De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwijsindex Stadsregio Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwijsindex Stadsregio Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Verwijsindex Stadsregio Amsterdam
Matchpoint Verwijsindex Stadsregio Amsterdam Judith van Schaik Judith van Schaik, beleidsadviseur Jeugd bij DMO, Gemeente Amsterdam In opdracht van de 16 gemeeenten in de SRA-regio (Amsterdam, zaanstreek-waterland, Amstelland en de Meerlanden) werk ik aan Matchpoint. Matchpoint is in 2011 gestart. Elke gemeente verplicht om een Landelijke verwijsindex risicojongeren te hebben In regio Amsterdam gekozen om dit in samenwerking met de 16 gemeenten van de stadsregio Amsterdam uit te voeren. En de naam Matchpoint te geven aan dit systeem. We zitten nu op een snijvlak tussen Matchpoint zoals het nu georganiseerd is en werkt, en voorsorterend over hoe informatievoorziening er na de transitie uit zou moeten zien. In deze presentatie schets ik wat de laatste stand van zaken ik in het denken over hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien. Hier zal dan ook in de proeftuin op korte termijn mee gestart worden. En ik eindig mijn verhaal met hoe Matchpoint nu werkt Vragen alsjeblieft tussendoor Wie kent Matchpoint al?

2 Wat is Matchpoint? Matchpoint is een informatie-infrastructuur,
die ervoor zorgt dat samenhangende hulp geboden kan worden en probeert te voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken. Betrokken professionals kunnen elkaar snel vinden en hun zorgen en hulp afstemmen. De samenwerking tussen instellingen komt sneller op gang, omdat de professionals van elkaar weten bij welke instelling(en) een jongere bekend is. Daarnaast is vroegsignalering beter mogelijk.

3 Doelen Matchpoint Verbinden van professionals
Realiseren transparante zorgcoördinatiestructuur Vroegsignalering Voldoen aan wettelijke verplichting Verbinden van professionals Matchpoint verbindt professionals die betrokken zijn bij een en dezelfde jongere of een en hetzelfde gezin. Instellingen zien in Matchpoint welke andere instellingen, inclusief contactgegevens van de professional, betrokken zijn bij en jongere waardoor zij, indien nodig, snel en adequaat informatie kunnen uitwisselen en hulpverlening kunnen afstemmen. Realiseren van een transparante zorgcoördinatiestructuur Matchpoint realiseert een transparante zorgcoördinatiestructuur (zorgcoördinatie). Wanneer meerdere instellingen betrokken zijn bij een jeugdige biedt het systeem de functionaliteit om automatisch of handmatig vast te leggen en te tonen wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. Hierbij wordt aangesloten op bestaande afspraken en convenanten die eerder zijn gemaakt en die aansluiten op de kadernota van Matchpoint. In een kadernota zijn alle aspecten met betrekking tot zorgcoördinatie vastgelegd (definitie, taken, regel toewijzing zorgcoördinatie en dergelijke). Vroegsignalering Matchpoint stimuleert vroegsignalering van risico’s die jeugdigen daadwerkelijk in hun opgroeien bedreigen en waarvan na een zorgvuldige afweging door de professional is vastgesteld dat artikel 2 j van toepassing is (In de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg in verband met de invoering van de landelijke verwijsindex zijn in artikel 2j meldcriteria opgesteld die gehanteerd moeten worden bij het registreren van een ketenregistratie in Matchpoint). Via de website zijn de meldcriteria verder geoperationaliseerd door het programmaministerie Jeugd en Gezin. Voldoen aan de wettelijke verplichting Matchpoint stelt gemeenten in staat om te voldoen aan de wettelijke verplichting om als gemeente aan te sluiten op de VIR en de aansluiting van instellingen op Matchpoint te organiseren. 3

