De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KCB BIJEENKOMST Wet Werk en Zekerheid 20 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KCB BIJEENKOMST Wet Werk en Zekerheid 20 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 KCB BIJEENKOMST Wet Werk en Zekerheid 20 april 2015

2 Wet Werk en Zekerheid aangenomen Per 1 januari 2015 in werking Veranderingen: 1.(Flex)contracten (1 januari 2015) 2.Ontslagroutes (1 juli 2015) 3.Ontslagvergoeding (1 juli 2015)

3 1.Proeftijd 2.Concurrentiebeding 3.Aanzegtermijn 4.Oproepcontracten 5.Ketenregeling 6.Uitzendcontracten Wetswijzigingen flexibele arbeid

4 Proeftijd Per 1 januari 2015 NU Contract < 2 jaar: proeftijd 1 maand Contract > 2 jaar: proeftijd 2 maanden STRAKS Contract ≤ 6 maanden: geen proeftijd Contract > 6 maanden < 2 jaar: proeftijd 1 maand Contract > 2 jaar: proeftijd 2 maanden

5 Concurrentiebeding Per 1 januari 2015 NUConcurrentiebeding mogelijk in tijdelijk en vast contract STRAKS Hoofdregel: Concurrentiebeding alleen in vast contract Uitzondering: Concurrentiebeding in tijdelijk contract met schriftelijke motivering dat het noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen

6 Aanzegging einde tijdelijk contract Per 1 januari 2015 NU Tijdelijk contract loopt van rechtswege af STRAKS Aanzegtermijn bij contract van 6 maanden of langer Uiterlijk 1 maand voor einddatum schriftelijk aanzeggen Niet aangezegd? Eén maandsalaris extra. Te laat? Naar rato. Overgangsrecht: bij einde overeenkomst vanaf 1 februari 2015 Tip: alle tijdelijke contracten nu al aanzeggen!

7 Oproepcontracten Per 1 januari 2015 NU In CAO onbeperkt afwijken loondoorbetalingsverplichting In contract alleen voor eerste 6 maanden STRAKS Afwijking in CAO beperkt tot 78 weken voor uitzendwerk Verder alleen nog als functies volgens CAO incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen

8 Ketenregeling Per 1 juli 2015 NU 3 x 3 x 3 Afwijken bij CAO onbeperkt mogelijk STRAKS 3 x 2 x 6 Afwijken bij CAO beperkt mogelijk maximaal 3 contracten gedurende 3 jaar 3 maanden ertussen maximaal 3 contracten gedurende 2 jaar 6 maanden ertussen

9 Overgangsrecht ketenregeling Per 1 juli 2015 Einde van rechtswege Nee, vanaf 1 juli 2015 zes maanden Dit mag! 12 mnd 9 mnd12 mnd 3 mnd

10 Uitzendovereenkomsten Per 1 januari 2015 NU Uitzendbeding kan op grond van CAO onbeperkt gelden Ketenregeling kan worden uitgesloten STRAKS Afwijkingsmogelijkheid tot maximaal 78 weken. Daarna ook ketenregeling van toepassing.

11 Ontslagroutes

12 Wijziging ontslagstelsel Per 1 juli 2015 NU Mogelijkheid om route voor ontslag zelf te kiezen UWV (geen vergoeding) Kantonrechter (vergoeding) STRAKS Of: via UWV of kantonrechter afhankelijk van de ontslaggrond Of: met instemming van de werknemer In alle gevallen een vergoeding ongeacht route

13 UWV-procedure NU - Procedure 6-8 weken - Bij opzegging 1 maand aftrekken van opzegtermijn - Vergunning 8 weken geldig - Geen vergoeding STRAKS - Procedure 4-5 weken - Bij opzegging proceduretijd aftrekken van opzegtermijn - Vergunning 4 weken geldig - Vergoeding

14 Ontbindingsprocedure NU Geen vastomlijnd kader voor ontbinding Vergoeding op basis van kantonrechtersformule Ontbinding op korte termijn STRAKS Eén van de in de wet genoemde gronden Bij onvoldoende dossier: risico weigering ontbinding Niet langer reparatie via hogere ontslagvergoeding mogelijk Ontbinding met opzegtermijn (met aftrek proceduretijd)

