De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 20 juli 2014 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:prof. J.W. Maris (Apeldoorn) Ouderling:Egge Groenewold Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 20 juli 2014 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:prof. J.W. Maris (Apeldoorn) Ouderling:Egge Groenewold Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 20 juli 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:prof. J.W. Maris (Apeldoorn) Ouderling:Egge Groenewold Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 78: 1, 2, 3 en 4 Gezang 90: 1, 2 en 10 Psalm 5: 2 en 3 Psalm 5: 6 en 7 Psalm 38: 3, 6, 9, 10 en 12 Psalm 103: 1, 3 en 4 Gezang 110: 1 en 4 Johannes 8: 1 – 11

4 Welkom en mededelingen

5 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! Gezang 78: 1, 2, 3 en 4

6 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

7 Gezang 78: 1, 2, 3 en 4 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

8 Gezang 78: 1, 2, 3 en 4 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in needrigheid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de windslen sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

9 Stil gebed Votum en groet

10 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. Al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot. Gezang 90: 1, 2 en 10

11 2 Dit weet ik vast en zeker, dat mij de Heer bemint, dat Hij mijn deel, mijn beker, mijn Vader is, mijn vriend, dat Hij geen kwaad kan willen, dat Hij mij bij wil staan, dat Hij de storm zal stillen, mijn vijand zal verslaan.

12 Gezang 90: 1, 2 en 10 10 't Zij engelen of machten, Gij maakt mij van hen vrij. Der diepten donkre krachten, der hoogten hovaardij, zij mogen mij verdrukken en doden, Gij houdt stand; zij kunnen mij niet rukken, Heer Jezus, uit uw hand.

13 Tien geboden

14 2 Gij hebt een afschuw van de zonde. Gij haat de hand waar bloed aan kleeft, de tong die van de leugen leeft. Wie in geweld hun sterkte vonden richt Gij te gronde. Psalm 5: 2 en 3

15 3 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

16 Gebed

17 6 Wil, God, hun valse list beletten! Doe vallen hen in eigen val om de vergrijpen zonder tal, waarmee zij zich rebels verzetten tegen uw wetten. Psalm 5: 6 en 7

18 7 Maar die uw lieve naam belijden, vinden een schuilplaats aan uw hart: zij zullen vrij van zorg en smart juichende zich in U verblijden te allen tijde.

19 Gebed

20 We lezen Johannes 8: 1 – 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

21 Johannes 8: 1 – 11 Een vrouw op overspel betrapt 8 1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.

22 Johannes 8: 1 – 11 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.

23 Johannes 8: 1 – 11 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

24 Psalm 38: 3, 6, 9, 10 en 12 3 Boven 't hoofd groeit mij het kwade van mijn daden, al te zwaar werd hun gewicht. Met terneergeslagen ogen, diep gebogen, kom ik voor uw aangezicht.

25 Psalm 38: 3, 6, 9, 10 en 12 6 Al mijn zuchten, al mijn bange zielsverlangen breng ik voor uw aangezicht. 't Hart krimpt, zie mijn krachten tanen, zie mijn tranen, uit mijn ogen wijkt het licht.

26 Psalm 38: 3, 6, 9, 10 en 12 9 Heer, op U wil ik vertrouwen, op U bouwen. Geef Gij antwoord, o mij God. Wil niet mijn bedreigde leven overgeven aan hun snoeven en hun spot.

27 Psalm 38: 3, 6, 9, 10 en 12 10 Want waar zouden nog mijn voeten steunen moeten nu mij d'afgrond opengaat. Heer mijn God, ik heb misdreven, red mijn leven, want ik ben ten einde raad.

28 Psalm 38: 3, 6, 9, 10 en 12 12 Haast U mij te hulp en red mij, Heer, ontzet mij, o mijn heil, wees mij nabij. Laat uw trouw mij niet begeven, stel mijn leven bij U veilig, handhaaf mij!

29 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Het onderwerp is: door Christus leven voor de Vader (Romeinen 8: 1 – 17).

30 Preek

31 Als Jezus ons oordeelt, wordt alles anders. Dan worden: –aanklagers betrapt –aanklachten uitgewist –betrapten vrijgesproken

32 Preek

33 Psalm 103: 1, 3 en 4 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

34 Psalm 103: 1, 3 en 4 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

35 Psalm 103: 1, 3 en 4 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

36 Dankzegging en voorbeden

37 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: pastoraat in de gezondheidszorg emeritikas

38 Gezang 110: 1 en 4 1 Het Lam, voor ons op aard' geslacht, is eeuwig waard te ontvangen de wijsheid, rijkdom, eer en kracht en dankbre lofgezangen!

39 Gezang 110: 1 en 4 4 Hij komt en draagt de gloriekroon; God toont zijn welgevallen en geeft aan Hem, als Mensenzoon het oordeel over allen.

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met en in de Jeruzalemkerk. Deze dienst begint om 17.00 uur.


Download ppt "Zondag 20 juli 2014 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:prof. J.W. Maris (Apeldoorn) Ouderling:Egge Groenewold Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google