De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht."— Transcript van de presentatie:

1 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht

2 Ondersteuning Huizen van het Kind

3 Stand van zaken Doelstellingen, regelgeving, subsidie Lessen en uitdagingen Ondersteuningstraject Dialoog Programma

4 Situering van de deelnemers 1.Nog geen Huis van het Kind 2.Nog geen Huis van het Kind, maar opstartend 3.Erk/sub Huis van het Kind, en opstartend 4.Erk/sub Huis van het Kind, ‘werkend’ en zoekend 5.Erk/sub Huis van het Kind, operationeel en verdiepen Netwerk/netwerk+fysiek/fysiek Concrete vragen Aanpassing van het programma

5 Huizen van het Kind Stand van zaken

6 2011 Voorbereiding Waar staan we vandaag ? PraktijkRegelgeving 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al lang initiatief van samenwerking 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2014 Praktijk ondersteund door regelgeving

7 2011 Voorbereiding Waar staan we vandaag ? PraktijkRegelgeving 2013/11 Decreet 2014/2 Princip. BVR 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al lang initiatief van samenwerking 2012 Meer en meer initiatief onder de noemer Huis van het Kind 2014 Praktijk ondersteund door regelgeving Waarom ? Gezinnen/organisaties Wat ? Aanbod bijeenbrengen Hoe ? Zoektocht

8 Waar staan we vandaag ? 120 Huizen van het Kind, 172 gemeenten Met daarin buiten K&G-sectoren:

9 Huizen van het Kind Doelstellingen, regelgeving en subsidie

10 “Hoe kunnen we samen de (aanstaande) gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo goed als mogelijk ondersteunen?” Huizen van het Kind, een regelgevend kader om deze uitdaging aan te gaan:

11 We zijn met velen die gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunen Dat is een gróte kracht Want dit doen we al… : DOELSTELLING

12 Afstemming ? Zichtbaarheid en toegankelijkheid ? Hoe centraal kunnen we het gezin stellen ? Maar… : DOELSTELLING

13 krachten bundelen zodat maatregelen en ondersteuning coherenter en beter kunnen ontsloten worden om meer gezinnen beter te ondersteunen Daarom… Huizen van het Kind die : DOELSTELLING

14 De regelgeving Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. : REGELGEVING Samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind aanbod erkend of gesubsidieerd door K&G inloopteams, opvoedingswinkels, ontmoeting,…. BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Ministeriële besluiten Ministerieel besluit Huizen van het Kind Ministerieel besluit Huizen van het Kind

15 Regelgevend principe : REGELGEVING Regelluw, gericht op lokale differentiatie en resultaten op het vlak van de gezinnen zelf

16 Kernideeën Huizen van het Kind : REGELGEVING Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod, dat ten aanzien van (aanstaande) ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, en kinderen en jongeren als ‘Huis van het Kind’ herkenbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Lokale samenwerking in functie van gezinnen

17 Kernideeën Huizen van het Kind : REGELGEVING Welke organisaties In elke gemeente of over verschillende gemeenten heen kan een rijk aanbod bijeengebracht worden buurtwerking, centra algemeen welzijnswerk, OCMW, CLB, consultatiebureaus, expertisecentra kraamzorg, gezinsbond, huisartsen, huistaakbegeleiding, initiatieven van burgers en gezinnen, inloopteams, vakantiewerkingen en vrijetijdsactiviteiten, kinderopvang met onder andere het lokaal loket kinderopvang, mobiele en ambulante ondersteuning van CKG, speelpleinwerkingen, ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkels, oudergroepen, prenatale steunpunten, ruilwinkels, socio-cultureel werk, speel-o-theken, voorlichtingsavonden van mutualiteiten, vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning, vroedvrouwen,…

18 Kernideeën Huizen van het Kind : REGELGEVING Lokale noden, lokale kansen Samen zo goed mogelijk gezinnen ondersteunen, betekent afstemming op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren. Dichtbij de gezinnen staan, is cruciaal. Bouw voort op de kansen en mogelijkheden die doorheen de jaren op lokaal vlak gecreëerd zijn: welke samenwerkingsverbanden bestaan al? waar komen gezinnen al? …

19 Kernideeën Huizen van het Kind : REGELGEVING Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen staat steeds voorop en kan je creëren door: In te zetten op toegankelijkheid en zichtbaarheid Dienstverlening te integreren In te zetten op vraaggericht werken Maar hoe creëer je die ?