15 Hoger beroep en cassatie NU Geen beroep of cassatie bij Hoge Raad mogelijk STRAKS Beroep en cassatie wel mogelijk. Zowel van beslissing UWV als van kantonrechter. Vordering werknemer: Herstel van het dienstverband Billijke vergoeding Hoger beroepstermijn twee maanden

16 Ontslagvergoeding

17 TransitievergoedingNU Per 1 juli 2015 Kantonrechtersformule A x B x C A= dienstjaren per gewerkt jaar op basis van leeftijd 0 ≤ 34 = factor 0,5 35 ≤ 44 = factor 1 45 ≤ 54 = factor 1,5 55+ = factor 2 B= beloning (bruto maandsalaris, 8% vakantietoeslag, 13 e maand etc.) C= correctiefactor

18 TransitievergoedingSTRAKS Per 1 juli 2015 Transitievergoeding A x B A= dienstjaren per periode 6 maanden in dienst 0 ≤ 10: 1/6 e, dienstjaren 11<: 1/4 e ) B= beloning (bruto maandsalaris, 8% vakantietoeslag, 13 e maand etc.)

19 Voorbeeldberekening Werknemer van 45 jaar, 15 jaar en 7 maanden in dienst. Salaris € 3.000 bruto (incl.) NU Kantonrechtersformule: 13 x € 3.000 x 1 = € 39.000 STRAKS Transitievergoeding 20 x € 3.000 x 1/6 e = € 10.000 11 x € 3.000 x 1/4 e = € 8.250 €18.250

20 Recht op transitievergoeding Per 1 juli 2015 Elke werknemer die tenminste 24 maanden in dienst is Bij een opzegging via UWV/ontbinding kantonrechter of het niet verlengen van een tijdelijk contract Dus ook bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden Geen recht op vergoeding bij wederzijds goedvinden (mogelijk wel reflexwerking) Tip 1: zorg voor een financiële voorziening Tip 2: tijdelijke contracten van 1 jaar (8 maanden) min 1 dag

21 Aftrek van de vergoeding Transitiekosten bij (dreigend) ontslag Kosten ter bekorting of voorkoming werkloosheid, zoals: a)Outplacement b)Scholing c) Langere opzegtermijn en vrijstelling van werk

22 Geen transitievergoeding 1.Minderjarige werknemer (bij einde dienstverband 17 én die gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt) 2.Ernstig verwijtbaar handelen (ontslag op staande voet) 3.AOW/pensioen Billijke vergoeding naast de transitievergoeding: als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

23 Wet Verbetering Poortwachter Is ontslag bij ziekte mogelijk ?

24

25 ziekmelding Melding UWV 1 e jaar evaluatie Eindevaluatie plan van aanpak WIA aanvraag WIA ? Plan van aanpak werknemer werkgever Probleem analyse Beoordeling UWV bedrijfsarts Procesgang in tijd WET VERBETERING POORTWACHTER Dag 1 Week 6Week 8Week 42Week 52 Week 78Week 93 104 weken

26 Mogelijke betrokken partijen : 1.Werknemer (plus familie) 2.Werkgever (HR, directe leidinggevende en collega's) 3.Arbo-arts (Arbodienst) en/of verzekeringsgeneeskundige 4.Arbeidsdeskundige (onafhankelijk) 5.Re-integratiebureau (vaak de regisseur) 6.UWV (toetst re-integratie inspanningen) 7.Arbeidsrechtjurist van de werknemer 8.Arbeidsrechtjurist van de werkgever

27 Het meest preventieve effect kan worden bereikt: In de eerste 6 weken na ziekmelding is meeste ‘winst’ te behalen

28 Hoe realiseer ik gezonde en blijvende aanwezigheid? 1. Laat medewerkers een ‘Groei- en Bloeiplan’ maken 2. Voer regelmatig gesprekken, ook over de balans tussen werk en privé 3. Bied ruimte voor ondersteuning

29 Voor nader advies: Jenk Stronks Bureau Inspiratie info@bureau-inspiratie.nl www.bureau-inspiratie.nl 0345-778797 06-48314608


Download ppt "KCB BIJEENKOMST Wet Werk en Zekerheid 20 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google