4 Registreren in Matchpoint
De professional maakt zichzelf door een registratie bekend; In Matchpoint wordt geen inhoudelijke informatie over jeugdige opgeslagen; Alleen zogenaamde ‘dat-informatie’ of ‘buitenkant informatie’ wordt opgeslagen; Matchpoint is zwaar beveiligd. Geen inhoudelijke informatie In Matchpoint wordt geen inhoudelijke informatie opgeslagen. Het betreft alleen de zogenaamde “dat-informatie”. Dat is de volgende informatie: de NAW gegevens van een jeugdige; welke instellingen en functionarissen betrokken zijn bij een jeugdige; de instelling en naam van de functionaris die verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie; de adressen, telefoonnummers van functionarissen van instellingen die betrokken zijn bij een jeugdige. Matchpoint brengt de instellingen die betrokken zijn bij een jeugdige bij elkaar waardoor professionals snel contact leggen met elkaar. Beveiligingseisen Matchpoint voldoet aan de beveiligingseisen zoals die landelijk worden gesteld en aan de beveiligingseisen die Amsterdam aan elektronische systemen oplegt. 4

5 Functies Matchpoint Identificatie Ketenregistratie Zorgcoördinatie
Berichtenuitwisseling Archivering Eind 2013: ketenregistraties opgevoerd, aantal matches / zorgco’s: ruim 3000 Vroegsignalering 38% kinderen onder de 10 jaar Identificatie Instellingen die wettelijk bevoegd zijn om het BSN te gebruiken, gebruiken het BSN om jongeren in Matchpoint te zoeken. Voor instellingen die niet wettelijke bevoegd zijn om het BSN te gebruiken of bij wie het BSN niet bekend is, bestaat de mogelijkheid om op basis van twee of meer identificerende gegevens van de jongere, een unieke jongere uit de landelijke deelverzameling met gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te zoeken (de Beheervoorziening BSN). Zodra de jongere is gevonden worden nadere persoons- en adresgegevens getoond, die worden bevestigd door de melder – degene die een ketenregistratie afgeeft. Het systeem maakt het daarmee niet mogelijk om te grasduinen in bestanden van de GBA. Ketenregistratie Een professional geeft een ketenregistratie af voor een jongere zodat andere ketenpartijen die ook betrokken zijn bij de zorg voor dezelfde jongere kunnen zien welke andere ketenpartijen betrokken zijn. Zij kunnen deze informatie inzien nadat een zogeheten match is ontstaan: over dezelfde jongere zijn twee of meer ketenregistraties afgegeven. Instellingen stellen zelf vast op basis van welke criteria ketenregistraties wordt gedaan, waarbij artikel 2j (meldcriteria, zie bijlage A) van de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg als uitgangpunt wordt genomen. De gedachte achter de ketenregistratie is dat de professional kenbaar maakt betrokken te zijn bij een jongere en met andere professionals in contact kan komen die betrokken zijn bij dezelfde jongere. Instellingen die deelnemen aan Matchpoint zijn verplicht om de functie ketenregistratie in gebruik te nemen wanneer aangesloten wordt op Matchpoint. Een ketenregistratie kan handmatig of geautomatiseerd via een koppeling met het eigen bedrijfssysteem worden ingevoerd in Matchpoint. Bij een automatische koppeling is er geen sprake van dat alle jongeren die in het systeem van de keteninstelling staan automatisch allemaal in Matchpoint komen. Instellingen moeten zelf op basis van de in de wet vastgelegde criteria bepalen welke zorgen/risico’s worden gemeld in Matchpoint. Het is van belang dat daarover door de instelling een zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Bij het invoeren van ketenregistraties dient altijd een einddatum ingegeven te worden, waarbij de maximale termijn van 2 jaar niet overschreden kan worden. Zorgcoördinatie De functie maakt het mogelijk om na een match (van twee of meer ketenregistraties) automatisch een zorgcoördinator toe te wijzen. Daarmee wordt gewaarborgd dat een match altijd tot opvolging leidt. Op basis van vooraf gedefinieerde beslisregels die aansluiten op gemaakte afspraken en convenanten (in het kader van bijvoorbeeld CJG/OKC en MPG) wijst Matchpoint na een match een zorgcoördinator toe. De jeugdige moet (volgens de BV BSN/landelijke deelverzameling GBA) op het moment van de match woonachtig zijn in een gemeente binnen de SRA die de functie zorgcoördinatie in gebruik heeft genomen. Zorgcoördinatie is geen verplichte functie in Matchpoint en wordt alleen ingezet op het moment dat in een gemeente of regio sluitende afspraken zijn gemaakt over welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. Da Berichtenuitwisseling Middels de functie berichtenuitwisseling worden betrokken professionals in de keten actief geïnformeerd dat er een nieuwe professional zich als ketenregistrerende instelling heeft gemeld als betrokkene bij een jongere. Hetzelfde geldt voor zorgcoördinatie. De betrokken instellingen bij een jongere ontvangen dus een bericht als er een nieuwe ketenregistratie worden gedaan door een instelling in Matchpoint. De professionals hebben daardoor altijd een actueel beeld wie betrokken zijn bij een jongere en wie verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. Archivering Ketenregistraties die niet meer actief zijn (bij het afgeven van een ketenregistratie wordt altijd een einddatum meegegeven), omdat de grondslag voor melding niet meer aanwezig is, worden nog vijf jaar in het historisch archief van Matchpoint bewaard. Deze ketenregistraties tellen niet meer mee voor de matchingsregels en zijn niet zichtbaar voor partijen in de keten. Deze functionaliteit en de bewaartermijn lopen parallel aan die van de VIR. Daarnaast worden de wettelijke termijn strikt gehanteerd die zijn opgenomen in de wet op de jeugdzorg in verband met de invoering van de landelijke verwijsindex (VIR). Zo moet een ketenregistratie worden verwijderd uit Matchpoint als er binnen een termijn van twee jaar geen andere meldingen zijn gedaan over een jongere. 5

