De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekteverlof Bevallingsverlof

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekteverlof Bevallingsverlof"— Transcript van de presentatie:

1 Ziekteverlof Bevallingsverlof
maart 2015

2 ziekte en bevallingsverlof
OMZENDBRIEF ZIEKTEVERLOF ziekte en bevallingsverlof

3 ziekte en bevallingsverlof
Ik voel me te ziek en nu? Procedures Melding Controle Recht op ziekteverlof Overschrijden ziekterecht Minder werken omwille van ziekte Ambtshalve pensioen omwille van ziekte ziekte en bevallingsverlof

4 Ziekte mededeling Melding door personeelslid
Eén dag ziek Verwittig de directeur(s) Ziekte van meerdere dagen of verlenging Afwezigheidattest PERS16 naar school(scholen) Medisch attest naar controleorgaan MENSURA Absenteïsme (attest moet geschreven worden vanaf de eerste dag, ook al ga je pas de tweede dag naar de dokter) ziekte en bevallingsverlof

5 Ziekte mededeling Verplichtingen personeelslid
Verwittiging directeur(s) eerste uur afwezigheid of eerste schooluur Opmaak en versturen PERS16 en medisch attest (uitgezonderd één dag ziek) Mededeling (ook tussentijds) van verblijfplaats Aanwezigheid thuis/verblijfplaats eerste 24 uur vereist Bij vrijwillige vervroegde hervatting, melding aan directeur dag vooraf Indien naar buitenland >1dag, vooraf aanvraag controle Mensura (via medisch attest) Niet voldoen = ongewettigd afwezigheid ziekte en bevallingsverlof

6 Ziekte mededeling Je bent ziek tijdens verlof in buitenland
Niet hervatting werk ingevolge ziekte in het buitenland Verwittiging directeur(s) Attest lokale arts Bij terugkeer uit buitenland en nog steeds ziek Afwezigheidattest PERS16 naar school(scholen) Medisch attest naar controleorgaan Mensura) ziekte en bevallingsverlof

7 Ziekterecht Tijdelijke personeelsleden
Één dag per reeks van tien dagen waarvoor een wedde wordt verstrekt (telling tot de vooravond ziekteverlof) In afwijking: dertig kalenderdagen indien aanstelling volledig schooljaar en ingeval de 1/10 regeling minder gunstig is ziekte en bevallingsverlof

8 Ziekterecht Vast benoemde personeelsleden
Dertig kalenderdagen bezoldigd ziekteverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit (telling tot de vooravond ziekteverlof) : Alle diensten die in aanmerking komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit, ook deze die voor de minimumleeftijd vallen Pas op: de periode nuttige ervaring in de privé-sector komt niet in aanmerking ziekte en bevallingsverlof

9 Ziekterecht overzicht recht op
01/09/ /09/ /01/ /01/08 overheid onderwijs ziek Deeltijds VB Recht op bezoldigd ziekte Bezoldigde ziektedagen Tijdelijke onderwijsdiensten 3j 122d = 1022 d d =1031/10 = 103 – 20 = 83 1j j 4m 2d d = 4j x 30 = 120 – 30 = 90 Sociale anciënniteit ziekte en bevallingsverlof

10 Ziekterecht feestdagen, weekends en vakanties
Bij een afwezigheid wegens ziekte voor en na een feestdag, weekend, schoolvakantie …worden deze dag(en) eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte Met uitzondering van de zomervakantie afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en ook afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie dan wordt de zomervakantie eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte enkel voor vast benoemde personeelsleden ziekte en bevallingsverlof

11 Ziekterecht feestdagen, weekends en vakanties
Uitzondering: Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode  geen aanrekening afwezigheid wegens ziekte tijdens feestdag, … en zomervakantie Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Mensura) om op basis van de medische attesten bezorgd aan het controleorgaan, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband hebben met elkaar ziekte en bevallingsverlof

12 Ziekterecht Overschrijding
Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds Personeelslid ontvangt een brief die moet bezorgd worden aan het ziekenfonds Vast benoemde personeelsleden worden TBSWZ en ontvangen van de onderwijsadministratie een wachtgeld(toelage) tussen de 50% en 75% van het laatste bruto activiteitssalaris School ontvangt een brief en verwittigt het personeelslid ziekte en bevallingsverlof

