De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H3 CAO Gemeenten 2013 – 2015 Servicecentrum Drechtsteden afdeling P&O

Verwante presentaties


Presentatie over: "H3 CAO Gemeenten 2013 – 2015 Servicecentrum Drechtsteden afdeling P&O"— Transcript van de presentatie:

1 H3 CAO Gemeenten 2013 – 2015 Servicecentrum Drechtsteden afdeling P&O
Ageeth Huizer-Baas, projectleider Invoering CAO H3 Hugerien van Steenis, Strategische projecten P&O 20 maart 2015

2 Service Centrum Drechtsteden
1 april 2008 opgericht 6 gemeenten, t.w. Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam 3 Gemeenschappelijke Regelingen, t.w. Omgevingsdienst, Dienst Gezondheid & Jeugd en GR Drechtsteden Ambulancedienst en Hollandse Biesbosch

3 Service Centrum Drechtsteden
Verloning van circa 3000 medewerkers (2750 fte) 800 medewerkers met een toelage 1500 medewerkers met consequentie vanuit H3

4 Projectstructuur November 2014 gestart met PSU Projectteam: 1 projectleider (24 uur per week) 3 medewerkers Strategische projecten (beleid) 2 medewerkers RP 3 medewerkers PSA (1 senior) 4 operationeel adviseurs

5 Deelprojecten 6 deelprojecten ORT, beschikbaarheid, Piket
Persoonlijke toelagen Garantie en afbouwtoelagen BHV en gratificatie ambtsjubileum Overlijden en ziektekosten Communicatie

6 Overlegstructuur Projectteamvergaderingen (1x per maand) Deelprojectteamvergaderingen (1x per 2 weken) Deelproject communicatie (1x per maand)

7 Tijdsplanning implementatie (1)
Oktober-december 2014: Inventarisatie H3 –toelagenoverzicht Januari/februari 2015: Bepalen overgangsrecht en Bron-onderzoek Vanaf maart 2015: Implementatie nieuw beloningshoofdstuk Was-wordt overzicht én besluit voor alle medewerkers met overgangsrecht Helpdesk voor medewerkers en leidinggevenden

8 Tijdsplanning implementatie (2)
Oktober 2015-januari 2016: Borging in beheer P&O applicaties zijn aangepast (salarisrubrieken/rapportages) VSP (intranet) is aangepast Standaard besluiten zijn aangepast Alle personeelsbesluiten zijn digitaal gearchiveerd

9 Ruime invoeringstermijn nodig
Ingrijpende verandering  ruime invoeringstermijn van meer dan een jaar Nodig voor aanpassen salarisadministratie, P-besluiten, analyseren verschillen in bezoldigingsregelingen en het voorbereiden van het overgangsrecht Complex/langdurig besluitvormingstraject in het netwerk van 9 organisaties

10 Brononderzoek 800 toelagen getoetst:
komt de toelage in de salarisadministratie overeen met het personeelsbesluit? Voor 80 toelagen is afstemming nodig met leidinggevenden Nadeel: arbeidsintensief Voordeel: opschoning toelagen

11 Communicatie Communicatieplan
Afstemming over toelagen met leidinggevenden Aanpassen informatiepagina’s Intranet Aanpassen personeelsbesluiten Aanpassen salarissysteem Inrichten helpdesk

12 Overgangsrecht Toetsen van huidige toelagen op:
Grondslagen (wel/geen VT/EJU) Indexatie cao Roosters

13 Spreadsheet berekening TOR

14 Berekening "Toelage Overgangsrecht Hst 3"
Organi-satie: Dordrecht Berekening "Toelage Overgangsrecht Hst 3" Betreft: Pers.nr. : 7210 Salaris -> (31-12-'15) Schaal: 10 deeltijdfactor: 3.935,00 Alleen de in nw. hst 3 CarUwo, art. 1:1 genoemde "Salaristoelagen" tellen mee voor grondslag VT. Dit zijn: Noot: De groen gearceerde toelagen zijn in de oude situatie ook VT-grondslag trede: 11 77,780% 3.060,64 toeslag over-gangsrecht H3 Benaming van de Toelage(n) maand-bedrag per maand-bedrag per jaar grond-slag voor garantie-toelage Nieuwe benaming van de Toelage(n) (géén indexatie!) Bedrag p/maand m.i.v. 2016 Jaarbe-drag miv 2016 (nieuw Hst. 3 CarUwo) Opmerking(en): deel 1 Geen index / Geen VT Geen VT Functioneringstoel. 0,00 Waarnemingstoel. Toel. Onregelm. Dienst Wel index / Geen VT Buitendagvenstertoel. Toel. Beschikbaarheid Inconveniëntentoel. Geen index / Wel VT Wel VT Arbeidsmarkttoel. Garantietoel. Afbouwtoelage Wel index / Wel VT Subtotaal dl 1 gegev. refertejaar '14 Deel 2 Subtotaal dl 2 Totaal Minder dan € 120