20 Kernideeën Huizen van het Kind Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door in te zetten op toegankelijkheid en zichtbaarheid: Elkaar beter kennen om beter door te verwijzen Aanbod af te stemmen en gebruik maken van elkaars potentieel ? Voor wie is het aanbod toegankelijk? Verbinden door logo en naam én individuele profilering behouden. Maar hoe creëer je die ?

21 Kernideeën Huizen van het Kind Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door dienstverlening te integreren De nood aan en de meerwaarde van integratie van ondersteuning wordt gevoed door de wijze waarop gezinnen ondersteund willen worden Gezin dus centraal Maar hoe creëer je die ?

22 Kernideeën Huizen van het Kind Meerwaarde creëren dr samenwerking De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door vraaggericht te werken Aanbod afstemmen op lokale noden en een gezamenlijk antwoord bieden -> co-creaties ? Expertise en krachten bundelen ifv een individueel gezin -> zorgafstemming Maar hoe creëer je die ?

23 Kernideeën Huizen van het Kind Meerwaarde creëren dr samenwerking Meerwaarde voor organisaties Een betere bekendheid van elkaars aanbod Betere toegang tot flankerende dienstverlening Gebruik maken van elkaars competenties en expertise Efficiënter inzetten van middelen Bereiken van doelstellingen die men nietalleen zou kunnen bereiken Maar hoe creëer je die ?

24 Regelgeving Huizen van het Kind Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. : REGELGEVING BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. (!) Blikvangers Doelgroep Rollen en verantwoordelijkheden Werkingsgebied Erkenningsvoorwaarden Subsidievoorwaarden Maar hoe creëer je die ?

25 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Doelgroep Alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren en de kinderen en jongeren zelf Het effectieve bereik van een Huis van het Kind wordt bepaald door de vraag en het aanbod dat daarop kan inspelen

26 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Rollen en verantwoordelijkheden Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning,kan initiatief nemen tot het organiseren van een Huis van het Kind. Elk initiatief verloopt in samenwerking met het lokaal bestuur. Bij gebreke aan initiatief neemt het lokaal bestuur het initiatief op zich.

27 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Werkingsgebied Elk Huis van het Kind heeft een uniek werkingsgebied, dat intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vorm krijgt, met dien verstande dat het werkingsgebied de grenzen van de zorgregio niveau kleine stad niet. Vertrekpunt is de gemeente. Het samenwerkingsverband bekijkt of dit de beste schaalgrootte is, dan wel dat er op een lager of hoger niveau gewerkt dient te worden.

28 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Erkenningsvoorwaarden (! Onbep duur) Een ontvankelijke aanvraag indienen Een voorstel van werkingsgebied hebben De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod Aansluiting van verplicht aanbod K&G Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: concrete acties te ondernemen om tot een meer geïntegreerd en efficiënt aanbod te komen, afgestemd op de noden van lokale gebruikers en actoren concrete acties te ondernemen om het aanbod toegankelijk te maken

29 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Erkenningsvoorwaarden …het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: concrete acties te ondernemen om het aanbod in bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te brengen zorgafstemming te faciliteren door te verwijzen aan te sluiten bij de wijze waarop het lokaal sociaal beleid vorm gegeven wordt het Huis van het Kind open te stellen voor alle actoren het aanbod in het Huis van het Kind bekend te maken op het IROJ en het LOK

