De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied: “Mijn herder is de Heer” Psalm 121 Lied: “Onze Vader”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied: “Mijn herder is de Heer” Psalm 121 Lied: “Onze Vader”"— Transcript van de presentatie:

1 Lied: “Mijn herder is de Heer” Psalm 121 Lied: “Onze Vader”
Zondag 28 april 2013 Lied: “Mijn herder is de Heer” Psalm 121 Lied: “Onze Vader” Psalm 107 : 19, 20 Schriftlezing I : Psalm 95 Schriftlezing II : Psalm 100

2 “Kommer maakt een mens neerslachtig,
Spreuk van de week “Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.” Spreuken 12 : 25

3 De collecten zijn vandaag voor: Emeritikas Kerk

4 Lintje Zr Gerrie Brusse-Schoemaker heeft afgelopen vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen en is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

5 Welkom in deze middagdienst
Voorganger: Ds. H. de Bruijne

6 Welkom en mededelingen

7 Lied: “Mijn herder is de Heer”: 1, 2, 3, 4, 5
Mijn herder is de Heer in wien ik alles heb en ben; in groene weiden leidt Hij mij, aan stille wateren.

8 Lied: “Mijn herder is de Heer”: 1, 2, 3, 4, 5
Mijn ziel herstelt Hij weer, Hij doet mij op zijn wegen gaan, de paden der gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

9 Lied: “Mijn herder is de Heer”: 1, 2, 3, 4, 5
Ja ga ik door een dal des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt altijd bij mij en uw stok, uw staf vertroosten mij.

10 Lied: “Mijn herder is de Heer”: 1, 2, 3, 4, 5
Terwijl de vijand toe moet zien, bereidt Gij mij de dis. Gij zalft mijn hoofd, mijn beker vult Gij vol met lafenis.

11 Lied: “Mijn herder is de Heer”: 1, 2, 3, 4, 5
In goedheid en in liefde werd ik levenslang geleid, en wonen zal ik in Gods huis tot in der eeuwigheid.

12 Stil gebed, votum, groet

13 Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

14 Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

15 Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

16 Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

17 Gebed

18 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling:
Psalm 95 Psalm 100

19 Psalm 95 1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. 2 Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang.

20 3 De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, 5 van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.

21 6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. 7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.

22 Luister vandaag naar zijn stem: 8 ‘Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, 9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.

23 10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen
10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei: “Het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen.” 11 En ik zwoer in mijn woede: “Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”’

24 Psalm 100 1 Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. 3 Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

25 4 Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: 5 de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

26 Lied: “Onze Vader”: 1, 2, 3, 4 God vraagt een christen: spreek altijd met Mij in grote dankbaarheid, laat dat de bron zijn van uw daden. Wie biddend Hem is toegewend en als de Gever Hem erkent, schenkt Hij zijn Geest en zijn genade.

27 Lied: “Onze Vader”: 1, 2, 3, 4 Een goed gebed dat Hij verhoort, richt zich tot Hem, die in zijn Woord als ware God zich openbaarde. Het roept Hem aan met heel het hart, vertelt Hem vreugde, zegt Hem smart en zal hoe Hij verhoort, aanvaarden.

28 Lied: “Onze Vader”: 1, 2, 3, 4 Wat hart en ziel van God begeert, heeft Jezus Christus ons geleerd. Hij doet ons “Onze Vader” spreken. Geef dat uw Naam geheiligd zij en dat op aard uw heerschappij, uw Rijk naar uw wil aan zal breken.

29 Lied: “Onze Vader”: 1, 2, 3, 4 Geef al wat nodig is, o Heer. Vergeef ons onze schuld steeds weer, zoals wij andren ook vergeven. Bevrijd ons van de zondemacht. U is de heerlijkheid, de kracht, hier en in ’t eeuwig, zalig leven.

30 Verkondiging

31 Psalm 107 : 19, 20 Wie nooddruft heeft, hij hope: een herder is de Heer. Hij doet de toekomst open, hun leven neemt een keer. Al wie het goede doet zal zien en zich verheugen: de waarheid spreekt voorgoed, verstommen zal de leugen.

32 Psalm 107 : 19, 20 Wie wijs is, zal den HERE zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

33 Gebeden

34 De collecten zijn vandaag voor: Emeritikas Kerk

35 Geloofsbelijdenis (wisselzang)
Allen: Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, Vrouwen: die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,

36 Geloofsbelijdenis (wisselzang)
Mannen: die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft Allen: en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.

37 Geloofsbelijdenis (wisselzang)
Allen: Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon, Vrouwen: mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;

38 Geloofsbelijdenis (wisselzang)
Mannen: die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging Allen: en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.

39 Geloofsbelijdenis (wisselzang)
Allen: Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft Vrouwen: en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft.

40 Geloofsbelijdenis (wisselzang)
Mannen: Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis. Allen: Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.

41 Zegen Te beantwoorden met:


Download ppt "Lied: “Mijn herder is de Heer” Psalm 121 Lied: “Onze Vader”"

Verwante presentaties


Ads door Google