6 Samenhang met andere systemen
De figuur geeft de positie van Matchpoint als verbindende schil om bestaande systemen weer. Matchpoint is niet een nieuw registratiesysteem, maar vormt een schil om bestaande (registratie)systemen heen. Het is de ambitie van Matchpoint om op de middellange termijn alle systemen uit de domeinen met elkaar te verbinden. Matchpoint is het centrale punt waar te zien is welke instellingen een ketenregistratie hebben afgegeven om aan te geven dat de instelling betrokken is bij een jongere met een zorg/risico (grondslag artikel 2j van de Wet op de Jeugdzorg). Matchpoint maakt zichtbar welke instellingen en welke professionals allemaal betrokken zijn bij dezelfde jongere (en in de toekomst ook hun gezinnen) betrokken zijn. Instellingen worden vanuit Matchpoint ook actief geïnformeerd als een nieuwe instelling een ketenregistratie heeft gedaan in Matchpoint. 6

7 Meerwaarde jongere/gezin
Basis voor een snellere effectievere hulpverlening door snelle afstemming tussen de betrokken hulpverleners; Als er meerdere betrokken professionals zijn wordt door Matchpoint aangewezen wie er in regie heeft als dat nodig is; Bij het doen van een ketenregistratie wordt afgedwongen ouders te informeren, zodat sprake is van een snelle betrokkenheid (zelfredzaamheid van de jongere en/of ouders); Verhuisbewegingen worden zichtbaar, ook buiten de eigen gemeente of regio; 7

8 Meerwaarde instellingen
Basis voor een snellere en betere informatie-uitwisseling; Basis voor een snellere en betere afstemming; Doorbreken van discussies over verantwoordelijkheden tussen professionals; Beter toegang tot inhoudelijke informatie; Besparing van tijd en dus personele capaciteit; Beter inzicht in de cliëntstromen in de jeugdketen. 8

