De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze gezamenlijke avonddienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze gezamenlijke avonddienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze gezamenlijke avonddienst
Voorganger: ds. Joy Smit Organist: Johan Tijssen Ouderling: Sylvia van Dijken Schriftlezingen: -Psalm 121 -Rom. 8: 31-39

2 Opwekking 268

3

4 Opwekking 268

5

6 Opwekking 268

7

8 Opwekking 268

9

10 Psalm 146:1 en 3 (oude berijming)
Prijst de Heer met blijde galmen, Gij mijn ziel, hebt rijke stof; 'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen, Vrolijk wijden aan Zijn lof 'k Zal zolang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

11 Psalm 146:1 en 4 't Is de Heer, Wiens alvermogen, 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die, genadig, uit de hoge Ziet, wie op Zijn bijstand wacht. En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

12 Bemoediging en groet

13 Aanvangtekst Psalm 148: 11-14 11 Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, 12 jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. 13 Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven, zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

14 Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de
roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël, dat hem nabij is. Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen.

15 Psalm 146: 8 (oude berijming)
't Is de Heer van alle Heren, Sions God, geducht in macht, Die voor eeuwig zal regeren Van geslachte tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer; Prijs Zijn grootheid, loof de Heer!

16 Gebed

17 Bemoediging Jesaja 35: 5-10 Dan worden blinden de ogen geopend, de
oren van doven worden ontsloten. 6 Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden.7 Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied;

18 waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 8 Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. 9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen,

19 geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 10 Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

20 Lied 753:1,2,5 en 6

21 Lied 753:1,2,5 en 6

22 Lied 753:1,2,5 en 6

23 Lied 753:1,2,5 en 6

24 Schriftlezing: Psalm 121 1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

25 5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

26 Psalm 121

27

28

29

30

31

32

33

34 Romeinen 8:31-39 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.

35 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’

36 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk
dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

37 Lied 913: 1 en 2

38

39 Lied 913: 1 en 2

40

41 Verkondiging

42 lied 140: 1, 2 en 4 Joh. de Heer 1. Ik zie een poort wijd openstaan, Waardoor het licht komt stromen, Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, Om vrede te bekomen.

43 Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij
Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

44 lied 140: 1, 2 en 4 Joh. de Heer Die open poort laat d' ingang vrij, Aan wie komt binnenvlieden; Aan rijk en arm, aan u en mij Komt Jezus vrede bieden.

45 Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij
Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

46 lied 140: 1, 2 en 4 Joh. de Heer In 't hemelrijk, voor Jezus' troon, Daar leidt het kruis tot zegen; Daar dragen wij voor 't kruis een kroon, Door Jezus' bloed verkregen.

47 Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij
Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

48 Wij belijden

49 Lied 705:1

50

51 Gebed

52 Collecte

53 Lied 708:6 en 14 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

54 Lied 708:6 en 14 Oorlof, mijn arme schapen die zijt in grote nood, uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid! Tot God wilt u begeven! Zijn heilzaam woord neemt aan! Als vrome christen leven, 't zal hier haast zijn gedaan!

55 Zegenbede


Download ppt "Welkom in deze gezamenlijke avonddienst"

Verwante presentaties


Ads door Google