13 ziekte en bevallingsverlof
Ziekterecht TBSWZ Berekening wachtgeld(toelage) Per jaar geldelijke anciënniteit per opdracht 5% x (eerste 5j) + 4% x (volgende 5j) + 2% x (rest j) Oproeping door MEDEX voor onderzoek en beslissing omtrent de Aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte recht op een wachtgeld(toelage) van 100% Geschiktheid geschikt, tijdelijk ongeschikt tijdelijk pensioen, definitief pensioen ziekte en bevallingsverlof

14 ziekte en bevallingsverlof
Verminderde prestaties ziekte concrete info ‘VVP wegens ziekte’ in volgende omzendbrief onder punt 5 OMZENDBRIEF ZIEKTEVERLOF Verlof Verminderde Prestaties wegens Ziekte (van toepassing sinds september 2011) Kan door vast benoemde of tijdelijke genomen worden Minstens halftijdse aanstelling Aansluitend op periode ziekteverlof Recht op ziekteverlof nog niet uitgeput Enkel na goedkeuring via MENSURA Attest en plan door behandelende arts Aanvraag tot datum volledig hernemen van de opdracht Tussen 50 en 99% blijven werken Naargelang volume vermindering prestaties worden ziektedagen verminderd (minstens 75% werken = ¼ dag ziekteverlof, minder dan 75 % werken = halve dag ziekteverlof) ziekte en bevallingsverlof

15 ziekte en bevallingsverlof
Verminderde prestaties ziekte concrete info ‘langdurig VVP medische redenen’ in volgende omzendbrief onder punt 6 OMZENDBRIEF ZIEKTEVERLOF 2. Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen (van toepassing sinds januari 2015) Enkel voor wie minstens halftijds benoemd is Langdurig ongeschikt om volledige opdracht uit te oefenen en geen vooruitzicht op volledige werkhervatting. Goedkeuring via MENSURA op verzoek personeelslid en onder voorwaarden: Aansluitend op ziekte of verminderde opdracht Documenten ‘medisch attest’ en ‘aanvraag langdurig verlof’ in te vullen door de arts Volume werken tss 50 en 75 % ziekte en bevallingsverlof

16 Verminderde prestaties ziekte
Langdurig VVP medische redenen (vervolg) Niet gepresteerde uren worden aan 60% betaald Wordt niet verrekend in ziekteverlof Aanvraag voor volledig schooljaar ( eerste aanvraag tot einde volgend schooljaar) Bij elke verlenging – nieuwe aanvraag Langdurig VVP medische redenen wordt beschouwd als verlof gelijkgesteld met periode van dienstactiviteit. ziekte en bevallingsverlof

17 Ambtshalve pensioen vastbenoemden
Indien 60 jaar en ziek dan: Ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar Ambtshalve pensioen indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening pensioen Indien TBSWZ en geen 30 dienstjaren dan ambtshalve pensioen na 365 dagen (ziekte + TBSWZ) vanaf 60 jaar ziekte en bevallingsverlof

18 omzendbrief bevallingsverlof
ziekte en bevallingsverlof

19 Zwanger en nu … Bedreiging door een beroepsziekte
Moederschapsbescherming Profylactisch verlof Bevallingsverlof - prenataal verlof - postnataal verlof - verlenging postnataal verlof Moederschapsbescherming lactatie Borstvoedingsverlof Vaderschapsverlof Omstandigheidsverlof geboorte Ouderschapsverlof in kader LBO ziekte en bevallingsverlof

20 Bevallingsverlof melding personeelslid
Melding vermoedelijke bevallingsdatum KLEUTERLEIDSTERS VERWITTIGEN ONMIDDELLIJK DE DIRECTIE Doktersattest aan school ten laatste 6 (8) weken voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum Bij aanvang bevallingverlof Medisch attest naar het controleorgaan (Mensura) Aangifte ziekenfonds (tijdelijke) Pers16 aan school ziekte en bevallingsverlof

