De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.

2 U daalde neer van uw troon
om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

3 Opwekking 352 Christus, onze Heer, verrees halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis,

4 Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, die aanvaardde kruis en graf, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

5 Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, Englen juub'len Hem ter eer,

6 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij 's het Lam dat regeert tot in de eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

7 Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon, overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God (4x)

8 Kondigt het aan door de kracht van zijn naam, Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

9 Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

10 Heersen met Hem op de troon en zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij, eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding, waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn

11 Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is, Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

12 Opwekking Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar's kracht in het bloed! Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar's kracht in het bloed van het Lam.

13 Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. in het dierbaar bloed van het Lam.

14 Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar's kracht in het bloed! Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar's kracht in het bloed van het Lam.

15 Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. in het dierbaar bloed van het Lam.

16 Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U. Daar's kracht in het bloed! Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu. Daar's kracht in het bloed van het Lam.

17 Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. in het dierbaar bloed van het Lam.

18 Welkom in de Paasmorgendienst De Heer is waarlijk opgestaan!
Voorganger: ds H. Biesma Ouderling van dienst: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen Welkom en mededelingen

19 Gezang 215 1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis,

20 Gezang 215 2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, die aanvaardde kruis en graf, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

21 Gezang 215 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, Eng'len juub'len Hem ter eer,

22 Stil gebed, Votum en groet Stil gebed Votum en groet

23 Psalm 118 : 9, 10 9. Dit is de dag, die God deed rijzen juicht nu met ons en weest verblijd O God, geef thans uw gunstbewijzen geef thans het heil door ons verbeid Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's HEREN naam Wij zeegnen u uit 's HEREN woning wij zegenen u al tezaam

24 Psalm 118 : 9, 10 10 De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen o God, U roemen wijd en zijd Laat aller lof ten hemel rijzen Gods liefde duurt in eeuwigheid

25 ‘Paaswijzer’

26 Psalm 79 : 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren wij zijn de schapen die uw roepstem horen Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waat’ren en in groene weiden Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht de grootheid van uw daden Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

27 Gebed

28 ELB 122 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

29 ELB 122 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan want alles, alles is voldaan wie in geloof op Jezus ziet die vreest voor dood en duivel niet 4 Want nu de Heer is opgestaan nu vangt het nieuwe leven aan een leven door zijn dood bereid een leven in zijn heerlijkheid!

30 JOHANNES 19:40 – 20:10 40 Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41 Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 42 Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

31 JOHANNES 19:40 – 20:10 [20] 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 

32 JOHANNES 19:40 – 20:10 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.

33 JOHANNES 19:40 – 20:10  8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 

34 Psalm 16 : 1, 4 1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

35 Psalm 16 : 1, 4 4. Daarom verheug ik mij van harte zeer, want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. Het pad des levens doet Gij mij betreden en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

36 De kinderen gaan naar de bijbelklas
Gebed

37 Tekst voor de preek: Johannes 20 : 8 Thema: Van doeken naar boeken

38 Psalm 149 : 3, 5 3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den HEER verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

39 Psalm 149 : 3, 5 5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, Gods volk in volle vrede leven. De boze vijand is verslagen. Prijs 's HEREN welbehagen! Na het duister der wereldnacht blinkt de luister van Gods geslacht. Hemel en aarde stemmen saam en prijzen 's HEREN naam.

40 Gebeden

41

42 Collectes: 1. kerk en Israel 2. Kerk

43 Gezang 210 : 3, 4 3 Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen; bloemen en vogels, alles roemt Hem als in den beginne. Keerde de Heer der schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen.

44 Gezang 210 : 3, 4 4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit, de schoot van 't graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid, werp af uw boze dromen. Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan naar een bestaan volkomen.

45 Zegen en ELB 125 1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft die al het aards gebeuren vast in handen heeft refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon Halleluja, geprezen zij het Lam dat de schuld der wereld op zich nam

46 ELB 125 2 Verdreven is de schaduw van de nacht
en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon Halleluja, geprezen zij het Lam dat de schuld der wereld op zich nam

47 ELB 125 3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
dat uitstraalt van het kruis dat eens voor ons werd opgericht en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht refrein Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon Halleluja, geprezen zij het Lam dat de schuld der wereld op zich nam

48 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur, gezamenlijk met beide GKV’s.
Er is koffie na de dienst Vanmiddag begint de dienst om uur, gezamenlijk met beide GKV’s. Graag tot ziens!


Download ppt "Opwekking Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven."

Verwante presentaties


Ads door Google