15 Uitwerking wijzigingen netwerkorganisaties Drechtsteden
ONREGELMATIGHEIDSTOELAGE (ORT) Huidige regeling Nieuwe CAO Overgangsrecht/opmerkingen Indien bijzondere regeling Grondslag max schaal 5 Geen toelage indien ≤ 3 uur/week Grondslag max schaal 6 Geen overwerk en ORT over dezelfde uren Geen overgangsrecht Grondslag nieuw = 1 schaal hoger Uurloon max schaal 5 = €15,72 Uurloon max schaal 6 = €16,51 Salaristabel Ma t/m vr 6:00-18:00 uur: 20% 18:00-22:00 uur: 20% Nieuw = hoger 20% max schaal 5 = €3,14 20% max schaal 6 = €3,30 Za: 6:00-22:00 uur: 40% Ma t/m za: 00:00 – 6:00 uur: 45% 22:00-24:00 uur: 45% 00:00 – 6:00 uur: 40% 22:00-24:00 uur: 40% Nieuw = LAGER 45% max schaal 5 = €7,07 40% max schaal 6 = €6,60 Zon/feestdagen: 00:00-24:00 uur: 65% 65% max schaal 5 = €10,22 65% max schaal 6 = €10,73 BESCHIKBAARHEID/BEREIKBAARHEID (WACHTDIENST) Grondslag max schaal 7 Ook binnen de voor de medewerker geldende werktijden geldt toeslag Alleen buiten de voor de medewerker geldende werktijden Grondslag gelijk Binnen werktijd geen recht Uurloon max schaal 7 = €18,05 Ma t/m vr: 6:00-18:00 uur: 3% 0:00 – 6:00 (ma): 6% 18:00-24:00 (vr): 6% Buiten voor medewerker geldende werktijd 5% 3% = €0,54 5% = €0,90 6% = €1,08 Za, zo en feestdagen: 6% Za, zo en feestdagen: 10% 10% = €1,80

16 Uitwerking wijzigingen netwerkorganisaties Drechtsteden
VERGOEDING BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) BHV-vergoeding: €200 per jaar EHBO-vergoeding: €100 per jaar Jub.grat (5 jaar): €300 per 5 jaar Jub.grat (>15 jr): €450 per 5 jaar Min 20 uur/week beschikbaar BHV-vergoeding: €220 per jaar Geen EHBO-vergoeding Geen jubileumgratificatie “Voldoende omvang” Jaarvergoeding nieuw hoger Overgangsrecht: EHBO afkoop Jub.grat: afkoop eerstvolgende (omrekenen naar jaarbedrag) ARBEIDSMARKTTOELAGE Geen duurbeperking Geen max percentage Max 3 jaar Max 10% van het salaris Mogelijk overgangsrecht ter grootte van het verschil gedurende de looptijd PERSOONLIJKE TOELAGE Voorwaarde max schaal Buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver Vervalt Jaarbedrag MOTIVERINGSPREMIE ZWIJNDRECHT Voorwaarde 3 jaar max funct. schaal en 3 jaar beoordeling met kwalificatie “goed” 5% salaris voor 3 jaar Na 3 x toekennen structureel

17 Uitwerking wijzigingen netwerkorganisaties Drechtsteden
FUNCTIONERINGSTOELAGE Geen Voorwaarde max funct.schaal Voorwaarde meerdere jaren zeer goed of uitstekend functioneren en/of bijz. prestatie Toekenning voor max 1 jaar (bij voortduren vd gronden kan opnieuw worden toegekend). Toeleg van max 10% vh salaris Vanaf 1 januari 2016 te gebruiken, mogelijk beloningsbeleid voor uitwerken WAARNEMINGSTOELAGE Artikel 3:1:2 car/uwo 8% van het eigen salaris, totaal niet meer dan max schaal waargenomen betrekking Artikel 3:10 cao Bij volledige waarneming is het bedrag van de toelage gelijk aan het verschil tussen het eigen salaris en het salaris dat hij zou genieten als hij bij de start van de waarneming in de hogere schaal zou zijn ingedeeld. -Bij gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid toegekend. Geen overgangsrecht, want is niet opgenomen in lokale bezoldigingsregeling. In voorkomende gevallen omzetten per van huidige naar nieuwe regeling. In de meeste gevallen betekent de nieuwe regeling een verbetering voor de werknemer

18 Vragen


Download ppt "H3 CAO Gemeenten 2013 – 2015 Servicecentrum Drechtsteden afdeling P&O"

Verwante presentaties


Ads door Google