21 Bevallingsverlof verplichtingen personeelslid
1 kind Meerling Maximum 15 (17 tot 19) weken Geen arbeid meer 7 dagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum Bevallingsverlof mag ingaan 6de(8) week voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum 9 weken verplichte rust vanaf de bevallingsdatum ziekte en bevallingsverlof

22 Bevallingsverlof bevallen
Herberekening bevallingsverlof Verplichte rust van 9 weken, bevallingdatum inbegrepen Bevallingsverlof mag worden verlengd met de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6de(8) week tot en met de 2de week voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum + op verzoek 2 weken ziekte en bevallingsverlof

23 Bevallingsverlof overzicht
Overdracht gewerkte dagen 5 weken d weken 7 weken d weken extra 2 weken meerling ziekte en bevallingsverlof

24 Bevallingsverlof bezoldiging
Vast benoemde opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (behoud recht op moederschapsuitkering na einde opdracht) recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie ziekte en bevallingsverlof

25 Bevallingsverlof ziekte vóór het bevallingsverlof
Ziekte in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum met werkhervatting blijft ziekte (maar wordt in vermindering gebracht van de 105 dagen) zonder werkhervatting wordt de periode omgezet in bevallingsverlof ziekte ziekte BVerlof Bevalling = ziekte = BV 6 weken terug ziekte en bevallingsverlof

26 Bevallingsverlof arbeidsongeschikt vóór de bevalling
Indien arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval in de volledige 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum recht op verlenging postnataal verlof met 1 week Zending ziekte Bevalling extra 1 week 6 weken terug ziekte en bevallingsverlof

27 Bevallingsverlof langdurig hospitalisatie kind
Het kind blijft vanaf de geboorte langdurig opgenomen in het ziekenhuis. Recht op verlenging van het postnataal verlof met de duur van de opname min de eerste 7 dagen, tot een maximum van 24 weken (onderbreking van de opname stopt de verlenging) ! Attest bezorgen aan de werkgever 7 dagen hospitalisatie kind bevalling Bevallingsverlof verlenging hospitalisatie kind ziekte en bevallingsverlof

28 ziekte en bevallingsverlof

29 Onbezoldigd ouderschapsverlof
Het personeelslid dat in dienstactiviteit is, heeft bij de geboorte of adoptie van een kind recht op voltijds onbezoldigd ouderschapsverlof. Dit verlofstelsel kan ook door de vader worden genomen. ziekte en bevallingsverlof

30 Onbezoldigd ouderschapsverlof Voorwaarden
Het onbezoldigd ouderschapsverlof moet voor de volledige opdracht in alle onderwijsinstellingen worden genomen. Eén uitzondering : Het personeelslid dat voor een gedeelte van zijn opdracht verlof wegens moederschapsbescherming tijdens de lactatie geniet, kan voor het resterende gedeelte van de opdracht onbezoldigd ouderschapsverlof nemen. Het verlof moet ononderbroken genomen worden. Dit verlof kan - bijvoorbeeld - dus niet een deel vóór de kerstvakantie en voor het resterende deel na de kerstvakantie worden genomen. Tijdens de kerstvakantie is er dus geen onderbreking. Niet gelijk aan loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Het recht op onbezoldigd ouderschapsverlof doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die sommige personeelsleden hebben om in het kader van de regeling inzake loopbaanonderbreking een “loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof” aan te vragen. Voor deze vorm van verlof wordt verwezen naar de omzendbrief van 17 juli 2007 PERS/2007/04 - Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking ziekte en bevallingsverlof

