De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 50 25/04/2015 Het MAGDA- dienstenaanbod CORVE Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 50 25/04/2015 Het MAGDA- dienstenaanbod CORVE Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 50 25/04/2015 Het MAGDA- dienstenaanbod CORVE Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) E-mail: geert.mareels@bz.vlaanderen.begeert.mareels@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Decreet “elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer”  Verbod om informatie te vragen die de Overheid al heeft  Opzetten en erkennen van Vlaamse authentieke bronnen  Regeling voor bescherming van de privacy m.b.t. “Vlaamse” gegevensuitwisseling ( dus niet voor bevragingen RRN, KSZ, KBO)  Elektronische formulieren gelijkwaardig aan de oude papieren (en de Vlaamse regering mag decretaal vastgelegde formulieren wijzigen in dit kader)

4 Coördinatiecel Vlaams e-government

5 Coördinatiecel Vlaams e-government VIP projecten2008

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 1. WS Energie Prestatie  Indieners: Vlaams EnergieAgentschap, Vlabel(?), ROW(?), VMSW Doel: ontsluiten van de energieprestatiedatabank via het MAGDA-platform om ervoor te zorgen dat de stakeholders de rechtentoekenning kunnen doen; zoals een vermindering op het KI indien de woning voldoet aan een bepaalde norm (vraag van VLABEL – Yves Hantson) of de verzekering gewaarborgd wonen

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Proactieve toekenning Studietoelagen  automatisch afhandelen van dossiers ( de zgn eenvoudige dossiers) en tegelijkertijd proactief dossiers samenstellen en de burger een voorstel voor studietoelagen te doen ( waarbij een screening van potentiële rechthebben zou gebeuren en een formulier met de door onze afdeling gekende gegevens zou worden gestuurd naar deze rechthebbenden).

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 3. Persoonlijk Assistentiebudget  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wil met dit project bereiken dat de persoon met een handicap gegevens, die hij reeds voor andere overheden heeft moeten aangeven, niet opnieuw moet aangeven aan het VAPH.  In dit geval gaat het specifiek over de gegevens ivm lonen en sociale bijdragen, die reeds aangegeven werden bij RSZ.

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 4. Virtueel sociaal Huis  Met de ontwikkeling van een servicelaag willen we lokale besturen de mogelijkheid geven om de rechtenverkenner uit te bouwen tot een virtueel sociaal huis. Webservices gericht op de front- en back office van gemeente / OCMW en andere instanties/overheden verzorgen de informatie-uitwisseling tussen verschillende databanken om zo tot een sociale productencataloog te komen die een verdere koppeling aan het digitale loket toelaat.

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 5. Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen  Het uiteindelijke doel is het beheren en ontsluiten van authentieke geografische databronnen via een efficiënte en gebruiksvriendelijke GIS-omgeving die: –aan burgers toelaat om de informatie op te vragen vanuit één geoloket; generieke, parametriseerbare en open-standaarden webservices aanbiedt waarmee bedrijfstoepassingen kunnen nagaan welke authentieke geodatabronnen een invloed hebben op een bepaalde locatie; – aan geodataeigenaars de mogelijkheid bieden om hun actuele geodata ter beschikking te stellen; –aan geoloketbouwers de mogelijkheid biedt om via parametrisatie het loket te bouwen.

11 Coördinatiecel Vlaams e-government Aanmoedigingspremies online  Online aanvraagformulier aanmoedigingspremies.  Momenteel wordt voorzien in vijf types van aanmoedigingspremies, met name: aanmoedigingspremie zorgkrediet, opleidingskrediet, ondernemingen in moeilijkheden, loopbaankrediet en landingsbaan.  Ontsluiting van : –VKBO-VKBP; –GeefPersoon, –GeefGezinssamenstelling, –ACM, –GeefOnderneming, –GeefVestiging, –PublicatieMutatieOnderneming – GeefC62Attest, – GeefTWenPC (paritair comité en tewerkstelling), –GeefBeginDatumZelfstandige Activiteit, –GeefGraadHandicap

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 8. Ondernemingsfoto  Departement EWI samen met IWT een pilot doen om hun data samen te brengen. –Dus gegevensuitwisseling over bedrijven tussen verschillende Vlaamse administraties –Na de realisatie van het project “ondernemingsfoto” zal een klant/onderneming meteen na het aanmelden op de website een overzicht krijgen van alle steunaanvragen die bij het Agentschap Economie én bij het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) werden ingediend.

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 9. VDAB/ VAPH : Uitwisseling gegevens arbeidshandicap  integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap - voorheen toevertrouwd aan het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (VFSIPH) - werd recent over-gedragen aan de VDAB voor wat betreft de luiken toeleiding tot de arbeidsmarkt (beroepsoriëntering, beroepsopleiding, gespecialiseerde trajectbegelei-ding) en maatregelen inzake tewerkstelling in de reguliere sector.  Het gaat over personen met een indicatie van een arbeidshandicap, erkend door het intern verzelf-standigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) (voorheen VFSIPH). De VDAB bepaalt of een persoon met een indicatie van arbeidshandicap recht heeft op één of meer-dere bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  Alle door VAPH erkende indicaties van arbeidshandicap dienen op een geautomatiseerde manier overgemaakt te worden van VAPH naar VDAB

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 10. VAPH : Rechten FOD SZ  Het VAPH wil met dit project bereiken dat de persoon met een handicap gegevens, die hij reeds voor andere overheden heeft moeten aangeven, niet opnieuw moet aangeven aan het VAPH.  In dit geval gaat het specifiek over de gegevens ivm lonen en sociale bijdragen, die reeds aangegeven werden bij RSZ.

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 11. VLAO : GIS Bedrijventerreinen  VLAO inventariseert de bezetting en de beschikbaarheid van de Vlaamse bedrijventerreinen, waarbij in een GIS-systeem een aantal lagen dagelijks geactualiseerd worden. Informatie wordt verzameld op niveau van bedrijventerreinen, gebruikspercelen en infrastructuur. Per object worden verschillende variabelen ingevuld. De gebruikspercelen zijn gelinkt aan een databank met bedrijfsvestigingen. De focus van de gebruikspercelen is het in kaart brengen van de beschikbaarheid.  Deze inventaris is voor VLAO een backoffice voor het locatieadvies aan (kandidaat)ondernemers. Tevens is dit voor overheidsdiensten een interessante bron ter ondersteuning van beleidsvoering, studiewerk, streekontwikkeling, …..

16 Coördinatiecel Vlaams e-government  Leer- en ervaringsbewijzen: breed te interpreteren als alles wat het opleidingsniveau van een inwoner van Vlaanderen omschrijft: –Onderwijsdiploma’s –Certificaten –Leerbewijzen –Ervaringsbewijzen –…  Onderwijsinstellingen  VDAB  Middenstandsopleiding Soortgelijk project Franse Gemeenschap / DAV?? “Leer- en ervaringsbewijzendatabank” ?

17 Coördinatiecel Vlaams e-government Dank voor uw aandacht Vragen - questions? Meer informatie over CORVE http://www.corve.be


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 50 25/04/2015 Het MAGDA- dienstenaanbod CORVE Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)"

Verwante presentaties


Ads door Google