9 Meerwaarde gemeenten (1)
Vanaf is de gemeente direct zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg en jeugdhulp; Er ontstaan dan nieuwe organisatievormen (bv wijkteams) en ook de zorgcoördinatie zal bij nieuwe partijen worden belegd; Deze transformatie zal in de eerste maanden of jaren nog veel wijzigingen met zich meebrengen. Van processen, van partijen , van rollen en actoren; Matchpoint kan dan zicht houden op welke professionals bij risicojongeren betrokken waren en welke nieuwe partijen een rol krijgen; Het uitlijnen van de nieuwe Matchpointprocedures helpt bij het verder nadenken over en inrichten van zorgstructuren in het nieuwe stelsel. 9

10 Meerwaarde gemeenten (2)
Basis voor een betere ondersteuning van gemeentelijke taken (signalering, regie); Hulpmiddel bij uitvoering nieuwe jeugdwet in 2015; Realiseren van een sluitende zorgstructuur; Meer grip en inzicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de zorgpartijen; Basis voor een betere aansturing van de hulpverleningsprocessen; Beter inzicht in cliëntstromen; Voldoen aan de wettelijke eisen. 10

11 Beslisregels Zorgcoördinatie
Matchpoint wijst op basis van beslisregels automatisch de verantwoordelijke zorgcoördinator aan zodra er een match ontstaat. In het oude stelsel waren dit doorgaans zorginstellingen zoals Bureau Jeugdzorg of de GGD. In het nieuwe stelsel zijn dat partijen die de gemeente binnen de eigen regio aanwijst. In de overgangsperiode kan sprake zijn van postcodegebieden waarvoor nog de oude regeling geldt en kunnen ook de nieuwe regels van coördinatie of regie al van toepassing worden. Vanaf 2015 geldt voor de SRA in principe de nieuwe regeling die past bij het nieuwe stelsel. Per gemeente is dan steeds bepaald waar de coördinatie of regie ligt. De beslisregels zorgcoördinatie zoals die door de colleges van B&W in januari voor alle gemeenten ind e SRA zijn vastgesteld. Voor Amsterdam is beslisregel 5 als volgt ingevuld: beslisregel 5 in Amsterdam De volgende functionarissen worden aanwijzen als ketenregistratiepartij. Deze functionarissen krijgen de bevoegdheid om zelf de zorgcoördinatie op zich te nemen danwel, na overleg met de partners, een zorgcoördinator in Matchpoint aan te wijzen. Werkwijze beslisregel 5 - De zorgcoördinatie wordt automatisch toegewezen door de applicatie matchpoint op basis van de overeengekomen beslisregels - De aangewezen gemeentelijke functionaris doet een ketenregistratie in Matchpoint op het moment dat de functionaris zorgen/risico’s ziet (artikel 2j) - De functionaris ziet wie betrokken zijn bij de jongere en stelt vast of het overleg, afstemming en aanpak tussen de betrokken instellingen goed verloopt - Wanneer dat niet het geval heeft de gemeentelijke functionaris de bevoegdheid om de zorgcoördinatie naar zich toe trekken om ervoor zorg te dragen dat hulpverlening wel integraal wordt afgestemd en uitgevoerd. - De gemeentelijke functionaris belegd de taak zorgcoördinatie vervolgens weer bij een van de betrokken instellingen op het moment dat sluitende afspraken zijn gemaakt en een zorgvuldige kwalitatieve uitvoering van de zorgcoördinatie is gewaarborgd. 11

12 Inrichting en uitvoering zorgcoördinatie
Definitie zorgcoördinatie De afstemming van de zorg en ondersteuning die vanuit verschillende instanties aan een jeugdige en diens gezin wordt geboden. Taken zorgcoördinatie en spelregels Voor de zorgcoördinatoren is een handboek ontwikkeld waarin de processen zijn beschreven 12

