De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eus eige kinderleedsjes en aoftèlrijmpkes Klikke um wijer te goon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eus eige kinderleedsjes en aoftèlrijmpkes Klikke um wijer te goon."— Transcript van de presentatie:

1

2 Eus eige kinderleedsjes en aoftèlrijmpkes Klikke um wijer te goon

3 Eun deun dip Kiene kanne kip Kiene kanne botermèlk Eun deun dip Öpke döpke Reubesöpke Öpke döpke knaol Moojer heet e nieteköpke Vaajer heet e krabbeköpke Öpke döpke Reubesöpke Öpke döpke knaol

4 Iech góng nao de mèrret Iech koch 'n kooj E stökske lever veur de bever E stökske long veur de koejong E stökske penske Kiele-wiele-wenske Dit leedsje is e kietelleedsje. Bij "Kiele-wiele-wenske" woort 't kinneke gekieteld.

5 Dao waor ins e menneke Dat sjeet in e penneke Zoe ’n hiel klein keutelke En dat lag heer op e sjeutelke Heer brach 't nao menier den Dis En zag: ”Hei is lekkere stokvès". Menier den Dis staok 't in ziene moond En zag: "Foj, foj, dat is kattestroont".

6 Hot hot bajke Wiele wiele wajke Hot hot juuuuuu

7 't Regent, 't zegent De panne valle aof Dao kaome twie boerinnekes en die loupe op en aof. 't Regent, 't zegent De panne weure naat Dao kaome twie boerinnekes die vele op hun gaat.

8 Roed wit blauw de keuning mèt zien vrouw de keuning mèt zien kinderkes Roed wit blauw Ein twie drei Pieke in de wei Pieke in zien oonderbrook Ein twie drei

9 Ein twie drei veer vijf zès zeve Triene vaan de bok die kaom us tege Triene vaan de bok die leet 'ne keek (sjeet) Nein vaajer dat daon 'ch neet Wee deit 't daan 'nen Aandere maan Wie hèt dee maan Knuipjaan Wie hèt zien vrouw Knuddel in de mouw Wie hèt 't keend Snótsvink

10 De kleppermaan reep bij zien runde: "Tien ore heet de klok De klok heet tien". De kinder, die nog neet nao bèd waore, zónge 'm daan nao: "Luf d'n hoond zie stertsje op daan kinste ze vötsje zien".

11 Oonder d'n erm Is 't werm Pie en Pow Keutel in de mouw Oonder d'n erm Is 't werm Pie en Pow Goon veer same nao Sint Gillis touw

12 Achter 't stadhoes dao zaot 'n moes Is menier de Wit neet thoes? Nein, dee is water hole. Raoj 'ns wee heer tegekaom? Twie iezere mennekes Twie potte en pennekes Twie mennekes zoonder ziel Ach en ach is zestien.

13 Sè niekela petrao deséékoljee apottema de plume de ma mè soeljee sje dieree ma priejijr a mè petiepetao sje dieree ma priejijr pour avwaar de bao-bao venee venee sè niekela tralalala Saint Nicolas patron des ecoliers apportez moi des sucres dans mes deux souliers je serai toujours sage comme un petit mouton je dirai mes prières pour avoir des bonbons Venez venez Saint Nicolas venez venez Saint Nicolas Tralalala

14 Sinterklaos dee heet gezag Veer mage speule Sinterklaos dee heet gezag Veer mage speule de gansen daag Krik krak Sjiemlala Krik krak Sjiemlala

15 Sinterklaos vaan heineve Dee heet 'ne breef gesjreve Mèt zien linkerhand En mèt zie groet verstand Sinterklaos vaan Heugem Vluig op eine vleugel Heer maak de kinder bang En stik ze mèt 'n spang Sinterklaos dao achter Ging 'ns nao de slachter Koch ziech dao e stumpke En lag 't in e klumpke Sinterklaos vaan oet Hare Dee leet ziech lekker vare Heer rijt vaan taak tot taak Al mèt e groet gemaak

16 Slaop kinneke slaop D'n moojer is e sjaop D'ne vaajer is 'nen ossekop En este neet stèl bis daan krijgste 'rs trop Slaop kinneke slaop D'n meer dat is e sjaop Slaop kinneke slaop Dao achter kump e sjaop Dat sjaop dat heet 'ne zwarte poet En zeet dat 't kinneke slaope moot Slaop kinneke slaop Dao achter kump e sjaop