31 Onbezoldigd ouderschapsverlof
Aanvang :Het verlof moet aanvangen binnen het jaar na de geboorte van het kind. In geval van adoptie moet het onbezoldigde ouderschapsverlof aanvangen binnen het jaar na de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in de gemeente waar zij hun verblijfplaats hebben. Duur :Dit verlof kan maximaal voor drie maanden worden verleend, waarbij elke maand bestaat uit een aantal kalenderdagen. Wie minder dan drie maanden onbezoldigd ouderschapsverlof opneemt, verliest het saldo van de resterende dagen. Voorbeelden · Begindatum onbezoldigd ouderschapsverlof = 01/09/2009 maximum tot 30/11/2009 · Begindatum onbezoldigd ouderschapsverlof = 20/09/2009 maximum tot 19/12/2009 · Begindatum onbezoldigd ouderschapsverlof = 06/03/2010 maximum tot 05/06/2010 Niet opgenomen periode kan je later niet meer opnemen · Begindatum onbezoldigd ouderschapsverlof = 07/09/2009 kan tot 30/11/2009 rest vervalt · Begindatum onbezoldigd ouderschapsverlof = 12/05/2009 kan tot 30/06/2009 rest vervalt Het verlof moet volledig vallen binnen de periode van aanstelling. ziekte en bevallingsverlof

32 Onbezoldigd ouderschapsverlof
Administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid Het verlof is een periode van dienstactiviteit en is onbezoldigd. Het personeelslid krijgt dus van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geen salaris of salaristoelage. De periode onbezoldigd ouderschapsverlof komt in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage maar niet voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging. Het verlof komt in aanmerking voor het bepalen van de ambts-, dienst- en geldelijke anciënniteit. Dit verlof komt echter niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal dagen bezoldigd ziekteverlof waarop een tijdelijk personeelslid recht heeft. ziekte en bevallingsverlof

33 Bevallingsverlof omstandigheidverlof vader
Omstandigheidverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner 10 werkdagen binnen de 4 maanden vanaf de bevalling niet noodzakelijk aaneensluitend (afspraak met werkgever) bezoldigd ziekte en bevallingsverlof

34 ziekte en bevallingsverlof
BBZ – MB definitie Bescherming van de zwangere vrouw en het ongeboren kind bij risicosituaties als vervat in de risico-evaluatie Bedreiging Beroepsziekte Blootstelling aan Infectieziekten Blootstelling aan chemische stoffen en fysische agentia Moederschapsbescherming Agressief gedrag van jongeren Tillen van lasten ziekte en bevallingsverlof

35 BBZ – MB risico-evaluatie
Iedere onderwijsinrichting moet een risico- evaluatie maken en indien een risico dan: Preventieve maatregelen Doorverwijzing naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Beslissing verwijdering uit de risico-opdracht (formulieren BZ/MB2 of MB2) Maatregelen werkgever Aanpassing arbeidsomstandigheden Andere betrekking = nieuwe zendingen Vrijstelling arbeid = opmaak formulieren BZ/MB1 of MB1 en zendingen ziekte en bevallingsverlof

36 BBZ – MB vrijstelling van arbeid
Enkel uit de risico-opdracht Neemt een einde 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum = aansluitend aanvang bevallingsverlof (in alle onderwijsinrichtingen) wanneer er geen risico meer is: miskraam, zomervakantie, einde opdracht, einde tijdelijk andere opdracht ziekte en bevallingsverlof

37 ziekte en bevallingsverlof
BBZ – MB lactatie Bescherming kan ook bij borstvoeding = moederschapsbescherming Indien vrijstelling Maandelijks bewijs van borstvoeding aan werkgever Einde vijf maanden na de geboorte kind Einde wanneer geen bedreiging of borstvoeding Kan in combinatie met borstvoedingsverlof ziekte en bevallingsverlof

38 ziekte en bevallingsverlof
BBZ – MB bezoldiging bij aanpassing van de arbeidsomstandigheden bezoldiging volgens de geleverde prestaties bij andere betrekking bezoldiging conform de tewerkstelling bij verlof wegens bedreiging beroepsziekte recht op doorbetaling van de salaris(toelage) bij verlof wegens moederschapsbescherming Tijdelijke opdrachten: vergoeding van de mutualiteit tijdens aanstelling Wel recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie Vaste opdrachten: recht op doorbetaling van de salaris(toelage) ziekte en bevallingsverlof

39 ziekte en bevallingsverlof
Varia Documenten ziekteverlof op website Sint-Rembert Aanvraag kraamgeld vanaf 6de maand zwangerschap via document aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel ziekte en bevallingsverlof


Download ppt "Ziekteverlof Bevallingsverlof"

Verwante presentaties


Ads door Google