30 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Subsidievoorwaarden (! Onbep. Duur) Een ontvankelijke aanvraag indienen Een voorstel van werkingsgebied hebben De vorm aannemen van een feitelijke vereniging of een vzw De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod Aansluiting van verplicht aanbod K&G Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: Ibidem erkenning maar ook Concrete acties te ondernemen om overlap en lacunes weg te werken Concrete acties te ondernemen om nieuwe gebruikers te bereiken

31 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Subsidievoorwaarden …het engagement aangaan om binnen de 2 jaar: Concrete acties te ondernemen om gebruikersparticipatie structureel te verankeren Zorgafstemming te organiseren Te voorzien in coördinatie en kwaliteitsbevordering

32 Regelgeving Huizen van het Kind : REGELGEVING Bestemming van de subsidie De subsidie moet aangewend worden voor de organisatie van aanbod, met name: Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de versterking van onderwijskansen Algemene werkingssubsidie van onbepaalde duur Samenwerkingsverband

33 Huizen van het Kind Lessen en uitdagingen

34 Verschillende modellen Coördinatie en structuren Samenwerkingsverband zonder duidelijke coördinator Samenwerkingsverband met duidelijke coördinator Coördinator die samenwerkt Nieuwe structuur/voortbouwend op/bestaande structuur Samenwerkingsverband / fysieke locatie Samenwerkingsverband zonder echt fysieke bundeling HvK Samenwerkingsverband + fysieke bundeling HvK Fysieke bundeling HvK + samenwerkingsverband Fysieke bundeling HvK Inhoud Breed aanbod Gecentreerd rond opvoedingsondersteuning Gecentreerd rond preventieve (gezondheids)zorg (cb) Onthaal geïntegreerd/verspreid Dienstverlenend / activiteiten Positionering Universeel / kinderarmoede Prenataal / jonge kinderen / tieners en jongeren / ouders vs kinderen Lessen en uitdagingen

35 Verschillende modellen Procesmatig – Beperkter aantal actoren vs breed – Structuur / aanbod – Analyse / vormgeving – Missie/ visie / doelstellingen / aanbod / activiteiten – Mate van externe begeleiding Lessen en uitdagingen

36 Uitdagingen Van ondertekenen naar samenwerking Aanbod en partners Gezondheidszorg Diensten vs activiteiten Leeftijden Prenataal (ouders van) tieners en jongeren Coherent ontsluiten, branding Fysiek / online Participatie & Zorgafstemming Progressief universalisme Lessen en uitdagingen

37 … en de daaruit volgende ondersteuning Als samenwerkingsverband VVSG, provincies, K&G, VIGEZ, VCOK/VBJK, Expoo,… Ondersteuningsmatrix Wijze van ondersteuning – Materialen, vormingen, expertise-uitwisseling Thema’s – Coherent ontsluiten, branding – Juridisch – Aanbod – Processen – Thema’s (participatie, progressief universalisme,…) Afstemming op Vlaams niveau Lessen en uitdagingen…

38 Huizen van het Kind Meerwaarde voor lokale besturen

39 Lokale besturen : REGELGEVING Voor de burger Een coherent en afgestemd ontsloten aanbod opdat gezinnen met kinderen beter en meer ondersteund worden Voor lokale besturen Sterk merk Toegang tot doelgroepen Toegang tot actoren/dienstverlening Coherent beleid met vele verbindingen, lokaal aangepast Efficiëntiewinsten

40 Afsluitend : REGELGEVING Een Huis van het Kind is een sterk concept dat aansluit bij hoe gezinnen willen ondersteund worden en hoe organisaties en overheden gezinnen willen ondersteunen Een Huis van het Kind is een sterk merk, dat aanslaat bij gezinnen, organisaties en overheden Een Huis van het Kind kan een antwoord bieden op de vraag die ons allen bezig houdt: “Hoe kunnen we samen de (aanstaande) gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo goed als mogelijk ondersteunen?”

41 Huizen van het Kind Dialoog


Download ppt "Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht."

Verwante presentaties


Ads door Google