17 't Volgende leedsje is hiel aajd. Umstreeks 't jaor 1200 woort 't al gezoonge in Gent. Zoe weurt 't gezoonge en gespa ̈ o ̈ ld: Ei keend, mesjuffelke, steit allein tegeneuver de aander kinder die in 'n lang rij hand in hand stoon opgestèld mèt 't geziech nao mesjuffelke. Oonder 't zinge make de kinder 8 peskes nao väöre en denao weer 8 peskes nao achtere. De ooneve couplètte weure door de kinder gezoonge, de eve door mesjuffelke. Op 't lèste weurt ei keend aongeweze es de "allerleefste". Dat geit daan neve mesjuffelke stoon. 't Speul begint vaan va ̈ o ̈ re aof aon, zjus zoe lang tot alle kinder euvergehaold zien. Iech ho ̈ b dit spa ̈ o ̈ lselke in mien ja ̈ o ̈ g mèt va ̈ o ̈ l plezeer gespa ̈ o ̈ ld. Jaomer tot iech 't daonao noets mie höb hure zinge. Achter de beteikenis vaan ’t woord ”mesjuffelke” bin iech neet gekoume. Klikke

18 1 Vanwaar komt gij getreden mesjuf mesjuf mesjuffelke Vanwaar komt gij getreden mesjuffelke? 2 Ik kom van onder de aarde mesjuf mesjuf mesjuffelke Ik kom van onder de aarde mesjuffelke. 3 Wat hebt gij daarvan meegebracht mesjuf mesjuf mesjuffelke Wat hebt gij daarvan meegebracht mesjuffelke? 4 Een mand met gouden rozen mesjuf mesjuf mesjuffelke Een mand met gouden rozen mesjuffelke. 5 Voor wie zal die wel wezen mesjuf mesjuf mesjuffelke Voor wie zal die wel wezen mesjuffelke? 6 Voor mijnen allerliefste mesjuf mesjuf mesjuffelke Voor mijnen allerliefste mesjuffelke. 7 Wie is uw allerliefste mesjuf mesjuf mesuffelke Wie is uw allerliefste mesjuffelke? 8 Dit is mijn allerliefste mesjuf mesjuf mesjuffelke Dit is mijn allerliefste mesjuffelke.

19 Drei keuninge drei keuninge geef miech 'ne nuien hoed mienen awwe is verslete miene vaajer maag 't neet wete mien moojer heet gei geld drei keuninge in 't veld

20 Iech ho ̈ b e wit-zwart spiegelke gevoonde Ich ho ̈ b 't aon mien hertsje geboonde Kieromme, kieromme En (Maike) drejt ziech ins um En es (Maike) ziech heet umgedrejd Dat heet ha ̈ o ̈ re vaajer of ha ̈ o ̈ r moojer ha ̈ o ̈ r gelierd Kieromme, kieromme En veer drejje us allemaol um

21 Heie heie klo ̈ tsje zoe dik es e ho ̈ dsje zoe dik es 'n boen God gief loen Hei woent 'ne rieke maan dee us wel get geve kaan wèlt heer us niks geve heer zal neet lang mie leve D'n hoegen hiemel is opegedoon geef us get en laot us goon Veer ho ̈ bbe nog niks gehad vaan 't verke z'ne start Laot 't metske zinke snij mer vaan de sjinke laot 't metske haange snij mer vaan de laange heie heie ho ̈ dsje To ̈ sse Dreikeuninge en de Vastelaovend trokke de kinder vaan Sint Pieter mèt 'ne verseerden tak bedelentere langs de hoezer. Volgens miene maan, dee dao woende, kraoge ze in zienen tied vaan de mieste luij e paar cent.

22 En Anna zat op de blauwe steen blauwe steen, blauwe steen. En Anna zat op de blauwe steen, blauwe steen.

23 Compleminte vaan Tiny Mèt daank aon de "ENCI" veur 't gebruuk vaan de teikeninge vaan Mathieu Vroemen Mestreech, november 2008


Download ppt "Eus eige kinderleedsjes en aoftèlrijmpkes Klikke um wijer te goon."

Verwante presentaties


Ads door Google