De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NLB 755: 1 en 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NLB 755: 1 en 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht."— Transcript van de presentatie:

1 Ds H. Torenbeek uit Emmeloord Ouderling van dienst : S van Dijken Organist : E. Hofstede.

2 NLB 755: 1 en 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

3 NLB 755: 1 en 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard' en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

4 Welkom en mededelingen

5 NLB 111: 2 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de Heer, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

6 Votum en groet

7 Gebed om ontferming

8 NLB 283: 1, 2, 3, 4 en 5 In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt.

9 NLB 283: 1, 2, 3, 4 en 5 En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron, bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon.

10 NLB 283: 1, 2, 3, 4 en 5 Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe.

11 NLB 283: 1, 2, 3, 4 en 5 Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid.

12 NLB 283: 1, 2, 3, 4 en 5 Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt, zingend zullen wij U roemen en dit huis zingt met ons mee!

13 Woord van leven

14 NLB 767: 1, 2 en 3 De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.

15 NLB 767: 1, 2 en 3 De trouw zal bloeien als een roos en zie, gerechtigheid zal uit de hemel moeiteloos neerdalen in de tijd.

16 NLB 767: 1, 2 en 3 Voorwaar, het heil is nu nabij, uw goedertierenheid. En vol verwachting zingen wij: God roept de vrede uit!

17 Gebed om Gods Geest

18 Kinderen naar de nevendienst

19 Schriftlezing Ps. 118: 24 t/m 29 (NBV)
24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. 25 HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. 26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

20 Schriftlezing Ps. 118: 24 t/m 29 (NBV)
27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. 29 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.

21 NLB 118: 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. >>

22 NLB 118: 9 >> Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al tezaam.

23 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven,

24 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
2 Door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

25 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4 -

26 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

27 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

28 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

29 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen.

30 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.

31 Schriftlezing 1 Petr. 1: 1 t/m 12 (NBV)
12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

32 NLB 645: 2 en 3 Christus onze Heer is voor ons gestorven en Hij daalde neer in het doodsgebied, deed de dood te niet in de nieuwe morgen.

33 NLB 645: 2 en 3 Als een ster zal Hij boven ons hoofd stralen, ja, Hij maakt ons vrij uit het doodsgeding, uit de wisseling van de lotgevallen.

34 Verkondiging

35 NLB 623: 1, 2 en 7 O hart, spring op vol vreugde want dit is ongehoord: God heeft de dood beteugeld, zijn grote dag breekt door! >>

36 NLB 623: 1, 2 en 7 >> Mijn Heer was weggebracht naar wat ons allen wacht, waar ieder mensenkind zijn laatste rustplaats vindt.

37 NLB 623: 1, 2 en 7 Hij was door steen omsloten, maar heeft op deze dag zijn grafsteen weg gestoten en heel de schepping lacht! >>

38 NLB 623: 1, 2 en 7 >> Hoe vrolijk treedt Hij aan, zwaait met zijn zegevaan; bij 't opgaan van de zon vocht Hij en overwon!

39 NLB 623: 1, 2 en 7 Ik ben voorgoed verbonden met Christus, die als hoofd mij als één van zijn leden voor altijd trouwe belooft. >>

40 NLB 623: 1, 2 en 7 >> Al trekt Hij door de dood, tot in de diepste nood, tot in de zwartste hel blijft Hij mijn metgezel.

41 Kinderen komen terug in de kerk. Kinderopwekking 139.

42 allen: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

43 De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

44 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

45 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

46 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

47 allen: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

48 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

49 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

50 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

51 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

52 M: V: De God van Abraham, Isaäk en Jakob (OvK 139) t. & m. P. van Maastricht

53 Gebeden

54 Collecte : kerk

55 NLB 637: 1, 2, 3 en 4 O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan! De Zoon, voor wie het duister zwicht, de Zoon is als de zon, zo licht.

56 NLB 637: 1, 2, 3 en 4 De Vader laat niet in het graf een kind dat zoveel vreugde gaf. Hij tilt het uit de kille grond – het loopt als vuur de wereld rond.

57 NLB 637: 1, 2, 3 en 4 De oude nacht voorgoed gedood, de toekomst kleurt de morgen rood. Ziehier hoe God vergevend is en hoe zijn liefde levend is.

58 NLB 637: 1, 2, 3 en 4 Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon het vuur; o vlam van Pasen steek ons aan – de Heer is waarlijk opgestaan.

59 Zegen


Download ppt "NLB 755: 1 en 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht."

Verwante presentaties


Ads door Google