13 Aangesloten instellingen (1)
Zorginstellingen BJAA (in het nieuwe stelsel BJRA) William Schrikker Groep Altra Spirit GGD-Amsterdam SAG-JGZ Amsterdam GGD-Zaanstreek Waterland GGD-Kennemerland De Opvoedpoli SGJ Christelijke Jeugdzorg Buurtzorg Jong 13

14 Aangesloten instellingen (2)
Woon- en Thuisbegeleiding Amstelring Verloskundigen Welzijn Clup Welzijn Purmerend Stichting Welzijn Diemen Mens Centraal Purmerend 14

15 Aangesloten instellingen (3)
Onderwijs, Leerplicht en Kinderopvang Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs ROC MBO Altra College Bureau Leerplicht Plus Amsterdam Leerplicht regio Kinderopvang 15

16 Aangesloten instellingen (4)
Maatschappelijke Dienstverlening Meerwaarde MEE Amstel en Zaan Vita Welzijn en Advies SMD Zaanstreek-Waterland Doras Dynamo Puur Zuid Sezo Centram MadiZO Civic Combiwel 16

17 Aangesloten instellingen (5)
Steunpunten-Meldpunten Veiligheidshuis Amsterdam SHG-Amsterdam Coördinator Risicogezinnen Amsterdam Vangnet Advies GGD Raad voor de Kinderbescherming (landelijk) Preventief Interventie Team (PIT) Amsterdam Raad voor de Kinderbescherming: match met een landelijke partij: meerwaarde / echter geen zorgco. 17

18 Aangesloten instellingen (6)
GGZ en VGZ De Bascule GGZ InGeest Arkin Jellinek Arkin PuntP MOC Kabouterhuis JeugdRiagg NH-Zuid Lucertis HVO-Querido Cordaan Jeugd Ons Tweede Thuis Kentalis 18

19 Aangesloten instellingen (7)
Ambulante zorg Huisartsen StreetCornerWork Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost Samen DOEN in de Buurt Amsterdam Ouder-en kindadviseurs Amsterdam 19

20 Privacy Het doen van een ketenregistratie is wettelijk toegestaan onder de voorwaarde dat de in de wet vastgelegde meldcriteria zorgvuldig worden getoetst door de professional Informeer de ouders als de jeugdige jonger is dan 16 jaar; Informeer de jeugdige als de jeugdige ouder is dan 12 jaar; Uitzondering: bedreigende situatie voor jeugdige en/of hulpverlener. NB: Voor het delen van inhoudelijke informatie/gegevens tussen professionals moeten de regels worden gevolgd die in specifieke wetten zijn vastgelegde. Privacyprotocol : Voor de invoering van Matchpoint is een privacyreglement opgesteld waarin alle regels met betrekking tot de privacy zijn vastgelegd. 20

21 Informeren ouders en jongere
Ouders belangrijke rol in zorgtraject; Informeren, Matchpoint in het belang van de jongere; De professional registreert zichzelf bij een jongere; Verwijzing naar site met specifieke informatie voor ouders/jongere; Informatiebrochure (in verschillende talen) op de site; Ouders centrale rol in regie zorg op kind. 21

22 Informatie over Matchpoint
Stuur een mail naar: Kijk op de website: (met zoekingangen voor burgers, gemeenten of organisaties/instellingen) 22

23 Vragen? Aansluitformulieren
Formulier 1 : bevoegd aanvrager (meestal directuer, bij OKA implementatiemanager? Formulier 3 Keuze voor ketenregistrateur, zorgco, moo Toesturen aan mij of Dienst ICT, dan is aansluiting zo geregeld. Kwartaalrapportage : geeft inzicht in welke partijen hoeveel wordt geregistreerd. OKA zou dan via beslisregel 5 ook de zorgcoordinatie kunnen krijgen in het geval er een match is. Is dit al wenselijk? Dit moet dan ingeregeld worden via DICT. 23


Download ppt "Verwijsindex Stadsregio Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google