De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 26 januari 2014. WELKOM Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. W.G. Rietkerk Welkom en mededelingen Zingen gezang 16 Stil gebed Votum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 26 januari 2014. WELKOM Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. W.G. Rietkerk Welkom en mededelingen Zingen gezang 16 Stil gebed Votum."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 26 januari 2014

2 WELKOM

3 Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. W.G. Rietkerk Welkom en mededelingen Zingen gezang 16 Stil gebed Votum en groet Zingen Evangelische Liedbundel 351 Tien geboden Zingen psalm 19 : 5 Gebed

4 Orde van de dienst (2 van 3) Voorganger ds. W.G. Rietkerk Bijbellezingen: Psalm 103 : 1 t/m 11 en Mattheus 26 : 6 t/m 10 Zingen gezang 431 : 1, 3, 5 en 7 De kinderen kunnen naar de bijbelklas Prediking (n.a.v. Mattheus 5 : 47) ‘Meer dan het gewone …….?!

5 Orde van de dienst (3 van 3) Voorganger ds. W.G. Rietkerk Zingen gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Dankzegging en voorbeden De kinderen komen terug Collecten Zingen gezang 288 : 1, 5, 7 en 8 Zegen

6 Volgende week dus

7 ‘IN DE VOETSTAPPEN VAN MOZES’ Woensdagmiddag 12 februari 2014 (14.30 uur) nodigt de 55-plus contactcommissie u en jou uit voor een presentatie door de heer Bram de Ronde. Toegang vrij (inclusief koffie/thee).

8 Welkom en mededelingen

9 Gezang 16 : 1 en 2 Gij volken looft uw God en Heer wilt Hem het loflied zingen. Laat de fonteinen van zijn eer in ieder hart ontspringen, omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft, door Christus, halleluja.

10 Gezang 16 : 1 en 2 Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwege, zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid, en geeft om niet de zaligheid. Zingt, zingt Hem, halleluja.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Evangelische Liedbundel 351 : 1, 2 en 3 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard'en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

13 Evangelische Liedbundel 351 : 1, 2 en 3 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

14 Evangelische Liedbundel 351 : 1, 2 en 3 Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

15 De Tien Geboden Perkament uit 1768 van Jekoethiéel Sofer in de Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam

16 Psalm 19 : 5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. Maar zonder U ……………

17 Psalm 19 : 5 Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

18 Gebed

19 De lezingen uit de Bijbel zijn Psalm 103 : 1 t/m 11 en Mattheus 26 : 6 t/m 10 volgens de Herziene StatenVertaling.

20 Psalm 103 1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

21 Psalm 103 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. 6 De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. 7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

22 Psalm 103 9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

23 Mattheus 26 6 Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon, de melaatse, 7 kwam er een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag. 8 Toen Zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe deze verkwisting?

24 Mattheus 26 9 Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. 10 Maar Jezus, Die dit merkte, zei tegen hen: Waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan Mij verricht.

25 Gezang 431 : 1, 3, 5 en 7 Lof zij de Heer, ons hoogste goed, oorsprong van al het goede, de God die louter wondren doet. Wij leven in zijn hoede, die onze vreed' is, onze vreugd, in wie zich heel ons hart verheugt. Geeft onze God de ere!

26 Gezang 431 : 1, 3, 5 en 7 Wat onze God in d’ aanvang schiep, dat wil Hij ook bewaren; wat onze God tot aanzijn riep doet Hij zijn trouw ervaren. De Heer regeert, en het is goed waar Hij de mensen wonen doet. Geeft onze God de ere!

27 Gezang 431 : 1, 3, 5 en 7 Wie alle troost ontberen moet en wien geen mens kan helpen, houdt moed, God zal met overvloed van heil u overstelpen. Hij buigt zich over het bestaan van hen die door de diepte gaan. Geeft onze God de ere!

28 Gezang 431 : 1, 3, 5 en 7 Gij allen die van Christus zijt, geeft onze God de ere! Die 't merk draagt van zijn majesteit, geeft onze God de ere! Roept, al wie goden zijn ten spot: De Heer is God, de Heer is God! Geeft onze God de ere!

29 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over de eerste zonde n.a.v. Genesis 3.

30 Prediking: ‘Meer dan het gewone …….?!’ Mattheus 5 : 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?

31 Gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

32 Gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

33 Gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

34 Gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'.

35 Gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam.

36 Gezang 473 : 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

37 Dankzegging en voorbeden

38 Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de Emeritikas. De tweede rondgang is voor de Singelkerk. De Emeritikas regelt de oudedagsvoorziening voor CGK-predikanten. Deputaten van deze kas verzorgen ook een uitkering aan langdurig zieke predikanten, predikantsweduwen en –wezen. Sinds 1 januari 2013 geschiedt e.e.a. in combinatie met een pensioenverzekeraar.

39 Gezang 288 : 1, 5, 7 en 8 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

40 Gezang 288 : 1, 5, 7 en 8 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

41 Gezang 288 : 1, 5, 7 en 8 Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal, en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal. Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed, en van de stroom des levens drinken wij daar met God.

42 Gezang 288 : 1, 5, 7 en 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

43 Zegen, te beantwoorden met:

44 Vanmiddag een kerkdienst vanuit dit kerkgebouw om 17.00 uur. Voorganger ds. P.J. den Hertog.


Download ppt "Zondagmorgen 26 januari 2014. WELKOM Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. W.G. Rietkerk Welkom en mededelingen Zingen gezang 16 Stil gebed Votum."

Verwante presentaties


Ads door Google