De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 12 april 2015 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 12 april 2015 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 12 april 2015 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H. Last (Veenendaal) Ouderling: C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 Stil gebed, votum en groet Gezang 217: 1 en 4 Schuldbelijdenis
Orde van de dienst - 1 Welkom Psalm 68: 10 (berijming 1773) Mededelingen Psalm 56: 1 en 4 Stil gebed, votum en groet Gezang 217: 1 en 4 Schuldbelijdenis Gods onderwijs Psalm 119: 3 en 5

4 Schriftlezing: Psalm 16 (NBG) Gezang 317: 1
Orde van de dienst - 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 16 (NBG) Gezang 317: 1 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-18 Gezang 317: 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 Preek: Is het Paasfeest echt? Gezang 221: 2 en 3

5 Orde van de dienst - 3 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: emeritikas en kerk Psalm 68: 7 Zegen

6 Welkom en mededeling

7 Psalm 68: 10 10.Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? …..

8 Psalm 68: 10 ….. Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood, volkomen uitkomst geven.

9 Mededelingen

10 Psalm 56: 1 en 4 1 Wees mij genadig, Heer, want een geweld van vijanden staat rondom opgesteld om, als ik machteloos lig neergeveld, over mij heen te lopen. Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn held!

11 Psalm 56: 1 en 4 4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God, U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, laat mij nu voor de redding van de dood lofoffers U betalen. Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, dat ik mag wandelen en ademhalen in 't licht dat leven doet!

12 Stil gebed Votum en groet

13 Gezang 217: 1 en 4 1 Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

14 Gezang 217: 1 en 4 4 Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

15 Schuldbelijdenis Gods onderwijs

16 Psalm 119: 3 en 5 3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

17 Psalm 119: 3 en 5 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

18 Gebed

19 Psalm 16 Eerste schriftlezing uit de NBG-vertaling 1951
door Jordi de Vries

20 Psalm 16 1 Een kleinood van David. Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. 2 Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U. 3 Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is.

21 4 Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere (god); ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. 5 O Here, mijn erfdeel en mijn beker, Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. 6 De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij.

22 7 Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. 8 Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;

23 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

24 Gezang 317: 1 1 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt! Hem, die ons zijn naam ten prijze koningen en priesters maakt; Hem, die redt uit alle noden, die, waarachtig en getrouw, …..

25 Gezang 317: 1 ….. vastheid geeft aan 't Godsgebouw, Hem, de eerst'ling uit de doden, Hem, de Koning van 't heelal, wien 't heelal eens eren zal!

26 1 Korintiërs 15: 12-18 Tweede schriftlezing uit de NBG-vertaling 1951
door Jordi de Vries

27 1 Korintiërs 15 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? 13 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

28 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. 16 Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt;

29 17 en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. 18 Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.

30 Gezang 317: 2 2 Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal 't rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. Woon, o Heiland, in ons midden! …..

31 Gezang 317: 2 ….. Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Leer ons strijden, leer ons bidden! Amen, heerlijkheid en macht word’ U eeuwig toegebracht!

32 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar is het onderwerp: Wandelen in het licht naar 1 Johannes 1: 1-7

33 Lezing van de tekst: 1 Korintiërs 15: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

34 Preek met thema Is het Paasfeest echt?

35

36 Gezang 221: 2 en 3 2 Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af! Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden w’ uit ons zondengraf. Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren opgestaan, achter U ten hemel gaan!

37 Gezang 221: 2 en 3 3 In uw hoede zijn wij wel geborgen, en schoon eerlang 't oog ons breek', open gaat het op de grote morgen na deez' aardse lijdensweek. Welk een dag der ruste zal dat wezen, als w’ onsterf'lijk, uit de dood verrezen, knielen voor uw dankaltaar! Amen, Jezus, maak het waar!

38 Gebeden

39 De kinderen komen terug. =================
Collectes: Emeritikas Kerk De emeritikas is de pensioenvoorziening voor de predikanten van de Christelijke Gereformeerde kerken.

40 Psalm 68: 7 7 God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. …..

41 Psalm 68: 7 ….. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

42 Zegen te beantwoorden met

43 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur.
Voorganger: ds. K.T. de Jonge uit Nieuwegein.


Download ppt "Zondag 12 april 2015 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google