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

9 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

10

11 Thema : Een volle voederbak. Met de geboorte van Jezus Christus Gods zoon ligt de voederbak vol. De leegte is verdwenen en de dood is overwonnen. De verlosser is gekomen, Jezus zelf is het brood. Later zegt Hij dat ook : Ik ben het brood dat leven geeft. Wie in Mij gelooft krijgt nooit meer honger, maar wordt verzadigd met Gods goedheid en genade. Dit brood komt uit Betlehem ( het broodhuis). Daar begint de genade, daar worden wij verlost. Daar is overvloed. Jezus zelf is het brood dat velen zal voeden en verlossing zal schenken.

12

13

14 Het Lied wordt eerst voorgezongen door het zang groepje. De tekst en de muziek staan dan op de beamer. Gelijk in de maat gaan we dit lied nog een keer zingen. Nu zingen we als gemeente samen met het zanggroepje met muziekbegeleiding. De tekst staat op de beamer.

15 Een lichtje aan de horizon Als de herberg voor jou dicht blijft en je moet rusten in een stal, en het Kindje wordt geboren, dat de mensen redden zal, als de wereld roept om vrede om een wereld zonder pijn, blijkt dat kindje steeds een lichtje aan de horizon te zijn.

16 Refrein: Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen die wij hier mogen lezen, mogen horen. Onder de vleugels van het oude Betlehem Wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren. Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

17 Een lichtje aan de horizon (allen) Als de herberg voor jou dicht blijft en je moet rusten in een stal, en het Kindje wordt geboren, dat de mensen redden zal, als de wereld roept om vrede om een wereld zonder pijn, blijkt dat kindje steeds een lichtje aan de horizon te zijn.

18 Refrein: Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen die wij hier mogen lezen, mogen horen. Onder de vleugels van het oude Betlehem Wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren. Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

19

20  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

21  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

22 Gezang 81: 1,2,3,4,7 Vers 1 Dit is de dag, die God ons schenkt, waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal.

23 Gezang 81: 1,2,3,4,7 Vers 2 Men had Hem eeuwen lang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon.

24 Gezang 81: 1,2,3,4,7 Vers 3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kind'ren nu.

25 Gezang 81: 1,2,3,4,7 Vers 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.

26 Gezang 81: 1,2,3,4,7 Vers 7 Roem, hemel, die geboortedag, de schoonste, die de wereld zag; juich, aarde, nu ge uw koning ziet, zing Hem een nooit gezongen lied.

27  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

28  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

29 Gezang 83: 1,2,3,4 Vers 1 Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen! Komt en ziet wat is geschied: de Heiland is geboren! Gloria, hosanna in excelsis!

30 Gezang 83: 1,2,3,4 Vers 2 Herders, spoedt u naar de stal: in doeken is gewonden Hij die herder wezen zal, het lam voor onze zonden! Gloria, hosanna in excelsis!

31 Gezang 83: 1,2,3,4 Vers 3 Wijzen, zoekt niet her en der, want ziet, boven zijn woning straalt een wonderlijke ster, daar woont Hij: onze koning! Gloria, hosanna in excelsis!

32 Gezang 83: 1,2,3,4 Vers 4 Mensen, overal vandaan, God zelf is in ons midden! Komt dan, laten wij nu gaan om Christus te aanbidden! Gloria, hosanna in excelsis!

33  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

34  Votum en zegengroet  Gz. 81: 1,2,3,4,7  Gebed  Gz. 83  Lezen:Johannes 1: 1-18  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141

35 Psalm 111: 1,2 Vers 1 Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken.

36 Psalm 111: 1,2 Vers 2 Des HEREN doen is majesteit en eeuwig zijn gerechtigheid. Barmhartig is Hij, vol genade. Hij gaf een klaar getuigenis en stichtte een gedachtenis voor zijn geduchte wonderdaden.

37 Na de preek: Lb. 135

38

39

40

41

42 Zingen Lb 135

43 Liedboek 135 Vers 1 Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, ……

44 Liedboek 135 …… zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

45 Liedboek 135 Vers 2 Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, ……

46 Liedboek 135 …… tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

47 Liedboek 135 Vers 3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, ……

48 Liedboek 135 …… dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

49 Kerst: Gods Zoon wordt mens Gods goedheid en waarheid Gods grootheid God zelf Na de preek: Lb. 141

50  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141  Gebed  Collecte  Gz. 50  Zegen

51 Liedboek 141: 1,2,3 Vers 1 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen.

52 Liedboek 141: 1,2,3 Vers 2 Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.

53 Liedboek 141: 1,2,3 Vers 3 Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt en't ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen.

54  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141  Gebed  Collecte  Gz. 50  Zegen

55  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Zondag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Gz. 50

56 Jezus als kind aan de wereld beloofd, komt bij ons wonen als mens heel dichtbij. Wie had durven dromen, wie had dit geloofd? De Verlosser wordt mens zoals wij. Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

57 Refrein (allen) Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een lied over vrede aan herders gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor. Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door

58 Jezus de hoop voor een wereld in nood, komt in ons wonen en blijft voor altijd. Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? Jezus, redder die ons heeft bevrijd. Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

59 Refrein (allen) Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een boodschap van vrede op aarde gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor; ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

60 Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft. U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. Leven oneindig is wat U mij geeft; U bent meer dan ik ooit had verwacht. (geschreven door Sela)

61

62  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Zondag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Gz. 50

63  Ps. 111: 1,2  Preek deel 1  Lb. 135  Preek deel 2  Lb. 141  Gebed  Collecte  Gz. 50  Zegen

64 Gezang 50 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. ………

65 Gezang 50 ……… Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen. …….

66 Gezang 50 ……… Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen,amen.

67

68

69 Tot vanmiddag om 14.30 uur Met Ds. De Kimpe In het Morgenlicht


Download ppt "Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste."

Verwante presentaties


Ads door Google