De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speciale diaconiecollecte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speciale diaconiecollecte"— Transcript van de presentatie:

1 Speciale diaconiecollecte
Eerste paasdag is er een speciale diaconiecollecte voor de Ebolaramp (Giro 555)

2 Midgetgolfen

3 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 29 maart Ophalen zusters: P. Mulder 09:15 Oppas: Wietse & Geertruida 09:30 Kerkdienst: br. A. Smit 14:00 Kerkdienst: ds. A. Krijgsheld (Ureterp) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Pasen Vrijdag 3 april Goede Vrijdag 19:30 Kerkdienst ds. J.W. Roosebrand 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar!

4 Agenda aanstaande week 2/2
Zondag 5 april Ophalen zusters: N. Reinders 09:15 Oppas: Renske & Martin 09:30 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Pasen 16:30 Kerkdienst: ds. C. van der Leest (Groningen- Oost)

5 Jarigen aanstaande week 1/2
29 maart Lars Hoekstra zr. M. van der Vaart 30 maart Karin Bijzitter zr. H.J. Barelds-Sturing De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Jarigen aanstaande week 2/2
1 april zr. H.M. de Boer-Das 5 april Kidane Jansma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. A. Krijgsheld Organist: br. <naam organist> Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10

11 Psalm 110: 1, 5, 6 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 5 De HEER, die op uw wegen u bewaarde, is in de strijd steeds aan uw rechterhand. Zijn arm verplettert koningen der aarde, wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt.

12 Psalm 110: 1, 5, 6 6 Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken, hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet. Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken en heft het hoofd, de zege tegemoet!

13

14 Lezen Openbaring 20: : 8 11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel.

15 Lezen Openbaring 20: : 8 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

16 Lezen Openbaring 20: : 8 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

17 Lezen Openbaring 20: : 8 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

18

19 Psalm 7: 4, 5, 7 4 God zal der volken rechter wezen. Zou ik zijn oordeel moeten vrezen? Rechtvaardig sta ik voor 't gericht. HEER, breng mijn onschuld aan het licht. Stel paal en perk aan die U tarten, Gij die doorschouwt der mensen harten. Houd uwer knechten werk in stand, rechtvaardig God, met eigen hand.

20 Psalm 7: 4, 5, 7 5 God is mijn schild en mijn betrouwen, de reine zal zijn heil aanschouwen. Hij richt met goddelijk gezag, Hij toont zijn gramschap elke dag. Hij wet zijn zwaard en zal het heffen om de hardnekkigen te treffen. En op de boog der wrake legt de HEER de vlammen van zijn recht.

21 Psalm 7: 4, 5, 7 7 God zal ik loven, den Gerechte, Hij zal voor mij het pleit beslechten. Nu looft mijn lied in eeuwigheid des HEREN naam en majesteit.

22

23 Tekst Heidelbergse Catechismus zondag 19
Vraag 50: Waarom wordt eraan toegevoegd: en zit aan de rechterhand van God? Antwoord: Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar te bewijzen als het Hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51: Wat is voor ons de waarde van deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus? Antwoord: Ten eerste giet Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uit. Ten tweede beschermt en bewaart Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden.

24 Tekst Heidelbergse Catechismus zondag 19
Vraag 52: Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord: Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist Hem als Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.

25

26 Preek

27

28 Lied 126: 1, 2, 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

29 Lied 126: 1, 2, 3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

30 Lied 126: 1, 2, 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

31

32 Gezang 94: 4, 5 4 O, die dag van heil en loon, dag van jubel, dag van glorie. Wie ontsliepen in Gods Zoon, zullen opstaan in victorie. 't Eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan! 5 O, die dag van wraak en vuur, dag van toorn en strafgerichten! God zal in het laatste uur ieder mensenhart doorlichten. 't Rijk der zonde moet vergaan, want de Heer is opgestaan!

33

34 Collecte 1e collecte: Huisvestingslasten 2e collecte: Verplichtingen Kerkverband

35 Kind in de Kerk

36

37 Psalm 98: 3, 4 3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

38 Psalm 98: 3, 4 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

39

40 Amen A - men, a - men, a - men.

41

42 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Speciale diaconiecollecte"

Verwante presentaties


Ads door Google